Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slide 1 İÇ PAZAR Jeroen Hooijer İç Pazar ve Hizmetler GM Mayıs 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slide 1 İÇ PAZAR Jeroen Hooijer İç Pazar ve Hizmetler GM Mayıs 2005."— Sunum transkripti:

1 Slide 1 İÇ PAZAR Jeroen Hooijer İç Pazar ve Hizmetler GM Mayıs 2005

2 Slide 2 Taslak İç Pazar Nedir ? Temel özgürlükler Uyumlaştırma yaklaşımları Belirli politikalar

3 Slide 3 İç Pazar Alan içerisinde mallar işçiler serbest meslek sahipleri & şirketler hizmetler sermaye, serbest olarak ve tahrif edilmemiş rekabet koşulları içerisinde dolaşabilmeli.

4 Slide 4 İç Pazarın Gerektirdikleri Üye Devletler arasında gümrük vergilerinin kaldırılması Üye Devletler arasında miktara bağlı sınırlamaların kaldırılması Mal, hizmet, şahıs ve sermayenin ticaretindeki diğer engellerin kaldırılması (İç Pazar GM ana işlevi) Ortak rekabet kuralları Ortak dış ticaret politikaları

5 Slide 5 Serbest Dolaşımın Temelleri İkincil Yasama: uyumlaştırma önlemleri AK Sözleşmesi (TEC): 4 temel özgürlük + Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ECJ) İçtihadı

6 Slide 6 Temel Özgürlükler Mal, şahıs (işçi ve serbest meslek sahipleri), hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı Genel kural olarak serbest dolaşımı : Üye Devletler, Topluluk İçi Ticareti kısıtlayacak önlemler almayacaktır Sınır ötesi unsur gerekliliği AK Sözleşmesi ve ECJ İçtihadı aracılığıyla yerleşmiş istisnalar Vatandaşlar ve işletmeler, ulusal mahkemeler ve Avrupa mahkemeleri huzurunda kanunlara güvenebilir.

7 Slide 7 Topluluk Kurallarının Uygulanması  Ulusal Mahkemeler aracılığıyla: – AK kanunlarının doğrudan uygulaması – Topluluk kanunlarının ışığında ulusal kanunların yorumlanması – Ön yargı süreci (TEC Madde 234 )  Komisyon aracılığıyla : – Şikayeti takiben Üye Devletler ’e karşı ihlal süreçleri  Alternatifler: – Uygulama Tahtası (Implementation Scoreboard) – Mahkeme dışı mekanizmalar: SOLVIT

8 Slide 8 Serbest Dolaşım Durum Örnekleri Üye Devletler, diğer Üye Devletlerin listelerindeki işçilerin öncelikle çalışma izni almasını isteyemez. Üye Devletler, internet aracılığıyla reçete gerektirmeyen ilaç ve tıbbi ürünlerin satışını kısıtlayamaz. Üye Devletler, kamu düzeni sebebiyle belirli bir tip ürünü yasaklayabilir.

9 Slide 9 Malların Serbest Dolaşımı İthalata niceliksel kısıtlamalar ve benzer etki sahibi kısıtlayıcı önlemlerin yasaklanması ve - TEC Madde 28 Geniş yorum (Dassonville) Karşılıklı tanıma ilkesi (Cassis de Dijon)  uyumlaştırmaya yeni bir yaklaşım Ayrım yapmayan “satış anlaşmalarının” hariç tutulması (Keck)

10 Slide 10 Benzer Etki Sahibi Kısıtlayıcı Önlemler “topluluk içi ticareti, direkt veya dolaylı, fiilen veya olası, kısıtlayabilecek Üye Devletler’in yürürlükteki tüm ticaret kanunları...” “Dassonville” (1974)

11 Slide 11 Benzer Etki Sahibi Kısıtlayıcı Önlemlere Örnekler – Ön yetkilendirme gereklilikleri – Ulusal satın alma politikaları – Paralel ithalat kısıtlamaları – Test, inceleme, vs.’nin çoğaltılması – İthalatçı Üye Devlet’e temsilci atama gerekliliği – Tarife kanunları (gıda malzemeleri)

12 Slide 12 Karşılıklı Tanıma İlkeleri Dahili (home) devlet gereklilikleri aynı sonuca tekabül ediyorsa, Üye Devletler serbest dolaşım üzerindeki kısıtlamaları haklı göstermek için Sözleşme istisnalarını dayanak gösteremezler. Dahili ülke gerekliliklerin belirlenmesi ve izlenmesi ile sorumlu iken, ev sahibi (host) ülke serbest dolaşımı sağlamakla yükümlüdür. Dahili ülkenin gerçekleştirdiği denetimlerde Üye Devletler arasındaki karşılıklı güvene dayanır.

13 Slide 13 TEC Madde 28 Sınırlamaları Kanuni olarak ve uygulamada ayrım yapmadığı sürece ürünün kendisi yerine satış yöntemini düzenleyen satış anlaşmaları için geçerli değildir (Keck) Yalnızca bir ürünün pazarlamasını zorlaştıracak belirgin kullanımı olmayan ulusal kanunları kısıtlamaz, ancak iki kat düzenleyici sorumluluk gerektirir.

14 Slide 14 TEC Madde 28 İstisnaları Açık Sözleşme tadilleri, Madde 30 TEC Kamu ahlakı Kamu politikası Kamu güvenliği İnsan, hayvan veya bitkilerin sağlık ve yaşamlarının korunması Sanatsal, tarihsel veya arkeolojik değer sahibi ulusal zenginliklerin korunması Endüstriyel ve ticari malların korunması. „Zorunlu Gereklilikler“ (Cassis de Dijon) Tüketici ve çevrenin korunması Haksız rekabet Diğerleri (kapsamlı olmayan liste)

15 Slide 15 Ölçülülük İlkesi Her hangi bir durumda ulusal önlemler haklı gösterilebilir. Eğer ki; – Amaçlarına ulaşmak için gerekli iseler ve Üye Devlet amacın ciddiye alındığını kanıtlarsa (Örneğin: aynı amaca hizmet eden bir iç rejime sahip olarak) – Ölçülük ilkesine uygun iseler, Örneğin: Daha az kısıtlayıcı önlemler ile amaca ulaşmak mümkün değil ise.

16 Slide 16 İşçilerin Serbest Dolaşımı TEC Madde 39 İşçilere, Topluluk içinde iş arama ve işe başlama hakkını verir. İşçi olarak konumlarına bağlı olmasa bile, milliyetlerinden ötürü ayrımcılık yapılmasını yasaklar. Yerleştirmeyle ilgili çeşitli yönetmelikler ve kapsamlı ECJ İçtihadı. ECJ tarafından dar yorumlanmış istisnalar.

17 Slide 17 Kuruluş ve Hizmet Özgürlüğü – TEC Madde 43 ve 49 – Hizmetler, geçici olarak sunulan faaliyetleri ifade ederken; kuruluş, istikrarlı ve devamlı faaliyetleri ifade eder. – Pratikte aralarında hiç bir fark yoktur. İkisi de serbest meslek sahibi kişi ve şirketler için geçerlidir. İkisi de ekonomik özellik taşıyan faaliyetlerle sınırlı olup sınır ötesi unsur içermektedir.

18 Slide 18 ECJ İçtihadı Tarafından Verilen GenişYaklaşım ECJ’nin “Pazar erişimi” yaklaşımı: diğer bir Üye Devlet’teki bir şirketin ya da serbest meslek sahibi kişilerin kuruluş ya da hizmet sağlamasını engelleyici tüm ulusal kanunlar EC Madde 43/49 içinde kısıtlama olarak tanımlanmıştır ve ayrımcılık içermeseler bile tarafsız olarak tarafsız olarak haklılığı kanıtlanmalıdır.

19 Slide 19 TEC Madde 43,49 İstisnaları Açık Sözleşme tadilleri, EC Madde 45,46,55 – Resmi yetkilerin uygulanması – Kamu güvenliği, kamu politikası ve kamu sağlığı ECJ içtihadına göre „tarafsız gerekçelendirme“; – Çevrenin korunması – Tüketicinin korunması – Diğerleri (kapsamlı olmayan liste) Ölçülülük ilkesi geçerlidir.

20 Slide 20 Sermaye Özgürlüğü EC Madde 56 ECJ tarafından verilen sermayenin açık tanımı Pratik önem içermeden kuruluş özgürlüğüyle belirsiz farklılık ECJ’nin “Pazar erişimi” kuruluş/hizmetlerle aynı çizgidedir.

21 Slide 21 Uyumluluk Yaklaşımları Önceki Yaklaşım (1985 öncesi) Ürün şartnamelerinin detaylı tanımlaması Yerleştirme ve uygulamada zorluk Yeni gelişmelere kapalı Uygunluk belgesinin verilmesine üye devlet karar verir. Yeni Yaklaşım (1985 sonrası) Karşılıklı tanıma ilkesi ışığında görülmek üzere Sadece elzem gereksinimlere hitap edecek şekilde (serbest dolaşımda azaltımın gerekçelenebilir olması) Avrupa standart belirleyici kuruluşlar tarafından belirtilecek teknik özellikler (CEN, Cenelec, ETSI) Esnek ve teknolojiye tarafsız (« CE » simgesi)

22 Slide 22 Yasamanın Uyumlaştırılması (yeni yaklaşım) Aşağıdaki durumlarda gereklidir: Üye Devletler arasındaki farklı seviyedeki korumalardan dolayı (karışılıklı tanıma ilkesine rağmen) ticaret yapma engellerini kaldırmak Önemli risklere (sağlık, çevre, vs.) karşı asgari seviyede korunma sağlamak

23 Slide 23 İç Pazar GM Belirli Politikaları Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması Finansal hizmetler Posta hizmetleri Kamu alımları Şirket hukuku IPR’ler

24 Slide 24 Sektörlere göre İç Pazar Yönergeleri

25 Slide 25 Finansal Hizmetler Benzer ilkelerin uygulandığı üç ana alan: bankacılık, yatırım ve menkul değerler pazarları ile sigortacılık hizmetleri Mali istikrar, finansal sağlık ve tüketici / yatırımcı / hissedarların uygun şekilde korunmasını sağlamayı hedefler.

26 Slide 26 Finansal Hizmetler Kapsamlı yasama Sözleşme mevzuatını geliştirir Üye Devletler arasında karşılıklı muhtemel tanımayı mümkün kılmak amacıyla ulusal kanunlar işbirliğiyle düzenlenir veya uyumlaştırılır ve Topluluk bazında kabul edilecek asgari sayıda elzem gereklilik kabul edilecektir.

27 Slide 27 Finansal Hizmetler Bu alandaki iki temel ilke aşağıda belirtilmiştir: - Tek Pasaport: Bir ülkedeki sektör işletmecisinin yetkilendirilmesi, bu işletmeciye başka yetki alma gerekliliği olmadan diğer Üye Ülkeler’de finansal hizmet kurması/sağlaması imkanını verir. - Dahili Ülke Kontrolü: Herhangi bir finans işletmecisinin faaliyetlerinin denetimi, bu işletmecinin lisansını aldığı ülkenin sorumluluğundadır.

28 Slide 28 Şirket Hukuku AK Sözleşmesi, AB şirketlerinin kuruluş ve serbest hizmet sağlama hakkını saklı tutar. Ancak, ikincil yasama aracılığıyla şirket hukuku alanındaki ulusal kanunların uyumlaştırılması gerekli görülmüştür.

29 Slide 29 Şirket Hukuku Uyumlaştırmanın amaçları: Ekonomi dışı faktörler dolayısıyla oluşabilecek bozulmaları engellemek Tüm şahısların uygun şekilde korunmasını sağlamak (hissedarlar, alacaklılar, vs.) İç Pazar içerisinde iş yapılmasının kolaylaştırılmasıdır.

30 Slide 30 İç Pazar Başarı Örnekleri Telefon görüşmesi yapmak, Üye Devletler arasında (50%) ve AB içinde (40%) daha ucuzdur. Hava yoluyla ulaşım daha cazip hale gelmiştir: fiyatlar ortalama %41 oranında ucuzlamıştır.


"Slide 1 İÇ PAZAR Jeroen Hooijer İç Pazar ve Hizmetler GM Mayıs 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları