Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP) nedir ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP) nedir ?"— Sunum transkripti:

1

2 Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP) nedir ?

3 ULUSLARARASI BAKALORYA D İ PLOMA PROGRAMI Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP), merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından uygulanan ve 16-19 ya ş arası ö ğ renciler için hazırlanmı ş, geni ş kapsamlı, MEB tarafından tanınan, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır.

4 ULUSLARARASI BAKALORYA D İ PLOMA PROGRAMI UBDP Dünya’da 146 ülkede 3913 okulda uygulanmaktadır. Uluslararası bakalorya organizasyonu, her yıl mezun olan yakla ş ık 1,241,000 ö ğ rencinin üniversiteye kabul edilmeleri için 140 ülkedeki üniversitelerle i ş birli ğ i içerisindedir. IB diplomasını alan ö ğ renciler, bu ülkelerdeki 2545 üniversiteye öncelikli olarak ve do ğ rudan kabul edilmektedirler.

5 UBDP, akademik ba ş arılarının yanında ö ğ rencilerin; özdisiplini geli ş mi ş, üst düzeyde dü ş ünme becerileri kazanmı ş, sürekli ö ğ renmeyi ya ş am biçimi olarak benimsemi ş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, de ğ i ş ik kültürleri tanıyan ve anlayan birer "dünya vatanda ş ı" olarak yeti ş tirilmesini hedeflemektedir.

6

7 Dünya çapında tanınan ayrıcalıklı bir lise programı.

8 Liseden çifte diplomayla mezun olma olanağı.

9 Üst düzey İngilizce kazanımı.

10 Fransızca veya Almanca dillerinden en az B düzeyinde sertifika kazanımı.

11 Toplum önünde ba ş arılı sunum yapma becerisi kazanımı.

12 Proje yönetimi ve ekip çalı ş ması yapabilme becerisi.

13 Vakıf Üniversitelerinde burs ve yatay geçi ş olana ğ ı.

14 YGS ve LYS sonucunda Türkiye’nin seçkin üniversitelerine yerle ş mek.

15 Tanınmı ş Yurtdı ş ı Üniversitelerine kolay yerle ş im.

16 Türkiye de en çok ö ğ renciyle ve en yüksek ba ş arı düzeyiyle UBDP e ğ itimi veren okul TED Ankara Koleji

17 ULUSLARARASI BAKALORYA D İ PLOMA PROGRAMI Okulumuzda 1999-2000 ö ğ retim yılında uygulamaya konulmu ş olan UBDP, istekli ve akademik ölçütlere uygun ö ğ rencilerimize TED Ankara Koleji diploması yanı sıra uluslararası geçerlili ğ i olan UB diploması da kazandıran bir programdır.

18 TED Ankara Koleji Lisesi’nde UBDP Ö ğ rencisi olabilmek için 7. ve 8. sınıf I. ve II. döneminde Matematik, Fen Bilgisi, İ ngilizce ve Türkçe derslerinin her birinden 2 ve üzerinde dönem notu alarak ba ş arılı olunması ve bu derslerin 6., 7., 8. sınıf yıl sonu karne notlarının 3 ve üzerinde olması, İ ngilizce ve Türkçe yeterlik sınavlarında ba ş arılı olunması gerekir.

19 ULUSLARARASI BAKALORYA D İ PLOMA PROGRAMI Bu kriterlere sahip olan ve okulumuzda UBDP’de okumaya hak kazanan ö ğ renciler, UBDP Hazırlık ( 9 ve 10. sınıflar) Programı’nın ardından lise ö ğ renimlerinin son iki yılında (11 ve 12. sınıflar) UBDP’de ö ğ renim görmektedirler. UB Diploma Programı’nda ö ğ retim programları ö ğ rencilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak Ulusal programla örtü ş türülür. UBDP de T.C. MEB diploması ile YGS ve LYS talepleri beraberce ve tekrara yol açmayacak biçimde birle ş tirilerek düzenlendi ğ i için, zamanı iyi kullanabilen, sorgulayıcı ve ara ş tıran ö ğ renciler için uygun olan verimli bir programdır.

20 CAS ETK İ NL İ KLER İ

21 CAS Proje Örnekleri Gören eller görme engelliler okulunda Braille alfabesi ile kitap okuma Köy okulu projesinde duvar, kapı ve pervaz boyama, kütüphane ve fen laboratuvarı yapımı Ya ş lılar evlerini ve kimsesiz çocukları ziyaret ederek onlara destek olmak Gençlerin okul konularını ö ğ renmelerine destek olma ve müzik aleti çalma ö ğ retimi

22 UBDP Ö ğ renci İş Yükü 11. sınıfta Çeviri Edebiyat Yazılı Ödevi İ ngilizce Yazılı Çalı ş ma CAS çalı ş maları FKB Deney Raporları 4.Grup Projesi Matematik Exploration Ara ş tırması Türkçe- İ ngilizce Sözlü Sunumlar Bilgi Kuramı Makalesi Bitirme Tezi çalı ş malarını zamanı iyi yöneterek tamamlayabilenler 12. sınıfta YGS ve LYS çalı ş malarını ba ş arıyla sürdürmektedirler.

23 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 UB Hazırlık 1 (9.sınıf) UB Hazırlık 2 (10. sınıf) UBDP 1 (11. sınıf) UBDP 2 (12. Sınıf) UBDP’YE DEVAM EDEN Ö Ğ RENC İ SAYILARI -% 25 -% 21 431 294229 160 127 99 368 -% 32 -% 30 104 -% 22 277 231 126 387 -% 36 -% 18 -% 14 228 149 414 332

24 UBDP’YE DEVAM EDEN Ö Ğ RENC İ SAYILARI 431 294 149 228

25 UBDP SINIF MEVCUTLARI

26 UBDP MEZUNLARININ AKADEM İ K PERFORMANSLARININ 2014 DÜNYA ORTALAMASIYLA KAR Ş ILA Ş TIRILMASI

27 2002-2014 UBDP D İ PLOMA İ STAT İ ST İ KLER İ

28 2002-2014 UBDP ÖSYS İ STAT İ ST İ KLER İ Yıllar Sınava Giren Öğrenci Sayısı Tercih Bildiren Öğrenci Sayısı Yerleştirilen Öğrenci Sayısı % 200256524887,27 200358575696,56 200432 100 200543413683,72 200657545291,23 200794847781,91 200899888,89 200985848095,23 201085828195,29 20119085 94,44 201210497 93,27 20139990 90,91 2014123107 86,99

29 2014 UBDP MEZUNLARININ YERLE Ş T İĞİ ÜN İ VERS İ TELER Üniversite Ö ğ r. Sayısı Yüzde ODTÜ13 12,15 TED Ü.6 5,61 Bilkent Ü.61 57,01 Hacettepe Ü.1 0,93 Ankara Ü.3 2,80 Gazi Ü.2 1,87 İ TÜ 2 1,87 TOBB ETÜ.3 2,80 Sabancı Ü.3 2,80 Koç Ü.6 5,61 Ba ş kent Ü. 2 1,87 Di ğ er 5 4,67 Toplam107 100,00 2014 ÖSYS sonucunda UB ö ğ rencilerinin %22’si devlet üniversitelerine, %40’ı vakıf üniversitelerinin burslu bölümlerine yerle ş mi ş lerdir.

30 Fakülteler Öğr. Sayısı Yüzde Mühendislik / Mimarlık6056,07 İktisadi ve İdari Bilimler2422,43 Tıp / Dişçilik / Eczacılık87,48 Hukuk54,67 Fen – Edebiyat76,54 Eğitim10,93 Diğer Fakülteler21,87 Toplam107100 2014 UBDP MEZUNLARININ YERLE Ş T İĞİ FAKÜLTELER 2014 UBDP MEZUNLARININ YERLE Ş T İĞİ FAKÜLTELER

31 2014 UBDP MEZUNLARININ YERLE Ş T İĞİ TERC İ H SIRALARI 2014 UBDP MEZUNLARININ YERLE Ş T İĞİ TERC İ H SIRALARI Tercih Sırası Ö ğ r. Sayısı Yüzde 12523,36 22826,17 31514,02 41514,02 554,67 6 ve üzeri1917,76 Toplam107100

32 UBDP SINAVLARI VE ÖDEMES İ UBDP sınavları, kuzey yarımkürede saat farkları dikkate alınarak 12.sınıfın Mayıs ayında e ş zamanlı yapılmakta olup, sınav soruları IBO tarafından okulumuza gönderilmekte ve her dersin sınav bitimini takiben 24 saat içinde ö ğ rencilerimizin cevap ka ğ ıtları de ğ erlendirilmek üzere IBO’nun belirledi ğ i dünyanın de ğ i ş ik ülkelerindeki de ğ erlendirme merkezlerine gönderilmektedir. Ayrıca, iki yıllık süreçte tamamlanan ve de ğ erlendirmesi okulumuz ö ğ retmenleri tarafından yapılan iç de ğ erlendirme evrakları da kontrol amaçlı olarak IBO’ya gönderilmektedir.

33 UBDP SINAVLARI VE ÖDEMES İ 2015 Mayıs ayında UBDP Sınavına girecek olan ö ğ rencilerimiz ile ilgili ücret tablosu yandadır. Toplam 570 EURO’nun IBO banka hesap numarasına 10 Kasım 2014 Pazartesi gününe kadar yatırılması Dekontun bir kopyasının tarafınızdan saklanması Di ğ er kopyasının ise ekteki formla birlikte 10 Kasım 2014 Pazartesi mesai saati sonuna kadar IBDP Koordinatörlü ğ ü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Genel kayıt ücreti 110 EURO Ders ba ş ına ödenecek 76 EURO (6x76=456) Gönderi bedeli olarak 4 EURO Toplam570 EURO 1 EURO = yakla ş ık 2.80 Türk Lirası 570 x 2.80 = 1596 TL

34 Ayrıntılı bilgi için www.tedankara.k12.tr adresinden Lise'yi seçip IPO sayfasından IBO’yu seçip inceleyebilirsiniz www.tedankara.k12.tr


"Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP) nedir ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları