Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKILLI TAHTALAR VE Ö Ğ RET İ M UYGULAMALARI  Mustafa Kemal Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  2011 Yılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKILLI TAHTALAR VE Ö Ğ RET İ M UYGULAMALARI  Mustafa Kemal Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  2011 Yılı."— Sunum transkripti:

1 AKILLI TAHTALAR VE Ö Ğ RET İ M UYGULAMALARI  Mustafa Kemal Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  2011 Yılı

2 YAZARLARI Yrd. Doç. Dr. Tufan ADIGÜZEL Yrd. Doç. Dr. Tufan ADIGÜZEL Bahçe ş ehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi BÖTE Bölümü Bahçe ş ehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi BÖTE Bölümü Ne ş e GÜRBULAK Ne ş e GÜRBULAK Bahçe ş ehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi BÖTE Bölümü Ö ğ r. Gör. Dr. Hakan SARIÇAYIR Marmara Üniversitesi Atatürk E ğ itim fakültesi Kimya Ö ğ retmenli ğ i Bölümü

3  Günümüz dünyasında bilgi ve ileti ş im teknolojileri kullanımı ve üretimi hızla yayılmakta, ve bu yeni teknolojiler e ğ itim de dahil olmak üzere uygulama alanlarını hızla de ğ i ş tirmektedir.  Bu makale, teknolojinin e ğ itim üzerindeki etkinli ğ ini ve yeni bir teknoloji olan akıllı tahtaların (Smart Boardsor Interactive White Boards) ö ğ renme ve ö ğ retime sa ğ ladı ğ ı katkıları gösteren bir tarama çalı ş masıdır.

4  Literatürde bu teknoloji ile ilgili deneysel olarak son derece az ara ş tırma bulunsa da, bu çalı ş mada akıllı tahtalar teknik ve uygulama açısından detaylı ş ekilde tanıtılmı ş ve sınıf içi kullanımlarında hangi durumlarda etkili olabilecekleri de ğ erlendirilmi ş tir.  E ğ itimcilerin bu gibi yeni teknolojileri ve kullanıldıkları ö ğ renme ortamlarını tanımaları ve bu ortamlardan edinilmi ş deneyimleri ö ğ renmeleri gerekmektedir.  Bu bakımdan bu çalı ş manın yol gösterici olaca ğ ı dü ş ünülmektedir.

5 Görüntü olarak klasik tahtayı andıran, ancak dokunmatik ekranı sayesinde kullanıcı ile etkile ş imi arttırması açısından klasik tahtadan farklılık arz eder Akıllı tahta (AT) veya etkile ş imli beyaz tahta bir projeksiyon aleti yardımıyla bilgisayara ba ğ lanarak kullanılır

6 Barındırdı ğ ı bilgilerin kolay ve hızlı bir biçimde güncellenebilmesi açısından, gelecekte normal kitapların yerini alması beklenmekte ve yarının sınıf teknolojisi olarak kabul edilmektedir (Minor, Bracken, Geisel ve Unger, 2006). Ekranına dokunarak kontrol edilen bu tahtada, ekrana dokunmak tıpkı bir bilgisayarı fare yardımıyla yönetmekle aynı görevi görür.

7 AT ile e ğ itim verilmek istendi ğ inde; bir bilgisayar, interaktif bir tahta, interaktif bir kalem, bir projeksiyon cihazı (yansıtıcı) ve bazı yazılımlarının bir arada kullanılması gerekmektedir. Bu tahta ile kullanılacak bilgisayar, masaüstü olabilece ğ i gibi, dizüstü bir bilgisayar da olabilir. Bilgisayarın çok hızlı ya da özellikli olması gerekmemektedir.

8 Bu tahtaların bazıları kalemle, bazıları ise parmakla yazılanları algılar ve bilgisayarda çalı ş an program sayesinde bilgileri i ş lerler.

9 Ö ğ retmen bu tahtanın yardımıyla ses, video, grafik gibi unsurları bir arada kullanarak e ğ itimde etkile ş imi artırabilmektedir.

10 Literatürdeki çalı ş malar göz önüne alındı ğ ında, akıllı tahtaların olası faydaları özet olarak ş u ba ş lıklar altında toparlanabilir:  Uyumluluk ve çok yönlülük,  Yeterlik ve etkinlik,  Multimedya sunum,  Materyal planlama ve geli ş tirme,  Bili ş im becerilerini ş ekillendirme,  Ders içindeki etkile ş im ve katılım,  Motivasyon (Smith, Higgins, Wall ve Miller 2005)

11 Akıllı tahtaların en önemli be ş farklı kullanımını ş u ş ekilde özetlemi ş tir : (Beauchamp ve Parkinson-2005)  Ba ş ka programlardan ya da resimlerden görüntü yakalayabilme;  Uzun bir metinde önemli noktaların altını çizme ve rengini de ğ i ş tirme gibi yöntemlerle belirgin hale getirerek önemini vurgulayabilme;  Çizilenleri saklayıp gerekti ğ inde yeniden kullanabilme;  Ek açıklamalar ve de ğ i ş iklik yapabilme;  Di ğ er bir sayfa ya da web sitesine ba ğ lantı kurabilmesi.

12 Ö ğ retmenlerin Akıllı Tahtaya Kar ş ı Tutumları Akıllı tahtaların, okullarda ki kullanımının ö ğ retmenler tarafından nasıl kar ş ılandı ğ ını veya nasıl kabul edildi ğ ini tespit etmek adına çe ş itli çalı ş malar yapılmı ş ve bu çalı ş malar üç temel ba ş lık altında toplanmı ş tır:  Yararlılık  Kullanım Kolaylı ğ ı  Gösterilen Tutum

13 Ö ğ retmen adaylarının;  % 76 sının, bu tahtaların derse hazırlık a ş amasını etkiledi ğ ini dü ş ünmesine ra ğ men,  %97 sinin “ders anlatırken akıllı tahta kullanmayı tercih eder misiniz?” sorusuna, evet cevabı vermesi, Ö ğ retmen adaylarının bu tahtaların kullanımına olumlu baktıklarını göstermi ş tir.

14  Di ğ er bir çalı ş mada (Saltan, 2010), 12 erkek 22 kadın ö ğ retmene, akıllı tahtaların, yararlılı ğ ını, kullanım kolaylı ğ ını ve ö ğ retmenlerin bu tahtalara gösterdi ğ i tutumu ölçen, "kabul edilebilirlik" anketi uygulanmı ş tır. Ara ş tırma neticesinde, AT kullanımının: Ara ş tırma neticesinde, AT kullanımının:  Kolay ve faydalı oldu ğ u, aynı zamanda, bu tahtalara kar ş ı gösterilen tutumun pozitif oldu ğ u saptanmı ş tır.  Fakat, kullanım kolaylı ğ ının di ğ er iki kategoriye göre daha etkili oldu ğ u ve buna paralel olarak akıllı tahtaların kullanı ş lılı ğ ı konusunda ö ğ retmenlerin problem ya ş adıkları saptanmı ş tır.

15 Etkile ş imli beyaz tahtaların, ö ğ retmenin ders anlatımını nasıl etkiledi ğ ini belirlemek adına 2007-2009 yılları arasında; Daha önce bu tahtaları kullanma deneyimi olan ve olmayan dört matematik ö ğ retmeniyle, Her biri farklı yıllarda olmak üzere üç röportaj yapılmı ş ve sonuçları kar ş ıla ş tırılmı ş tır (Hall, Chamblee ve Hughes, 2008).

16 Ara ş tırma neticesinde, Daha önceden bu teknolojiyi kullanma deneyimi olan ö ğ retmenlerin ;  Daha önce hiç deneyimi olmayan ö ğ retmenlere nazaran daha profesyonel dü ş ünebilir oldukları,  Kendilerine ait ö ğ retim modelleri geli ş tirip bu tahtanın farklı kullanım özelliklerinden faydalanabildikleri saptanmı ş tır. Etkile ş imli tahtayı kullanma deneyimi olmayan ö ğ retmenler ise; Etkile ş imli tahtayı kullanma deneyimi olmayan ö ğ retmenler ise;  Bu tahtaları sadece ders anlatımını, daha etkili hale getiren bir araç gibi kullanabilmi ş lerdir.

17 Örnek Çalı ş malar AT kullanımıyla, hem soyut konuların somut hale getirilmesi amaçlanmakta, Hem de bu tahtalar yardımıyla yapılan çe ş itli grup çalı ş maları ile ö ğ rencilerin derse aktif olarak katılımları sa ğ lanmaya çalı ş ılmaktadır. (Preston ve Mowbray, 2008)

18

19 Anaokulu Uygulamaları  Birçok ya ş grubu için tercih edildi ğ i gibi anaokulu seviyesindeki çocuklar için de AT kullanımı tercih edilmektedir.  Bu ya ş taki çocukların, hem soyut konuları algılamakta güçlük ya ş adıkları, hem de dikkatlerini uzun süre derse yo ğ unla ş tıramadıkları için, ders anlatımı esnasında derse aktif bir biçimde derse dahil edilmeleri gerekti ğ i belirtilmektedir.

20  Bir anaokulunda (Preston ve Mowbray-2008) AT yardımıyla anlatılan Fen dersi üzerinde yapılan ara ş tırmalar ve gözlemler neticesinde, ö ğ rencilerin derse daha iyi motive oldu ğ u ve herkesin görebilece ğ i büyüklükteki bir ortamda sunulan konuların ö ğ renciler tarafından daha iyi algılandı ğ ı saptanmı ş tır.  Bu ya ş taki çocuklar için, zihinsel ve fiziksel olarak derse dahil olma imkanı tanındı ğ ı zaman ö ğ renme i ş leminin çok daha rahat gerçekle ş ti ğ i (Harlan ve Rivkin, 2000) belirtilmi ş tir.  Ayrıca, bu ya ş seviyesindeki çocuklar okuma yazma bilmedikleri için de ğ erlendirmenin en etkili yolunun uygulama yöntemi oldu ğ u belirtilmi ş ve bu tahtaların, ö ğ rencilerin neyi ne kadar ö ğ rendi ğ ini ölçmede çok etkin oldu ğ u saptanmı ş tır.

21 İ lkö ğ retim Uygulamaları  İ lkö ğ retim ö ğ rencileri, ya ş ları itibariyle soyut konuları kavramakta çe ş itli zorluklarla kar ş ıla ş maktadırlar. Akıllı tahtalar yardımıyla olu ş turulan sanal somut materyaller yardımıyla, ö ğ renciler bu tarz konuları görselle ş tirebilece ğ i için bu sayede bu tarz karı ş ık ve soyut konuların anla ş ılma oranı artmaktadır (Kent, 2004).

22 İ lkö ğ retim seviyesindeki bir uygulamada ;  Akıllı tahtalar üzerinde e ğ itsel oyunları ile 7. sınıf geometrik konuları anlatılmı ş ve bu teknoloji ile e ğ itsel oyunun birlikte kullanımının, konuların anla ş ılmasındaki etkisi ara ş tırılmı ş tır.  Yapılan ön-test, orta test, uygulama ve son- test sonucunda, AT kullanımının geometri konularının anla ş ılması ve kavranmasında kolaylık sa ğ ladı ğ ı saptanmı ş tır.  Bu çalı ş malar sırasında ö ğ rencilere yaptıkları a ş amaları arkada ş ları ile payla ş maları ve tartı ş maları için fırsatlar verilmi ş ve bu teknolojinin kullanılmasının yapılan yazılı testlerde her ne kadar belirgin bir ba ş arı etkisi görünmese de, AT kullanımının ö ğ rencilerin ba ş arısının olumlu yönde etkiledi ğ i gözlemlenmi ş tir. (Moffatt, 2000)

23 Üniversite Uygulamaları  Londra’daki bir üniversitede yapılan çalı ş mada, 3 Matematik sınıfına yerle ş tirilen akıllı tahtaların etkinli ğ i ölçülmek istenmi ş tir. Bu tahta ile ilgili ö ğ rencilerden alınan geribildirimlerde;  Konu ile ilgili önemli kısımları gerekti ğ inde dondurup önemli ve zor bölümleri iyice vurgulama imkanı tanıdı ğ ı için dersin anla ş ılmasına oldukça katkıda bulundu ğ u belirtilmi ş tir.

24 Yabancı Dil Ö ğ renimi Uygulamaları  Yapılan bir çalı ş mada (Gerard ve Widener, 1999), akıllı tahtaların üç temel yolla yabancı dil ö ğ retme sürecini destekledi ğ i belirtilmi ş tir: 1) Sınıftaki etkile ş im ve konu ş mayı desteklemesi, 2) Yeni kültürel ve dilsel unsurların sunumuna yardımcı olması, 3) Ö ğ retmenin organizasyon becerilerini geli ş tirmesi.

25  Yapılan çalı ş malarda (Bacon/Finnemann (1990), ve Allen, Bernhardt/Berry ve Demel – (1988) ) o günün ş artlarını yansıtan (otantik) belgelerin kullanımının,  Dil ö ğ retiminde oldukça pozitif bir etkisinin oldu ğ unu belirtmi ş ler ve AT yardımıyla,  Ders esnasında güncel bir yazı indirerek incelenmek suretiyle dil ö ğ retimini gerçekle ş tirmi ş lerdir.  Son olarak, ders esnasında kelime üretmenin dil ö ğ reniminin oldukça önemli unsurlarından sayıldı ğ ı kabul edilerek, ders i ş lerken ö ğ rencilerin söyledikleri kelimeler akıllı tahtaya yazılarak, yeni eklenen kelimelerin de bulundu ğ u yeni doküman rahatlıkla saklanabilmekte ve bu süreçte yapılan i ş lemlerde ö ğ retmenin organizasyon becerilerini geli ş tirmesine yardımcı olmaktadır.

26 Engelli Ö ğ rencilere Yönelik Uygulamaları  1970’li yıllardan beri, engelli e ğ itiminde, bilgisayar destekli e ğ itimden faydalanılmaktadır.  Motivasyon ve dikkati derse çekme gibi özellikler her ö ğ rencinin e ğ itiminde çok önemli oldu ğ u gibi, engelli bireylerin e ğ itiminde de büyük önem ta ş ımaktadır

27  Akıllı tahtalar, özel e ğ itim ihtiyaçları olan ö ğ rencilerin, dersi daha iyi anlayabilmeleri için çe ş itli kolaylıklar sa ğ lamaktadır.  Özel e ğ itim ihtiyacı olan bu ö ğ renciler, derse sözlü olarak katılmaya çekindikleri için ö ğ retmenler bu ö ğ rencilerin dikkatini derse çekmekte ve motive etmekte oldukça güçlük çekmektedir.

28  Özellikle son yıllarda normal sınıflarda yapılan birle ş ik (engelli ve engelsiz ö ğ renciler birlikte) e ğ itimde bazı sıkıntılarla kar ş ıla ş ılmaktadır.  Böyle bir sınıf ortamında ö ğ retmenin yapması gereken en temel ş eyin, her tür ö ğ rencinin ö ğ renme stiline hitap edecek ö ğ retim metodu uygulamak oldu ğ u bilinmektedir.

29 Teknolojiyi derse entegre ederek, zenginle ş tirilmi ş bir ö ğ retim ortamı olu ş turulmakta ve her tür ö ğ renme stiline hitap etmek mümkün olmaktadır. Akıllı tahtalar bu metodu uygulamada ö ğ retmene yardımcı olma potansiyeline sahiptir (Salinitri, Smith ve Clovis, 2002).

30 Bir okulda, 3. ve 5. sınıftaki, özel e ğ itime ihtiyaç duyan ö ğ rencilerle yapılan bir çalı ş mada, akıllı tahtaların, bu özel ö ğ rencilerin dil ö ğ renimi üzerinde etkili olup olmadı ğ ı, Derse katılımlarını arttırıp arttırmadı ğ ı ve bu tarz ö ğ renciler için ö ğ retim ortamını zenginle ş tirip zenginle ş tirmedi ğ i ara ş tırılmı ş tır (Salinitri, Smith ve Clovis,2002).

31 İ ki hafta boyunca yapılan çalı ş mada, ö ğ rencilerin derste not almaya çalı ş ırken dersi kaçırmalarını engellemek için ders sonunda ö ğ rencilere dersin notları verilmi ş ve neticede, ö ğ rencilerin derse katılımının ve ders içindeki motivasyonlarının arttı ğ ı belirtilmi ş tir.

32 Di ğ er bir çalı ş mada ise, 5 ve 19 ya ş arasında ancak bir kalem tutabilecek kadar becerileri mevcut çe ş itli ö ğ renme bozuklukları olan ö ğ rencilere akıllı tahtalar yardımıyla e ğ itimler verilmi ş ve neticesinde, ö ğ rencilerin derse daha iyi odaklandıkları ve konsantrasyon düzeylerinin oldukça yüksek oldu ğ u gözlemlenmi ş tir. (Minor ve di ğ erleri, 2006) (Minor ve di ğ erleri, 2006)

33 Sonuç ve Öneriler  Bu çalı ş mada, akıllı tahtaların ö ğ renme ve ö ğ retme alanlarında potansiyel kullanım alanları ve etkili uygulanmaları incelenmi ş tir.  Bu tahtaların teknik özellikleri do ğ ru algılanarak etkin bir biçimde kullanıldı ğ ında dil, matematik ve fen bilgisi gibi derslerin ö ğ retiminde yaygın olarak kullanılan bilgisayar projeksiyon ikilisinden farklı ş u imkanları sunmaktadır:

34  Ö ğ retmene, oturdu ğ u yerden tahtaya istedi ğ i müdahaleyi yapabilme imkanı sundu ğ u için dersin i ş lenmesinde esneklik sa ğ layarak dersin i ş leni ş hızını artırmaktadır. Akıllı tahtaların bu avantajı, özellikle engelli ö ğ rencilere, derse katılım açısından oldukça büyük kolaylıklar sa ğ lamaktadır.  Akıllı tahta teknolojisi, farklı ö ğ retim stillerinin uygulanmasına olanak vermektedir.  Akıllı tahta yardımıyla yapılan e ğ itim daha çok gruba hitap etmekte ve böylece akıllı tahta yardımıyla sınıf içinde grup aktiviteleri yapmak daha da kolay hale gelmektedir.  Ö ğ retmene ders esnasında tahtaya yazılanları kaydederek gerekti ğ inde daha sonra da kullanabilme veya ö ğ rencileri ile payla ş abilme imkanı sunabilmektedir.

35  Ölçme de ğ erlendirmede ö ğ retmen, yine akıllı tahta yardımıyla, kendi üretme becerisine de ba ğ lı olarak, farklı de ğ erlendirme çe ş itleri geli ş tirebilir.  Düzenli ve do ğ ru metotlarla kullanılıp derse adapte edildi ğ inde, fen ve matematik gibi soyut konular içeren alanlarda ö ğ rencinin konuyu daha iyi kavramasına yardımcı oldu ğ u, dil ö ğ renimini arttırdı ğ ı ve farklı ö ğ retim metotlarının uygulanmasına imkan tanıdı ğ ı için de ö ğ rencinin derse daha iyi konsantre olmasına yardımcı oldu ğ u saptanmı ş tır.

36  Ö ğ rencilere tahtaya dokunarak etkile ş im kurma imkanı tanır.  AT basit anlamda bilgisayar programlarının tahtada kullanılmasını sa ğ layan bir düzenek olmasından dolayı, bilgisayar kullanmayı bilen herkes akıllı tahtayı rahatlıkla kullanabilir. Bu yüzden, derslerinde bilgisayar kullanabilen ö ğ retmenlerin akıllı tahtayı nasıl kullanmaları gerekti ğ ini ö ğ renmeleri, kendilerine ekstra i ş yükü getirmeyece ğ inden dolayı ö ğ retim etkinliklerini arttırmaları adına bu teknolojiden faydalanmaları önerilmektedir.  E ğ itim yöneticileri ise, maliyet ve etkinlik açısından bu teknolojiyi dü ş ünmelidirler, çünkü her ne kadar ba ş langıç olarak okullara mali bir yük getirse de uzun vadede e ğ itime sa ğ ladı ğ ı katkıları göz önünde bulundurarak hareket etmelidirler.

37 E ğ itim ortamını zenginle ş tirmesi ve dersin etkinli ğ ini arttırması açısından çok büyük fayda sa ğ layan akıllı tahtaların, ö ğ retmen, ö ğ renci ve e ğ itim yöneticisine sa ğ ladı ğ ı büyük kolaylıklar vardır. Ancak, bu kolaylıklardan etkin bir biçimde faydalanabilmek için: Ancak, bu kolaylıklardan etkin bir biçimde faydalanabilmek için: 1.Ö ğ retmenlerin bu teknolojinin nasıl kullanılaca ğ ı hakkında bilgilendirilmesi, 1.Ö ğ retmenlerin bu teknolojinin nasıl kullanılaca ğ ı hakkında bilgilendirilmesi, 2. Ö ğ rencilerin ve e ğ itim yöneticilerinin bilgilendirilmesi, 2. Ö ğ rencilerin ve e ğ itim yöneticilerinin bilgilendirilmesi, 3.E ğ itim yöneticilerinin, bu teknolojiye kar ş ı yakla ş ımlarının, maddi bir yükten çok, uzun vadede e ğ itim kalitesini arttıracak bir teknoloji olarak benimsemesi, 3.E ğ itim yöneticilerinin, bu teknolojiye kar ş ı yakla ş ımlarının, maddi bir yükten çok, uzun vadede e ğ itim kalitesini arttıracak bir teknoloji olarak benimsemesi, 4. Gerekli teknik deste ğ in sa ğ lanması gerekmektedir. 4. Gerekli teknik deste ğ in sa ğ lanması gerekmektedir.

38  Tüm bu ş artlar sa ğ landı ğ ı takdirde, yeni bir teknoloji olan akıllı tahtaların e ğ itime katkısının önemli derecede olaca ğ ı dü ş ünülmektedir.

39 E ğ itim Fakültesi BÖTE Bölümü Emine MAHMUT Te ş ekkürler…


"AKILLI TAHTALAR VE Ö Ğ RET İ M UYGULAMALARI  Mustafa Kemal Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  2011 Yılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları