Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZİ EDİNDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZİ EDİNDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ARAZİ EDİNDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM ARAZİLERİNİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR

2 GİRİŞ 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6537 sayılı Kanun ile değişikliğe uğramıştır. Aynı kanun daha önce 5578 sayılı kanun ile değişikliğe uğramıştı. Yazışmalarda ana kanunumuz olan 5403 sayılı kanunun zikredilmesi daha uygun olacaktır. 5403 sayılı kanuna ekonomik bütünlük, Yeter gelirli tarımsal arazi miktarı gibi yeni kavramlar eklenmiştir. Devir ve Miras yoluyla intikallere yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu değişikliklere uygun olarak tarımsal arazilerin mülkiyetinin devrine ilişkin yönetmelik ve buna bağlı talimat yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3 TANIMLAR Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklükleri
Tarım sektöründe kişi başına düşen milli gelirin en az dört katı geliri sağlayacak toplam arazi büyüklüğü esas alınarak ilçeler bazında hesaplanmıştır. Kanuna ekli (1) sayılı liste. Asgari tarımsal arazi büyüklükleri Mutlak, marjinal ve özel ürün arazilerinde 20 da. Dikili tarım arazilerinde 5 da. Örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3 da. Ekonomik bütünlük Aynı kişiye ait, aralarındaki mesafe 10 km. ve daha az olan; Sulu ve kuru tarım arazilerinde 10 da ve üzeri, Dikili tarım arazilerinde 5 da ve üzeri, Örtü altı tarım arazilerinde 1 da ve üzerindeki arazilerin bir arada bulunması.

4 KANUNA EKLİ (1) SAYILI LİSTE
AYDIN İLİ, İLÇELER BAZINDA YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ İl/İlçe Sulu Arazi  (Da) Kuru Arazi (Da) Dikili Arazi (Da) Örtüaltı Arazi (Da) Bozdoğan 65 165 10 3 Buharkent 60 125 Çine 135 Didim 140 Efeler 50 Germencik İncirliova Karacasu 70 190 Karpuzlu Koçarlı 130 Köşk Kuşadası Kuyucak 120 Nazilli Söke Sultanhisar 55 Yenipazar

5 TANIMLAR DİKİLİ TARIM ARAZİSİ(DT): Yöre için ekonomik olacak sayıda ağaç, ağaçcık ve çalı formundaki bitkilerin bulunduğu araziler. Bu sayılar Cins ve türe göre teknik talimatta belirtilmiştir. MUTLAK TARIM ARAZİSİ(MT):Tapuya Tarla, Bahçe v.b vasıfla kayıtlanmış yöre ortalaması ve üzerinde ürün alınabilen meyil sorunu olmayan tek yıllık veya birkaç yıllık ürünlerin yetiştirildiği arazilerdir. MARJİNAL TARIM ARAZİSİ(TA): Mutlak tarım arazilerine benzemekle birlikte, Toprak ve topografik sınırlamaları olan meyilli ve üretim potansiyeli düşük arazilerdir. İFRAZ : Arazilerin bölünerek ayrı parsel numarasıyla kayıtlanması. Tarım arazileri yeter gelirli arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez.

6 TANIMLAR TEMLİK: Miras payının devri (temliki), iştirak (el birliği) halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak(el birliği) bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir (MK.676). Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış gibi değerlendirilir. İştirak (el birliği) hali bozulmadan miras payının iştirake dahil olmayan üçüncü kişilere devri yasaktır. Sadece mirasçılara devri mümkündür.

7 1) EKONOMİK BÜTÜNLÜK Aynı kişiye ait tarımsal araziler arasındaki ekonomik bütünlük olup olmadığının tespitinde dikkat edilecek hususlar; a) Örtüaltı tarım arazilerinde 1 dekar, dikili tarım arazilerinde 5 dekar, sulu ve kuru tarım arazilerinde 10 dekar’ın altında kalan araziler ekonomik bütünlük oluşturmaz. Bu büyüklüklerin altında olan sınırdaş olmayan parsel veya parseldeki payların aynen devrine izin verilir. Müstakil olan Sınırdaş arazilerde de arazilerin toplamına bakarak ekonomik bütünlük araştırılır. Yukarıda belirtilen büyüklüğün altındaki araziler yeter gelir hesabında dikkate alınmaz.

8 EKONOMİK BÜTÜNLÜK Tarla 4 da Tarla 6 da Tarla 15 da Zeytinlik 6 da
Dikili 2 da Dikili 2 da Tarla 2,5 da Tarla 3,5 da Ekonomik bütünlük arz etmeyen parseller Ekonomik bütünlük arz eden parseller

9 EKONOMİK BÜTÜNLÜK b) Aynı ilçe sınırları içindeki tarım arazilerinin aralarındaki mesafe kuş uçuşu 10 km den az ve örtü altında 1 da, dikili tarım arazisinde 5 da, sulu-kuru tarım arazilerinde 10 da ve üzeri ise bu araziler arasında ekonomik bütünlük bulunduğu kabul edilir. Mesafe ölçümü, talep konusu arazi ile belirlenen büyüklüklerin üzerindeki diğer araziler üzerinde yapılır. Yukarıda belirtilen mesafenin üstündeki araziler yeter gelir hesabında dikkate alınmaz. Yakın başka parseller varsa ayrıca ekonomik bütünlük araştırması yapılır.

10 EKONOMİK BÜTÜNLÜK Tarla 4 da Tarla 6 da Tarla 15 da 2 km. 3 km.
Zeytinlik 6 da Dikili 2 da Tarla 2,5 da Tarla 3,5 da Dikili 5 da (1/2 hisseli) Ekonomik bütünlüğü bulunmayan araziler Ekonomik bütünlüğü bulunan araziler

11 EKONOMİK BÜTÜNLÜK Parsellerde ekonomik bütünlük yok Tarla 4 da

12 EKONOMİK BÜTÜNLÜK 11 km 12 km 6 km 5 km 8 km
Tarla 10 da Tarla 7 da 12 km 6 km 5 km Tarla 5 da Tarla 20 da 8 km Parsellerde ekonomik bütünlük yok

13 EKONOMİK BÜTÜNLÜK c) Mülkiyeti aynı kişiye ait sınırdaş olan tarım arazilerinin ekonomik bütünlük teşkil ettiği kabul edilir. Ancak sınırdaş arazilerin toplam miktarı, belirlenen büyüklüklerin altında olması halinde ekonomik bütünlük teşkil etmez. Paylı tarım arazileri sınırdaş olarak kabul edilmez

14 EKONOMİK BÜTÜNLÜK Mülkiyeti aynı kişiye ait 10 da. Tarla (1/4 hisse)
Paylı tarım arazileri sınırdaş olarak değerlendirilmez. Bu araziler müstakil olarak değerlendirilir.

15 EKONOMİK BÜTÜNLÜK Arazi birden fazla vasıf içeriyor (Zemin incelemesi yapılacak) 9 da. Zeytinlik ve Tarla 6 da. kısmı zeytinlik 3 da. kısmı tarla Ekonomik bütünlük arz eder.

16 EKONOMİK BÜTÜNLÜK ç) Paylı tarım arazilerinde kişinin tarım arazisi içindeki pay miktarı dikkate alınarak ekonomik bütünlük değerlendirmesi yapılır.

17 EKONOMİK BÜTÜNLÜK 10 da. Zeytinlik (1/2hisse) 20 da. Tarla (1/2 hisse)
Hisse büyüklüğü itibariyle ekonomik bütünlük arz eder

18 EKONOMİK BÜTÜNLÜK Tarla 40 da (¼ hisse) Ekonomik bütünlük arz eder.
Zeytinlik (¼ hisse) 10 da Ekonomik Bütünlük arz etmez.

19 EKONOMİK BÜTÜNLÜK d) Kamu yatırımlarında ve tarım dışı kullanım taleplerinde ekonomik bütünlük, asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü kriteri dikkate alınmaz. e) Ekonomik bütünlük, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri, satış ve miras yolu mülkiyeti devir işlemleri ilçe bazında yapılır.

20 TARIM DIŞI KULLANIM Talep konusu parselin, işlem gördüğü tarihteki mer’i mevzuat hükümlerine göre onaylanarak kesinleşmiş imar planını içerisinde (nazım, mevzii, uygulama imar planı v.b.) yada onaylı köy yerleşik alanı içerisinde kaldığının ilgili Belediyesince belirtilmesi halinde;

21 TARIM DIŞI KULLANIM İlgili Tapu Müdürlüğü bu tür arazileri soru konusu yapmaksızın doğrudan işlem yapabileceği gibi, Müdürlüğümüze soru konusu edilmesi durumunda «Kanun kapsamında yapılacak bir işlemin bulunmadığı» şeklinde cevap verilecektir.

22 TARIM DIŞI KULLANIM Köy yerleşik alan sınırının parseli bölmesi halinde gelecek ifraz taleplerinde; Tarım Parseli Köy Yerleşik Alanı

23 TARIM DIŞI KULLANIM Cevaben; (Başkaca bir değerlendirme yapmaksızın) Parseli bölen köy yerleşik alanı sınır çizgisinin ifraz hattı olarak belirlenmesi kaydıyla, yerleşik alan içerisinde kalan kısımlarıyla ilgili kanun kapsamında yapılacak işlemin bulunmadığı, köy yerleşik alanı dışında kalan kısmının ise mevcut vasfıyla tescil edilmesinin uygun olduğu şeklinde görüş verilecektir.

24 5 da Tarım dışına ayrılmış
TARIM DIŞI KULLANIM . Tarım dışı ifraz sınırı 5 da Tarım dışına ayrılmış 15 da Tarıma ayrılmış Parsel sınırı 20 da Tarla Meri mevzuat kapsamında 20 dekarlık tarla vasfında bir taşınmazın 5 da.lık kısmına tarım dışı kullanım amacıyla mevzi imar izni verilmiş olsun. Taşınmaz maliki asgari parsel büyüklüğü ve diğer kriterlere bağlı kalmaksızın taşınmazını 5 da ve 15 da Tarla olmak üzere iki kısma ifraz yaptırabilir. Bu kapsamda ilgili belediyesinden taşınmazın mevcut durumunu belirten yazı ve kurum görüşleri talep edilebilir.

25 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
a) Tüzel kişiliklerin sahip oldukları tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerinde gerçek kişilerde olduğu gibi genel esaslar uygulanır. b)Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde tarımsal nitelikli tek arazisi olması durumunda bu taşınmazın devri tapu müdürlükleri tarafından soru konusu edilmeksizin gerçekleştirilir.

26 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
c)Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde birden fazla tarımsal arazisinin bulunması durumunda, bu arazilerin tamamının mülkiyeti devir işlemine konu olması halinde, bu taşınmazların devri tapu müdürlükleri tarafında soru konusu edilmeksizin gerçekleştirilir. Ancak malikin; dava ve satışı kısıtlayan şerhler nedeniyle satış iradesi dışında kalan tarım arazileri olması halinde, bu araziler dışında diğer arazilerin devrine izin verilir.

27 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Malikin tarımsal faaliyetinin terki anlamına gelen aynı ilçe sınırları içindeki tüm tarımsal parsellerinin aynı anda paydaş olan/olmayan bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişilere aynı anda hisselendirilmeksizin mevcut payın aynen devrine yönelik talebinin tasfiye niteliği taşıması nedeniyle, Tapu Müdürlükleri tarafından soru konusu edilmeksizin gerçekleştirilir. Tasfiye halinde; Dava, İcra, İştirakli yerler, ipotek v.b. durumlar nedeniyle kişinin iradesi dışında kalan ve satışına mani olan haller olması halinde bu tür taşınmazlar tasfiye kapsamında değerlendirilmez.

28 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
ç) Aynı kişiye ait birden fazla tarımsal arazi olması halinde, ekonomik bütünlük değerlendirmesi sonrasında tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe haiz olmayan kısımlarının devrine izin verilir.

29 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
VERİLEN ÖRNEKLER EFELER İLÇESİNE AİT YETER GELİRLİ ARAZİ MİKTARLARI DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. YETER GELİRLİ ARAZİ MİKTARI DÖNÜŞÜM KATSAYISI SULU : 50 da ,5 KURU: 125 da DİKİLİ: 10 da ,5 ÖRTÜALTI: 3 da ,66

30 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Sulu Tarla 4 da Sulu Tarla 6 da Sulu Tarla 15 da 2 km. 3 km. Zeytinlik 6 da Dikili 2 da Tarla 2,5 da Tarla 3,5 da Dikili 5 da (1/2 hisseli) Münferit olarak satılabilecek araziler Yeter gelir değerlendirmesine göre; ((15+4+6)*2,5)) +(6*12,5)= 137,5 137,5-125 = 12,5 da kuru tarla ,5/2,5 = 5 da. Sulu Tarla Araziler blok olarak satılır.

31 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
11 km Tarla 10 da Tarla 7 da 12 km 6 km 5 km Tarla 5 da Tarla 20 da 8 km Parseller münferit olarak satılabilir

32 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Tarla 4 da Tarla 7 da Tarla 5 da Tarla 20 da 10 km mesafede ekonomik bütünlüğün üzerinde tek arazi ile ekonomik bütünlüğün altında arazilerinin olması durumunda araziler münferit olarak satışa konu edilebilir.

33 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Kuru Tarla 5 da Zeytinlik 2 da Kuru Tarla 7 da Araziler münferit olarak satılabilir

34 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Sulu Tarla 40 da Sulu Tarla 5 da Zeytinlik 3 da Sulu Tarla 7 da Sınırdaş arazilerde ekonomik bütünlüğü bozacak şekilde satışa izin verilmez. 3 dekarlık zeytinliğin satışı halinde ekonomik bütünlük bozulacak ve işletme yeter gelirli arazi büyüklüğünün altına düşecektir. Bu nedenle 5 da büyüklüğündeki tarla vasıflı taşınmazın devri yapılabilir.

35 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
d) Tarımsal arazilerde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz işlemi yapılamaz. Gerçek veya tüzel kişilere ait yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin üzerinde olan ve yeter gelir tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz gerektirmeyen arazilerinin devrine izin verilir. 250 da kuru 95 da sulu İfraz Yapılamaz İfraz Yapılabilir

36 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
B A . Kuru Tarla 250 da Sulu Tarla 40 da 8 km. -B Arazisi 125 dekarlık iki kısma ifraz edilerek, ifrazen oluşan parselin birisi satılabilir. -Kişinin arazi miktarı, Yeter gelirli arazi miktarından fazla olduğu için A parseli satılabilir. -A parseli 1/2 hisselerle satılabilir. -B arazisi 12 pay kabul edilerek 1/12 hisselerle 10 paylık kısmı satılabilir.

37 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
B A . Sulu Tarla 40 da Sulu Tarla 20 da 15 km. 2 km. Sulu Tarla 10 da C Yeter gelirli tarımsal arazi miktarı ekonomik bütünlüğe sahip araziler arasında hesaplanır. Burada yeter geliri dolduran parsel yada parsel grubu yoktur. Bu nedenle yeter gelir fazlası olarak değerlendirme yapılarak A parselinin ½ hissesi satılamaz. A parseli ekonomik bütünlüğe haiz olmadığından münferit, B ve C parselleri ekonomik bütünlüğe haiz olduklarından beraber satılabilir.

38 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
e) Gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu tarımsal arazi miktarının yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında olması halinde, bu arazilerde ifraz ve hisselendirme işlemleri yapılamaz.

39 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Hisselendirmeden bahsedebilmek için tarla vasıflı arazilerin en az 40 da, dikili tarım arazilerinin en az 10 da, örtü altı tarım arazilerinin ise en 6 da olması gerekmektedir. Ekonomik bütünlüğü bulunan parseller toplamı yeter gelirli arazi büyüklüklerinin altında kalmış ise hisseli satış mümkün olmadığından parsel hisselendirilmez. Tasfiye halinde de aynı kural geçerlidir. Birden fazla ekonomik bütünlük oluşturan parsel grubunun olması halinde; eğer her bir grup yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün altında ise bu arazilerde de hisselendirme yapılmaz.

40 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
ÖRNEK Sulu Tarla 40 da Yeter gelirli tarımsal arazi miktarının altında olduğundan hisselendirilemez.

41 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
ÖRNEK Sulu Tarla 40 da Sulu Tarla 40 da 15 km. Parseller hisselendirilemez.

42 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Sulu Tarla 40 da ÖRNEK 5 km Sulu Tarla 10 da 2 km. Sulu Tarla 10 da 40 da’lık parsel hisselendirilemez.

43 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
ÖRNEK B Sulu Tarla 40 da A Sulu Tarla 40 da 1 km. Sulu Tarla 10 da 2 km. 15 km. Sulu Tarla 10 da Toplamda yeter gelirli tarımsal arazi miktarını aşmasına rağmen, ekonomik bütünlüğe göre değerlendirme yapıldığında sadece 40 da’lık A parseli hisselendirilebilir.

44 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
f) Gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu tarımsal arazi miktarının yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin üzerinde olması halinde, sahip olunan arazi miktarının yeter gelirli tarımsal büyüklüklerin altına düşmemesi şartı ile asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin üzerinde hisselendirme yapılabilir.

45 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Sulu Tarla 39 da . Sulu Tarla 60 da 1 km. 39 da’lık parsel hisselendirilemez, aynen devri mümkündür. 60 da’lık parsel 3 pay kabul edilip 1/3 hisselerle bir veya iki payı satılabilir.

46 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
ğ) Paylı tarım arazilerinde payın tamamının bir veya birden fazla paydaşa devri halinde ekonomik bütünlük ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri ile ilgili değerlendirme yapılmaksızın bu arazilerin devrine izin verilir. Ancak, 3. Kişilere satış talepleri genel esaslara göre değerlendirilir. Ekonomik bütünlük üzerindeki paylarda, paydaşların birleşerek 3. şahıslara satış talepleri genel esaslara tabidir. Her bir pay ekonomik bütünlüğün altında ise paydaşlar birleşip 3. kişilere devir yapabilir.

47 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
B . Sulu Tarla 40 da A Sulu Tarla 60 da (1/6 hisseli) 1 km. A Parselindeki payın tamamı başkaca bir değerlendirme yapmaksızın bir veya birden fazla paydaşa devredilebilir.

48 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
h) Paylı tarım arazilerinde ekonomik bütünlüğün altında olan veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin üzerinde olan paylar hissedarlara veya üçüncü kişilere devredilebilir

49 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Yukarıda bahsedilen madde değerlendirilirken genel esaslar uygulanacaktır. Hisseli arazilerdeki hisseler paydaşlara devir olabileceği gibi, hisse büyüklüğü dikkate alınarak genel esaslar çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucu üçüncü kişilere de devir yapılabilir.

50 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
B . Sulu Tarla 50 da Tarla 1 da A Sulu Tarla 30 da (1/3 hisseli) 2 km. Zeytinlik 3 da Tarla 10 da (1/2 hisseli) B parseli tek başına yeter gelirli tarımsal arazi miktarını karşıladığından, A parseli üçüncü kişiye aynen ya da hissedarlara aynen veya hisselendirilerek devredebilir. Mavi renkli parseller ekonomik bütünlüğün altında olduğundan hissedarlarına veya üçüncü kişilere devri uygundur.

51 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
ı) Tarımsal arazilerde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz yapılmaksızın, rehin, ipotek ve haciz gibi nedenlerle cebri satış yapılabilir. 5403 sayılı kanunda herhangi bir engelleyici hüküm bulunmadığından tarım arazilerinde rehin, ipotek ve haciz işlemleri yapılabilir. Bu nedenle tarım arazileri soru konusu yapılmaksızın ipotek edilebilir. Cebri satışın soru konusu edilmesi halinde; Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrası hükümleri dikkate alınarak, «yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerin altında ifraz yapılmaksızın ve asgari parsel büyüklüklerinin altında hisse oluşturulmaksızın satışı uygundur» şeklinde cevap verilecektir.

52 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Kanunun yayımı tarihinden önce gerçekleşen vefatlar neticesinde oluşmuş iştirakler, iştirakçilerin tamamının muvafakatiyle ipotek yapılabilir, Haciz yoluyla satışı mülkiyetin aynen devri şeklinde olur. Kanunun yayımı tarihinden sonra gerçekleşen vefatlar neticesinde oluşmuş iştiraklerin ipotek ve haciz nedeniyle soru konusu edilmesi halinde, mirasın taksiminden sonra uygun olacağı bildirilmelidir.

53 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Tarımsal arazilerde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz yapılmaksızın ölünceye kadar bakma(ökba) işlemi tesis edilebilir. Tapu kaydında satışa engel bir şerh içermediği takdirde bu tür arazilerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz yapılmaksızın satışında sakınca yoktur. Takyidat şerhi tamamen tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla konulmaktadır.

54 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
j) Tarımsal araziler arasında trampa ile mülkiyet devri konu olması halinde araziler arasındaki fark asgari tarımsal arazi büyüklüklerinden fazla olamaz. Farklı sınıftaki arazilerde dönüşüm katsayıları kullanılır. Trampaya konu araziler kuruya tahvil edilir. Aradaki fark 20 da ve üzerindeyse trampaya izin verilmez. Bu durumda yeter gelir değerlendirmesi yapılmaz. Bağış yoluyla tarımsal arazi devirleri hakkındaki görüşler normal satış gibi değerlendirilir.

55 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
k) Tarımsal arazilerin tamamı için alıcı bulamayan arazi sahipleri bu durumu bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bakanlık, bu kişilere ait ekonomik bütünlüğe haiz arazilerin en az %50’sinin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında tarım arazisine sahip olan kişilere aynı anda satışına izin verebilir. Bakanlık bu kişileri satıcılar listesine alır, kişinin beyanda bulunduğu tarihteki arazi varlığına yeniden ulaşması ve talepte bulunması halinde satıcılar listesinden çıkarılır. Bakanlık, kalan diğer araziler için 5403 sayılı kanunun 8/K maddesi hükümlerini uygulayabilir.

56 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Vatandaş öncelikle ilgili ilçe Müdürlüğüne başvuracak, İlçe Müdürlüğü bunu Bakanlıkça hazırlanan yazılım programına kaydedecek. Bu arazilerin takibini Bakanlık ile birlikte ilçe veya il müdürlüğü bu yazılım programı aracılığı ile yapabilecek. İleriki günlerde İl/İlçe Müdürlüklerine şifre verilecektir.

57 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
l) Elbirliği (iştirak) halinde mülkiyetli tarım arazilerinde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü hesaplanmasında ilgili araziye ait veraset ilamındaki yasal hisse oranları dikkate alınabilir

58 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Uygulama birliği olması açısından iştirak halindeki paylar yeter gelir hesabında dikkate alınmayacaktır. Esasen bu madde 15 mayıs 2015 tarihinden önce açılmış miras iştiraklerini ilgilendirmektedir. Kanunun yürürlük tarihinden sonraki ölümler neticesinde oluşmuş iştirak paylarının dikkate alınması önemli hatalara yol açacaktır. Bir arazide bir kişinin hem hissesi, hem de iştiraki bulunması halinde hisse payı iştirak payından bağımsız olarak değerlendirilir.

59 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
m) Tapu müdürlükleri ile yazışma yapılarak devir işlemleri için görüş istenen devir talepleri ile birlikte malikin aynı ilçe içerisinde bulunan tüm tarımsal arazilerinin mülkiyet kayıtlarının gönderilmesi istenebilir.

60 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
T.C numarası veya isim yanlışlığından kaynaklanan hatalardan dolayı TBS sisteminde kişiye ait taşınmazların tamamı gözükmeyebilir. Bu tür hataların önüne geçilmesi için Tapu müdürlüklerinden tapu kaydı dökümü talep edilecektir.

61 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
n) Tarım arazisi üzerinde kurulmuş bir irtifak hakkı bulunuyor ise irtifak hakkı arazi miktarı hesaplamalarda değerlendirmeye alınmaz. İrtifak hakkı miktarı tapu kaydının şerhler hanesinde belirtilmektedir. Tapu dökümünde yer almayabilir. Tarafların beyanı üzerine o parsele ait detaylı döküm istenebilir. İrtifak miktarı tapunun toplam alanından çıkarılır ve geriye kalan parsel miktarı üzerinden değerlendirme yapılır.

62 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
o) Tarımsal arazinin vasfı ile ilgili olarak itiraz, şikayet veya belirsizlik olması halinde bu arazilerle ilgili mahallinde yapılacak inceleme neticesinde arazinin fiili kullanımını belirten tespit tutanağına göre değerlendirme yapılır. Tapu kayıtlı vasfı “zeytinlik ve tarla” , “İçinde ev bulunan tarla” v.b arazilerde zemin incelemesi yapıldıktan sonra mevcut kullanım alanına göre değerlendirme yapılacaktır. Bunun dışında cins değişikliği gerekli görülen hallerde taraflar cins değişikliğine yönlendirilecek ve akabinde talep değerlendirilecektir.

63 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
ö) Mülkiyeti şahıslara ait ve tapu kayıtlarında cinsi çayır, mera, ham toprak, , hali arazi, harman yeri olan araziler tarım arazisi (tarla) olarak değerlendirilecektir. Kavak, dikili araziler, koruluklar ve zeytinlikler dikili tarım arazisi olarak kabul edilir. Özellikle zeytinliklerin devir ve mirasa konu işlemlerinde; 3573 sayılı kanun kapsamında herhangi bir değerlendirme yapılmayacak, 5403 sayılı kanun kapsamında dikili tarım arazisi olarak değerlendirilecektir.

64 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
p) Tarım reformu uygulama alanlarındaki satış,hibe ve trampa yolu ile mülkiyet devir işlemleri, 3083 sayılı kanun hükümlerine göre yapılır. Tarım reformu uygulama alanlarındaki miras yolu ile mülkiyet devir işlemlerinde; 3083 sayılı kanunun 12. maddesi kapsamında olan arazilerde 3083 sayılı kanun hükümleri, diğer tarım arazilerinde ise 5403 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

65 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
Çiftçinin hem 5403, hem de 3083 sayılı kanun kapsamında ekonomik bütünlük teşkil eden arazilerinin olması halinde; satışa konu arazi 5403 sayılı kanun kapsamında kalan arazi ise diğer 3083 sayılı kanun kapsamında kalan araziler yeter gelir hesabına dahil edilir. 3083 sayılı kanun kapsamında topraksız çiftçilerin topraklandırılması çalışmaları kapsamında dağıtılan hazine arazileri miras hükümlerine tabi değildir. İlimizde Didim İlçesi Akköy, Akyeniköy ve Fevzipaşa mahallelerinde bu durumdaki araziler mevcuttur. 3083 sahalarıyla ilgili satış, cins değişikliği, ipotek ve cebri satışlar kendi mevzuatınca yapılacak. Ancak miras yoluyla devir işlemlerinde 5403 sayılı kanun hükümleri geçerli.

66 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
r) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında aynı kişiye ait tarımsal arazilerin farklı sınıflarda olması halinde her ilçe için kanun ile farklı sınıftaki araziler için belirlenmiş yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin birbirlerine oranlanması ile elde edilen sınıflar arası dönüştürme katsayıları dikkate alınır. EFELER İLÇESİ: Arazi vasfı Katsayı(Kuru Tarla) Katsayı (Arazi vasfı) Kuru Tarla x 1 / 1 Sulu Tarla x 2,5 / 2,5 Dikili Arazi x 12,5 / 12,5 Örtü altı x 41,66 / 41,66

67 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
ARAZİ SINIFLARINA GÖRE İFRAZ VE HİSSE BÜYÜKLÜKLERİ (EFELER) Arazi Sınıfı Asgari İfraz Miktarı(da) Asgari Hisse Miktarı(da) Kuru Arazi 125 20 Sulu Arazi 50 Dikili Arazi 10 5 Örtü altı Arazi 3

68 TARIM ARAZİLERİNDE MÜLKİYETİN DEVRİ
ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI Tarım arazilerinin satılması halinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri önalım (Şufa) hakkına sahiptir. Birden fazla sınırdaş malik önalım hakkı talep etmesi halinde tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine devri yapılır. Önalım hakkı; hak sahiplerine tebligat yapılması halinde satışın üzerinden 3 ay, her halde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer. Önalım hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır.

69 3) MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Mirasçılar mirasa konu tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerini anlaşma sağlanması halinde mirasın açılmasından itibaren(Murisin ölüm tarihi) bir yıl içinde aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kanunun yürürlük tarihinden sonra ( ) gerçekleşen ölümlerde, mirasçılar bir yıl içinde aşağıda belirlenen şekillerde anlaşarak tarımsal arazilerin mülkiyet devirlerini gerçekleştirebilir. Mirasçıların anlaşması halinde; Yeter Gelir ve katları şeklinde mirasçılara devir, Aile malları ortaklığı şeklinde ortak kullanım, Limited şirket kurularak ortak kullanım, Üçüncü şahıslara satış (tasfiye)

70 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Mirasçıların bir yıl içinde anlaşamamaları durumunda, taraflar sulh hukuk mahkemesinde dava açabilecek veya dava açmamaları durumunda Bakanlıkça mirasçılara 3 ay ek süre verilmesi sonrasında hala anlaşma sağlanamamış ise Bakanlık tarafından resen dava açabilecektir. Mirasçıların anlaşamaması halinde; Mahkeme tarafından belirlenen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devir, Ehil mirasçı bulunmaması halinde, en yüksek teklifi veren istekli mirasçıya devir, Ehil ve istekli mirasçı bulunmaması durumunda, mahkeme tarafından satışı sağlanacak.

71 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
EHİL MİRASÇIYA AİT KRİTERLER (50 ve üstü puan alanlar ehil mirasçı kabul edilir) Geçimini mirasa konu tarım arazilerinden sağlayanlara 20 puan Tarım dışı geliri bulunmayanlara 10 puan Eşi fiilen tarımsal faaliyette bulunanlara Tarımsal arazileri işleyebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip olanlara Mirasa konu arazilerin bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet edenlere Altı yıla kadar 5 puan, 6 yıldan fazlasına 10 puan Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara 10 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında tarım sigortası olanlara 5 Bakanlığın mevcut kayıt sistemlerine kayıtlılık süreleri Altı yıla kadar 5 puan, Altı yıldan fazlasına 10 puan Tarımsal örgütlere kayıtlılık süreleri Altı yıla kadar 2 puan, Altı yıldan fazlasına 5 puan Tarım alet ve donanımlarına sahip olanlara 5 puan Kadın olanlara 5 puan verilir.

72 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Tarımsal arazileri alan mirasçı, diğer mirasçılara miras paylarının bedelini, mahkeme kararından itibaren en geç bir yıl içerisinde ödeyecektir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan mirasçı olması halinde, arazilerin kullanım hakkı mahkeme tarafından mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye tedbiren verilebilecektir. Tarımsal arazilerin mahkeme kararı ile mirasçılara devrolması halinde; devir işleminden itibaren yirmi yıllık süre içinde tarım dışı amaçla kullanım izni sonucu oluşacak değer artışından diğer mirasçıların payları oranında hak sahibi olacağı konusunda tapu kütüğüne şerh konulur. Mirasçılar arasında anlaşma yoluyla devir halinde şerh isteğe bağlıdır. Mirasın açık artırma yöntemiyle satışı halinde tapuya şerh konulmaz.

73 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
a) 6537 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce gerçekleşen ölümlerde, intikal işlemleri bu kanun hükümlerine tabi değildir. Kanunun yayımı tarihinden önce vefat eden mirasçıların yaptırmış oldukları el birliği mülkiyeti mirasçıların talebi halinde veraset ilamı veya rizai taksim sözleşmesi çevresinde paylı mülkiyete çevrilebilir.

74 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan tarihinden önceki tarihli ölümlerde intikal taleplerinin elbirliği halinde mülkiyet veya paylı mülkiyet olarak yapılması mümkün olup, iştirak halindeki mülkiyette mirasçılar arasında yapılacak olan miras payı temliki, miras taksimi vb. talepler tapu müdürlüklerince doğrudan karşılanacaktır. Kanundan önceki ölümlerde iştirakçiler birleşerek taşınmazı 3. şahıslara devir yapabilir. İntikal işlemlerinin tamamlandığı andan itibaren paydaşlara veya üçüncü kişilere olan devir talepleri yeni kanun hükümlerine göre değerlendirilir.

75 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
b) Mirasçılar mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde Kanunda belirtilen şartlarda anlaşma sağlayabilir. Tarımsal arazilerde mülkiyetin devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Devir işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve kanunun 8/C maddesinin 2. fıkrasına göre dava açılmaması halinde aynı kanunun 8/Ç maddesi hükümleri uygulanır.

76 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
c) Mirasçılar arasında anlaşma yolu ile mülkiyet devri talebinde bulunulması halinde tapu müdürlüğü talebi bakanlık il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Bakanlık il/ilçe müdürlüğü asgari tarımsal arazi büyüklüğü, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, ekonomik bütünlük ve arazi sınıfları arasındaki dönüştürme katsayılarını da dikkate alarak devir yapabilecek mirasçı sayısını ve paylaşım şekillerini tapu müdürlüğüne bildirir.

77 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
TAPUYA VERİLECEK GÖRÜŞ YAZISINDA; (RIZAİ TAKSİM SÖZLEŞMESİ İBRAZ EDİLMEMİŞ İSE) “Kanunda belirtilen süre içerisinde yine aynı kanunun 8/C maddesinin "b" ve "c" bendlerine göre işlem tesis edilmesi halinde görüşümüz nihaidir. Ancak, "a" ve "ç" bendleri kapsamında işlem tesis edilmesi talep edildiği takdirde yukarıda belirtilen mirasçı sayısına uygun olarak hazırlanmış taksim/satış sözleşmesine göre nihai görüşümüz verilecektir. Veraset yoluyla İntikal kapsamında yapılan işlemlerden bilgi verilmesi hususunda...” şeklindeki ifadeyle bitirilmesi uygun olacaktır.

78 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Muris adına kayıtlı iştirak halindeki taşınmazlar kanundan önce veya sonra olsun yeter gelir hesabında dikkate alınmaz. Kanundan önce ve sonra gerçekleşen birden fazla ölümlü intikal işlemlerinde kanundan önce ölen murisin mirasçıları eski kanun hükümlerine göre intikal işlemini yaptırdıktan sonra kanundan sonra ölen murisin intikal işlemleri yeni kanun hükümlerine göre tamamlanır. Kanundan sonra gerçekleşen birden fazla ölümlü intikal işlemlerinde murisler aynı mirasçılara miras bırakması halinde taşınmazlar beraber değerlendirilebilir. Burada son ölen murise göre mirasın açıldığı düşünülebilir.

79 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Mirasçı sayısı 3 Sulu Tarla 4 da Sulu Tarla 6 da Sulu Tarla 15 da 2 km. 3 km. Zeytinlik 6 da Dikili 2 da (İştirak)) Tarla 2,5 da Tarla 3,5 da Dikili 5 da (1/2 hisseli) Ekonomik bütünlüğe haiz parsellerin Kuruya dönüşüm sonucu: 137,5 da Ekonomik bütünlüğe haiz kırmızı renkli parsellerin bir mirasçıya, İştirak durumundaki parsel hariç ekonomik bütünlük arz etmeyen mavi boyalı parsellerin mirasçılara veya üçüncü kişilere aynen devri uygundur.

80 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
. Zeytinlik 8 da Mirasçı sayısı 3 Sulu Tarla 35 da 12 km. Parsellerin ekonomik bütünlüğü yok ve yeter geliri karşılayan parsel yok Parsellerin mirasçılara veya üçüncü kişilere aynen devri uygundur.

81 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
. Zeytinlik 8 da Mirasçı sayısı 3 Sulu Tarla 40 da 12 km. Zeytinlik 2 da Zeytinlik 2 da Parsellerin mirasçılara veya üçüncü kişilere aynen devri uygundur.

82 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Mirasçı sayısı 4 Tarla 3 da Zeytinlik 4 da Tarla 2 da Tarla 1 da Tarla 5 da Tarla 10 da (1/2 hisseli) Parsellerin mirasçılara veya üçüncü kişilere aynen devri uygundur.

83 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Mirasçı sayısı 2 Zeytinlik 10 da Zeytinlik 10 da Zeytinlik 10 da Mirasçı başına yeter gelir üstünde arazi var. Her parselde paylı intikale izin verilmeyecek. Mirasçıların öncelikle birer parseli aynen , diğer arta kalan parseli ise yeter geliri karşıladığından üçün kişilere aynen devredilebilir yada ½ hisselerle mirasçılar devralabilir. Hisselendirme sadece mirasçılara devir nedeniyle olabilir.

84 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
C Mirasçı sayısı 3 Zeytinlik 5 da A B Zeytinlik 14 da Zeytinlik 15 da 2 km. D Zeytinlik 5 da 2 km. Ekonomik bütünlük oluşturduğundan C ve D parselleri bir mirasçıya, A ve B parselleri de diğer mirasçılara devredilmelidir. parselleri ise diğer mirasçıya devredilmelidir. Mirasçılar yeter gelirin katları şeklinde arazileri üçüncü kişilere devredebilir. Örneğin; A parseli üçüncü kişiye devredilip, geriye kalan araziler iki mirasçıya devredilebilir.

85 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Zeytinlik 10 da Zeytinlik 10 da Sulu Tarla 10 da 3 km. 2 km. Araziler arasında ekonomik bütünlük var. Yeter gelir hesabına göre iki mirasçıya devri uygundur. 10 da tarla ekonomik bütünlüğe haiz , ancak yeter gelir fazlası olduğundan mirasçılara veya üçüncü kişilere aynı anda aynen devredilebilir.

86 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Tasfiye Zeytinlik 12 da Zeytinlik 14 da 5 Tarla 5 da Tarla mirasçılara yada üçüncü kişilere devredilebilir. Ekonomik bütünlüğe sahip zeytinlikler aynı anda üçüncü kişilere aynen devredilebilir. Ancak, hisselendirilemez. Rızai taksim sözleşmesine bağlanması kaydıyla ekonomik bütünlüğe haiz olmayan arazilerin devri diğer arazilerden bağımsız olarak değerlendirilir.

87 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
ç) Kanunun yürürlük tarihinden sonra gerçekleşen ölümlerde, mirasçılar veraset ilamına göre elbirliği (verasete iştirak) işlemi tesis edebilirler. Tesis edilen elbirliği mülkiyeti işlemi ile kanun hükümleri çerçevesinde mülkiyetin devri tamamlanmış olmaz.

88 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
d) Mirasa konu tarım arazileri ile ilgili gelen taleplerde murisin sahip olduğu arazi büyüklükleri dikkate alınarak işlem tesis edilir. Mirasçılar mirasın açılmasından sonra bir yıl içinde ekonomik bütünlüğe haiz olmayan tarım arazilerinin mirasçılara veya üçüncü kişilere aynen mülkiyet devrini gerçekleştirebilir.

89 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Miras işlemlerinde murisin sahip olduğu arazi büyüklükleri dikkate alınacağından Tapu müdürlüklerinden murise ait tapu kaydı dökümü ve veraset ilamı talep edilmelidir.

90 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
e) Mirasçılar mirasın açılmasından sonra bir yıl içinde ekonomik bütünlüğe haiz olan tarım arazilerinin üçüncü kişilere aynen mülkiyet devrini gerçekleştirebilir. Bu mülkiyet devri bir yıl içinde ve aynı anda gerçekleştirilir.

91 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Ekonomik bütünlüğe sahip arazilerin 3. kişilere satışı tasfiye şeklinde olabilir.

92 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
f) Mirasçılar kanunun 8/C maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine uygun olarak rızai taksim sözleşmesi düzenleyebilir.

93 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Kanunun 8/B maddesinde “Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanır.”denilmektedir. Hem yukarıdaki kanun maddesinden dolayı, hem de mirasçıların uygulamayı ayrıntılarıyla bilmelerinin mümkün olmadığı düşünülerek, satış veya taksim görüşü vermeden önce mutlaka bütün taşınmazları kapsayacak şekilde rızai taksim sözleşmesi talep edilmelidir. Daha sonra alınan rızai taksim sözleşmesine uygun olarak devir işlemlerine izin verilmelidir. Devir işlemleri ekonomik bütünlüğe dikkat edilerek yıl İçeresinde aynı anda gerçekleştirilir.

94 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
g) Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet devrinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda Bakanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için 3 aylık süre verilir. Bu süre sonunda da devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi halde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

95 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
Bahsedilen madde Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

96 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
ğ) Mirasçılar arasında anlaşmanın sağlanamaması ve anlaşmazlığın Mahkeme kararı ile çözülmesi halinde, tapu müdürlüğü mahkeme kararında belirtilen mirasçı veya mirasçılara intikal işlemlerini ve sonucu Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne bildirir.

97 MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ
h) Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen kişinin, elbirliği halinde mülkiyet veya tapu sicilinin kök muris adına olması nedeniyle paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin bulunması halinde, bu araziler yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ile ilgili yapılacak değerlendirme kapsamına alınmaz.

98 TEŞEKKÜRLER


"ARAZİ EDİNDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları