Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Son dönem Mevzuatımızda Yaşanan Değişmeler. MEVZUATIMIZDA YAŞANAN DEĞİŞİM Merkezi Hükümet Yapılanmasında Yaşanan Değişim Yerel Yönetim Mevzuatımızda Yaşanacak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Son dönem Mevzuatımızda Yaşanan Değişmeler. MEVZUATIMIZDA YAŞANAN DEĞİŞİM Merkezi Hükümet Yapılanmasında Yaşanan Değişim Yerel Yönetim Mevzuatımızda Yaşanacak."— Sunum transkripti:

1 Son dönem Mevzuatımızda Yaşanan Değişmeler

2 MEVZUATIMIZDA YAŞANAN DEĞİŞİM Merkezi Hükümet Yapılanmasında Yaşanan Değişim Yerel Yönetim Mevzuatımızda Yaşanacak Olan Değişim Personel Çalıştırılmasında Yaşanan Değişim – Hizmet alımına ilişkin sorunlar – Personel Maaşlarında Yaşanan Değişim Mali Yönetimde Yaşanan Değişim – İç Kontrol Denetim Mevzuatımızda Yaşanan Değişim – Vesayet Denetimi – Dış Denetimi www.erkankaraarslan.org2

3 Sayıştay’ın Değişen Denetim Çerçevesi Düzenlilik Denetimi - Uygunluk Denetimi - Mali Denetim Performans Denetimi Kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasının değerlendirilmesi

4 Dış Denetim Mali denetim (5018 ile beklenen) Uygunluk denetimi (Zaten yapılan ama artık 5018’in yeni mekanizmalarıyla daha da gelişen) Performans denetimi (belki çok yeni değil ama mali yönetim çerçevesinde-uygulaması hem kolay hem zor) 4

5 Mali Denetim Hedefleri Gelir – Gider Hesapları/Gelir Tablosuna İlişkin Denetim Hedefleri (Tamlık, Doğruluk, Gerçekleşme, Dönemsellik, Uygunluk, Sınıflandırma) Varlık ve Kaynak Hesaplarına/Bilançoya İlişkin Denetim Hedefleri (Tamlık, Aidiyet, Değerleme, Mevcudiyet, Uygunluk, Sınıflandırma) Mali Tabloların Sunumuna ve Dipnotlarına İlişkin Denetim Hedefleri (Gerçekleşme, Tamlık, Sınıflandırma ve Anlaşılırlık, Uygunluk, Doğruluk ve Değerleme)

6 SAYIŞTAY DENETİMİ

7 SAYIŞTAY DENETİMİNİN KAPSAMI Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi www.erkankaraarslan.org

8 SAYIŞTAYIN DÜZENLİLİK DENETİMİ a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi, c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir. www.erkankaraarslan.org

9 SAYIŞTAYIN PERFORMANS DENETİMİ Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir. www.erkankaraarslan.org

10 SAYIŞTAYIN DENETİM ALANI Organizasyon Bakımından İlgili Kamu İdaresi Kamu idaresine bağlı işletme ve şirketler Kamu idaresince yürütülen sosyal tesisler Kamu idaresince yardım yapılan dernek vb her tür organizasyonlar Kamu hesaplarına girmiş olsun ya da olmasın her tür kaynak ve hesaplar www.erkankaraarslan.org

11 SAYIŞTAYIN DENETİM ALANI Konu Bakımından Kamu idaresinin giderleri Kamu idaresinin gelirleri Kamu idaresinin taşınır malları Kamu idaresinin taşınmaz malları Kamu idaresinin muhasebe ve mali raporları Kamu idaresinin mali yönetim sistemi Kamu idaresinin iç kontrol sistemi Kamu idaresinin performansı www.erkankaraarslan.org

12 Modelin Genel Kurgusu

13 Sayıştay Tarafından Gerçekleştirilecek Performans Denetimi 5018 sayılı Kanunun 68. maddesi ve yeni Sayıştay Kanununun 7. Maddesi hükümleri: – kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığının sorumluluğu/denetimi 5018 sayılı Kanunun 9. maddesi ve yeni Sayıştay Kanununun 2. ve 36. Maddeleri: – kamu idarelerince belirlenen performans göstergelerine dayalı olarak gerçekleştireceği denetim 13

14 Kurumsal Performans Denetimi Düzenlilik denetimleri yanında bütçe sistematiğindeki değişimle kurumsal performans denetiminin öne çıkması Yeni kamu mali yönetim sistemi ve kurumsal sorumluluk - yetki devri ve hesap verme sorumluluğu Kamu kaynaklarının tahsis ve kullanımında Denetimin boyutları: ­ Ekonomiklik (girdi için daha az kaynak), ­ Verimlilik (daha az girdiyle daha çok çıktı) ve ­ Etkililik (amaca yönelme)

15 Kurumsal Performans Denetimi Kurumsal performans denetimi yukardaki kurgu çerçevesinde beş alt başlıkta ele alınmaktadır: I.Plan, Program, Bütçe Belgeleri ile Faaliyet Raporunun Yasal Düzenlemelerin Gerektirdiği Şekilde Hazırlanmış Olması II.Makro ve Sektörel Politika ve Plan Öncelikleriyle Kurumsal Amaç ve Hedeflerin İlişkisi III.Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetlerin Uyumu IV.Mali Performans Değerlendirmesi ve Faaliyet Sonuçlarının Performans Göstergeleri Üzerinden Denetimi V.Başka Kurum ve Kişilere Aktarılan Kaynakların Performans Denetimi

16 16 ◆ TÜRKİYE’DE İÇ KONTROL ◆ İÇ KONTROLDE BUNDAN SONRASI ◆ TARSUS BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇ KONTROL

17  5018 sayılı Kanun  Madde 55, iç kontrol tanımı  Madde 11, üst yöneticilerin iç kontrol sorumluluğu  Madde 57, üst yönetici ve harcama yetkililerinin iç kontrol sorumluluğu  Madde 60, mali hizmetler biriminin iç kontrol sorumluluğu  Madde 63, iç denetçilerin iç kontrol sorumluluğu  İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esas ve Usuller  Kamu İç Kontrol Standartlarına uyma zorunluluğu  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği  Beş bileşen  18 standart  79 genel Şart  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi  Eylem Planı hazırlama zorunluluğu  Yeni Sayıştay Kanunu  Madde 36, “Sayıştay denetimi,… idarelerin İç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir” Mevzuatta İç Kontrol

18 18 BOŞLUK ANALİZİ

19 HARCAMA SÜRECİ STRATEJİK PLAN BÜTÇE AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI HARCAMA TALİMATI İHALE VE SATINALMA SÜRECİ ÖN MALİ KONTROL MAL VEYA HİZMETİN ALINMASI ÖDEME EMRİ BELGESİ ÖN MALİ KONTROL ÖDEME MUHASEBE DENETİM (İç Denetim - Dış Denetim) 19www.erkankaraarslan.org

20 20 Harcama Süreci

21 Harcama Yetkilisi Mali Hizmetler Birimi Gerçekleştirme Görevlileri Harcama Talimatı Ödeme Emri  Stratejik plan  Performans prog.  Bütçe  Muhasebe uygulaması  Bütçe uygulaması  Serbest bırakma  Mal yönetimi  Danışmanlık  Ön mali kontrol  İç Kontrol  GELİR İŞLEMLERİ  Kesin hesaplar  Yönetim dönemi Hesapları  Faaliyet raporu  Mali istatistikler  Diğer raporlar Görevler Muhasebe Yetkilisi 1.Stratejik Plan 2.Performans Programı 3.Bütçe - Ödenek 4.Serbest Bırakma Mali Hizmetler Birimi Ön Mali Kontrol i- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrole tabi tutulması ALIM SÜRECİ 21www.erkankaraarslan.org

22 Sorumluluk İÇ KONTROL ÜST YÖNETİCİ “…sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden…sorumludur” ÜST YÖNETİCİ “…sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden…sorumludur” BELEDİYE MECLİSİ Mali Hizmetler DIŞ DENETİM (SAYIŞTAY) + İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DENETİMİ DIŞ DENETİM (SAYIŞTAY) + İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DENETİMİ Harcama Birimleri İÇ DENETİM (Harcama Sonrası Denetim) İÇ DENETİM (Harcama Sonrası Denetim) Muhasebe Yetkilisi ÖDENEK Harcama Yetkilisi Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Ödeme Belgesi Harcama Talimatı Ön Mali Kontrol ÖDEME

23 e-devlet ABSABS PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ STRATEJİK PLAN GELİR PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE FAALİYET RAPORU LİDERLİKLİDERLİK TEM Performans Yönetimi ÖMK İzleme Değerleme Arşiv - Kayıt 23

24

25 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI İZLEME STANDARTLARI Etik Değerler ve Dürüstlük Planlama ve Programlama Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Bilgi ve İletişim İç Kontrolün Değerlendirilmesi Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Hiyerarşik Kontroller Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Raporlamaİç Denetim Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Kayıt ve Dosyalama Sistemi Bilgi Sistemleri Kontrolleri Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Personelin Yeterliliği ve Performansı Yetki Devri 25 www.erkankaraarslan.org

26 TÜRKİYE’DE KİMK SİSTEMİ Üst Yönetici Strateji Geliştirme Birimi İç Denetim Birimi Harcama Birimi Yönetim sorumluluğuna dayalı mali yönetim ve kontroliç denetim Harcama Birimi Harcama Birimi Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma (Maliye Bakanlığı- BÜMKO) İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma (Maliye Bakanlığı-İDKK) Bakan İç Kontrol

27 MYK Sisteminin Kurumsal Yapısı Üst yönetici Strateji Geliştirme Birimi Harcama Birimi Bakan Ödeme emri düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi Stratejik Planlama Bütçe ve Performans Programı İç Kontrol Muhasebe- Kesin Hesap Raporlama * Diğer gerçekleştirme görevlileri Ödeme emri düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi Diğer gerçekleştirme görevlileri mali yönetim ve kontrol sistemi

28 28

29 KAMUDA İÇ KONTROL DÜZENLEMELERİ İÇ KONTROLDE SORUMLULUKLAR Üst Yönetici, Harcama Birimleri, Mali Hizmetler Birimi, Muhasebe Birimi, İç Denetim Birimi, Sayıştay, Merkezi Uyumlaştırma Birimleri Siz Hangi Kürekçiden Biri Olmak İsterdiniz? Hadi koçum, daha hızlı... Arkadaşlar, arkamızda bir Jaws var...

30 30

31 İç Kontrol Nedir? – İç Kontrol bir süreçtir. – İç kontrol bir amaç değil,idareyi hedeflerine ulaştırma amacı taşıyan bir yönetim aracıdır. Ancak hedefleri belirlemez. Belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için makul güvence sağlar. – Yönetimin sorumluluğundadır. – Risk esasına dayanır. – İdarenin mali ve mali olmayan tüm işlemlerini kapsar. www.erkankaraarslan.org

32 İç Kontrolün Özellikleri İç kontrol, mali iş ve işlemlerle sınırlı değildir. En üst kademeden en alt kademeye tüm kurum çalışanlarının sorumluluğundadır. İç kontrolün oluşturulması, işletilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesinden yönetim sorumludur. İç kontrol, tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık esasına dayanan bir süreçtir. Sadece yazılı dokümanlara dayanmaz. Güçlü ve pozitif bir ortamı da ifade eder.

33 İÇ KONTROLÜN BİLEŞENLERİ Dört genel hedef ( INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi, Çev.B. Özeren ): – hesapverme sorumluluğu (raporlama), – (yasalara ve yönetmeliklere) uygunluk, – (düzenli etik kurallarına uygun, ekonomik, verimli ve etkin) faaliyetler ve – kaynakları koruma Üç boyutlu matrisin dikey sütunlarında; söz konusu beş bileşen yatay sütunlarında ve organizasyon veya kurum ve onun departmanları da yan sütunlarında gösterilmiştir.

34 İÇ KONTROLÜN BİLEŞENLERİ İç kontrol birbiriyle bağlantılı beş bileşenden meydana gelir (COSOC, INTOSAIE): Kontrol ortamı: Kurumun iş görme biçimi Risk değerlendirme: Hedeflere ulaşma Kontrol faaliyetleri: Politikalar ve prosedürler Bilgi ve iletişim: Bilgilendirme, iletişim İzleme: Değerlendirme ve denetim

35 İÇ KONTROL VE ÖNE ÇIKAN ALANLAR: sorun analizine giriş Kurumsal yapı ve etik değerler Personel yönetimi-insan kaynakları Hedefler ve amaçlar Risk yönetimi İşleyiş yapısı Süreç ve prosedürler Gözetim Belge yönetimi İletişim Muhasebe ve mali raporlama …..

36 EYLEM PLANI MATRİSİ

37

38

39

40

41

42 www.erkankaraarslan.org42 Nasıl Bir İç Kontrol Başlangıcı  Boşluk Analizi  Sorun Analizi  Kurumsal cek-up  Yeni Bir Yol Haritası  Kurumsal Farkındalık  Üst Yönetim Sahiplenmesi  Risk Esaslı Bir Yaklaşım

43 Mali Hizmetler Teşkilat Şeması Mali Hizmetler İç kontrol alt birimiStratejik planlama alt birimi Bütçe ve performans programı alt birimi Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt birimi GELİR BİRİMLERİ 43

44 İç Kontrol Alt Birimi Fonksiyonları İç kontrol alt birimi İç Kontrol Uyum Eylem Planı Sekretaryası Ön Mali Kontrolİzleme ve DeğerlendirmeKurumsal Risklerin Yönetilmesi 44

45 Ön Mali Kontrol Biriminin Fonksiyonları 45

46 Ön Mali Kontrole İlişkin Temel Mevzuat 1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete 2.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete 3.Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete 4.İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete 5.Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete

47 Sözleşmeye davet Madde 42- (Değişik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. 47 Ön Mali Kontrole İlişkin Temel Mevzuat

48 48 Muhasebe Uygulaması Taşınır Uygulaması Bütçe Uygulaması Ön Mali Kontrol Uygulaması

49 Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi UYGULAMA TBMM/Yerel Meclis Hesap verme sorumluluğu UYGULAMA Muhasebe Uygulaması Taşınır Uygulaması Bütçe Uygulaması Ön Mali Kontrol Uygulaması 49

50 İhtiyaç İhale Dokümanı İlan Teklif Dokümanı Teklif Değerlendirme Teklif Değerlendirme Sözleşme Yer teslimi Ödeme Muayne ve Kabul İdare İstekli Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme Denetim ve Değerlendirme Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi TBMM / Yerel Meclis Hesap verme sorumluluğu Hesap verme sorumluluğu İstekli

51 Stratejik Yönetim 51www.erkankaraarslan.org

52 Kurumsal Düzeyde Stratejik Plan, Performans ProgramIarı, Bütçe İlişkisi

53 www.erkankaraarslan.org53

54 www.erkankaraarslan.org54

55 www.erkankaraarslan.org55

56 Stratejik Planlama Stratejik uygulama Stratejik kontrol Stratejik analiz Stratejik tasarım DIŞ ÇEVRE ANALİZİ (Küresel, Ulusal ve iş Çevreleri) İŞLETME ANALİZİ (Kaynaklar, Yapı, Teknoloji, Kültür) FIRSATLAR TEHDİTLER ÜSTÜNLÜKLER ZAYIFLIKLAR Vizyon Stratejiler ve Hedefler Politikalar Programlar Bütçeler Prosedürler Sonuçları Kontrol ve Değerlendirme ( Başarılar / Çalışanların Tatmini, Örgütsel Tatmin ve Toplumun Tatmini) YÖNETİM FELSEFESİ VE MİSYON STRATEJİK UYUM VE ÖRGÜTSEL TASARIM 56www.erkankaraarslan.org

57 Hedefler ve Kaynak İlişkisi

58 58 PERFORMANS RAPORLARI (Aylık, 3-6-9-12 Aylık) İzleme, Değerlendirme Bilgi Performans Programı Sonuçları Bütçe İlişkisi Bütçe Gerçekleşmeleri Bütçe 2012 Bütçe 2013 Bütçe 2014 Bütçe 2015 Bütçe 2016 PLAN - PROGRAM – BÜTÇE - FAALİYET RAPORU İLİŞKİSİ

59 Kesin Mizan Mali Tablo Analizi Mali TabloTablo Dönem Sonu İşlemleri Dönem Sonu Öncesi İşlemleri Yevmiye Defteri ÖEB MİF Sonraki Slayt Geçici Mizan  Gün Sonu- Hafta Sonu-Aysonu İşlemleri  Envanter İşlemleri  Hataların Düzeltilmesi  Gün Sonu- Hafta Sonu-Aysonu İşlemleri  Envanter İşlemleri  Hataların Düzeltilmesi Büyük Defter Yardımcı Defter Dışsal -Avans -Taahhüt -Teminat İçsel Fatura Harcama Talimatı ÖdenekÖdenek

60 Mali Tablo Analizi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (YBS) Yönetim Dönemi Hs. MALİ TABLO - Resmi Tablolar - Özel Tablolar Faaliyet Raporu Kesin Hesap Karar Destek Sistemi (KDS) Bütçe Hazırlama Prosesleri Ulusal Dokümanlar

61 Misyon Vizyon SA 1 SA 2 SA 3 SA 4 SA 5 Stratejik Amaçlar SH 1 SH 2 SH 3 SH 1 SH 2 SH 1 SH 1 SH 2 SH 1 PH 1 PH 1 Stratejik Hedefler Performans Hedefleri SA 1 SA 2 SA 3 SA 4 SA 5 SH 1 SH 2 SH 3 SH 1 SH 2 SH 1 SH 1 SH 2 SH 1 PH 1 PH 1 PH 2 PH 1 Faaliyet 6 Faaliyet 1 Proje 1 Proje 2 Faaliyet 5 Proje 6 Faaliyet 2 Proje 1 Proje 2 Proje 3 Proje 4 Proje 5 Faaliyet 3 Faaliyet 4 Faaliyet 7 Proje 2 Faaliyet 8 Proje 2 Faaliyet/ Projeler PH 1 PH 2 PH 1 PH 3 PH 2 61www.erkankaraarslan.org

62  Üst yönetici  Üst yönetici yardımcıları  Harcama birimi/ harcama yetkilisi İhale yetkilisi Harcama yetkilisi mutemedi  Gerçekleştirme görevlisi/görevlileri Ödeme emrini düzenleyen sıfatıyla imzalayan gerçekleştirme görevlisi Diğer gerçekleştirme görevlileri  Mali hizmetler birimi/Strateji geliştirme birimi Mali hizmetler uzmanı  Muhasebe yetkilisi Muhasebe yetkilisi yardımcısı Muhasebe yetkilisi mutemedi  Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri  Taşınır konsolide görevlisi  İç denetçiler  Ön mali kontrol yapanlar BAŞROLDEKİLER

63 1.Kendiliğinden 2.Vekalet edenler 3.Devredilebilir 1.250.000 – 1.000.000 2.Üst yönetici 3.Yazılı 4.Sınırları 4. Yukarı toplanabilir 5. Belirlenebilir 6. Ödenek aktarmasıyla devredilebilir 7. Harcama yetkililiği uhdemde kalmak kaydıyla GG devredilebilir. Destek hizmetleri İob sonra başlıyor. ------------------------------------- sözleşmede www.erkankaraarslan.org63

64 SORUMLULUK 64www.erkankaraarslan.org

65 Kim Sorumludur? Hangi Açıdan? Kim Mali Sorumludur? Hangi Belge Düzenlendiğinde? Ödeme emri belgesi Düzenlendiğinde Kim Mali Sorumludur? Harcama Yetkilisi + Düzenleyen Sıfatıyla İmza Atan Gerçekleştirme Görevlisi Müşterek - Müteselsil www.erkankaraarslan.org65

66 Cezai Sorumluluk Türk Ceza Kanununda Belirlenmiştir. Soruşturma Usulü -4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun -3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu -Ceza Muhakemesi Kanunu 66www.erkankaraarslan.org

67 İdari Sorumluluk 67www.erkankaraarslan.org

68 Disiplin Hükümleri 68www.erkankaraarslan.org

69 Mali Sorumluluk Muhasebe İşlem Fişi Düzenlendiği Durumlarda Sorumluluk 69www.erkankaraarslan.org

70 Mali Sorumluluk Ödeme Emri Belgesi Düzenlendiği Durumlarda Sorumluluk 70www.erkankaraarslan.org

71 71www.erkankaraarslan.org

72 72 Sorumlular ve Sorumluluklar Bakanlar (10 md) Bakanlar Başbakana ve TBMM’ne karşı siyasi açıdan sorumlu tutulmuştur.

73 73 Sorumlular ve Sorumluluklar Üst Yöneticiler (11 md) Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. Maddeden de görüldüğü üzere, üst yöneticilerin sorumluluğu idari bir sorumluluk olan hesap verme sorumluluğudur.

74 74 Sorumlular ve Sorumluluklar Harcama Yetkilileri (32 md) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

75 75 Sorumlular ve Sorumluluklar Gerçekleştirme Görevlileri (33 md) Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

76 76 Sorumlular ve Sorumluluklar Muhasebe Yetkilileri (61 md) Muhasebe yetkilileri; - Yetkililerin imzasını, - Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, - Maddi hata bulunup bulunmadığını, - Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, kontrol etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

77 77 Sorumlular ve Sorumluluklar Ön mali kontrol görevi ile süreç kontrolü görevini yürütenler Söz konusu görevliler de yürüttükleri bu görevler dolayısıyla sorumludur.

78 MAL ALIMI

79

80 SAYIŞTAY YARGILAMASINDA SÜREÇ www.erkankaraarslan.org80

81 81 www.erkankaraarslan.org

82 82 www.erkankaraarslan.org

83 83 www.erkankaraarslan.org

84 84 www.erkankaraarslan.org

85 Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin adı soyadı, unvanı ve elektronik adresini gösterir cetvel ile imza sirküleri. c) Kamu idaresi veya muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarını gösterir cetvel. ç) Bütçe. Kamu idareleri, birinci fıkrada sayılan bilgilerdeki değişiklikleri, en geç bir ay içinde Başkanlığa bildirir. Hesap dönemi başında verilecek bilgiler Ocak ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.

86 Aylık olarak verilecek defter ve mali tablolar şunlardır a) Birleştirilmiş veriler defteri. b) Aylık mizan. Aylık mizanlar ve birleştirilmiş veriler defteri takip eden ayın sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.

87 Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler a) Birleştirilmiş veriler defteri. b) Geçici ve kesin mizan. c) Bilanço. ç) Belgeler; 1) Kasa sayım tutanağı, 2) Banka mevcudu tespit tutanağı, 3) Alınan çekler sayım tutanağı, 4) Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, 5) Teminat mektupları sayım tutanağı, 6) Değerli kağıtlar sayım tutanağı, 7) Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri. d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerin bütçe uygulama sonuçlarına ait tabloları; 1) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, 2) Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, e) Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu. Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler; ilgili mali yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.

88 Defter, mali tablo, belge ve bilgilerin verilme usulü Defter, mali tablo, belge ve bilgilerden Üst yönetici veya yetkilendirdiği harcama yetkilileri veya muhasebe yetkililerince, Usul ve Esasların ekinde idareler itibariyle belirlenmiş formatta Elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir. Bu şekilde gönderilen defterlerin kapanış kayıtlarını içeren son sayfası veya sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgiler imzalı ve mühürlü olarak ayrıca gönderilir.

89

90 MALİ YÖNETİM ARAÇLARI: TEMEL YAKLAŞIM Amaca göre yönetim.. Vatandaşlara ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda en kaliteli kamu hizmetini en düşük kaynak kullanımı ile nasıl daha iyi verebileceği esası üzerinden değerlendirmek gerekmekte.

91 Giriş Son on yılda yerel yönetimlerin Türkiye’nin sosyoekonomik ve politik sistemi içerisindeki yeri önemli oranda artmıştır. Yerel yönetim harcamaları GSYH’nin %3’ünden %5’ine, merkezi yönetim harcamaları içindeki payı ise %10’dan %15’e yükselmiştir.

92 Giriş Harcamalardaki artış hızlı kentleşme ve yerel yönetimleri destekleyen bir nüfus artışı ve yerel yönetimleri destekleyen politikalar çerçevesinde gerçekleşmiştir. Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmelerin ve Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda iki katına çıkması beklenmektedir.

93 İlerleme Potansiyeli

94 Yerel Yönetim Harcamalarının İller Bazında Dağılımı (2009) 94 Toplam harcamaların yaklaşık % 47’si İstanbul, Ankara ve İzmir illeri tarafından kullanılmaktadır. Yatırım harcamalarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in payı % 52’ye çıkmaktadır. 70 ilin kişi başına yerel harcama düzeyi Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Bu iller arasında yerel harcamalarda bir yatay eşitlik sorunu olduğunu gündeme getirmektedir.

95 İl Düzeyinde Kişi Başına Düşen Belediye Harcamaları (2009) 95

96 Belediye Türlerine Göre Kişi Başına Gelir ve Harcama (2009) 96

97 Daha kaliteli yerel hizmet talebi Değişen yönetim ve mali yönetim anlayışı Artan kaynak ve harcama potansiyeli Kaynaklar artmakla birlikte devam eden mali riskler Hesap verme sorumluluğunun gerektirdiği kurumsal mali ve performans sorumluluğu BELEDİYE YÖNETİM ANLAYIŞININ DEĞİŞİMİ

98 Türkiye: Yeni Mali Yönetim Sistemi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Belediye Kanunu Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu – Teori ve söylemde doğru adımlar Mali disiplin (harcama sınırları) Stratejik Planlama, Performans Programları Performans Esaslı Bütçeleme Tahakkuk Esaslı Muhasebe Faaliyet Raporları İç Kontrol Sistemi Dış Denetim ve Sayıştay’ın denetim kapsamının genişletilmesi

99 GENEL FELSEFE Mali yönetime bütünsel bir bakış – Politikalar siyasi sorumluluk ve bu sorumluluğun açık bir şekilde mali sistemde tanımlanması (5018 md.10,16-19) – Planlar –Programlar politika sorumluluğu ve kurumsal düzeye yayılan önceliklendirme belgeleri (5018 Md 9, 16-19 ve diğer) – Orta vadeli harcama sistemine dayanan çok yıllı bütçe – Bütçesel süreçteki vurgunun programdan performansa geçişi – Sorumluluğun kurumlara devri ve bunu tamamlayan İç Kontrol Sistemi – Yeni sistem/anlayış üzerine oturması beklenen Dış Denetim (Sayıştay) – Hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık 99

100 İl Düzeyinde Kişi Başına Düşen Belediye Harcamaları (2009) 100

101 İl Düzeyinde Kişi Başına Düşen Belediye Gelirleri(2009) 101

102 İl Düzeyinde Kişi Başına Düşen Belediye Vergi Gelirleri 102

103 Kişi Başına Düşen Büyükşehir Belediye Harcamaları (2009) Büyükşehirlerde kişi başına giderler 413 TL çıkmakla birlikte büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyeleri eklendiğinde (223 TL) bu tutar 636 TL’ye çıkmaktadır. Büyükşehirlere bağlı idarelerin harcamalarını da eklediğimizde (255 TL) toplam kişi başına harcama tutarı 890 TL gibi oldukça yüksek bir düzeye ulaşmaktadır. 103

104 Büyükşehir Belediye Gelirlerinin Ana Kalemler İtibarıyla Dağılımı, 2009 (%) Toplam gelirleri içinde vergi gelirlerinin payı büyükşehirlerde ortalama % 2 ile oldukça düşük düzeydedir. Yerel vergileri esas olarak diğer il belediyeleri ile ilçe belediyeleri toplamaktadır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri payı %10-11’ler civarında değişmekle birlikte bağlı idarelerin bütçe dışlında olması nedeniyle bu oran daha düşük çıkmaktadır. 104

105 Kişi Başına Düşen Büyükşehir Belediye Gelirleri 105


"Son dönem Mevzuatımızda Yaşanan Değişmeler. MEVZUATIMIZDA YAŞANAN DEĞİŞİM Merkezi Hükümet Yapılanmasında Yaşanan Değişim Yerel Yönetim Mevzuatımızda Yaşanacak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları