Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Op. Dr. ADNAN KEKLİK İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Op. Dr. ADNAN KEKLİK İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi"— Sunum transkripti:

1 İNTRAUTERİN İNSEMİNASYONDA GEBELİK ORANLARINI ETKİLEYEN PROGNOSTİK FAKTÖRLER
Op. Dr. ADNAN KEKLİK İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

2 TANIM Spermlerin bir kateter aracılığı ile kadın genital sistemine verilmesine Artifisiyel İnseminasyon denir. Spermlerin bir kateter aracılığı ile uterin kaviteye verilmesine ise, İntra-uterin inseminasyon ( İUİ) denir.

3 IUI, infertil çiftlerin gebelik şansını artırmak için uygulanan en eski yardımcı üreme metodudur

4 Kullanılan Spermlerin Ait Olduğu Kişiye Göre İnseminasyon Tipleri
Kadının kocasından alınan spermlerin kullanılması TIH (Therapeutic insemination husband) (Homolog) Donörden alınan spermlerin kullanılması TID (Therapeutic insemination donor ) (Heterolog)

5 TIH ilk olarak 1770 yılında John Hunter
TID ise 1884 yılında William tarafından uygulanmıştır.

6 İUİ MANTIĞI Fertilizasyon bölgesinde sperm ve oosit sayısını arttırarak gametlerin buluşma şansını yükseltmek ve gebelik oluşumunu kolaylaştırmaktır.

7 İUİ’da teknik detaylar
USG eşliğinde yapılacak ise; Kısmen dolu mesane ile TA-USG Serviks SF ile kibar bir şekilde temizlenmeli İUİ kateteri nazikçe servikal kanaldan ileri itilmeli, fundusa dokunulmamalı USG kullanılmıyorsa; Serviksten cm sonra uygulama yapılmalı ml hazırlanmış semen yavaşça verilmelidir.

8 İUİ AVANTAJLARI By-pass (Vaginal asidite ve servikal mukus problemlerini) Seçilmiş spermleri oositlere mümkün olduğunca yaklaştırır. (Kısa mesafe) Non-invaziv ? Ucuz (IVF’e göre) Fizyolojik

9 TERAPÖTİK İNSEMİNASYON ENDİKASYONLARI
Koital problemlerde Psikolojik ya da organik empotans Ağır hipospadias, retrograd ejekulasyon Vaginismus Semen anormallikleri Oligospermia Astenospermia Teratospermia Açıklanamayan infertilite Minimal/mild endometriozis Servikal faktör varlığında Kanser tedavisi öncesi saklanmış sperm varlığında

10 Sağlık Uygulama Tebliğine göre IVF endikasyonları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır
Açıklanamayan infertilite: 1-Hem erkek hem de kadının tetkikleri normal olacak 2-En az üç kez gonadotropinlerle IUI 3-Evlilik tarihinden itibaren 3 yıl geçmeli (evlenme yaşı 35 ve üzerinde ise 1 yıl) Endometriosis: 1-Evre I ve II :Açıklanamayan infertilite 2-Evre IIIve IV: Tubal patoloji Endometriosis cerrahisinden sonra 1 yıl medikal infertilite tedavisi uygulanmış olmasına rağmen gebeliğin sağlanmadığı durumlarda veya 3 siklus gonadotropinle Oİ ve İUİ tedavisi sonrası gebelik olmazsa İVF başlanabilir.

11 Artifisyel İnseminasyon Tipleri
İntravaginal inseminasyon (İVİ) İntraservikal inseminasyon (İSİ) İntrauterin inseminasyon (İUİ) Fallopian tüp sperm perfüzyonu (FSP) İntraperitoneal inseminasyon (İPİ) İntrafoliküler inseminasyon (İFİ)

12 O’Brien P, et al Cochrane 2003
IUI servikal inseminasyona göre daha iyi sonuçlar verir. Yaklaşık 700 kadını ve 2000 inseminasyon siklusu içeren 12 ayrı çalışmanın metaanalizinde IUI yapılan kadınlarda her siklus için gebelik oranı %18 olarak belirlenmiştir. Servikal inseminasyon yapılan kadınlarda bu oran %5 olarak belirlenmiştir. Donmuş donör sperminin kullanıldığı 10 çalışmada , her siklustaki gebelik oranları servikal inseminasyonun 2 katıdır. (2,63 Cl=1,85-3,73) O’Brien P, et al Cochrane 2003 Goldberg JM e al Fertil Steril 1999

13 Hasta Seçim Kriterleri
İUİ için geçerli bir endikasyon Son 3 ya da 6 ay içerisinde yapılmış ve normal ya da hafif düzeyde anormallik gösteren semen parametreleri Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olan normal sınırlarda HSG ( veya laparoskopi) Kadın yaşı <40? (Yaş >37 ise 3. gün FSH <10-15mIU/ml)

14 İnfertilitede Başarı Oranları
Tedavisiz % 1.3 İUİ % 3.8 CC % 5.6 CC+İUİ % 8.3 HMG % 7.7 HMG+İUİ % 17.1 *IVF/ICSI %20.7 (Guzic et al, 1998)

15 Siklus başına gebelik oranları IVF/ICSI
%42 Revel et al Fertil Steril 2005 Jul. %21-24 Lubeck et al Arch Gynecol Obstet Dec % Witsenburg C. Et al Fertil Steril 2005 Jul

16 İUİ’da kullanılan semen şekli ?
Hazırlanmamış sperm: Taze ejakulat Split ejakulat Hazırlanmış sperm

17 Hazırlanmamış taze sperm verilmesinin teorik avantajları
Semen içindeki prostaglandinlerin fertiliteyi olumlu yönde etkilemesi Semendeki immunusupresif maddelerin kadında sperme karşı izo-immünite oluşumunu engelleyici yönde etkili olmasıdır.

18 İUİ sonrası 1. Yatak istirahati: 10 dakikalık yatak istirahatinin gebelik oranları üstüne pozitif etkisi var. (Saleh A. Fertil Steril,2000) İUİ’den saat sonra koitus 2. Luteal faz desteği İlk HCG’den 3-6 gün sonra HCG:1500IU Didrogesteron 10mg PO (3*1) 14 gün Progesteron 200mg vaginal(1*2) 14 gün Progesteron 100mg PO (3*2) 14 gün Ultragestan 100mg vaginal (3*1) 14 gün

19 Kaç siklus İUİ ? Gebeliklerin
%88’i ilk 3 siklusta %95’i ilk 4 siklusta elde edilmektedir. (Marshedi M at al, 2003) 3-4 negatif uygulama sonrası İUİ tavsiye edilmemektedir.

20 İUİ Komplikasyonları Uterus kontraksiyonlarında artış (%5-20)
Nadirdir. Kullanılan sperm şekli ile ilgili değildir. Uterus kontraksiyonlarında artış (%5-20) Pelvik enfeksiyon: Risk 1000’de 1.83 Antisperm antikorlarda artış ? Obstetrik komplikasyonlar Abortuslarda artış (N’de %10-14, İUİ’de%26) Çoğul gebelik

21 Olguları infertilite merkezine yönlendirme zamanı
Yaş >38 3 başarısız İUİ Şiddetli erkek faktörü Matür folikül sayısı >5 (HCG uygulama) >12mm 8’den fazla folikül varlığı (HCG uygulama) Yaygın endometriozis

22 IUI sikluslarında başarıyı arttırmak için ne yapabiliriz ?
Doğru tanı Over (ovulasyon) Uterus (endometrium) Tuba uterinalar (açıklığı) Erkek faktör (spermatozoa) Uygun teknik ve zamanlama (bilgi ve deneyim)

23 İnfertil kadınlarda tanı yöntemleri
Ovulatuar faktörler,luteal faz defektleri Hormon tahlili,MR,TAC endometriosis Laparoskopi Tuba uterinalar Sonohisterosalpingografi HSG laparoskopi fertiloskopi uterus USG, sonohisterografi,histeroskopi serviks Postkoital test- mukus sperm ilişkisi immunolojik yaş Over rezervi

24 1038 SİKLUS / 353 ÇİFT / 122 :153 GEBELİK

25 IUI BAŞARISI Annual report of the French Biomedicine Agency

26 IUI BAŞARISI Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008.

27 IUI BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kadın yaşı İnfertilite süresi İnfertilite tipi İlk değerlendirmede sperm sayısı Kateter tipi Matür folikül sayısı HCG gününde E2 konsantrasyonu vb…

28 FEKUNDABİLİTE ; belli bir zaman periyodunda, bir populasyondaki gebelik oranları olarak tanımlanır. Sağlıklı bir çiftin bir ayda gebe kalma şansı yaklaşık %20 dir. Yine sağlıklı çiftlerde gebeliğin oluşmadığı siklus sayısı ne kadar artar ise fekundabilite oranları da ters orantılı olarak azalmaktadır. 31 yaş üstünde yaş artımı ile fekundabilite oranları azalmaktadır. Van Noond-Zaadstra BMJ 1991

29 KADIN YAŞI En önemli prediktif faktördür.
Yaş arttıkça gebelik oranları düşer.

30 KADIN YAŞI 9963 IUI siklusu Gebelik oranları 811 IUI siklusu
42 yaş üzerinde başarılı gebelik yok. Hum Reprod 1999;14:698–703. Obstet Gynecol 1999;180:1522–64 Hangi tedavi yöntemi kullanılırsa kullanılsın, her infertilite tipinde en önemli belirleyici faktör kadın yaşıdır. Lancet 2000;355:13–7.

31 D3 FSH, E2 Over rezervinin değerlendirilmesi açısından önemlidir.
Gebelik oranları FSH < %23 FSH > %15.5 E2 < %21.7 E2 > %14.6 Siklus başına gebelik oranları açısından adetin üçüncü günü hormon profili başarıyı etkilememektedir. Fertil Steril 2005;84:S162.

32 ANTRAL FOLİKÜL SAYISI Açıklanamayan infertil 283 COH + IUI siklusu
Fertility and Sterility 2008, 90 (2),

33 ANTRAL FOLİKÜL SAYISI Açıklanamayan infertilite olgularında bazal AFC (sınır 7.5) IUI’da gebelik oranlarını etkilemektedir. Fertility and Sterility 2008, 90 (2),

34 İNFERTİLİTE SÜRESİ IUI’da başarıyı etkilediğine dair tartışmalı veriler vardır. İnfertilite süresi gebelik oranlarını anlamlı olarak etkilemektedir. <6 yıl, gebelik oranı %14.2 >6 yıl, gebelik oranı %6.1 Başka çalışmalarda anlamlı farklılık gösterilemedi. Literatür görüşü ; >4 yıl infertilite süresinde IVF tercih edilir. Hum Reprod 1999;14:698–703. Lancet 2000;355:13–7. Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008.

35 BMI VE SİGARA Konu ile ilgili yeterli veri yoktur.
BMI yüksek olan olgularda kullanılan gonadotropin dozu artar, gebelik oranları etkilenmez. Sigara, alkol ve kafein tüketimi çiftin fekundabilitesini kötü yönde etkileyebilir ancak IUI’da gebelik oranlarına etkili olduğuna dair yeterli yayın yoktur. Fertil Steril 2005;84:S72–3. Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008

36 Augood C, et al Hum Reprod. 1991
Sigara içimi ve kafein kullanımı fekundabilite oranlarını azaltmaktadır. Augood C, et al Hum Reprod. 1991 Bolumar F, et al AMJ Epidem. 1996

37 TEDAVİ ENDİKASYONU: KADIN FAKTÖRÜ : Servikal faktör
IUI’da en iyi sonuçlar servikal faktörde alınır. Kadın yaşından bağımsız çift başına gebelik oranı %55.6 Ovulasyon indüksiyonu yapılmadan kümülatif gebelik oranı %43’dür. 35 yaş altında, pure servikal faktörde spontan siklus IUI önerilir. Contracept Fertil Sex 1995;23:115–21. Fertil Steril 2005;84:S54 GynecolObstet 2004;32:898–903. Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008.

38 TEDAVİ ENDİKASYONU: KADIN FAKTÖRÜ : Anovulasyon
Anovulasyonda gebelik oranı %47.4 / çift Başka bir geniş serili araştırma sonucuna göre gebelik oranları; (Dickey) Anovulasyonda %46 Servikal faktör / erkek faktörü /açıklanamayan infertilitede %38 Endometriozisde %34 Tubal patolojide %26. Fertil Steril 2002;78:1088–95. Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008.

39 TEDAVİ ENDİKASYONU: KADIN FAKTÖRÜ : Endometriozis
Endometriozisde gebelik oranı %10.7 / çift AFS evre I (%6.5) – II (%2) endometriozis olgularında kontrol grubuna (%14 ve %11) göre gebelik oranları düşüktür. IUI’da başarı endometriozis evresi arttıkça azalır. Kontrol -- %25.7 Evre I-II -- %22.7 Evre III-VI -- %5.6 Endometriozis odağından salınan sitokin ve GF’ler; ovulasyon, fertilizasyon, implantasyon ve embriyo gelişimini bozar. Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008. Fertil Steril 1986;46:141–3. Obstet Gynecol 1992;80:253–6. Obstet Gynecol Clin N Am 1989;16:79–91

40 TEDAVİ ENDİKASYONU: KADIN FAKTÖRÜ : Endometriozis
38 yaş üzerinde evre III – IV endometriozisde ve beraberinde erkek – tubal faktör olgularında IVF tercih edilmelidir. Her ne şart olursa olsun IUI yapılacak ise de IUI sayısı 3-4’de tutulmalıdır. Obstet Gynecol 1993;82:780–6. Fertil Steril 1997;68:8–12.

41 Semen parametreleri (WHO)
Volume mL pH >7.2 Viscosity <3 (0-4) Sperm Concentration >20 million/mL Total sperm >40 million % Motility > % 50 Forward progresion >2 (0-4) Normal morphology > % 50 Sperm Agglutination <2 (scale 0-3)

42 TEDAVİ ENDİKASYONU: ERKEK FAKTÖRÜ : Konsantrasyon
Mild Erkek infertilitesi olgularında IUI’da gebelik oranı %41.7 / çift 1662 IUI siklus; konsantrasyon < 5 milyon -- %18.8. > 5 milyon -- % 30.3 Bir başka çalışmada sperm konsantrasyonu <10 milyon – %12.5 >20 milyon – % 17 İstatistiksel anlamlı sonuçlar olmamakla beraber konsantrasyon gebelik oranlarını etkileyebilir. Contracept Fertil Sex 1999;27:616–21. Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008. Fertil Steril 2005;84:248–9.

43 TEDAVİ ENDİKASYONU: ERKEK FAKTÖRÜ : Motilite
Motilitenin %40 üzerinde veya altında olması gebelik oranını etkilemez. 1662 IUI siklus; motilitede %20 artış gebelik oranlarını %17’den %30’a çıkarır. (p=0.06) İlk incelemede immotilite oranı %70 ise gebelik oranı %49’dan %19’a düşer. Contracept Fertil Sex 1999;27:616–21. Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008. Fertil Steril 2005;84:248–9.

44 TEDAVİ ENDİKASYONU: ERKEK FAKTÖRÜ : Morfoloji
Teratozoospermi oranı %90’a çıkınca gebelik oranı %18.2’den %4.3’e iner. 2654 IUI siklus; 5 milyon üzeri sperm varlığında morfoloji başarıyı etkilemez. Teratozoospermi oranı %70’in üzerinde ise gebelik oranı %41’den %22’ye düşer. (p<0.05) Fertil Steril 1996;65:127–32. Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008. Hum Reprod 2004;19:2060–5.

45 TEDAVİ ENDİKASYONU: ERKEK FAKTÖRÜ : YÖ TMS
TMS sayısına göre gebelik oranları >20 milyon iken %12.4 10-20 milyon arasında ise %7.4 Bir çok başka araştırmada sınır 10 milyon alınınca başarı yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada ise (p<0.05) <5 milyon iken gebelik oranı %28.5 / çift >5 milyon iken gebelik oranı %44.3 / çift Urology 2002;60:497–501.. Fertil Steril 1999;71:684–9. Fertil Steril 1989;52:288–94. Fertil Steril 2001;75:661–8. Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008.

46 Tüm değişkenleri ele aldığımız zaman, infertil eşlerin spermleri kullanılarak IUI yapıldığında fekundite oranı %3-10 arasında değişmektedir. Donör spermi kullanıldığında bu oran yaklaşık 3 kat daha yüksektir.(%9-30) Miller DC et al Urology 2002 van der Westerlaken LA Repro Gen 1998 Guzick DS et al New Engl j Med 1999 Pittrof RU et al Reprod Gen 1996 Ferrara I et al Hum Reprod 2002

47 IUI’ ın başarı olasılığının; infertil eşin semen anormalliğinin ciddiyetine bağlı olması şaşırtıcı değildir. Sperm yoğunlğu, motilitesi ve morfolojisi başarı oranlarını etkiler.

48 Toplam Hareketli Sperm Sayısı
Başarılı IUI olasılığı insemine edilen toplam hareketli sperm sayısı arttıkça artar. En iyi sonuçlar toplam hareketli sperm sayısı 10 milyon/ml eşik değerini geçince elde edilir. Daha yüksek sayılar başarıyı daha fazla arttırmaz. Eğer insemine edilen 1 milyondan daha az total motil sperm varsa IUI çok nadir başarılı olur. Miller DC et al Urology 2002 Van Voorhis BJ et all Fertil Steril 2001 van der Westerlaken LA et al Reprod Gen 1998 Campana A et al Hum Reprod 1996 Nulsen JC et al Obstet Gynecol 1993

49 Oligospermik erkekten yaklaşık 4 saat ara ile elde edilen iki sperm örneklerinin birleştirilmesi ile daha fazla sperm sayısı elde edilebilir. Tur-Kaspa I et al Fertil Steril 1990

50 IVF siklusları gözlemlerine göre; IUI başarısı morfolojik olarak normal spermler arttıkça artar. IUI başarısı morfolojik olarak normal sperm %14 ve üzerinde ise en yüksektir; %4-14 arasında ise orta seviyede bir başarı gösterir. Eğer normal sperm oranı %4’ den daha az ise başarı oldukça düşüktür. Genelde ciddi teratospermisi olan erkek faktörü nedeniyle infertil olan çiftlere (%4’ den daha az) eldeki imkanlar kullanılarak IVF veya ICSI önerilmelidir. Lee RK et al Int J Androl 2002

51 TEDAVİ ENDİKASYONU: ERKEK FAKTÖRÜ : YS TMS
YS TMS sayısına göre gebelik oranları (p<0.05) >1 milyon iken %14 <1 milyon olunca ise %6.4 Bir başka araştırmada 1 milyon altında sperm olduğu durumda gebelik elde edilemedi. Bir başka çalışmada <1 milyon iken gebelik oranı %2.9 1-10 milyon iken gebelik oranı %15-18 Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008. Hum Reprod 1996;11:732–6. Contracept Fertil Sex 1999;27:616–21.

52 TEDAVİ ENDİKASYONU: AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE
Açıklanamayan infertilitede IUI başarısı çift başına %30 – 38 arasında değişir. Aİ’de COH + IUI, zamanlı koitusa göre daha başarılıdır. Var olan literatüre göre; gonadotropin COH+IUI’da etkin bir seçenektir. Fertil Steril 1998;70:207–13. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD Cochrane Database Syst Rev 2007

53 TEDAVİ ENDİKASYONU: AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE
Açıklanamayan infertilite olgularında ilk seçenek COH + IUI. 3 siklus IUI sonrası gebe kalamayan olgularda ICSI tercih edilir. Fertil Steril 2001;75:88–91.

54 TEKNİK FAKTÖRLER: İNDÜKSİYONDA HANGİ AJAN?
Bir çok çalışmada FSH/HMG’nin CC’ye üstün olduğu gösterildi. Antagonist kullanımının gebelik oranlarına olumlu bir katkısı gösterilemedi Am J Obstet Gynecol 2004;191:648–51. Fertil Steril 2006;85:573–7.

55 TEKNİK FAKTÖRLER: SPERM YIKAMA YÖNTEMLERİ
Gradient ve/ya swim-up ve/ya yıkama-sentifigürasyon tekniklerini klinik sonuç olarak karşılaştıran yeterli randomize çalışma yok. Var olan araştırmalara göre kesin olmamakla beraber gradient yöntemi avantajlı gibi görünmektedir. Cochrane 2007

56 TEKNİK FAKTÖRLER: PREOVULATUAR FOLİKÜL SAYISI
Dickey RP ve ark (2002)’nın çalışmasında hCG enjeksiyonu zamanında Bir tek preovulatuar folikül olduğu zaman gebelik oranı %9.8, İki folikül olduğunda %14.3, 3 veya daha fazla olduğunda ise %17.7 Hacettepe, Folikül sayısı arttıkça gebelik hızları da artmaktadır. IUI başarısını belirlemede en etkin parametredir. Guven S, Gunalp GS, Tekin Y. J Reprod Med. 2008 Bazı çalışmalara göre 2-5 preovulatuar folikül varlığında gebelik oranlarında farklılık olmamaktadır çoğul gebelik oranı %24.2’ye çıkmakta ve bunların %4.4’ünün de üçüz olduğu rapor edilmektedir . Chaffkin LM, (1991). Fertil Steril. 55:252-7. Goldfarb JM, (1997). J Assist Reprod Genet. 14:88-91.

57 TEKNİK FAKTÖRLER: PREOVULATUAR FOLİKÜL SAYISI / HCG GÜNÜNDE E2

58 TEKNİK FAKTÖRLER SPONTAN LH Surge veya HCG
Bu çalışmada spontan LH peak’i veya HCG ile indüklenmiş sikluslar arasında gebelik oranları açısından fark yok. 261 HCG, 166 spontan siklus takibi ile olan IUI’da 1.grupta takip 14 gün, ikinci grupta 15 gün sürmüş. Gebelik oranları benzer (%8 vs %6). Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008. Fertil Steril 2005;84:366–7.

59 TEKNİK FAKTÖRLER ENDOMETRİAL KALINLIK
Konu ile ilgili tartışmalı veriler olmasına rağmen, iyi gebelik sonucu için optimal endometrium kalınlığı 8-15 mm olmalıdır. Bir çalışmada (CC) gebe olgularda endometrium kalınlığı 7.7 iken gebe kalamayan olgularda 8.1 olarak saptanmıştır. İnce endometriumda (<7 mm) gebelik var iken, kalın endometriumda (>13 mm) gebelik elde edilemedi. Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril / Fertil Steril 1994;62:1004–10. / Hum Reprod 1999;14:1255–8.J Gynecol Obstet Biol Reprod 2004;33:S18–20. Reprod Biomed Online 2004;8:115–8 Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008.

60 TEKNİK FAKTÖRLER IUI SİKLUS SAYISI
Bu çalışmada gebeliklerin %80’i ilk 3 siklusta elde edilmiştir. 1112 IUI siklusunda; İlk 3 siklusta kümülatif gebelik oranı %39.2 İlk 6 siklus sonunda kümülatif gebelik oranı %48.5 Genel kanı ilk üç siklus sonrası gebe kalamayan olgularda ICSI önerilmesidir. Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008. Fertil Steril 2001;75:88–91.

61 TEKNİK FAKTÖRLER KATETER TİPİ
Güncel çalışmada yumuşak kateter ile gebelik oranı %15 iken sert kateterde %7 olarak bulunmuştur. Yumuşak kateter ile endometrial hasarlanma daha az olduğu için tercih edilir. Her iki kateter tipinin gebelik sonucunu etkilemediğine dair yayınlar da mevcuttur. Merviel. Pregnancy and IUI. Fertil Steril 2008. Fertil Steril 2005;83:1544–6.

62 TEKNİK FAKTÖRLER IUI SAYISI
Cochrane 2007 derlemesinde Temelde 2 çalışma sonucuna göre çift IUI; tek IUI’a avantaj sağlamamaktadır.

63 SONUÇ IUI’da iyi gebelik sonucu için Kadın yaşı <30
Servikal faktör veya anovulatuar infertilite TMS >5 milyon İdeal stimülasyon profili En az 2 folikül >16 mm HCG gününde E2>500 Yumuşak kateter YS konsantrasyon >1 milyon olmalıdır.

64 Özet İUİ rölatif olarak basit, non invaziv, ucuz ve tekrarlanabilen bir işlemdir. Doğru hasta seçimi önemlidir. Hafif ve orta derecedeki erkek faktöründe, açıklanamayan infertilitede cost effective’dir. Gebeliğe ulaşmak, tekrarlayan siklusları gerektirse de ART öncesi uygun olgularda denenmelidir. 3-4 siklustan fazla denenmemeli ve İVF’ye yönlendirilmelidir. Gerektiğinde de siklus iptal etmekten kaçınılmamalıdır.

65 Bishop Skorlaması Skor Değişken 1 2 3 Pozisyon Arkaya doğru Ortada
1 2 3 Pozisyon Arkaya doğru Ortada Öne doğru Kıvam Sert Orta Yumuşak Silinme (%) 0-30 40-50 60-70 >80 Açıklık Kapalı 1-2 3-4 >5 Bebeğin seviyesi -3 -2 -1 +1,+2

66 Bishop Skoru Değerlendirme sonucu elde edilen skor 5'den az ise indüksiyonun başarılı olma şansı çok düşükken 9 ve üzerindeki skorlarda çok büyük bir olasılıkla başarı elde edilecektir. Eğer skor 5 ya da daha az ise bu durumda bazı ajanlar kullanılarak rahim ağzının olgunlaştırılması ve doğuma hazırlanmasının daha uygun olacağı öne sürülmektedir.

67 İntrauterin İnseminasyonda gebelik oranlarını etkileyen faktörleri ( Bishop skorunda olduğu gibi) skorlayan bir SANAL SİSTEM geliştirmek infertil hastaların yönetiminde etkili bir yöntem olabilir. Doğal siklusta görülen %20’lik fekundite oranına İUİ’da ulaşabilmek için daha çok sayıda randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. İUİ’a girecek her hasta mutlaka kişiselleştirilmeli,her bir hastaya en uygun yöntem hasta ile birlikte karar verilmelidir.

68 TEŞEKKÜRLER


"Op. Dr. ADNAN KEKLİK İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları