Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kaan MEMİŞOĞLU TÜBİTAK-TEYDEB MADES - Uzman 27 - 28 Mayıs 2009 ANKARA Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu Düzenlenirken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kaan MEMİŞOĞLU TÜBİTAK-TEYDEB MADES - Uzman 27 - 28 Mayıs 2009 ANKARA Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu Düzenlenirken."— Sunum transkripti:

1 Kaan MEMİŞOĞLU TÜBİTAK-TEYDEB MADES - Uzman 27 - 28 Mayıs 2009 ANKARA Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar

2 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500)

3 Yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu; kuruluşa ait mali raporun, mevzuatına göre değerlendirilerek tasdik edilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak (AGY500) Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan rapordur.

4 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) Yeminli mali müşavir, inceleme sürecinde mali rapor içerisinde bulunan gider formları ile diğer destekleyici formlar ve eklerinde eksiklikler tespit ettiği durumlarda bu eksikliklerin firma tarafından giderilmesini sağlamalıdır.

5 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) Yeminli Mali Müşavir AGY 500 raporunu düzenlemeden önce; İlgili destek programının Uygulama Esasları’nı, İlgili destek programın Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nu, Yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu’nun içeriğini mutlaka okumalıdır.

6 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) Yeminli Mali Müşavir Rapor Konsepti Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu’nda (AGY500) TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve yeminli mali müşavir tarafından belirtilmesi gereken hususlar yer almaktadır. TÜBİTAK tarafından değerlendirmenin yapılabilmesi için raporda yer alan tüm hususlara mutlaka değinilmelidir. Belirtilmeyen durumlar nedeniyle TÜBİTAK tarafından değerlendirilemeyen harcamalar ilgili dönemde dikkate alınmayacaktır.

7 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) AGY 500 raporu 3 bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgi Usul İncelemeleri Hesap İncelemeleri

8 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) GENEL BİLGİ Proje sahibi kuruluş türü, Firmanın KOBİ olup olmadığı, Proje mali sorumlusu, Firmanın çalışan sayısı, AGY 500 Raporu ile ilgili sözleşme ve varsa Tam Tasdik Sözleşme Bilgileri

9 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) USUL İNCELEMELERİ Mali Raporun usul incelemesinin Gider Formlarının Ekli Belgelerde Uyulacak Esas ve Genel Kurallar bölümünde belirtilen esas ve kurallar çerçevesinde yapılıp yapılmadığı, Yasal defterlere ilişkin bilgiler, İncelenen dönemin bilanço ve gelir tablosu kalemlerine ilişkin bilgiler, Defter kayıtlarına ilişkin bilgiler

10 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) HESAP İNCELEMELERİ “Yeminli Mali Müşavirlerin Dikkatine” başlıklı bölüm dikkatle okunmalıdır, “Genel Değerlendirmeler Çerçevesinde Belirtilmesi İstenen Hususların” tamamı hakkında görüş bildirilmelidir.

11 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) Genel Değerlendirmeler Çerçevesinde Belirtilecek Hususlar: Ar-Ge projesine ait bu dönemde gerçekleşen mal ve hizmet alımlarından bu dönemde veya takip eden dönemlerde varsa iade edilen mal ve hizmetlerin görülmesi husususu belirtilmelidir. Projenin son dönemi olması durumunda bu dönem ya da önceki dönemlerde gerçekleşen mal ve hizmet alımlarına ait düzenlenen faturaların ödemelerinin bir kısmının veya tamamının bu dönemde ya da proje bitimini takip eden dönemin sonuna kadar ödemesinin gerçekleşip gerçekleşmediği irdelenmeli ve özellikle belirtilmelidir.

12 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) Bir önceki dönemde yapılan harcama ve giderlerden varsa sehven bildirilmeyenlerin (bir önceki dönemin başvurusu ve değerlendirilmesi yapılmış olması kaydıyla) bu döneme ait bulunan gider formlarında beyan edilip edilmediği konusu irdelenmeli ve özellikle belirtilmelidir. Kuruluşun bu dönemdeki aylık personel maliyetlerinin proje başlama tarihi öncesi ve/veya projenin bir önceki dönemiyle karşılaştırılması yapılmalıdır. Personel maliyet artışlarına ait oransal farkların son oniki (12) ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) veya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarından en yüksek olanının üzerinde kalan kısmı desteklenmez.

13 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) Proje personeli maliyetlerine, mevzuatı gereği kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan destek, istisna ve muafiyetlerin var olup olmadığı belirtilmelidir ve teşviklerden yararlanılmış ise bu tutarlar personel maliyetlerine dahil edilmemelidir. –01/04/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 28/02/2008 tarih ve 5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun veya 5084 sayılı Kanun ya da 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 1.sigorta primi işveren hissesine ve 2.gelir vergisi stopaj teşvikine yönelik destek ve teşviklerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanmasından ötürü proje personeli maliyetine dahil edilmemeli ve TÜBİTAK’a beyan edilmemelidir.

14 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) TÜBİTAK tarafından destek kararı verilen projede geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının bu dönemde bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilip edilmediği konusu irdelenmeli, bu hususun işin verildiği tarihi (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih) takip eden otuz gün içinde TÜBİTAK’a bildirilip bildirilmediği belirtilmelidir.

15 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) “Hesap incelemeleri” başlığı altında yer alan, “C.1. Personel Giderleri Formu (G011) ve Ekli Belgelerin Denetimi ve Tasdiki” ile başlayıp “SONUÇ” bölümü ile biten rapor dispozisyonu değiştirilmeden yazılmalı ve bu bölümlerde ilgili yerler Yeminli Mali Müşavir tarafından doldurulmalıdır.

16 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) Yeminli Mali Müşavir AGY 500 rapor dispozisyonundaki ifadelere eksiksiz bir biçimde değinmelidir, Ayrıca Yeminli Mali Müşavir gerekli gördüğü hallerde raporun ilgili bölümlerinde ek açıklamalar yapabilir.

17 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) AGY 500 dispozisyonunda düzenlenen raporun; İlgili programın Uygulama Esasları ve İlgili programın Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtilen hususların tamamının dikkate alınarak yazıldığı kabul edilir.

18 Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu’nun (AGY500- 04) geçerli olan son formatının kullanılması ve rapor dispozisyonunun değiştirilmeden düzenlenmesi zorunludur.

19 19 Firmalar ve Yeminli Mali Müşavirlerden Gelen Sorular / Cevaplar

20 20 TÜFE-ÜFE artış oranlarına göre personel maliyetleri nasıl hesaplanmalıdır? Kuruluşun bu dönemdeki aylık personel maliyetlerinin proje başlama tarihi öncesi ve/veya projenin bir önceki dönemiyle karşılaştırması yapılmalıdır. Bu aşamada varsa personel maliyet artışlarına ait oransal farkların son oniki (12) ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) veya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarından en yüksek olanının üzerine çıkması durumunda, bu oranların üzerinde kalan ücret artışları desteklenmez. Kuruluşun personel ücret artışını üçer ya da altışar ayda bir gerçekleştirmesi durumunda ilgili endekslerin üçer ya da altışar aylık artış oranları dikkate alınır. Personel Giderleri

21 21 TÜFE-ÜFE artış farkları her dönem ücretlerine yansıtılacak mı? Firmanın ücret artış dönemine göre bu fark hesaplanmalıdır. Firma yılda bir ya da iki kez ücret artışı yapıyorsa artış yapılan tarih veya tarihler dikkate alınmalıdır. Personel Giderleri

22 22 Firmalar net ücret üzerinden ü cret artışı yaptıklarında, vergi dilimlerinin değişmesinden dolayı dönemin ya da yılın bazı aylarında brüt ücretleri de değiştirmektedir. Bu durumda TÜFE ve ÜFE oranları uygulamasında brüt ücretler mi yoksa net ücretlerin mi esas alınacaktır? Net ücret tutarlarındaki artışa bakarak TÜFE veya ÜFE oranları üzerinde kalan tutarlar net ücretten düşürülecek, bulunan net ücretler üzerinden hesaplanan brüt ücretler G011-A formlarına yazılacaktır. Personel Giderleri

23 23 Firma ortaklarının SSK işveren payı ve işsizlik sigortası işveren payı olmadığında form nasıl doldurulacak? Firma ortaklarının SSK işveren payının ve SSK işsizlik işveren payının olmaması halinde ilgili sütunlar boş bırakılır. Ortaklar kurulu kararı/genel kurul kararı geçmişe dönük alınabilir mi? Ortaklar kurulu kararı/genel kurul kararı geçmişe dönük alınsa bile TÜBİTAK olarak uygulamada, kararın alındığı tarihten sonrası için hüküm ifade eder. Karar, alındığı tarihten sonraki aylara uygulanır. Personel Giderleri

24 24 Ortaklar SSK’ya tabilerse yine de Ortaklar Kurulu/Genel Kurul Kararı gerekli midir? Evet, gereklidir. Ortaklar hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi olursa olsun Ortaklar Kurulu kararı veya Genel Kurul kararı bulunmalıdır. Şirket ortağının hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi olduğuna bakılmaksızın Genel Kurul Kararı/Ortaklar Kurulu Kararı alınması gereklidir. Ortakların bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumuna göre ayrım yapılmamaktadır. (Türk Ticaret Kanunu 369 uncu maddesi) Bir kişinin Şubat 2008 ayından itibaren olan maaş ödemesi kasadan yapılmışsa, sadece o personelin mi yoksa tüm personelin maliyeti mi desteklenmez? Sadece o personelin maliyeti destek kapsamına alınmaz. Personel Giderleri

25 25 Ortalama aylık maliyet hesaplamasında dönem içerisindeki tüm aylar mı yoksa sadece projede çalışılan aylar mı dikkate alınır? Dönem içerisindeki tüm aylar dahil edilerek hesaplama yapılır. G011-A’larda bordrodaki gün sayısı mı yoksa projede çalışılan gün sayısı mı yazılmalıdır? Ücret bordrosundaki sosyal güvenliğe esas alınan gün sayısı dikkate alınır. SGK işveren payının yarısı alınırken, tüm SGK işveren payları toplanıp yarısı mı beyan edilir? Hayır. İlgili ayda projede çalışma süresine isabet eden SGK işveren payının yarısı alınır ve başta brüt ücret olmak üzere diğer gider kalemleri ile toplanarak aylık maliyet hesaplanır. Personel Giderleri

26 26 Üniversite öğretim üyelerinden alınan danışmanlık hizmetlerinde fatura nasıl hazırlanmalıdır? Üniversite öğretim üyelerinden proje kapsamında danışmanlık hizmeti alındığı zaman öncelikle üniversiteden izin belgesi gerekir. İzin belgesinde alınacak danışmanlık hizmeti karşılığında üniversitenin döner sermayesi kanalıyla fatura düzenleyeceğinden bahsediliyorsa, proje giderleri olarak Döner Sermaye faturaları beyan edilir. Ancak üniversitenin izin belgesinde döner sermayeden bahsedilmeyerek ilgili öğretim üyesinin firmadaki çalışma süresinden bahsedilmiş ise, öğretim üyesi ile firma arasında sözleşme aranır. Bu sözleşme doğrultusunda yapılacak ödemelerin belgelendirilmesi gerekir. Yapılacak ödemelerde vergi mevzuatımızın aradığı stopaj oranlarına dikkat edilmesi gerekir. Danışmanlık ve Hizmet Giderleri

27 27 Stoktan kullanılan malzemenin gider olarak kabul edilmesi için tarihler nasıl beyan edilmelidir? Proje kapsamından firmanın stoklarından kullanılan malzemelerin stok çıkış tarihleri, beyan edilen döneme ait proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olmalıdır. Stoktan Kullanılan Malzeme Giderleri

28 28 Fatura tarihi destek süresi içinde olduğunda, ödemenin vadeli çek/senet ile yapılması durumunda ödeme tarihi olarak çekin verildiği tarih mi yoksa bankadan ödendiği tarih mi esas alınır? Ödemenin vadeli çek/senet ile yapıldığı durumda çek üzerindeki tutarın bankadan ödendiği tarih, ödeme tarihi olarak kabul edilir. Ödeme

29 29 Döviz cinsinden alımlarda tahmini maliyetle gerçekleşen maliyetler döviz kurlarının değişmesinden dolayı farklılık arz etmektedir. Bu durumda hangi döviz kuru dikkate alınarak maliyet beyan edilmelidir? 1501 kodlu destek programında fatura veya ödeme tarihlerindeki kurlardan düşük olan kura göre maliyet beyan edilir. 1507, 1508 ve 1509 kodlu programlarda ödeme tarihindeki kur esas alınır. Ödeme

30 30 Firma, SGK işveren hissesinin yarısına ilişkin destek almadığı durumlarda TÜBİTAK’a SGK işveren payının tamamı beyan edilebilir mi? SGK’dan destek alınsa da alınmasa da 01/04/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 28/02/2008 tarih ve 5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca sigorta primi işveren hissesinin yarısına yönelik destek sağlanmasından dolayı sadece sigorta primi işveren hissesinin yarısı proje personeli maliyetine dahil edilmemelidir. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

31 31 SGK, firmalardan 5746 sayılı Kanun’daki teşviklerden yararlanmaları için belge istemektedir. Bu durumda TÜBİTAK’tan nasıl bir belge talep edilmelidir? TÜBİTAK’ın kuruluşa, 5746 sayılı Kanun kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanması için yeni bir yazı vermesine gerek yoktur. Projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini gösteren ve TÜBİTAK yetkilileri tarafından imzalı “Destek karar yazısı” ve “Proje Sözleşmesi” kuruluşta mevcuttur. Bu yazılar bağlı bulunulan SGK İl Müdürlüğüne ibraz edildiği takdirde gerekli işlemler başlayacaktır. SGK, kuruluşun beyanına göre işlem yapacaktır. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

32 32 Firmalar 5084 sayılı Kanuna istinaden SGK desteğinden yararlanıyorsa, 5746 sayılı Kanundan da yararlanabilirler mi? Bu durumda SGK işveren payları %50 oranında düşürülecek mi? 5084 sayılı Kanundan yararlanan kuruluşlar 5746 sayılı Kanundan yararlanamaz. Ancak 5084 sayılı Kanuna istinaden yararlanılan tutar G011-A formlarında ilgili sütunda düşülerek beyan edilmelidir. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

33 33 SGK işveren işsizlik primi de 5746 sayılı Kanun çerçevesinde 01.04.2008 tarihinden itibaren TÜBİTAK’a %50 oranında beyan edilmeli midir? SGK işsizlik primine 5746 sayılı Kanun kapsamında bir destek verilmemiştir. Bu nedenle işsizlik primi tam olarak beyan edilir. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

34 34 Firmalar ve Yeminli Mali Müşavirlerden Beklentilerimiz

35 35 Tübitak’ın Beklentileri; Gider formları eksik beyan edilmemelidir, Gider formları fotokopi olarak sunulmamalıdır, Gider formları Yeminli Mali Müşavir tarafından mühürlenmiş olmalıdır, Gider formlarında beyan edilen tutarlara ilişkin bilgiler tam olmalıdır (Örneğin belgenin tarihi ve numarası bilgileri girilmemiş olması durumunda ilgili giderler destek kapsamı dışında tutulmaktadır), Gider formlarındaki toplamalarda ve hesaplamalarda hatalar olmamalıdır, Gider formlarında en son formata uyulmalıdır (Örneğin 4-5 yıl önceki gider formları kullanılabiliyor), G011-A formları her ay için ayrı düzenlenmelidir, Gider formları

36 36 Tübitak’ın beklentileri, En son düzenlenen AGY500-04 formatı kullanılmalıdır (Örneğin halen AGY500-02 veya AGY500-03 formatları kullanılıyor), Yeminli mali müşavirler AGY500 rapor dispozisyonunu kendine göre değiştirmemelidir, AGY500-04 raporlarında Yeminli mali müşavirler ücret artışları ile ilgili olarak TÜFE-ÜFE artışlarına dikkat etmelidir, AGY500-04 raporlarında 5746 sayılı Kanun gereği SGK işveren hisselerinin (firma yararlanmasa dahi) yarısı maliyetlere dahil edilmemelidir, AGY500-04 raporlarında şirket ortaklarının ücretlerine uygulanan katsayı ile ilgili işlem yapılmalıdır, Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500)

37 37 AGY500-04 raporlarında şirket ortaklarına ödenen ücrete ilişkin Genel Kurul Kararı veya Ortaklar Kurulu kararı (noter onaylı) olmadan söz konusu giderler kabul edilmemelidir, AGY500-04 raporlarında Firmaların KOBİ olup olmadıkları mevzuatına göre incelendikten sonra sonuç belirtilmeli, “KOBİ beyannamesi ektedir” denilmemelidir, AGY500-03 ile AGY500-04 raporlarında arasında herhangi bir değişiklik yok, niçin AGY500-04 raporlarında istiyorsunuz?” demeden önce rapor farkları araştırılmalıdır (AGY500-04 raporunda “C.Hesap İncelemeleri” başlığı altında, “Genel değerlendirmeler” 4,5,6 ve 7 nci maddelerdeki yazılı hususlar ilgili değişiklikleri kapsamaktadır), Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500)

38 38 Projeye ilişkin harcamaların yasal defter kayıtlarında (750 hesapta izlenmek zorunda değil) görülmesi halinde ilgili giderler desteklenmektedir. Ayrıca destek programlarının “Uygulama Esasları”nda, vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderlerin destek kapsamından çıkartılması gerektiği hususu da unutulmamalıdır. Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500)

39 39 Sorumluluklar

40 40 Sorumluluklar Yeminli Mali Müşavir Kanunen kendisine verilen sorumluluklar çerçevesinde; –Desteklenen projelere ilişkin harcamaların ve gider belgelerinin mali mevzuata uygunluğundan, –Maliyet hesaplarının doğruluğundan ve –Uygulama esaslarının diğer maddelerinde belirtilen yükümlülükler ve sorumlulukların gerektiği şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

41 41 Sorumluluklar Yeminli Mali Müşavir Yeminli mali müşavirin yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı kuruluşa yapılan haksız ve fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından, –TÜBİTAK’ın tabi olduğu denetim mevzuatı çerçevesindeki denetimde veya –Kuruluşun tabi olduğu mevzuat gereği yapılan denetimlerde tespiti ve bu durumun TÜBİTAK’a bildirilmesi halinde, söz konusu desteğin 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak geri alınması sürecinde yeminli mali müşavir kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. (Projenin destek sürecinin devam etmesi halinde projenin Uygulama Esaslarının ilgili hükümleri uygulanarak yürürlükten kaldırılması hususu TÜBİTAK tarafından ayrıca değerlendirilir.)

42 42 Sorumluluklar Yeminli Mali Müşavir –Kuruluş tarafından mali raporda verilen belge ve bilginin yeminli mali müşavir tarafından dikkate alınmaksızın düzenlenen ve onaylanan AGY500 raporunda, yanıltıcı bilgi bulunduğunun tespiti halinde; söz konusu raporu düzenleyen yeminli mali müşavire, yeminli mali müşavirin bağlı olduğu odaya ve AGY500 raporunu düzenlediği kuruluşa TÜBİTAK tarafından uyarı yazısı gönderilir. –Ayrıca durum TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek söz konusu durumun tespit edildiği yılı takip eden üç yıla kadar yeminli mali müşavirin TÜBİTAK destek programlarına ait harcama ve giderlerin tasdikine ilişkin raporlarının kabul edilmeyeceğine karar verilebilir.

43 43 Mali raporun bir nüshası kuruluş, bir nüshası da Yeminli Mali Müşavir tarafından saklanmalıdır. Projelere ilişkin düzenlenen Mali Raporlar, Tübitak tarafından Yeminli Mali Müşavirler ya da kuruluşlardan istenebilmekte ve Tübitak’ın İç Denetim birimi tarafından denetlenmektedir. Ayrıca gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanan Mali Raporların Sayıştay denetimine de tabi olduğu unutulmamalıdır. Sorumluluklar

44 44 TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Atatürk Bulvarı No: 221 06100, Kavaklıdere, ANKARA Tel: (312) 467 18 01 Faks: (312) 427 43 05 e-posta: teydeb@tubitak.gov.tr İnternet: www.teydeb.tubitak.gov.tr

45 45 Teşekkürler... Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)


"Kaan MEMİŞOĞLU TÜBİTAK-TEYDEB MADES - Uzman 27 - 28 Mayıs 2009 ANKARA Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu Düzenlenirken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları