Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULDA ÖĞRENCİ HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULDA ÖĞRENCİ HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 OKULDA ÖĞRENCİ HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ
HAZIRLAYANLAR BEDİA SARI [ ] OZAN ÖZCAN [ ]

2 Bugünkü ders kapsamında, başlıktan yola çıkarak, sizce neler işleyeceğiz?

3 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ
Milli eğitim sisteminin temel sistemi olan okulların temel girdisi ya da ham maddesi öğrencilerdir. Okullar çevreden aldıkları öğrencileri Türk Milli Eğitiminin, kademelerin ve öğretim programlarının amaçlarına uygun olarak belli sürelerde işleyerek,yetiştirerek,değiştirerek tekrar çevreye ve/veya bir üst öğrenim kurumuna çıktı olarak verirler.

4 Öğrenci kişilik hizmetleri,eğitimde yönetim ve öğretim çalışmalarının dışında kalan ve öğrencilerin kişisel gelişim ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm yardım hizmetlerini kapsar. Sizce öğrenci kişilik hizmetleri kapsamına giren etkinlikler nelerdir?

5 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri:
Öğrenci kişilik hizmetlerinin en önemli ve vazgeçilmez bir alt dalıdır. Sağlık Hizmetleri: Sağlık eğitimi verme,bulaşıcı hastalıklar ve koruyucu sağlık,tedavi hizmetleri gibi hizmetleri kapsar. Sosyal Yardım Hizmetleri: Burs-kredi hizmetleri,barınma,yurt,pansiyon beslenme,ulaşım gibi hizmetleri kapsamaktadır.

6 Özel Eğitim ve Özel Yetiştirme Hizmetleri:
Başarısızlığı giderici çalışmalar ve kurslar,özel yetenekleri geliştirici çalışmalar,başarısızlık nedenleri, verimli ders çalışma becerileri kazandırma gibi hizmetleri kapsar. Sosyal ve Kültürel Hizmetler: Serbest zaman eğitimi,spor,sanat ve kültür alanında çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme etkinliklerini kapsar.

7 ÖĞRENCİ KAYDININ YAPILMASI
Okul öncesi eğitim kurumlarında kayıt işlemleri, yıllık çalışma takviminde belirtilen sürelerde yapılır. Ancak fiziksel kapasitenin uygun olması durumunda, eğitim yılı içinde de çocukların kayıtları yapılabilir . Okul öncesi eğitim kurumlarına alınacak çocukların kayıt şartları, kayıtların başlayacağı tarihten 15 gün önce okulun uygun bir yerinde görülebilecek biçimde ilân edilir.

8 Ana sınıflarına, aralık ayı sonuna kadar 60 ayını dolduran çocuklar ile aynı yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar öncelikle kaydedilir. Bu yaş grubu çocukların sayısı yeterli olmadığı takdirde, ay çocukların da ana sınıflarına kayıtları yapılabilir.

9 İlköğretim okullarında kayıt işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerince düzenlenen ve valilikçe onaylanan yıllık çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır. İlköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Mecburi öğrenim çağında olup da belirli zaman içersinde okula yazdırılmayan çocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder. Okul öncesi eğitimde çocukların, ailelerinin ikamet ettikleri yere en yakın okul öncesi eğitim kurumuna kaydedilmeleri esastır.

10 Okul öncesi eğitimde olduğu gibi ilköğretimde de öğrencilerin evlerine en yakın okula kaydının yapılması teşvik edilmektedir. Ülkemizde mecburi ilköğrenim çağına giren her çocuk, öğretim yılı başında 222 sayılı ilköğretim Kanunu gereğince ilköğretim okuluna kayıt ve kabul edilir. İlköğretim kurumlarında çocuklar öncelikle öğrenci geçici kayıt defterine, kasım ayının sonuna kadar da öğrenci kayıt defterine kaydedilir. Kayıtlar e-Okul uygulamaları kapsamında elektronik ortamdan da yapılabilmektedir.

11 Okullara kayıt yapılırken öğrencilerden bazı belgeler istenmektedir
Okullara kayıt yapılırken öğrencilerden bazı belgeler istenmektedir. Bu belgeler eğitim kurumlarına göre değişiklik göstermektedir. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında kayıt esnasında öğrencilerden istenen belgeler okullar tarafından okul panolarına, varsa okulun internet sayfalarına koyularak duyurulmaktadır. Yükseköğretim kurumlarına öğrenci kaydında istenilen belgeler ise YÖK ve üniversiteler tarafından duyurulmaktadır.

12 Sizce ilköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamından kimler sorumludur?

13 ÖĞRENCİLERİN DEVAMI Öğrencilerin okula devamlarının izlenmesi, gerekli durumlarda izinli sayılmaları veya devamsızlık nedeniyle okuldan ilişiklerinin kesilmesi gibi işlemler bir okulda eğitim hizmetleri yürütülürken okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin dikkatlice takip etmeleri gereken işlerin başında gelmektedir.

14 Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık nedenleri okul idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi nedenlerin giderilmesine çalışılır. Bu nedenlerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, ilgili makamlara iletilir ve bu makamlarca gerekli tedbirler alınır. İlköğretim ve ortaöğretimde, bir ders yılında özürsüz olarak kaç gün okula devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılırlar?

15 İZİN VERME Çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren durumlar için (ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı) öğrencilere ilköğretimde bir yıl içinde 15 günü, ortaöğretimde 20 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir. Yine velisinin yazılı izni ile yurt içi ve yurt dışı sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinlikler ile yarışmalara katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılır.

16 OKULA GEÇ GELME Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan veya okuldan ayrılmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli,öğretmen,okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin işbirliği ile gerekli önlemler alınır.

17 İLİŞİK KESME 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre;
Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç 3 gün içinde okul idaresini bildirmekle yükümlüdür. Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılır ve devama engel maddi manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır.Bu sebepler giderilmediği takdirde bu durum gerekli makamlara iletilir.(muhtar,mülki amir gibi)

18 Bunlara rağmen ; Çocuğunu okula göndermeyen Verilen izin müddetini geçiren Geç nakil yaptıran Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren Çocuğun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyenler.

19 Amirliğe hemen bildirilir.Muhtarlar ve mülki
amirler en geç 3 gün içinde durumu öğrenciye vekalet olan kişiye tebliği sağlarlar.Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılacağı bildirilir

20 Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Sınıf
Geçme ve Sınav Yönetmenliği Hükümlerine Göre; Devamsızlığı 15 günü aşanların durumu ile öğrencinin devamının sağlanamaması halinde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacağı hususu iadeli taahhütlü posta ile velilere bildirilir.Bir ders yılında özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Bunlardan öğrenim hakkı bulunanlar;takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir,bulunmayanların ise okulla ilişkileri kesilir.

21 NAKİL İŞLERİ İlköğretimde nakillerde velinin beyanı esastır. Velinin başvurusu üzerine öğrenci, kesin kaydı yapılıncaya kadar beyan edilen sınıfa devam ettirilir. Gerekli durumlarda ikametgâh ve öğrenci belgesi de istenebilir. Okul müdürlüğü, öğrencinin geldiği okuldan en geç bir hafta içinde nakil belgesini ister. Nakil belgesi okula ulaştığında kayıt işlemi tamamlanır. Nakiller elektronik ortamda da yapılabilir.

22 Aynı tür ortaöğretim kurumları arasındaki öğrenci nakilleri, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları başlangıcının beş gün öncesinden itibaren sınavların bitimine kadarki dönemin dışında ikamete dayalı olarak öğrenci velisinin yazılı isteğiyle yapılır.

23 Ancak; Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan, Sınıf geçen, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girmek istemeyen öğrencilerin nakilleri bu süreler içinde de yapılır. Özel yönetmeliği olan ortaöğretim kurumlarına nakillerde, yurt dışından gelenler de dahil kendi özel yönetmelik hükümleri uygulanır.

24 İlköğretim kurumlarında öğrenci nakil işlemleri yapılırken aşağıdaki esaslara uyulur;
Nakil, dönemin bitimine yirmi gün ve daha az süre kala yapılıyorsa, öğrencinin o döneme ait notları da tespit edilerek nakil belgesine işlenir. Nakil, dönemin bitimine yirmi günden daha fazla süre kala yapılıyorsa, öğrencinin nakil belgesine o yarıyıl içinde yapılan sınavlar, proje çalışmaları, performans ödevleri ve ders içi performans olarak aldığı puanları yazılır. Naklen gittiği okulda öğrenciye dönem notu verilirken bu puanları da dikkate alınır.

25 İkinci dönemde nakiller, yarıyıl başından on beş gün sonraya kadar yapılır. Doğal afet, sağlık ve ailenin başka bir yere nakli gibi zorunlu nedenler dışında, bu tarihten derslerin bitimine kadar nakil yapılmaz.

26 Resmî ve özel Anadolu lisesi, yabancı dil
ağırlıklı lise, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesi ve sosyal bilimler lisesinden genel liselere öğrenci nakli aşağıdaki durumlarda yapılır.

27 Öğrenci velisinin ikametinin değişikliği,
Özel bir orta öğretim kurumundan nakil isteği, Tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası alınması, Öğretim programlarını izlemekte zorlanan veya uyumsuzluk gösteren öğrenci için velisinin nakil isteğinde bulunması ve bu isteğin rehber öğretmenin katıldığı sınıf öğretmenler kurulunca da uygun görülmesi, Hazırlık sınıfından ayrılmak istenmesi durumları göz önünde bulundurularak, velinin yazılı isteği üzerine yapılır.

28 Sizce, ilköğretim okullarındaki ölçme ve
değerlendirme sürecinde yapılması gereken işlemler neler olabilir?

29 Öğrenciler bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az 1 proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Seçmeli dersler puanla değerlendirilir. Yazılı sınav kağıtları,incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir öğretim yılı saklanır.

30 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Okullarda öğrenciler, ölçme ve değerlendirmenin genel esasları, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçları ile kazanımları dikkate alınarak, sınavlar, proje ve diğer çalışmalarla değerlendirilmektedirler. Bu değerlendirmeler sonucunda başarılı olan öğrenciler bir üst sınıfa veya bir üst öğrenime devam etme hakkı elde etmektedir.

31 Ölçme ve değerlendirmede okul, il ve ülke genelinde birlik sağlanması hedeflenmiştir. Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır. Öğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen noktalar öne çıkarılır.

32 Ölçme Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı
1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.

33 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda,haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az 2 üçten fazla olan derslerde ise en az 3 sınav yapılır. Öğrenciler,1 ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel veya grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar.Öğrencilerinin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

34 SINAVLAR Sınavların zamanı en az 1 hafta önceden öğrencilere duyurulur.Sınavların süresi bir ders saatini geçmez. Seçmeli dersler ile rehberlik,sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez. Ancak öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir.

35 Kopya çeken öğrencilerin sınavı başarısız sayılır ve değerlendirilmez.
Ancak dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dahil edilir. Sözlü notu verilmesi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

36 Öğrencinin ders yılındaki başarısı tüm öğrenciler ile sosyal etkinlikler çalışmasındaki durumu,sınavlar,projeler,performans görevleri,ders ve etkinliklere katılım ve Türkçe’yi doğru,güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilerden ulaşmaları beklenen kazanımlar dikkate alınarak değerlendirilir ve başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.

37 Yeterli başarıları göstermeyen öğrenciler için sınıf veya branş öğretmenleri varsa okul rehber öğretmenleri,okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci,okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Alınan tüm önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında karar verilir.

38 Alınan gerekçeli karar bu Yönetmenliğin ekinde yer alan ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu öğrenci kişisel değerlendirme tutanağına yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenilir. Birleştirilmiş sınıflarda,3. ve 5. sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tekrarı yapılmaz.

39 Ortaöğretimde öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
İkinci dönem notunun, en az "Geçer" ancak birinci dönem notu "Etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "Orta", İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı notunun en az "Geçer" olması gerekir.

40 PUAN NOT DERECE Pekiyi İyi Orta Geçer Geçmez Etkisiz

41 Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu;

42 Fen liseleri ile ve Sosyal Bilimler liselerinde 3.50
Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liseler 3.00 Genel lise spor lisesi ile mesleki liselerde 2.50 olan öğrenciler ortalama ile öğrenciler sınıflarını geçer.

43 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden;9.sınıfta en fazla 3 ,10. ve 11. sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam eder. Ancak,alt sınıflarda dahil toplam 5’ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır.

44 SINIF TEKRARI Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler ve sorumlu olarak sınıf geçemeyenler,devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı,ortaöğretim süresince 1 defa yapılır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir.

45 DİSİPLİN İŞLERİ İlköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencilerine; gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre; a) Uyarma(Sözlü uyarma,öğrenci ile sözleşme imzalama,veli ile görüşme) b) Kınama(öğrenciye yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının,okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesi) c) Okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır.

46 Ortaöğretim kurumlarında öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;
a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma, d) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.

47 Ortaöğretimde okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca kararlaştırılan kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından; a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün, b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun, c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun onayından sonra uygulanır.

48 Öğrenciye yaptırım gereken davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesi hangi yaptırımı gerektirir ? A)Kınama B) Okul Değiştirme C) Sözlü Uyarma D) Öğrenci ile sözleşme imzalama E) Veli ile görüşme

49 ÖDÜLLENDİRME İlköğretimde ve ortaöğretimde örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Tebliğler Dergisi, /2552; Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği, Resmî Gazete: /26408.); a) Teşekkür belgesi( ) b) Takdir belgesi(4.50 ve daha yükseği) c) Üstün başarı (yalnızca ilköğretim) d) Başarı (yalnızca ilköğretim) e) Onur belgesi verilir.

50 ÖĞRENİM BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ
Okul yönetimleri, öğrencilerin öğrenim, nakil, gelişim durumlarına ilişkin bazı bilgileri içeren belgeleri hazırlar. Bu belgelerden bazıları öğrencilerin veya velilerin isteği üzerine hazırlanırken bazıları da düzenli olarak her öğrenci için hazırlanır.

51 İlköğretimde zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan ve 8 inci sınıfı bitiremeyen öğrenciye durumunu gösterir öğrenim belgesi düzenlenir. Öğrenim belgesi ile okulla ilişkisi kesilen öğrenci Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilir. Ortaöğretimde diploma almaya hak kazanan her öğrenciye; kimliğini, diploma bilgilerini, okul öğrenimi boyunca aldığı dersleri, yıl sonu ders puanları ve notlarını gösteren öğrenim belgesi verilir. Mezun olmadan okuldan ayrılanlara da öğrenim belgesi verilir. Bu belgede, sınıflara göre aldıkları derslere, yıl sonu ders puanları ve notlarına, ders yılı veya dönem sona ermeden ayrılanlara ayrıca o ders yılındaki derslere ait dönem puan ve notlarına yer verilir.

52 Diploma İlköğretim ve ortaöğretim okullarını başarıyla bitiren öğrencilere diploma verilir. Diplomalar, sınıf geçme defteri esas alınarak yazılan diploma defterine göre düzenlenir. Kimlik bilgilerinde nüfus cüzdanı esas alınır. Her diplomaya, okulun ilk mezun verdiği tarihten itibaren düzenlenen diplomaların sırasını gösterir numara verilir.

53 ÖĞRENCİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE
YÖNELİK İŞLER Okulda öğrencilerin sağlık muayeneleri ve gerekli aşılarının, periyodik olarak yapılması sağlanmalıdır. Bu nedenle okul yönetimlerince ilgili sağlık birimleri ile iletişim kurulmalıdır. Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık ocağı veya sağlık eğitim merkezlerine sevkleri okul yönetimince yapılır. Ekonomik durumu yetersiz olanların ilâç giderlerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanması sağlanır.

54 Okul yönetimleri, okulun temizlik ve düzeninin sağlanması, derslik, laboratuar, işlik, yemekhane, yatakhane gibi yerlerde ısı, ışık ve havalandırmanın sağlık şartlarına uygun olması, öğrencilerin kılık-kıyafetlerinin sağlıklı ve düzenli olması için gerekli önlemler alırlar.

55 OKULDA REHBERLİK HİZMETLERİ
Okullarda yapılan rehberlik hizmetlerinin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarına, karşılaştıkları öğrenme, sağlık, davranış, kültürel ve ekonomik sorunlarını gerçekçi bir yaklaşımla saptamalarına, sorunlarını gerçekçi bir yaklaşımla çözme yeterliliği kazanmalarına , uygun seçimler yaparak isabetli kararlar vermelerine ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır .

56 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür. Okullarda yürütülen rehberlik hizmetlerini eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik etkinlikleri olmak üzere üçe ayırmak mümkündür .

57 Eğitsel Rehberlik Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilir. Bu hizmetler;

58 a)Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme, b) Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme, c) Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma, d) Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme olarak ele alınır

59 Meslekî Rehberlik Eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır:

60 a) Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim ve ilköğretimin başlaması ile birlikte bu hizmetler verilir, b) Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınır, c) Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır, d) Öğrenci, bir meslek alam veya mesleği seçme baskısı altında bırakılmaz.

61 Bireysel Rehberlik Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir. Bu hizmetlerin amaçları;

62 Öğrenciyi tanımak ve kendisini tanımasını sağlamak
Kendini tehlikelerden koruma ve kişisel güvenliği sağlama Ergenlik döneminin fiziksel ve hormonal değişimine uyum sağlama Toplumdaki farklı kültür,meslek ve sosyal grupların varlığını ve fonksiyonunu öğrenme

63 KAYNAKÇA Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Anı Yayıncılık
BCz&hl=tr&sa=X&rlz=1R2ADFA_trTR419&biw=1366&bih =572&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Gr4c2Ep6JB1pAM: &imgrefurl=http://firatcologlu.yforum.biz/t190-gulen-yuz- smileyleri&docid=Lr_4cbjxjTTiCM&imgurl=http://www.rea lhaber.com/images/news/18911.jpg&w=139&h=135&ei=xRl lT9vMO8GhOvulyIkI&zoom=1&iact=hc&vpx=204&vpy=31 1&dur=78&hovh=108&hovw=111&tx=120&ty=75&sig= &page=3&tbnh=108&tbnw=111&star t=43&ndsp=32&ved=1t:429,r:0,s:43

64 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..


"OKULDA ÖĞRENCİ HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları