Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK DÜŞÜNME VE STRATEJİ GELİŞTİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK DÜŞÜNME VE STRATEJİ GELİŞTİRME"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK DÜŞÜNME VE STRATEJİ GELİŞTİRME
Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK STRATEJİK DÜŞÜNME VE STRATEJİ GELİŞTİRME

2 STRATEJİ KAVRAMI STRATEJİK DÜŞÜNME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİK YÖNETİME ELEŞTİREL BAKIŞ:YENİ GERÇEKLER

3 STRATEJİ KAVRAMI Strateji askeri kökenli bir kavramdır.
Strateji çoğu zaman ‘politika’ kavramıyla karşılaştırılmaktadır. Strateji ‘yöntem’ kavramıyla da yakın anlam ilişkisi içindedir.İkisi de izlenmesi gereken bir yol üzerine odaklanmaktadır. Strateji, ‘zor olanı başarma sanatı’ ve bilimidir.

4 Stratejiyle İlgili Kavramsal Çerçeve

5 Alan yazın taraması yapıldığında, yönetim kavramı olarak stratejinin ellinin üzerinde farklı anlamına rastlamak mümkündür.Strateji tanımlanırken ; benzersiz oyun, plan, yönelim, konum, bakıs açısı, yenilik , hayatta kalma, vizyon , niyet, ayırt edici yetkinlikler geliştirme gibi kavramların kullanımı dikkat çekmektedir.

6 Yönetsel strateji, bir işletmenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak , çevresini idare etmek için ayıracağı kaynakları ve diğer etkinlikleri belirlediği eylem planıdır. Strateji kurgulanırken süreç ve sonuç üzerine derinlemesine düşünülmelidir.

7 Strateji tanımlanırken Drucker, Chandler ve Ansof gibi ünlü düşünürlerin yaklaşımlarını görürüz.Bu yaklaşımlar üç farklı paradigma üzerine kurgulanmaktadır. * yapı-davranış-performans paradigması * strateji-yapı-performans paradigması * kaynak temelli görüş

8 STRATEJİK DÜŞÜNME Yaşamını devam ettirmek ve sektörde söz sahibi olmak isteyen işletmeler için stratejik düşünme bir zorunluluktur.Stratejik düşünme yetkinliği kazanmış işletmeler rekabet avantajı yakalayıp, çevrelerinde olup biteni kolayca kavrayabilmektedir.

9 Geleneksel Düşünüş ve Yeni Düşünüş

10 Hamel ve Prahalad (1996) stratejik düşünebilmek için işletmelere şu üç konuda farklı düşünebilmeyi önermektedir: Rekabet gücünün anlamı, stratejinin anlamı, örgütün anlamı. Stratejik düşünme yetkinliğine sahip olduğu varsayılan yöneticiler sadece olay ve olgulara takılıp kalmamalıdır.

11 İşletmenin stratejik düşünmesinde ve strateji geliştirmesinde belirleyici olan öğrenme bileşenleri şunlardır: Çevrende büyük değişimlerin farkında olma, Geçmişe yönelik düşünceler, deneyimler ve gelecekte ortaya çıkabilecek stratejiler, Dış ortaklardan ve bağlantıda olunan kesimlerden edinilen öğrenmeler,

12 İç değişimler ve öğrenmelerden yapılan sentez,
Rakiplerin eylemleri, olası yeni rakiplerin oluşturacağı tehditlere yönelik yapılan araştırmalar, Belirsiz dinamik çevrede oluşturulan gelecek stratejileri ile sürekli gelişme ve yeni rekabet paradigmaları.

13 Stratejik Düşünme ve Stratejik Planlama İlişkisi

14 STRATEJİ GELİŞTİRME Bir işletmenin stratejiyi geliştirmesi ve yönetmesi öncelikle karar alıcılarının stratejik bilinç sahibi olmalarına bağlıdır.Stratejik bilinç, ‘iş dünyasının gerçeklerine hakim olmak, geleceği kurgulamak ve anlamlandırmak’ demektir.

15 Stratejik geliştirme sürecinde çevreden gelen her türlü bilgi akışı taranmaktadır, sorunlar tespit edilmekte, yorumlanmakta ve analiz edilmektedir.Bir yandan işletmenin çevresindeki güçlerin tutum ve davranışları, onlarla olan ilişkiler gözetilirken diğer yandan işletmenin sahip olduğu yapı, kaynakları, iş ortaklarıyla ilişkileri ve iş akış teknolojisi irdelenmektedir.Her türlü aksaklık ve kopukluklar hesaba katılarak alternatif planlar geliştirilmektedir.

16 Strateji tanımının dört temel vurgusu bulunmaktadır; yön, farklılık, dinamiklik ve kararlar.
Yöneticiler açısından strateji belirlemek bir karar alma sürecidir.Bu süreçler: Var olan performansın değerlendirilerek, yönetsel amaçların belirlenmesi, Kurumsal yönetişim gözetilerek alternatiflerin araştırılması, İç ve dış çevrenin taranarak alternatiflerin değerlendirilmesi ve kıyaslanması, Stratejik faktörlerin analizi sonucunda en iyi alternatifin seçilmesi eylemi, Seçilen stratejinin/kararın uygulanması, Geri bildirim yapılarak uygulanan stratejinin değerlendirilmesi ya da kararın denetiminin sürekli olarak yapılması.

17 Stratejinin geliştirilmesi kadar hayata geçirilmesi de önemlidir
Stratejinin geliştirilmesi kadar hayata geçirilmesi de önemlidir. Stratejinin geliştirilmesinde çeşitli araçlar kullanılabilmektedir. Strateji özünde yaratıcı ve rutin olmayan bir iş olduğundan, kullanılacak araçlar başkalarından aynen alınmamalıdır. Strateji konusunda yazılanları irdeleyen Mintzberg ve Lampel(1999), on strateji okulu belirlemiştir. Bu modelleme çabası stratejik yönetim alanının genel çerçevesini ortaya koymaktadır.

18 STRATEJİK YÖNETİME ELEŞTİREL BAKIŞ:YENİ GERÇEKLER
Kavram olarak stratejik yönetim; ‘stratejik vizyonun oluşturulmasını, amaçların belirlenmesini, arzulanan çıktıları elde etmek için gerekli stratejik beceriyi,seçilen stratejinin verimli ve etkin olarak yerine getirilmesini; uzun dönemli yönelimler, amaçlar,stratejiler ya da o günkü deneyimler ışığında yeni fırsatlar,yeni fikirler, değişen koşullar dikkate alınarak, vizyonda gerçekçi düzenlemelere gidilmesini ve performans değerlendirilmesini kapsayan süreçtir.’

19 Stratejik yönetimin amacı, geçmişteki başarıları tekrar etmek değildir
Stratejik yönetimin amacı, geçmişteki başarıları tekrar etmek değildir.Stratejik yönetim beklenmedik durumların üstesinden gelmeyi, çevreden kaynaklanan sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. Stratejik yönetim bu noktada rekabetin sürdürülebilir olmasına hizmet etmektedir. Stratejik yönetimin amacı, girişimin etkin biçimde hayatta kalmasını sağlayacak bir yol belirlemektir.

20 Stratejik yönetim, stratejinin formüle edilip uygulandığı süreçtir.
Stratejinin oluşturulması ve yönetimi, belirli bir tasarıma göre yapılmaktadır. Uygulamaya geçilmesi bir süreç işidir. Son yıllarda stratejinin ‘fark yaratmak’ biçiminde adlandırılması ön plana çıkmaktadır. Strateji okullarından öğrenme okullarına ‘stratejik niyet’ boyutuyla ciddi katkı yapan Hamel ve Prahalad öğrenen örgüte ‘izlemektense oyna!’mesajını vermektedir.

21 Stratejiye Yön Veren Günümüz Çevre Koşulları

22 -SON-

23 CEYDA ÇİFCİ SEREN AYAN DİDEM GÜMÜŞ SAYGILAR... 


"STRATEJİK DÜŞÜNME VE STRATEJİ GELİŞTİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları