Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

U lusal İ novasyon G irişimi Basın Toplantısı Bilgi Notu Doç Dr. Cemil Arıkan 11 Kasım 2005 Marmara Pera Oteli - İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "U lusal İ novasyon G irişimi Basın Toplantısı Bilgi Notu Doç Dr. Cemil Arıkan 11 Kasım 2005 Marmara Pera Oteli - İstanbul."— Sunum transkripti:

1 U lusal İ novasyon G irişimi Basın Toplantısı Bilgi Notu Doç Dr. Cemil Arıkan 11 Kasım 2005 Marmara Pera Oteli - İstanbul

2 2 İnovasyon (Yenilikçilik) Nedir? 1-İnovasyon, süreç olarak, “bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat yahut dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmete dönüştürmektir”(OECD) 2-İnovasyon, dönüştürme süreci sonunda ortaya konan, “pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmettir”(Avrupa Komisyonu, 1995).

3 3 İnovasyon – Büyüme İlişkisi ‘Yeni Büyüme Kuramı’ (Paul Romer) ‘…keşif ve buluş/inovasyon süreci...yaşam standardındaki uzun vadeli iyileşmeleri yaratan süreçtir’ 1970-1995: gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin yarıdan fazlası inovasyondan kaynaklanmıştır (OECD)

4 4

5 5

6 6 2004 Ortalama Ülke Trendi – Özet İnovasyon Endeksi European Innovation Scoreboard 2004, Comparative Analysis of Innovation Performance, EC, Luxembourg, 2005.

7 7 AB ve İnovasyon Lizbon 2010 hedeflerine ulaşım?? Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı (CIP) –Bütçe: 4 Milyar Euro (2007-2013) AraştırmaEğitim İnovasyon Bilgi Üçgeni

8 8 AB Ülkelerinde İnovasyon Eğilimleri Türkiye Raporu Zayıf Yönler – İyileştirmeye Açık Alanlar İnovasyon konusunda alt düzeydeki farkındalık İnovasyon politikalarının uygulanması ile ilgili kararlılığın olmaması Etkin bir inovasyon yönetim sisteminin olmaması Bilginin inovasyona dönüşümündeki düşük kapasite –Düşük sayıda patent Bölgeler arasındaki büyük farklar ve bölgesel inovasyon politikasının olmaması Gelişkin olmayan girişim sermayesi –Tohum sermaye (seed capital) –Melek sermaye (business angels)

9 9 AB Ülkelerinde İnovasyon Eğilimleri Türkiye Raporu Fırsatlar – Potansiyel Alanlar İnovasyon performansını en fazla geliştirenler arasında olmak Bazı inovasyon politikalarını başarı ile uygulayabilmek Merkezi olmayan inovasyon politikaları oluşturabilmek Bölgesel farklılıkları giderebilme imkanı İnovasyon politikalarını diğer kamu politikalarına entegre edebilmek

10 Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi

11 11 Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları 1.Dr. Atilla Karaosmanoğlu, OECD bünyesinde Bilim ve Ekonomik Gelişme konulu Pilot Takım Projesi, 1967 2.Prof. Nimet Özdaş, Türk Bilim Politikası 1983 – 2003 3.Tınaz Titiz, Bilim ve Teknoloji Politikası 1985 4.Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993 – 2003 (Süleyman Demirel yönetimi döneminde) 5.TÜBA – TÜBİTAK – TTGV Bilim, Teknoloji ve Sanayi Tartışmaları Platformu 6.Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Çalışması 7.Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003 – 2023 Strateji Belgesi 8.TÜBA Temel Bilimler Öngörü Çalışması - 2005

12 12 TÜSİAD Girişimcilik ve İnovasyon Çalışma Grubu Aktiviteleri Türkiye’de Girişimcilik Raporu (2002) Ulusal İnovasyon Sistemleri Raporu (2003) Girişimcilik Kongreleri –2004 Boğaziçi Üniversitesi –2005 İstanbul Teknik Üniversitesi

13 Ulusal İnovasyon Girişimi (UİG)

14 14 Ulusal İnovasyon Girişiminin Amacı Türkiye’de inovasyon politikalarının oluşturulması ve uygulanması safhalarında özel sektör-üniversite-sivil toplum işbirliğini pekiştirmek ve yönlendirmek; siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyaloğu geliştirerek ve görüş ve öneriler hazırlayarak inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunmak; ve inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmak…

15 15 Ulusal İnovasyon Girişiminin Çalışma Şekli UİG, özel sektörden ve üniversiteden seçilen iki Eşbaşkan tarafından yönetilir Kararlar uzlaşma ile alınır Beş adet UİG Çalışma Grubu oluşturulmuştur –Grupların çalışmaları iki Çalışma Grubu Eşbaşkanının koordinasyonunda yürütülür –Çalışma Grupları, içinde somut öneriler olan bir Strateji Dökümanı hazırlayacaktır Girişimin koordinasyonu TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu tarafından sağlanır

16 16 Ulusal İnovasyon Girişimi Üyeleri 1.Prof.Dr.Ural Akbulut,ODTÜ Rektörü 2.Bülent Akgerman,SEDEFED Başkanı 3.Ömer Aras,TÜSİAD Ynt. Krl. Üyesi 4.Doç.Dr.Cemil Arıkan,TÜSİAD- Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu İcra Kurulu Eşbaşkanı 5.Prof.Dr. Atilla Aşkar,Koç Üniversitesi Rektörü 6.Celal Beysel, Türk Girişim ve İşdünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Bşk.Yrd 7.Hasan Denizkurdu, Yaşar Holding CEO 8.Ayça Dinçkök, TÜSİAD Ynt. Krl. Üyesi 9.Prof.Dr.Ali Doğramacı,Bilkent Üniversitesi Rektörü 10.Ahmet Cemal Dördüncü,Sabancı Holding CEO 11.Prof.Dr.Faruk Karadoğan,İTÜ Rektörü 12.Dr. Erdal Karamercan, Eczacıbaşı Topluluğu Genel Koordinatörü, CEO 13.Hüseyin Kızıltay,IBM Türk Genel Müdürü 14.Bülent Özaydınlı, Koç Holding CEO 15.Enis Özsaruhan, Türk Girişim ve İşdünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı 16.Prof.Dr. Ayşe Soysal, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü 17.Tuğrul Tekbulut, TÜSİAD – Girişimcilik ve Yenilikçilik Çalışma Grubu Başkanı 18.Prof.Dr.Tosun Terzioğlu,Sabancı Üniversitesi Rektörü 19.Agah Uğur,TÜSİAD Ynt. Krl. Üyesi 20.Prof. Dr. Gündüz Ulusoy, TÜSİAD- Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü 21.Ömer Yüngül,Vestel Holding CEO

17 17 UİG Yapısı – Çalışma Grupları UİG Üyeleri Çalışma Grubu Üyeleri 2023 Türkiyesi ve İnovasyon İnovasyonun Finansmanı İnsan Kaynağı ve Yetenekler Ortam ve Altyapı Kamuda İnovasyon Strateji Dokümanı UİG Üyeleri 21 üye 97 üye

18 18 2023 Türkiyesi ve İnovasyon Çalışma Grubu Eşbaşkanlar: Jan Nahum ve Cengiz Ultav Vizyon 2023 çalışmasının inovasyon açısından değerlendirilmesi İnovasyon ile büyümenin esaslarının belirlenmesi İnovasyonun küresel rekabetteki yeri İnovasyon yapmada başarılı olan ülkelerin bunu sağlayan özellikleri, politikaları, değerleri, kurumları İnovasyon için uygun rekabet rejimleri Pazarlamada, yatırım ve ticarette açıklık ve destek politikaları İnovasyonun ölçülmesi Yeni ekonomik ortamı yansıtan yeni ölçütler İnovasyonda uluslararası karşılaştırma yöntemleri

19 19 İnovasyonun Finansmanı Çalışma Grubu Eşbaşkanlar: Ziya Boyacıgiller ve Fazilet Vardar Sukan İnovatif ürün, süreç ve hizmetler üretebilmek için finansman politikaları ve eylemler Tohum sermayesi – Seed capital Önfinansman Risk sermayesi Ar-ge desteği

20 20 İnsan Kaynağı ve Yetenekler Çalışma Grubu Eşbaşkanlar: Petek Aşkar ve Lütfi Yenel Ekonominin tüm sektörlerinde global rekabete cevap verebilecek nitelikte bir işgücünün yetiştirilmesi için gerekli inovasyon politikaları Türkiye'nin rekabetçiliğini artırması için gerekli yetenekler Yetenek talebini karşılayacak arz mekanizmaları Eğitimin çeşitli kademelerinde inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik program ve uygulamalar Sürekli eğitim çerçevesinde inovasyon Her düzeyde girişimcilik eğitimi İnovasyon uygulamalarının geliştirilmesi açısından üniversiteler arası işbölümü ve işbirlikleri Disiplinlerarası araştırma Mesleki teknik eğitimin sektörlerin rekabetçiliğindeki rolü

21 21 Ortam ve Altyapı Çalışma Grubu Eşbaşkanlar: Faruk Eczacıbaşı ve Metin Ger İnovasyon farkındalığının yaygınlaştırılması İnovasyonda sahipliğin sağlanması Ulusal inovasyon sisteminin yönetimi Fikri mülkiyet hakları Meslek örgütleri ve diğer STK'ların inovasyon faaliyetleri İnovasyon ağları İnovasyonla ilgili mevzuat Bölgesel inovasyon İnovasyona yönelik altyapı ihtiyacı –Bilgi ve iletişim –Enerji –Ulaşım

22 22 Kamuda İnovasyon Çalışma Grubu Eşbaşkanlar: Yılmaz Argüden ve Yavuz Ege Türkiye ekonomisinde kamu hem yatırımlar hem de harcamalarda önemli bir yer işgal etmekte olup, ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamında önemli düzenleyici rol sahibidir. Kamu örgütlenmesinde inovasyon uygulamaları E-devlet uygulamaları Kamu alımlarının sektörlerin inovasyon faaliyetlerini cesaretlendirici ve geliştirici rolü İnovasyon kültürünün geliştirilmesi ve yayılması Kamunun belirli inovasyon uygulamalarında öncü rolü oynaması

23 23 Proje Takvimi İlk Toplantı İkinci Toplantı Çalıştay Taslak Rapor Raporun Son Hali ve Kamuoyuna Tanıtım 7 Haziran 2005 22 Temmuz 20051 Ekim 2005 2005 2006 Nisan 2006Eylül 2006

24 24 İletişim Ulusal İnovasyon Girişimi hakkında bilgi almak için www.ref.sabanciuniv.edu www.ref.sabanciuniv.edu adresini ziyaret edebilirsiniz e-posta: ref@sabanciuniv.eduref@sabanciuniv.edu Tel: 0216 483 9721 -9710

25 Teşekkür Ederiz


"U lusal İ novasyon G irişimi Basın Toplantısı Bilgi Notu Doç Dr. Cemil Arıkan 11 Kasım 2005 Marmara Pera Oteli - İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları