Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS : KAMU ÖLÇMELERİ KONU : ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI SIRASINDA VE SONRASINDA YAŞANAN SORUNLAR DERSİN SORUMLUSU : DOÇ. DR. TAYFUN ÇAY, YRD.DOÇ.DR ALİ ERDİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS : KAMU ÖLÇMELERİ KONU : ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI SIRASINDA VE SONRASINDA YAŞANAN SORUNLAR DERSİN SORUMLUSU : DOÇ. DR. TAYFUN ÇAY, YRD.DOÇ.DR ALİ ERDİ."— Sunum transkripti:

1 DERS : KAMU ÖLÇMELERİ KONU : ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI SIRASINDA VE SONRASINDA YAŞANAN SORUNLAR DERSİN SORUMLUSU : DOÇ. DR. TAYFUN ÇAY, YRD.DOÇ.DR ALİ ERDİ HAZIRLAYAN : 091206033 KÜBRA UZUNER

2 YAŞANABİLİR BİR KIRSAL OLUŞTURMAK “ ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ”

3 Ü lkemizde tarım arazileri ç eşitli nedenlerle k üçü lm ü ş, par ç alara b ö l ü nm ü ş, verimliliği olması gerekenden ç ok aşağılarda kalmıştır. İşletme büyüklüklerinin istenen değerlerin altına d ü şmesi, ekonomik tarım yapılmasını imkânsız hale getirmektedir.

4 Bunu ö nlemenin yolu: ö ncelikle tarım arazilerindeki daha fazla par ç alanmayı ve bozulmayı ö nleyici; yasal, hukuksal d ü zenlemeler yapmak; sonrasında da bug ü ne kadar oluşmuş k üçü lmelerin, par ç alanmaların, d ü zensizliklerin (şekil bozuklukları gibi) iyileştirilmesidir. Bunu yapmanın yolu, arazi toplulaştırması dediğimiz ç alışmanın yapılmasıdır. Arazi toplulaştırma planlamasının yapıldığı alanlarda arazi daha verimli hale gelmektedir

5 Türkiye tarım sektörünün dünya ile rekabet edebilir bir konuma gelebilmesi, kırsal alanda yapılan yatırımlardan beklenen faydanın sağlanması ve tarımsal yeniliklerin tarlaların içerisine kadar götürülebilmesi için, tarımsal yapı bozukluğunun düzeltilmesi gerekmektedir. Öte yandan tarımsal kalkınma için Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde önemli tarım politikası, tarımsal yapının uyum sağlayarak iyileştirilmesidir. Bunlar arasında “Arazi Toplulaştırması” önemli bir yer tutmaktadır.

6 Arazi toplulaştırması, tarımsal arazileri niteliklerine g ö re sınıflandırarak bir kişiye ait farklı alanlardaki k üçü k arazi grupları yerine o arazinin toplamını karşılayacak kadar en az miktarda par ç a arazinin m ü mk ü nse tek bir par ç a halinde o kişiye verilmesidir. B ö ylece iş g ü c ü nden, akaryakıttan, tarla sınırlarındaki kayıplardan kar edilmiş olur; ayrıca toprağın işlenebilme s ü resi ve kalitesi artar. Yapılacak diğer iyileştirme (drenaj, katkı v.b.), sulama, g ü breleme ve ila ç lama gibi yatırımlar daha ucuza mal edilebilir.

7 Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya ç ift ç i ailesine ait, ç eşitli nedenlerle, ekonomik ü retime imkan vermeyecek bi ç imde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını g üç leştirecek derecede; par ç alanmış,dağılmış,şekilleri bozulmuş dağınık, k üçü k arazi par ç alarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde birleştirilmesi, b ü t ü nleştirilmesi ve işletmelerin yeniden d ü zenlenmesi işlemi olarak tarif edilebilir.

8 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Ö NCESİ

9 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI SONRASI

10 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR :

11 İş akış programlarının yapımında tapu ve Kadastro müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları göz önüne alınmaması, Düzenleme alanı içerisinde kalan ve daha önceden kamulaştırma işlemi tamamlanmış, kamulaştırma ücretleri yatırılmış ancak tapu ve kadastroda tescil edilmemiş kurumlara ait yerlerin olması, Mevzuatta kaynaklanan sorunlar, proje kapsamındaki tescil harici yerlerin davalı olması nedeniyle tescil edilmesinde yaşanan sorunlar,

12 Yol ve parsel kenarlarında daha önceden tesisleri bulunan ve kamulaştırma işlemi yapılmayan, düzenleme sonrası parsellerin içerisinde kalan pilon yeri, elektrik ve telefon direklerinin oluşturduğu yeni hukuki durum, Dere ve dere yatakları direk düzenlemeye alınamadığından, tescili için gerekli işlem ve yazışmalar fazla zaman alması, Mülkiyeti davalı olan parseller düzenlemeye aynen alındığından, davanın eski kadastro parseli üzerinden sonuçlanması nedeniyle, mahkeme kararlarının tescilinde yaşanan sıkıntılar,

13 Yüzölçümü düzeltmelerine karşı açılan davaların, dava sonuçlanmadan düzenlemeye alınması ile ilgili problemler, Yeni ayrılan köy sınırlarının paftalara işlenmemiş olması, köy sınırları ile ilgili belge ve bilgi bulunmaması ve köylerin ayırımı sırasında ifraz işlemlerinin olmasından dolayı vatandaş ile yaşanan sorunlar, Kadastro paftaların bir kısmı yıpranmış olması nedeniyle paftaların sayısallaştırılması ve kontrolünün sağlıklı yapılamaması,

14 Yoğun olarak yapılmakta olan 41. madde tebligatlarının yapılmasında yaşanan sıkıntılar, Tapu kütüklerindeki hisse, ad, soyadında yapılan yazım hataları, baba adlarının yazılı olmaması nedeniyle, bilgisayar ortamında aynı isimle kayıtlı parsellerde yaşanan sıkıntılar, Mera parsellerinin düzenlenmeye alınması nedeniyle mera kanunu kapsamında yaşanan sorunlar,

15 Düzenlemeye alınmayan köy içleri ile mülkiyet açısından hukuki sınır teşkil eden ve düzenlemeye alınan arazi arasındaki sınır sorunları, Yerel mahkemeler ile yaşanan sıkıntılar, İlgili kurumların koordinasyon eksikliği,

16 Arazi Toplulaştırması Sonucu Oluşan Parsellerdeki Teknik Hatalar: Parselasyon işlemi sonucu oluşan imar parsellerinde sonradan tespit edilen ve y ü z ö l çü m ü değişikliğine neden olan teknik hatalar, parselasyon sırasında d ü zenlemeye giren parsellerin y ü z ö l çü mlerine bağlı olarak hesaplanan d ü zenleme ortaklık payı oranını ve dolayısıyla d ü zenlemeye giren taşınmazlara tahsis edilmesi gereken miktarları etkileyecektir.

17 Miktar ü zerinden dağıtılan bu parsellerdeki hataların d ü zeltilmesi, arsa ve arazi d ü zenlemelerinin eşitlik ilkesine g ö re oluşturulan parsellerde birtakım haksızlıklara neden olacağı gibi dağıtım cetvellerinin ve parselasyon planının veya diğer haritaların değişmesine neden olacaktır.

18 Üreticilerin arazi toplulaştırmasında en önemli memnun kalma nedeni, arazinin toplu hale gelmesidir. En önemli memnun kalmama nedeni ise; tesviyenin düzgün yapılmamış olmasıdır.

19 Web sitesi aracılığıyla arazi toplulaştırması sırasında ve sonrasında vatandaşın paylaştığı problemler:

20 Yazan :Çakır Yazılış Tarihi : 31.05.2012 23:40:50 Eskişehir Beylikova emircik köyünde yapılan sözde toplulaştırma projesini şiddetle kınıyorum.yıllardır üzerinden ekmek yenilen alın teriyle alınan topraklar toplulaştırma bahanesiyle 3 kişinin başta muhtarın kendi yerlerinin toplulaştırılması gibi bir şey olmuştur. Köylü itiraz edecek fakat yerleri hem ekememekten korkuyor hem de uğraşmaktan yılmış.Çizilen haritadaki parseller neden itiraz süresi boyunca kahvehaneye asılmıyor da son gün çıkartılıyor.Bunu muhtarın asması gerekmiyor mu.Öyle bir zaman dilimi yok mu? Toplulaştırmanın bakanlıkça incelenmesini sağlayabilir miyiz?

21 Yazan : Bekir Yazılış Tarihi : 27.05.2012 15:09:18 Ankara Polatlı civarlarında toplulaştırma işlemi oldu. Ancak toplulaştırma işlemi yapılırken bizim tarlalar hiç dikkate alınmadı. Örneğin 90 ve 65 dekar tarlalarımızın bulunduğu yerlerde toplulaştırma yapılması daha uygun olduğunu düşünmekteyiz. Ancak durum böyle olmadı küçük arazilerimizin bulunduğu yerlerde toplulaştırma yapılmış. ancak en verimli arazide bulanan 90 ve65 dekarlık tarlalar yerine çorak olan yerden vermişler. Her seferinde itiraz ettik ama cevap verilmedi. Dava açmak istiyoruz nasıl bir yol izleyelim. Hangi yerde dava açmamız lazım ve neler ileri sürmemiz lazım.

22 Yazan : KorayYazılış Tarihi : 27.05.2012 08:21:48 Öncelikle merhabalar herkese. Şimdi dedemin Eskişehir Beylikova da porsuk çayı kenarında(yani sulak yerde) 4 tane arazisi var, fakat bu toplulaştırma olayları sonrası dedemin 4 tane sulak yerdeki arazisini 3 tane araziye toplulaştırmışlar. Bu 3 arazinin de sadece 1 tanesi sulak yerde. Geriye kalan 2 arazi çorak yerde, hele hele bunlardan 1 tanesi var ki, yol geçmez kervan geçmez suyu ara ki bulasın iki dağın arasında bir yerde. Şimdi dedemin sulak yerde dönümü(dekarı) 1,5 milyar(eski parayla) olup istediği anda elinden çıkarabileceği arazisi varken, bunun yerine dönümü 300 milyon olan ve elinden çıkarmak için belki 10 sene beklemesi gereken bir arazi verilmiş. Dedemin ve bir çok fakir(arazisi az) olan köylünün sulak yerdeki arazisi alınıp zenginlere(arazisi fazla) olanlara verilmiş, zenginlerin çorak yerdeki arazileri de fakir köylülere verilmiş.Yönetmeliğe göre(eğer yönetmelik oysa) köylüleri ve arazisi olan kişileri bilgilendirin, onları ikna etmeye çalışın, uzlaştırın deniyor. Fakat burada öyle şeyler olmamış, kimse ikna yoluna gitmemiş. Adamına göre muamele olmuş gibi görünüyor. Yazık günahtır, adamın kaç gündür gözüne uyku girmiyor 75 yaşında yaşlı başlı adam, hele hele zenginlerden biri "ohhh 300 dönüm sulak yerde arazim oldu diye dalga" geçiyormuş. Yani hukukta da adı geçen tahrik unsuru taşıyor ki olmaması gereken şeyler böyle tahriklerle bir sinirle olabiliyor. Duyumlara göre böyle tahrikler ve hak geçmesi durumlarından dolayı bazı köylerde köylüler birbirine girmiş 10 kişi davalık olmuş, bazıları hapishaneye atılmış. Hiç hoş olmayan şeyler oluyor. SAYGILAR...

23 Yazan : MEHMETYazılış Tarihi : 16.04.2012 LÜTFEN İLGİLİLER DE OKUSUN.... ESKİŞEHİR SEYİTGAZİDE DE YAPILMAYA BAŞLANAN TARLA REFORMU ZATEN KURAK OLAN BOZKIR OLAN ESKİŞEHİRİ YAKINDA TÜM AĞAÇLAR KESİLDİĞİ İÇİN TAMAMİYLE KURAKLIĞA MAHKUM EDECEKLER.. SU KENARLARINDA TARLASI OLANLAR TARLADAN ÇIKMADAN NE KADAR AĞACI VARSA KESMEYE BAŞLADILAR LÜTFEN BUNA DUR DEYİN SONRA GERİ DÖNÜLMEZ HATALARA İMZA ATMIŞ OLCAKSINIZ..YEMYEŞİL DEDİĞİNİZ KÖYÜNÜZÜN AĞAÇSIZ KURAK BİR HALDE OLMASINI KİM İSTER...BİR KAVAK AĞACININ BÜYÜMESİ BÜYÜMESİ İÇİN EN AZ 20 YIL GEÇMESİ GEREKİYOR..KİMSE AĞAÇLI TARLASINI BIRAKMAMK İSTEMİYOR..TARLALARIN KONUMLARI ÇOK FARKLI TOPRAKLARI ÇOK FARKLI KİMİ ARSA NİYETİNE KULLANILCAK YAKIN ZAMANDA O NEDENLE VERMEK İSTEMİYOR. MUHTAR AZA KENDİNE GÖRE TARLAYI SEÇMEYE BAŞLIYOR.. GELEN MEMURLAR ADAM KOLLAR HALE GELDİLER..BU ŞEKİLDE İNSANLARI ZORLLMANIN ANLAMI YOK. DAHA FAZLA ZARAR VERİYOR HALKA..

24 Yazan : Eyüp AğoldayYazılış Tarihi : 12.09.2011 Ben toplulaştırmaya karşıyım çünkü devlet muhatap olarak muhtarları dinliyor oysa muhtarlar husumetli olduğu kişilerin beyanını kötü ve yalan yanlış veriyor yüce devletimizin bu tülü yalan beyanların önüne geçmelidir. Yazan : Himmet ErgünYazılış Tarihi : 21.02.2012 Yamula Barajı yapıldı araziniz sulanacak dediler arazileri toplulaştırdık. Büyük arazim küçük parçalara ayrılarak verimsiz yerlere dağıtıldı. Hasımlarımın verimsiz arazilerinden şahsıma parsel verildi. Muhtar ve ihtiyar heyetinin vicdanı rahat mı? Akıl insanların göreve gelmelerini ve gerekenin yapılmasını bekliyorum.

25

26


"DERS : KAMU ÖLÇMELERİ KONU : ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI SIRASINDA VE SONRASINDA YAŞANAN SORUNLAR DERSİN SORUMLUSU : DOÇ. DR. TAYFUN ÇAY, YRD.DOÇ.DR ALİ ERDİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları