Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNE BİT ENTEGRASYONU VE MESLEKİ GELİŞİM: FATİH PROJESİ ÖRNEĞİ Yasemin Koçak USLUEL Hacettepe Üniversitesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNE BİT ENTEGRASYONU VE MESLEKİ GELİŞİM: FATİH PROJESİ ÖRNEĞİ Yasemin Koçak USLUEL Hacettepe Üniversitesi,"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNE BİT ENTEGRASYONU VE MESLEKİ GELİŞİM: FATİH PROJESİ ÖRNEĞİ Yasemin Koçak USLUEL Hacettepe Üniversitesi, kocak@hacettepe.edu.trkocak@hacettepe.edu.tr Esin KALAYCI Başkent Üniversitesi, ekalayci@baskent.edu.trekalayci@baskent.edu.tr Hatice Gökçe BİLGİÇ Hacettepe Üniversitesi, hgokcebilgic@hacettepe.edu.trhgokcebilgic@hacettepe.edu.tr Nilüfer USLU Hacettepe Üniversitesi, niluferatman@hacettepe.edu.trniluferatman@hacettepe.edu.tr

2 Çalışmanın Amacı Fatih Projesi Fatih Projesi ve Entegrasyon Projenin Bileşenleri Açısından Entegrasyon Öneriler 2 Sunu Planı 26.05.2011IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

3 Bu çalışmada BİT’in öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu konusunda alanyazında gerçekleştirilmiş çalışmalardan yola çıkılarak FATİH projesi örneğinde var olan durum tartışılmış ve mesleki gelişim için öneriler sunulmuştur. 3 Çalışmanın Amacı 26.05.2011IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

4 Tarihsel süreçte yenilikçi projelerin başarısızlıkla sonuçlanması, sadece o projeyi değil, gelecekteki projelerde okul lideri, öğretmen, öğrenci, veli kısaca okul topluluğunu oluşturan üyelerin, yeni projelere kuşku ile yaklaşmasına da neden olmaktadır (Drent ve Meelissen, 2008). 4 Çünkü… 26.05.2011IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

5 Çalışmanın Amacı Fatih Projesi Fatih Projesi ve Entegrasyon Projenin bileşenleri açısından entegrasyon Öneriler 5 26.05.2011IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

6 F ırsatları A rttırma T eknolojiyi İ yileştirme H areketi Fatih Projesi 6 26.05.2011IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

7 FATİH projesi, 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amacıyla planlanmıştır. 7 Fatih Projesi 26.05.2011IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

8 Proje beş ana bileşenden oluşmaktadır: 1.Donanım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, 2.e-İçeriğin sağlanması ve yönetilmesine yönelik çalışmalar, 3.Öğretim programlarında etkin BT kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmalar, 4.Derslerde BT kullanımı için öğretmenlere verilecek hizmet içi eğitim faaliyetleri, 5.Ağ altyapısı ve geniş bant internet kullanımı ile bilinçli ve güvenli BİT kullanımının sağlanması. 8 Fatih Projesi 26.05.2011IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

9 Çalışmanın Amacı Fatih Projesi Fatih Projesi ve Entegrasyon Projenin bileşenleri açısından entegrasyon Öneriler 9 26.05.2011IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

10 FATİH projesinin bileşenlerine bakıldığında BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunu sağlamaya yönelik bir proje olabileceği ileri sürülebilir. 10 Fatih Projesi ve Entegrasyon 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

11 MEB’nın http://fatihprojesi.meb.gov.tr/ sitesinden,http://fatihprojesi.meb.gov.tr/ pilot okullardaki uygulamalara yönelik – anket çalışmalarından – projede görev alan bazı öğretmenler ile yapılan görüşme sonuçlarından elde edilmiştir. 11 Proje ile ilgili bilgiler 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

12 Proje hakkındaki bilgilerden ve alanyazından elde edilen bulgulardan hareket edilerek FATİH projesinin bileşenleri açısından sağlıklı bir entegrasyon sürecinin gerçekleştirilebilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir. 12 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

13 Çalışmanın Amacı Fatih Projesi Fatih Projesi ve Entegrasyon Projenin bileşenleri açısından entegrasyon Öneriler 13 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

14 FATİH projesinde okulların BİT ihtiyaçlarının karşılanması ilk bileşen olarak yer almaktadır. Alanyazında da erişim entegrasyonu etkileyen faktörler arasında yer aldığı görülmektedir (Afshari ve diğerleri, 2009; Baek ve Jung, 2008; Chen, 2008; Drent ve Meelissen, 2008; Mueller et al. 2008; Papanastasiou ve Angeli, 2008; Sang et al. 2009; Tondeur, Valcke vevan Braak, 2008; Usluel, Mumcu ve Demirarslan, 2007). Oysa, okullarda teknolojinin sağlanması sınıftaki öğretim uygulamalarının iyileştirilmesini beraberinde getirmemektedir (Inan ve diğerleri, 2010). 14 Erişim 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

15 Pilot okul değerlendirme süreçleri incelendiğinde, öğretmenler öğretim programlarında yeterli yönlendirmelerin olmadığı belirtilmiştir. ” Bilişim Teknolojilerinin derslerde kullanılabilmesi için Öğretim Programlarında etkinlikler bölümlerinin bu teknolojileri içerecek biçimde güncelleştirilmesi gerekmektedir” sorusuna %98 evet, %2 si hayır yanıtını vermişlerdir (n=47). “Öğretmen kılavuz kitaplarının içeriği bilişim teknolojilerini içerecek biçimde değiştirilmelidir” sorusuna öğretmenlerin %96’ sı evet, %4 ü ise hayır yanıtını vermiştir (n=47). BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenin kendisinden beklenilenleri yerine getirebilmesi için öğretim programı ile teknolojinin birlikte kullanılması önemlidir (Johnson, 2009). 15 Öğretim Programı 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

16 öğretmenlerin BİT bilgi ve becerileri, pedagojik inançları, BİT ile öğretim deneyimleri, etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öğretmenlerle birlikte çalışma, öğretmenlerin BİT’in potansiyelinin farkına varmaları, öğretim amaçlı teknoloji kullanımı (Afshari ve diğerleri, 2009;Drent ve Meelissen, 2008; Baek, Jung ve diğerleri, 2008; Chen, 2008; Mueller ve diğerleri, 2008; Papanastasiou ve Angeli, 2008; Sang ve diğerleri, 2009; Tondeur, Valcke ve van Braak, 2008a; Usluel ve diğerleri, 2007) gibi öğretmenlerin süreç içerisinde ağırlıklı rolünü gösteren araştırma sonuçları dikkati çekmektedir. 16 Öğretmenler 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

17 Öğretmenlerin süreç içindeki ağırlıklı rolü mesleki gelişim programlarının önemini artırmaktadır. 17 Öğretmenler ve Mesleki Gelişim 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

18 FATİH projesinde Derslerde BT kullanımı için öğretmenlere verilecek donanım altyapısını, eğitsel e-içerikleri BT'ye uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz kitaplarını etkin biçimde kullanma becerilerini geliştirmelerine yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanmaktadır. 18 Mesleki Gelişim 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

19 Gerek ulusal gerekse uluslararası kapsamda öğretmenlere sağlanan mesleki gelişim programlarında temel BİT becerilerine odaklanılmasının BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunu sağlamada yetersiz kaldığı yaygın bir problem olarak dile getirilmektedir (Jimoniaynis, 2009;Lim, 2007; So ve Kim, 2009; ChanLin ve diğerleri, 2006; Ertmer ve Ottenbreit-Leftwich, 2010). 19 Mesleki Gelişim 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

20 Öğretmen yeterlikleri, mesleki gelişimleri ve öğretim programında entegrasyon bağlamında düzenlemeler yapılmadan, projenin tüm okullarda hayata geçirilmesi, donanım ve alt-yapı iyileştirme çalışmasından daha ileriye gidemeyeceği tehlikesini beraberinde getirebilir. 20 … … 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

21 Çalışmanın Amacı Fatih Projesi Fatih Projesi ve Entegrasyon Projenin bileşenleri açısından entegrasyon Öneriler 21 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

22 Öneriler sunulurken BİT entegrasyonuyla ilgili altı eğitim alanı ve yeterlikler temele alınmıştır. Teknolojik alan Pedagojik alan Yöntem ve değerlendirme alanları İletişim alanı Kişisel alan (Guzman ve Nusbaum, 2009). 22 Mesleki Gelişim ve Öneriler 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

23 Öğretim süreci ile ilişkili kaynaklara ulaşma Bu kaynakları amacına uygun olarak kullanma 23 Teknolojik Alan Öğrenme ve öğretme sürecine BİT entegrasyonunu sağlamak için seçilen teknolojinin nerede, nasıl, niçin kullanılacağına yönelik çalışmaların yapılması Buna uygun olarak hazırlanacak mesleki gelişim programlarının, öğretmenlerin dersleriyle ilgili yararlanabilecekleri teknoloji uygulamalarının neler olabileceği ve bunlara nasıl ulaşabilecekleri yönünde etkinlikleri içermesi önerilebilir. 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

24 Öğrenme-öğretme sürecinde BİT kullanımı ile ilgili kararlar alma, Süreci planlama 24 Pedagojik Alan Buna uygun olarak hazırlanacak mesleki gelişim programlarında öğretmenlerden, konu alanlarına uygun olarak BİT’ in öğretim sürecine entegrasyonunu sağlamaya dönük ders planları hazırlamaları ve kendi öğretim uygulamaları ile bağlantı kuracakları somut örnekler üzerinde çalışmalarının sağlanması önerilebilir. 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

25 Yöntem alanı, teknoloji uygulama tasarımlarını öğretim süreci ile ilişkilendirme; Değerlendirme alanı, teknoloji temelli değerlendirme stratejilerini kullanarak öğrencileri izleme ve geri bildirimde bulunma, ayrıca öğretmenin süreci ve kendisini değerlendirmesi. 25 Yöntem ve Değerlendirme Alanları Buna uygun olarak hazırlanacak mesleki gelişim programlarının etkili BİT entegrasyonunun sağlandığı bir ortamda, öğrenen merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi önerilebilir. Böylece öğretmenlerin kazanmaya çalıştıkları yeterlikleri yaşayarak öğrenmelerini ve kendi öğretim uygulamaları ile bağlantı kurabilmelerini sağlayabilir. 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

26 Etkileşimli sosyal ortamlar yaratma 26 İletişim Alanı Buna uygun olarak hazırlanacak mesleki gelişim programlarında bu alandaki yeterliklerin kazanımı için, öğretmenler arasında etkileşim içinde bilgi paylaşımını sağlayacak sosyal ortamların düzenlenmesi ve bu ortamlardaki iletişimim sürdürülebilirliğinin sağlanması önerilebilir. 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

27 Öğretmenin BİT uygulamalarına ilişkin olumlu değerlerinin oluşması Değişime açık ve esnek olması 27 Kişisel Alan Buna uygun olarak hazırlanacak mesleki gelişim programlarında öğretmenler için somut, işlevsel yarar sağlayabilecek örnekler ile BİT’e ilişkin olumlu değerlerin kazanımının sağlanması önerilebilir. Ancak değişime açık ve esnek olma konusunun öğretmenin içinde yetiştiği kültürle doğrudan ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle verilecek eğitimlerin uzun süreli olması ile bu sorunun üstesinden gelinebileceği söylenebilir (Belland, 2009). 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

28 Öğrenci öğrenmesini güçlü kılmayı temele almış ortak bir vizyona sahip olma, Öğretmenlerin bireysel bağlamları için anlamlı ve ilgili etkinliklerle etkileşim içinde olmasını sağlayacak biçimde süreci gerçekleştirme, Meslektaşları ile işbirliğini sağlayabilecek ortamlar oluşturma ve işbirliğini özendirme, Hangi BİT kaynağının, hangi öğretimsel amaçlar için kullanılacağına yönelik süreklilik içeren bir destek sağlanması da araştırma sonuçlarında yer almaktadır (Adelman ve diğerleri, 2002; NFIE, 1996; Porter ve diğerleri, 2000; Sparks, 2002; akt. Lawless ve Pellegrino, 2007). 28 Özet Olarak… 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

29 Gerek öğretmenin süreç içerisindeki rolü, gerekse Fatih projesine ayrılan maddi kaynaklar açısından sürece bakıldığında, “mesleki gelişim” programlarının projenin başarılı olmasında madde ve insan kaynaklarını birleştiren bir unsur olduğu ileri sürülebilir. 29 Sözün Sonunda… 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

30 Bu nedenle belirtilen araştırma sonuçları ve önerilerinin dikkate alındığı bir mesleki gelişim programının düzenlenmesi, kaynakların etkili kullanımından, öğrencilerin güçlü öğrenme yaşantıları ile geleceğe hazır olmasına değin geniş bir yelpazede kendisini gösterecektir. 30 … … 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

31 FATİH projesi kapsamında öncelikle mesleki gelişim programlarının kalitesine önem verilmesi gerektiği ileri sürülebilir. Mesleki gelişim programlarının planlama ve hazırlama aşamasında öğretmenlerin bu programdan kazanımının neler olacağı ve bu kazanımların öğrencilerin kazanımları üzerinde nasıl bir etkisi olacağının açıklıkla tanımlanması, sürecin yönetimi açısından önemli görünmektedir. 31 … … 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

32 Ayrıca proje kapsamında mesleki eğitim programlarının devamında bu kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediği, katkısının ne derece olduğu gözlemlenerek, mesleki gelişim programlarının sürekliliği sağlanmalıdır. 32 … … 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi

33 Teşekkürler…. 33 Yasemin Koçak USLUEL Hacettepe Üniversitesi, kocak@hacettepe.edu.trkocak@hacettepe.edu.tr Esin KALAYCI Başkent Üniversitesi, ekalayci@baskent.edu.trekalayci@baskent.edu.tr Hatice Gökçe BİLGİÇ Hacettepe Üniversitesi, hgokcebilgic@hacettepe.edu.trhgokcebilgic@hacettepe.edu.tr Nilüfer USLU Hacettepe Üniversitesi, niluferatman@hacettepe.edu.trniluferatman@hacettepe.edu.tr 26.05.2011 IETC Mayıs, 2011 İstanbul Üniversitesi


"ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNE BİT ENTEGRASYONU VE MESLEKİ GELİŞİM: FATİH PROJESİ ÖRNEĞİ Yasemin Koçak USLUEL Hacettepe Üniversitesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları