Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PCOS’nun Uzun Dönem Sağlık Riskleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PCOS’nun Uzun Dönem Sağlık Riskleri"— Sunum transkripti:

1 PCOS’nun Uzun Dönem Sağlık Riskleri
Prof. Dr. Cavidan Gülerman Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları EAH - Ankara 1

2 PCOS PCOS kadınlarda en sık görülen endokrin hastalıktır.
Prevalansı: %6-10 PCOS’un reprodüktif bir hastalık olduğu kadar metabolik bir hastalık olduğu da yaygın olarak kabul görmektedir.

3 Human Reproduction 2012; 27(1): 14-24
Fertility and Sterility 2012; 97(1): 28-38

4 3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012
PCOS’daki reprodüktif ve postreprodüktif yıllardaki sağlıkla ilgili konular: Adölesan Hirsutism ve akne Kontrasepsiyon Menstruel siklus anomalileri Yaşam kalitesi ve cinsel sağlık Etnisite Gebelik komplikasyonları Uzun süreli (metabolik) kardiyovasküler sağlık Kanser riski

5 Erken dönemde reprodüktif hastalıklar, uzun dönemde metabolik ve kardiyovasküler sağlık önde gelmektedir.

6 PCOS’la İlişkili Uzun Dönem Riskler
Genetik Yaşam tarzı Hormonal değişiklikler Obezite hormonal değişiklikleri artırır. ↑ Androjenler ↑ İnsülin Ovarian foliküller Anovulasyon ↑ Estrojen Metabolik Sendrom , T2DM Hirsutism Akne Menstruel bozukluklar Subfertilite Kardiyovasküler Risk Psikososyal problemler: Beden imajı, kendine güven, depresyon, anksiyete Teede, Med J Aust, 2011

7 PCOS ile ilişkili morbiditeler
Obesite Metabolik Sendrom T2DM Kardiyovasküler Hastalık Depresyon ve diğer yaşam kalitesine etkiler Endometrial Ca

8 PCOS’ta Obesite PCOS vakalarının yaklaşık yarısında obesite bulunur ve PCOS’un şiddetini artırır. PCOS popülasyonunda obesite prevalansı: BMI: kg/m2 İtalya %10 (aşırı kilolu) Kuveyt %37 BMI > 30 kg/m2 ABD %61 (obez) Avustralya %76 Obesite tek başına, PCOS’da zaten mevcut olan insülin rezistansını (IR) artırır. Glueck, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2005 Ching, Clin Endocrinol, 2007 Lego, Obstet Gynecol Survey, 2004

9 PCOS – Obesite Abdominal veya visseral adipositenin artışı
Daha fazla IR → PCOS’taki reprodüktif ve metabolik hastalıklar ↑ Lord, BJOG, 2006 Kilo vermeye yönelik yaşam tarzı değişiklikleri (YTD), metabolik hastalığa ait belirtileri iyileştirir. Fauser, Fertil Steril, 2012

10 PCOS ve İnsülin Rezistansı Prevalansı
Obez Non-obez %80 hiperinsülinemi %30-40 hiperinsülinemi PCOS’lu obez kadınların %7-10’unda T2DM bulunur. Dunaiff, 1989 Ehrmann, Diabetes Care 1999

11 PCOS’lu kadınlarda prevalans;
BGT OR: 2.52 (%95 CI ) T2DM OR: 4.44 (%95 CI ) Metabolik Sendrom (MetS) OR: 2.89 (%95 CI )

12 Metabolik Sendrom 3 veya daha fazla risk faktörü tanı için yeterlidir.
Risk faktörleri eşik değerleri: Abdominal obesite (bel çevresi >88 cm) Trigliserid >150 mg/dl HDL-C <50 mg/dl Kan basıncı ≥130/85 mmHg Açlık veya 75 g OGTT sonrası 2. saat kan şekeri mg/dl ve/veya 2. saat mg/dl

13 3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012
IR ve MetS: PCOS’na bağlı metabolik sorunlar; reprodüktif çağdaki kadınlarda Prediabet Diabet ve MetS’in öncül belirtileridir (Level B). MetS’lu hastalar, PCOS’lu kadınların önemli bir klinik alt grubunu oluşturur (Level B). Tüm PCOS fenotiplerinde metabolik risk aynı değildir. Hiperandrojenemi ve oligomenore kombinasyonu bulunanlar en çok risk altında olan gruptur (Level B). Fauser, Fertil Steril, 2012

14 3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012
T2DM: PCOS, bozulmuş glukoz toleransı (BGT) ve T2DM gelişiminde majör risk faktörüdür (Level A). IR dolayısıyla artan obesite, BGT ve T2DM gelişimini ağırlaştırıcı bir faktördür (Level A). Popülasyonda obesitenin artan prevalansı, PCOS’da diabetin artış göstereceğini düşündürmektedir (Level B). Fauser, Fertil Steril, 2012

15 3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012
T2DM: (devam) BGT ve T2DM için tarama, 75 g (0 ve 2. saat) OGTT ile yapılmalıdır. Çoğu vakada insülin ölçümünün yararı yoktur (Level C). Tarama gereken durumlar: Anovulasyonla birlikte olan hiperandrojenizm Acanthosis nigricans Obesite (BMI >30 kg/m2) (Asya pop. >25 kg/m2) Aile hikayesinde T2DM veya GDM olanlar (Level C). Fauser, Fertil Steril, 2012

16 3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012
T2DM: (devam) Fertiliteyi iyileştirmek ve diabetten korunmak için diyet ve yaşam tarzının düzenlenmesi ilk seçenektir (Level B). BGT ve T2DM için Metformin kullanılabilir (Level A). Fauser, Fertil Steril, 2012

17 Kardiyovasküler Risk Artmış Kardiyovasküler Risk Hiperhomosisteinemi
Artmış intima media kalınlığı Obesite Dislipidemi Ateroskleroz Bozulmuş vasküler elastikiyet Artmış Kardiyovasküler Risk Hipertansiyon Depresyon Anksiyete Hayat kalitesi Yüksek CRP İnsülin rezistansı Hiperinsülinemi Endotelyal disfonksiyon Allahbadia, 2011; Wild, 2010; Kousta, 2005

18 PCOS’da IR ile İlişkili Kardiyovasküler Risk Faktörleri
Hipertansiyon Dislipidemi Metabolik Sendrom PCOS Obesite Glukoz intoleransı İnsülin direnci PCOS erken yaşta başlayan bir hastalık olması nedeniyle kardiyovasküler hastalıklar için risk taşımaktadır. AHA, Circulation, 2003

19 Women Ischemia Evaluation Study (WISE)
n=104, PCOS’lu PM kadın n=286, Normal PM kadın Prospektif olarak 10 yıl takip edilmiş Kardiyovasküler hastalık PCOS: %32 Normal: %25 Serebrovasküler olaylar PCOS’ta daha fazla Odds Ratio: 1.7 Shaw LJ, 2008

20 8 çalışmanın sonuçları değerlendirilmiş
Çalışmalarda fikir birliği yoktur. Ancak genel olarak PCOS’lu hastalarda KVH riski daha yüksek bulunmuştur. Bu durum, artmış total ya da abdominal adiposite ve PCOS’la bağlantılı hiperandrojenizm ile ilişkilidir.

21 PCOS – Kardiyovasküler Hastalık (KVH) Belirteçleri
Dislipidemi PCOS’lu hastalarda sık görülen bir metabolik anormalliktir. PCOS’lu kadınların %70’inde anormal lipid profili bulunur (TG ↑, HDL ↓) En anlamlı lipid anormalliği, non-HDL kolesterol yüksekliğidir. KVH için önemli bir risk faktörüdür. Birçok biyokimyasal inflamatuar ve trombotik KVH risk belirteci artmıştır. Legro, Am J Med, 2001

22 3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012
KVH Belirteçleri: Herhangi bir yaşta PCOS’lularda KVH risk belirteçlerinin yüksek olma olasılığı fazladır. Obesite olmadan da belirteçler yüksek olabilir , obesite ile artar (Level B). Dislipidemi, BGT ve T2DM (Ateroskleroz ve KVH için klasik risk indikatörleri) PCOS’lu kadınlarda daha sık görülür (Level B). Fauser, Fertil Steril, 2012

23 3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012
KVH Belirteçleri: (devam) TG HDL LDL Non-HDL değişiklikleri PCOS’lu kadınlarda ve daha ağır olarak hiperandrojenemik kadınlarda sıktır (Level B). Non-HDL kolesterol ve bel çevresi ölçümü, artmış KVH riski için en iyi klinik indikatördür (Level C). Depresyon ve anksiyete, KVH için majör risk faktörüdür, PCOS’lularda da yaygındır (Level B) Fauser, Fertil Steril, 2012

24 3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012
KVH Belirteçleri: (devam) Herhangi bir yaşta önerilen KVH risk değerlendirmesi: Psikososyal stres değerlendirmesi Kan basıncı Glukoz Lipid profili (kolesterol, TG, HDL, LDL, non-HDL) Bel çevresi Fiziksel aktivite Beslenme Sigara (Level C) KVH riski, yaşla ve ilave çevresel olumsuzluklarla arttığından, KVH riski için periyodik değerlendirme önerilir (GPP). Fauser, Fertil Steril, 2012

25 3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012
KVH Sonuçları: Yaş ilerledikçe, özellikle menopozdan sonra, ömür boyu metabolik disfonksiyonlu olan PCOS’lu kadınlarda KVH riski artar (Level B). KVH risk belirteçleri PCOS’lularda yüksektir, ancak bu belirteçlerin PCOS’lularda KV olaylarla ve mortaliteyle bağlantısı tam açık değildir (Level B). PCOS’da endotelyal disfonksiyon, abdominal obesite ve IR ile bağlantılıdır (Level B). PCOS’lularda koroner arter kalsifikasyonu ve karotid intima media duvar kalınlığı artmıştır (Level B). Fauser, Fertil Steril, 2012

26 PCOS – Ca Riski PCOS’da Endometrium Ca için risk faktörleri:
Anovulasyon ve artmış karşılanmamış estrojen Hiperandrojenizm Obesite Hiperinsülinemi Nulliparite İnfertilite Allahbadia, 2011

27 Meme Ca Endometrial Ca

28 PCOS – Ca Riski Eldeki verilere göre PCOS’lularda endometrial Ca riski 2.7 kat artmış bulunmuş (%95 CI ). Endometrial Ca’ların büyük çoğunluğu iyi differansiye ve iyi prognozludur (Level B). PCOS’lularda ovarian Ca ve meme Ca riski artışını gösteren sınırlı sayıda veri mevcuttur (Level B). Çalışmaların çoğunda anlamlı ilişki bulunmamıştır. Fauser, Fertil Steril, 2012 Chittenden, Reprod Biomed Online, 2009

29 Sonuç T2DM için çok sayıda risk faktörü mevcuttur ve T2DM riski 3-7 kat artmıştır. Diabete bağlı mortalite de artar. KVH için risk faktörleri oldukça fazladır, KVH riski erken yaşta başlar, ancak KVH ile ilişkili mortalite riski belirsizdir.

30 Sonuç Obesite önemli bir bulgudur. KVH ve diabet için risk oluşturduğu gibi, menstruel düzensizlik ve infertilite problemlerine neden olur. Endometrial hiperplazi ve endometrial Ca açısından hastalar uyarılmalıdır. Özellikle obez hastalarda diyet ve YTD her yönden önemli faydalar sağlayacaktır.

31 PCOS – Risk Azaltıcı Tedbirler
Metabolik bozukluklar yönünden erken inceleme Gerekli hallerde yaşam tarzı değişikliği Egzersiz Sigaradan kaçınma Lipid bozukluklarının düzeltilmesi

32 32


"PCOS’nun Uzun Dönem Sağlık Riskleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları