Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KVK 5520 2 1. Verginin konusu Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir: 1.S ermaye şirketleri. 2.K ooperatifler. 3.İ ktisadî.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KVK 5520 2 1. Verginin konusu Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir: 1.S ermaye şirketleri. 2.K ooperatifler. 3.İ ktisadî."— Sunum transkripti:

1

2 1 KVK 5520

3 2 1. Verginin konusu Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir: 1.S ermaye şirketleri. 2.K ooperatifler. 3.İ ktisadî kamu kuruluşları. 4.D ernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler. 5.İ ş ortaklıkları. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna girengelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarındangelir unsurlarından oluşur.

4 3 2. Mükellefler (1) Sermaye şirketleri:(1) Sermaye şirketleri: –TTK hükümlerine göre kurulmuş olan –anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler –anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile –benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. –Bu Kanunun uygulanmasında, –SPK düzenleme ve denetimine tâbifonlar –SPK düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır.

5 4 2. Mükellefler (2) Kooperatifler:(2) Kooperatifler: –Kooperatifler Kanununa veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile –benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade eder.

6 5 2. Mükellefler (3) İktisadî kamu kuruluşları:(3) İktisadî kamu kuruluşları: –Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına –ait veya bağlı –ait veya bağlı olup, –faaliyetleri devamlı bulunan –faaliyetleri devamlı bulunan ve –birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan –ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler –iktisadî kamu kuruluşudur.

7 6 2. Mükellefler (4) Yabancı devletlere(4) Yabancı devletlere, –yabancı kamu idare ve kuruluşlarına –ait veya bağlı –ait veya bağlı olup, –bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler, gibi değerlendirilir –iktisadî kamu kuruluşu gibi değerlendirilir.

8 7 2. Mükellefler 5) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler5) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler: ait veya bağlı olup –Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup –faaliyetleri devamlı bulunan ve ticarî, sınaî ve ziraî –bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, –dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir. –Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar dernek ;sendikalar dernek ; cemaatler ise vakıf sayılır.cemaatler ise vakıf sayılır.

9 8 2. Mükellefler (6) İktisadî kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin(6) İktisadî kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin –kazanç amacı gütmemeleri, –faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, –tüzel kişiliklerinin olmaması, –bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya –iş yerlerinin bulunmaması –mükellefiyetlerini etkilemez –mükellefiyetlerini etkilemez. –Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, –kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi –bunların iktisadî niteliğini değiştirmez.

10 9 2. Mükellefler (7) İş ortaklıkları:(7) İş ortaklıkları: Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların –kendi aralarında –kendi aralarında veya –şahıs ortaklıkları –şahıs ortaklıkları ya da –gerçek kişilerle –gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenlerbu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdıriş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemezBunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.

11 10 3. Tam ve dar mükellefiyet (1) Tam mükellefiyet:(1) Tam mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan –kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler. –gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler. (2) Dar mükellefiyet:(2) Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan –kanunî ve iş merkezlerininher ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, –kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, –sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

12 11 3. Tam ve dar mükellefiyet 3) Dar mükellefiyette kurum kazancı, aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur:3) Dar mükellefiyette kurum kazancı, aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur: –a) VUK hükümlerine uygun Türkiye'de iş yeri olan veya daimî temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticarî kazançlar ihraç edilmek üzere Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz –(Bu şartları taşısalar bile kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları malları Türkiye'de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye'de satmaktan maksat – Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye'de olması veya satış sözleşmesinin Türkiye'de yapılmasıdır.).

13 12 3. Tam ve dar mükellefiyet ziraî işletmeden(b) Türkiye'de bulunan ziraî işletmeden –elde edilen kazançlar. c) Türkiye'de elde edilen –serbest meslek kazançları. ç) Taşınır ve taşınmazlar ile hakların kiralanmasından –Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar. d) Türkiye'de elde edilen –menkul sermaye iratları. e) Türkiye'de elde edilen –diğer kazanç ve iratlar.

14 13 3. Tam ve dar mükellefiyet (4) Bu maddede belirtilen kazanç veya iratlar ile gelir unsurlarının(4) Bu maddede belirtilen kazanç veya iratlar ile gelir unsurlarının –Türkiye'de elde edilmesi ve –Türkiye'de daimî temsilci bulundurulması konularında, GVK hükümleri uygulanır – GVK hükümleri uygulanır. (5) Kanunî merkez:(5) Kanunî merkez: –Vergiye tâbi kurumların –kuruluş kanunlarında, –tüzüklerinde, –ana statülerinde veya merkezdir –sözleşmelerinde gösterilen merkezdir.

15 14 3. Tam ve dar mükellefiyet (6) İş merkezi:(6) İş merkezi: –İş bakımından –işlemlerin fiilen toplandığı ve –yönetildiği merkezdir.

16 15 4. Muafiyetler (16 Adet) (1) Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır:(1) Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır: Kamu idare ve kuruluşları tarafından1) Kamu idare ve kuruluşları tarafından –tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel sanatları işletilenöğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen benzeri kuruluşlar. –okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar.

17 16 4. Muafiyetler (16 Adet) Kamu idare ve kuruluşları tarafından2) Kamu idare ve kuruluşları tarafından işletilen –genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen –hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar.

18 17 4. Muafiyetler (16 Adet) Kamu idare ve kuruluşları tarafından3) Kamu idare ve kuruluşları tarafından –sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait işyurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar.

19 18 4. Muafiyetler (16 Adet) Kamu idare ve kuruluşları tarafından4) Kamu idare ve kuruluşları tarafından –yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar.

20 19 4. Muafiyetler (16 Adet) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine5) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup –sadece kamu görevlilerine hizmet veren –sadece kamu görevlilerine hizmet veren, –kâr amacı gütmeyen ve –üçüncü kişilere kiralanmayan –kreş ve konukevleri ile –askerî kışlalardaki kantinler.

21 20 4. Muafiyetler (16 Adet) 6) Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları.

22 21 4. Muafiyetler (16 Adet) 7) Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları.

23 22 4. Muafiyetler (16 Adet) 8) ÖİB ile ÖF, TOKİ Başkanlığı ve bu hakkı devralan kurumlar hariçŞans oyunları lisans veya işletim hakkının hasılatın belli oranında hesaplanan pay karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç olmak üzere, Şans Oyunları Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar.

24 23 4. Muafiyetler (16 Adet) 9) Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla, –Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile –askerî fabrika ve atölyeler.

25 24 4. Muafiyetler (16 Adet) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen;10) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen; –1) Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri, Belediye sınırları içinde –2) Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri, Kesim, taşıma ve muhafaza –3) Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar.

26 25 4. Muafiyetler (16 Adet) Köyler veya köy birlikleri tarafından11) Köyler veya köy birlikleri tarafından –köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve il sınırı içinde faaliyettebağlı oldukları il sınırı içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri.

27 26 4. Muafiyetler (16 Adet) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin12) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin –idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile –sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler

28 27 4. Muafiyetler (16 Adet) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere13) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, –ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve –sadece ortaklarla iş görülmesine kendilerine ait arsalarını(Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) –ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile

29 28 4. Muafiyetler (16 Adet) bu kayıt ve şartlara ek olarak (yapı kooperatifleri için)bu kayıt ve şartlara ek olarak (yapı kooperatifleri için) –kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, –söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya –Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya –yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve –yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri.

30 29 4. Muafiyetler (16 Adet) Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde14) Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde –yalnızca KOBİ’lere kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup, –bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve –sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın kurumlar –KOBİ’lere kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar.

31 30 4. Muafiyetler (16 Adet) Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar15) Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar Maliye Bakanlığınca –(Bunların vergi muafiyetinden yararlanmasına ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar Maliye Bakanlığınca belirlenir.).

32 31 4. Muafiyetler (16 Adet) OSB ile küçük sanayi sitelerinin16) OSB ile küçük sanayi sitelerinin –alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların; –arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla –kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve iktisadî işletmeler –kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadî işletmeler.

33 32 4. Muafiyetler Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir.

34 33 5. İstisnalar (11 Adet) (1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır: 1) Kurumların;1) Kurumların; –1) Tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun sermayesinesermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar yatırım ortaklıklarının hisse senetlerindenkâr payları –(Fonların katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları hariç), –2) Tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun kârınakârına katılma imkânı veren –kurucu senetleri ile –diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları.

35 34 5. İstisnalar (11 Adet) 2) Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki şirketlerin2) Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki şirketlerin –sermayesine iştirak eden kurumların, –bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan iştirak kazançları; –(4 Şartı Var!)

36 35 5. İstisnalar (11 Adet) –(4 Şartı Var!) 1. İştirak payını elinde tutan şirketin, ödenmiş sermayesinin% 10 –yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 10 'una sahip olması,

37 36 5. İstisnalar (11 Adet) en az 1 yıl2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az 1 yıl süreyle elde tutulması eski iştirak paylarının elde edilme tarihi –(Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınır.),

38 37 5. İstisnalar (11 Adet) 3) Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil 15 –iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması;

39 38 5. İstisnalar (11 Adet) iştirak edilen şirketin esas faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranındaen az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,

40 39 5. İstisnalar (11 Adet) Türkiye'ye transfer edilmesi4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi.

41 40 5. İstisnalar (11 Adet) (TOMİ)Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin (TOMİ) yapılabilmesi için ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğuilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, –özel amaç için kurulduğunun ana sözleşmelerinde belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin bulunmaması şartıyla, –söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlar için –bu bentte belirtilen şartlar aranmaz.

42 41 5. İstisnalar (11 Adet) –Bu bent uyarınca vergi yükü –Bu bent uyarınca vergi yükü, ilgili dönemde –kanunî veya iş merkezinin bulunduğu ülkede ilgili dönemde toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin,tahakkuk eden ve kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil olmak üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde edilen toplam dağıtılabilir kurum kazancı ile gelir ve kurumlar vergisi toplamına oranlanmasıtahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına oranlanması suretiyle tespit edilir.

43 42 5. İstisnalar (11 Adet) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az 1 yıl süreyle3 ) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az 1 yıl süreyle nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının% 75nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin 10her birinin sermayesine en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi A.Ş.’lerin,tam mükellefiyete tâbi A.Ş.’lerin, 2en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançlarıelden çıkarılmasından doğan kurum kazançları.

44 43 5. İstisnalar (11 Adet) 4 )A.Ş.’lerin4 ) A.Ş.’lerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelininkuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibarî değeri aşan kısmı.itibarî değeri aşan kısmı.

45 44 5. İstisnalar (11 Adet) 5 ) Türkiye'de kurulu;5 ) Türkiye'de kurulu; –1) Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, –2) Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, –3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, –4) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, –5) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları, –6) Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları.

46 45 5. İstisnalar (11 Adet) 26 ) Kurumların, en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan –taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile (TİKİR) –aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının (TİKİR) 75satışından doğan kazançların % 75 'lik kısmı.

47 46 Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen 5 yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen 2 takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır.

48 47 Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

49 48 İstisna edilen kazançtan 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

50 49 Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

51 50 Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır.

52 51 Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır.

53 52 Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

54 53 5. İstisnalar (11 Adet) 7 ) Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya TMSF’ye borçlu durumda olan –kurumlar ile –bunların kefillerinin ve –ipotek verenlerin sahip oldukları (TİKİR) –taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, (TİKİR)

55 54 5. İstisnalar (11 Adet) bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın tamamı –bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile % 75 –bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların % 75 'lik kısmı.

56 55 5. İstisnalar (11 Adet) Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla8 ) Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettiklerielde ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançlarıaşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançları; (3 Şart!)(3 Şart!)

57 56 5. İstisnalar (11 Adet) 15 –1) Bu kazançların, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması, Türkiye'ye transfer edilmiş olması, –2) Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması,

58 57 5. İstisnalar (11 Adet) –3) Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulması veya menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda, bu kazançların doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca –en az Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması. Bu bent uyarınca toplam vergi yükü, birinci fıkranın (b) bendindeki tanıma göre tespit edilir.

59 58 5. İstisnalar (11 Adet) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden (TOMİ) sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar9) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden (TOMİ) sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar.

60 59 5. İstisnalar (11 Adet) Okul ve Rehabilitasyon merkezleri10 ) Okul ve Rehabilitasyon merkezleri –Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile bağlı –Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı –rehabilitasyon 5 hesap dönemi –rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde 5 hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.)(İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.)

61 60 5. İstisnalar (11 Adet) 11) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar ile aşağıda belirtilen kooperatiflerin ortakları için;

62 61 5. İstisnalar (11 Adet) Tüketim kooperatiflerinde –1) Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların değerine,

63 62 5. İstisnalar (11 Adet) Üretim kooperatiflerinde –2) Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek kooperatife sattıkları veya kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların değerine,

64 63 5. İstisnalar (11 Adet) Kredi kooperatiflerinde3) Kredi kooperatiflerinde, risturnlar –ortakların kullandıkları kredilere, göre hesapladıkları risturnlar. kâr dağıtımı sayılmaz –Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı değerde mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir. istisna hükmü uygulanmaz –Ortaklardan başka kimselerle yapılan işlemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan kazançlar hakkında risturnlara ilişkin istisna hükmü uygulanmaz. Bunların genel kazançtan ayrılmasındaBunların genel kazançtan ayrılmasında, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hacmine olan oranı esas alınır.

65 64 5. İstisnalar (11 Adet) Bu maddedeki istisnaların uygulanmasına ilişkin usûlleri tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

66 65 5. İstisnalar (11 Adet) İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, –kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya –istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, –istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.

67 66 6. Safi kurum kazancı Kurumlar vergisi(1) Kurumlar vergisi, –mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri –safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

68 67 6. Safi kurum kazancı Safî kurum kazancının tespitinde(2) Safî kurum kazancının tespitinde, ticarî kazanç –GVK’nın ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. –Ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, GVK - 59 uncu maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır.

69 68 7. KEYK Tam mükellef gerçek kişi ve kurumlarınTam mükellef gerçek kişi ve kurumların –doğrudan veya dolaylı olarak –ayrı ayrı ya da birlikte s ermayesinin, k âr payının veya o y kullanma 50 kontrol ettikleris ermayesinin, k âr payının veya o y kullanma “ en az % 50 'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri –yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, –dağıtılsın veya dağıtılmasın –aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, Türkiye'de kurumlar vergisine tâbidir:

70 69 7. KEYK (3 Şart) TGSH’nın % 25 veya fazlasının1) İştirakin TGSH’nın % 25 veya fazlasının –faaliyet ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen –ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki (FKKLM)pasif nitelikli –faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri (FKKLM) gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşması.

71 70 7. KEYK (3 Şart) 2) Yurt dışındaki iştirakin % 10 –ticarî bilânço kârı üzerinden % 10 'dan az oranda –gelir ve kurumlar vergisi benzeri –toplam vergi yükü taşıması.

72 71 7. KEYK (3 Şart) 3) Yurt dışında kurulu iştirakin TGSH’sinin –ilgili yıldaki TGSH’sinin –100.000 YTL karşılığı –yabancı parayı geçmesi.

73 72 7. KEYK vergi yüküBirinci fıkrada yer alan toplam vergi yükü, 5 /(b)Kanunun 5 /(b) bendindeki tanıma göre tespit edilir.

74 73 7. KEYK Kontrol oranı olarakKontrol oranı olarak, en yüksek oran –ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip olunan en yüksek oran dikkate alınır.

75 74 7. KEYK kârBirinci fıkradaki şartların gerçekleşmesi durumunda yurt dışında kurulu iştirakin elde etmiş olduğu kâr, hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibarıyla –yurt dışı iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibarıyla –tam mükellef kurumların –tam mükellef kurumların, kurumlar vergisi matrahına hisseleri oranında dahil edilir.

76 75 7. KEYK Bu maddeye göre Türkiye'de vergilenmiş kazancın –yurt dışındaki kurum tarafından sonradan dağıtılması durumunda, –elde edilen kâr paylarının vergilenmemiş kısmı kurumlar vergisine tâbi tutulur

77 76 8. İndirilecek giderler (+6) Ticarî kazanç gibi hesaplananTicarî kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde, ayrıcamükellefler aşağıdaki giderleri de ayrıca hasılattan indirebilirler:

78 77 8. İndirilecek giderler (+6) ihraç giderleri 1)Menkul kıymet ihraç giderleri. 2)Kuruluş ve örgütlenme giderleri. toplantıları birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye 3)Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri. komandite ortağın 4)Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı. kâr payları 5)Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları. bilânço gününde hükmü devam aşağıda belirtilen teknik karşılıklar; 6)Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait olup, aşağıda belirtilen teknik karşılıklar;

79 78 8. İndirilecek giderler (Teknik Karşılıklar – MKHD) 1) Muallak hasar ve tazminat karşılıkları;1) Muallak hasar ve tazminat karşılıkları; –tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş –tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş hasar ve tazminat bedelleri veya tüm masrafların tahmini değerleri ile gerçekleşmiş, ancak rapor edilmemiş –bu hesap yapılmamışsa hasar ve tazminatın ve bunlarla ilgili tüm masrafların tahmini değerleri ile gerçekleşmiş, ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri ve bunlara ilişkin masraflardan, –reasürör payı düşüldüktenkalan tutar ile –reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar ile –saklama payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farklarından oluşur.

80 79 8. İndirilecek giderler (Teknik Karşılıklar – MKHD) 2) Kazanılmamış prim karşılıkları;2) Kazanılmamış prim karşılıkları; tahakkuk etmiş primlerden, –yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerden, –komisyonlar düşüldükten sonra kalan tutarın bilânço gününden sonraya sarkan kısmından –gün esasına göre bilânço gününden sonraya sarkan kısmından, reasürör payının düşülmesinden sonra kalan tutardır. –aynı esasa göre hesaplanan reasürör payının düşülmesinden sonra kalan tutardır. –Ancak bu tutar, nakliyat emtia sigortalarında –Ancak bu tutar, nakliyat emtia sigortalarında, –yıllık primin komisyon düşüldükten sonraki tutarından –şirketlerin kendi saklama paylarında kalanının % 25 'ini geçemez. 1/8 uygulanabilir –Kazanılmamış prim karşılığının gün esasına göre hesaplanması mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon işlemlerinde 1/8 yöntemi uygulanabilir.

81 80 8. İndirilecek giderler (Teknik Karşılıklar – MKHD) 3) Hayat sigortalarında matematik karşılıklar3) Hayat sigortalarında matematik karşılıklar, –her sözleşme üzerinden ayrı ayrı hesaplanır faiz ve kâr payları –Karşılıkların, gelirleri vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan kısmına ait faiz ve kâr payları, –giderler arasında gösterilemez.

82 81 8. İndirilecek giderler (Teknik Karşılıklar – MKHD) 4) Dengeleme karşılığı;4) Dengeleme karşılığı; tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek –takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve –katastrofik riskleri karşılamak –katastrofik riskleri karşılamak üzere –sadece deprem ve mühendislik sigorta branşlarında verilen deprem teminatı için hesaplanan –dengeleme karşılıklarından oluşur.

83 82 8. İndirilecek giderler (Teknik Karşılıklar – MKHD) sigorta teknik karşılıklarıBir bilânço döneminde ayrılan sigorta teknik karşılıkları, ertesi bilânço döneminde aynen kâra eklenir.aynen kâra eklenir.

84 83 9. Zarar mahsubu (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde,(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, –kurumlar vergisi beyannamesinde –her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla zararlar –aşağıda belirtilen zararlar –indirim konusu yapılır:

85 84 9. Zarar mahsubu (1. Bent) 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar.geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar.

86 85 9. Zarar mahsubu (1. Bent) devralınan kurumların öz sermaye tutarını geçmeyen –Kanunun 20 / 1. fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile tam bölünme öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen indirilmesinde –20 / 2. fıkrası kapsamında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde –aşağıdaki şartlar ayrıca aranır: (2 Şart!)

87 86 1. Şart 5Son 5 yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.

88 87 2. Şart Devralınan kurumunfaaliyetine 5 devam edilmesiDevralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle devam edilmesi. –Bu şartların ihlâli halinde, –zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için –vergi ziyaı doğmuş sayılır.

89 88 9. Zarar mahsubu (2. Bent) Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, 55 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlaryurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar; (2 Şartı Var!!)

90 89 1. Şart  Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar dahil, rapora bağlanması  her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması,

91 90 2. Şart vergi dairesine ibrazı, halinde  Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı, halinde  indirim konusu yapılır.  Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan  vergi beyanlarının, bilânço ve gelir tablosunun  vergi beyanlarının, bilânço ve gelir tablosunun, zorunludur  o ülkedeki yetkili malî makamlarca onaylanması zorunludur.

92 91 2. Şart –Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde –Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir.aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir.

93 92 9. Zarar mahsubu Türkiye'de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde, Türkiye'deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır.mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır.

94 93 9. Zarar mahsubu Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

95 94 10. Diğer indirimler (Sırasıyla 7 Adet)  Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; ayrıca gösterilmek şartıyla  kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla,  kurum kazancından  Sırasıyla  aşağıdaki indirimler yapılır:

96 95 1. ARGE  Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri  münhasıran yeni teknolojibilgi arayışına  münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının  % 100 'ü  % 100 'ü oranında hesaplanacak  "Ar-Ge indirimi".

97 96 1. ARGE %100 doğrudan ilişkili olmayan giderlerdentamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan  Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden  amortismana tâbi iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz.  Matrahın yetersiz olması nedeniyle sonraki hesap dönemlerine devreder.  Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Maliye Bakanlığı yetkilidir.  Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

98 97 2. SPONSORLUK % 50 - 100 sponsorluk harcamalarınınGSGM ve TFF Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları içinamatör spor dalları için –tamamı, profesyonel spor dalları içinprofesyonel spor dalları için –% 50'si.

99 98 3. BAĞIŞ VE YARDIMLAR % 5 Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlaraGenel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara –makbuz karşılığında –makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının –o yıla ait kurum kazancının % 5 'ine kadar olan kısmı.

100 99 4. OKUL – SAĞLIK T. % 100  (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan  okul,  sağlık tesisi,  100 yatak50 yatak az olmamak kaydıyla  100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla  öğrenci yurdu ile  çocuk yuvası,  yetiştirme yurdu,  huzurevi ve bakım ve  rehabilitasyon merkezi

101 100 4. OKUL – SAĞLIK T. % 100 inşası dolayısıylainşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlarınher türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı

102 101 5. Kültür / Sanat % 100  Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar  tarafından yapılan veya  Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;

103 102 5. Kültür / Sanat % 100 ticarî olmayan  1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan  ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

104 103 5. Kültür / Sanat % 100  2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik hazırlanması  kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, yayınlanması  bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, dağıtımıtanıtımının sağlanmasına,  yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

105 104 5. Kültür / Sanat % 100  3) Yazma ve nadir eserlerin  korunması ve elektronik ortama aktarılması ile  bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

106 105 5. Kültür / Sanat % 100  4) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki  taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon nakil işlerine  bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

107 106 5. Kültür / Sanat % 100  5) Kurtarma kazıları,  bilimsel kazı çalışmaları ve  yüzey araştırmalarına,

108 107 5. Kültür / Sanat % 100  6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının  yerinde korunması veya  ülkemize ait kültür varlıklarının  Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına  Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına,

109 108 5. Kültür / Sanat % 100 7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

110 109 5. Kültür / Sanat % 100 8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki –taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin –Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve –güvenliklerinin sağlanmasına,

111 110 5. Kültür / Sanat % 100  9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda  araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,

112 111 5. Kültür / Sanat % 100  10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin  yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,  ilişkin harcamalar ile  makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100 'ü.

113 112 5. Kültür / Sanat % 100 Bakanlar KuruluBakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidiryetkilidir.

114 113 6. Doğal Afetler % 100 Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyladoğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamıtamamı.

115 114 7. Kızılay % 100  İktisadi işletmeleri hariç,  Türkiye Kızılay Derneğine  makbuz karşılığı yapılan  nakdi bağış veya yardımların  tamamı  tamamı.

116 115 10. Diğer indirimler (Sırasıyla 7 Adet)  Bağış ve yardımların  nakden yapılmaması halinde = (MKT)  bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın  maliyet bedeli veya kayıtlı değeri  maliyet bedeli veya kayıtlı değeri,  bu değer mevcut değilse takdir komisyonlarınca  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.

117 116 10. Diğer indirimler (Sırasıyla 7 Adet) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

118 117 11. Kabul edilmeyen indirimler (11 Adet)  Kurum kazancının tespitinde  aşağıdaki indirimlerin yapılması  kabul edilmez:

119 118 11. Kabul edilmeyen indirimler (11 Adet)  1) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan  faizler.  2) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan  faiz, kur farkları ve benzeri giderler  faiz, kur farkları ve benzeri giderler.  3) Transfer fiyatlandırması yoluyla  örtülü olarak dağıtılan kazançlar.

120 119 11. Kabul edilmeyen indirimler (11 Adet)  4) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan  yedek akçeler dahil  (Türk Ticaret Kanununa, kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine göre safî kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre bankaların ayırdıkları genel karşılıklar dahil).

121 120 11. Kabul edilmeyen indirimler (11 Adet)  5) Bu Kanuna göre hesaplanan  kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları,  6183 AATUHK hükümlerine göre ödenen  cezalar, gecikme zamları ve faizler ile  VUK hükümlerine göre ödenen  gecikme faizleri  gecikme faizleri.

122 121 11. Kabul edilmeyen indirimler (11 Adet) saklı kalmak kaydıyla  6) Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla,  menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile  bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.

123 122 11. Kabul edilmeyen indirimler (11 Adet)  7) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan;  yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından  işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların  giderleri ve amortismanları  giderleri ve amortismanları.

124 123 11. Kabul edilmeyen indirimler (11 Adet) hariç  8) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere  kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan  maddî ve manevî zarar tazminat giderleri.

125 124 11. Kabul edilmeyen indirimler (11 Adet)  9) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak  maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen  tazminat giderleri  tazminat giderleri.

126 125 11. Kabul edilmeyen indirimler (11 Adet) 10) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50 'si. Bakanlar Kurulu bu oranıBakanlar Kurulu bu oranı % 100 'e kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidiryetkilidir.

127 126 12. Örtülü sermaye  Kurumların  Kurumların, ortaklarla ilişkili olan kişilerden  ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden  doğrudan veya dolaylı olarak borçların  doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, herhangi bir tarihte  hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte öz sermayesinin  kurumun öz sermayesinin 3 katını aşan kısmı,  ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır  ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.

128 127 12. Örtülü sermaye  Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında  Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında, hariç olmak üzere,  sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere,  ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan  banka veya benzeri kredi kurumlarından  banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar  % 50 oranında dikkate alınır.

129 128 12. Örtülü sermaye  Bu maddenin uygulanmasında;  Ortakla ilişkili kişi  Ortakla ilişkili kişi,  ortağın ortağı olduğu  doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı olduğu veya oy veya kâr payı  en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu  bir kurumu

130 129 12. Örtülü sermaye  ya da (Ortakla ilişkili kişi)  doğrudan veya dolaylı olarak,  ortağınortakla ilişkili bu kurumun  ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun  sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin  en az % 10 'unu elinde bulunduran  bir gerçek kişi veya kurumu  bir gerçek kişi veya kurumu,

131 130 12. Örtülü sermaye  Öz sermaye  Öz sermaye,  kurumun  VUK uyarınca tespit edilmiş  hesap dönemi başındaki  öz sermayesini,  ifade eder.

132 131 12. Örtülü sermaye  Kurumların edinilmesi durumunda  İMKB ’de işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda,  söz konusu hisse nedeniyle  ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda  en az % 10 ortaklık payı aranır.

133 132 12. Örtülü sermaye  Yukarıda belirtilen oranlar  Yukarıda belirtilen oranlar, ortaklar  borç veren ortaklar ve ilişkide bulunduğu kişiler  ortakların ilişkide bulunduğu kişiler için  topluca dikkate alınır.

134 133 12. Örtülü sermaye Aşağıda sayılan borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz: < 4 durum

135 134 Örtülü Sermaye Sayılmayan Durumlar - 1  Kurumların  ortaklarının  ortaklarının veya ilişkili kişilerin  ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı  gayrinakdî teminatlar karşılığında  üçüncü kişilerden  üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar.

136 135 Örtülü Sermaye Sayılmayan Durumlar - 2  Kurumların  iştiraklerinin  iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin,  banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek  aynı şartlarla  kısmen veya tamamen kullandırdığı  kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar.

137 136 Örtülü Sermaye Sayılmayan Durumlar - 3  5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan  bankalar borçlanmalar  bankalar tarafından yapılan borçlanmalar.

138 137 Örtülü Sermaye Sayılmayan Durumlar - 4  finansal kiralama şirketleri, finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının  bu faaliyetleriyle ilgili olarak  ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan  bankalardan yaptıkları borçlanmalar  bankalardan yaptıkları borçlanmalar.

139 138 12. Örtülü sermaye  Örtülü sermaye üzerinden  kur farkı hariç,  faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar,  Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında,  gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde,

140 139 12. Örtülü sermaye son günü itibarıyla  örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla  dağıtılmış kâr payı ana merkeze aktarılan tutar  dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.  Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri,  tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak düzeltmede kur farklarını da kapsayacak şekilde,  örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde,  taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir.

141 140 12. Örtülü sermaye Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin şarttır.kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.

142 141 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı KurumlarKurumlar, ilişkili kişilerleilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesineemsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerindenbedel veya fiyat üzerinden alım ya da satımındamal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.

143 142 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı  Alım, satım,  imalat ve inşaat işlemleri,  kiralama ve kiraya verme işlemleri,  ödünç para alınması ve verilmesi,  ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler mal veya hizmet alım ya da satımı  her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

144 143 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı  İlişkili kişi;  kurumların  kendi ortakları  kendi ortakları,  kurumların veya ortaklarının  ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum  ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile  idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak  bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları  ifade eder.

145 144 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı  Ortakların  eşleri,  ortakların veya eşlerinin  üstsoy ve altsoyu ile  üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da  ilişkili kişi sayılır  ilişkili kişi sayılır.

146 145 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı  Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin,  Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve  bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle kişilerle  Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler,  ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.

147 146 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı  Emsallere uygunluk ilkesi  Emsallere uygunluk ilkesi,  ilişkili kişilerle yapılan alım ya da satımında fiyat veya bedelin  mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin,  aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder.  Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.

148 147 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı  Kurumlar,  ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, aşağıdaki yöntemlerden  işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit eder:  KMY-D

149 148 1. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi  Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının,  karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan  aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan piyasa fiyatı  gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile  karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder.

150 149 2. Maliyet Artı Yöntemi  Emsallere uygun fiyatın, maliyetlerinin  ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin artırılması  makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle  hesaplanmasını ifade eder.

151 150 3. Yeniden Satış Yöntemi Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması halindeyeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, düşülerekmakul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade eder.

152 151 4. Diğer Yöntemler  Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa  mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak  kendi belirleyeceği  diğer yöntemleri  diğer yöntemleri kullanabilir.

153 152 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, 3 yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır.

154 153 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıylabu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.

155 154 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı  Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir.  Şu kadar ki,  bu düzeltmenin yapılması için  örtülü kazanç dağıtan kurum adına  tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.

156 155 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı  Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların  Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında  ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle  kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü  hazine zararının doğması şartına bağlıdır.

157 156 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı Hazine zararından kasıtHazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.

158 157 13. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı Transfer fiyatlandırması ile ilgili usûller Bakanlar Kurulunca belirlenir.

159 158 14. Beyan esası  Kurumlar vergisi,  mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur.  Beyanname,  ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir.

160 159 14. Beyan esası bir beyannameHer mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan iktisadî kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden her biri için, ayrı beyanname verilir.bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayrı beyanname verilir.

161 160 14. Beyan esası Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 1. gününden 25 günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

162 161 14. Beyan esası  Mükelleflerin  şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için,  bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi  ayrı beyanname verilmez.

163 162 14. Beyan esası  Kooperatiflerin gelirlerinin  vergi kesintisine tâbi tutulan taşınmaz kira gelirlerinden ibaret olması halinde,  bu gelirler için beyanname verilmez.

164 163 14. Beyan esası  Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi,  kurumun kanunî veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesidir.  Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerini,  kanunî veya iş merkezlerine bakmaksızın belirlemeye  yetkilidir.

165 164 14. Beyan esası Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri Maliye Bakanlığınca belirlenir. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmek zorundadır.

166 165 15. Vergi kesintisi 1)Kamu idare ve kuruluşları, 2)iktisadî kamu kuruluşları, 3)sair kurumlar, 4)ticaret şirketleri, 5)iş ortaklıkları, 6)dernekler, 7)vakıflar, 8)dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, 9)kooperatifler, 10)yatırım fonu yönetenler, 11)gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, 12)ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler;

167 166 15. Vergi kesintisi kurumlara avanslar da dahil olmak üzereavanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerindenaşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar: (7 Bent)

168 167 Vergi Kesintisi 1 GVK’da belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara hakediş ödemeleri.bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri.

169 168 Vergi Kesintisi 2 Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri.kira ödemeleri.

170 169 Vergi Kesintisi 3 Her nevi tahvilHer nevi tahvil –(ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ ce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerHazine bonosu faizleri ile TOKİ ce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler –(Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tâbi tutulmaz.)

171 170 Vergi Kesintisi 4 Mevduat faizleri.

172 171 Vergi Kesintisi 5 Katılım bankaları tarafından kâr paylarıkatılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları.

173 172 Vergi Kesintisi 6 Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları.kâr payları.

174 173 Vergi Kesintisi 7 Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü elde edilmesigeri alım veya satım taahhüdü ile elde edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirler.

175 174 15. Vergi kesintisi 1.Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan –(Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) 2.GVK 75 (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr payları üzerinden, bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere % 15 oranında vergi kesintisi yapılır.

176 175 15. Vergi kesintisi Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzereEmeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, Kanunun 5 (d) bendinde yazılı kazançlardan, –5/d : 6 adet portföy işletmeciliği dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde % 15 oranında vergi kesintisi yapılır.

177 176 Bakanlar Kurulu yetkisi bu maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, kurumlar vergisi oranına kadar yükseltmeye ve aynı sınırlar dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen kazançlar için fon veya ortaklık türlerine göre ya da portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya yetkilidir.yetkilidir.

178 177 15. Vergi kesintisi Bu madde gereğince vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine, vergilendirme dönemini izleyen ayın 23 günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

179 178 15. Vergi kesintisi GVK da belirlenen usûl ve esaslar, bu maddeye göre verilecek muhtasar beyannameler hakkında da uygulanır. Şu kadar ki, bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan kesinti, –3’üncü fıkra –3’üncü fıkra: Emeklilik yatırım fonları hariç diğer fonlardan yapılan kesinti. KV beyannamesinin verildiği döneme aitKV beyannamesinin verildiği döneme ait muhtasar beyanname ile beyan edilir.

180 179 15. Vergi kesintisi hesaben ödeme deyimihesaben ödeme deyimi –kesintiye tâbi kazanç ve iratları ödeyenleri hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren –her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.

181 180 15. Vergi kesintisi  Yapılacak vergi kesintisinde gayrisafî tutarları üzerinden  kazanç ve iratlar gayrisafî tutarları üzerinden dikkate alınır.  Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi kesintisi,  ödenen tutar  ödenen tutar ile yüklendiği verginin  ödemeyi yapanın yüklendiği verginin  toplamı üzerinden hesaplanır  toplamı üzerinden hesaplanır.

182 181 15. Vergi kesintisi Bu maddede belirtilen ödemelerden yapılan vergi kesintisivergi kesintisi, kesinti yapanların kayıt ve hesaplarındakayıt ve hesaplarında ayrıca gösterilir.

183 182 16. Vergilendirme dönemi ve tarhiyat  Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi,  hesap dönemidir  hesap dönemidir.  Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi ise  özel hesap dönemleridir  özel hesap dönemleridir.

184 183 16. Vergilendirme dönemi ve tarhiyat  Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince  ayrıca yıllık beyanname verilmeyen hallerde,  vergi kesintisinin ilgili bulunduğu dönemler  vergilendirme dönemi sayılır.

185 184 16. Vergilendirme dönemi ve tarhiyat  Kurumlar vergisi,  beyannamenin verildiği vergi dairesince tarh olunur.

186 185 16. Vergilendirme dönemi ve tarhiyat  Kurumlar vergisi, bu Kanuna göre mükellef olanların  tüzel kişiliği adına; tüzel kişiliği haiz olmayanlar için  iktisadî kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için  bağlı oldukları kamu tüzel kişileri  ya da  dernek veya vakıf adına  dernek veya vakıf adına ;

187 186 16. Vergilendirme dönemi ve tarhiyat fonlarda : fonun kurucusu adına; iş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere –yönetici ortak –yönetici ortak veya –ortaklardan herhangi birisi –adına tarh olunur.

188 187 16. Vergilendirme dönemi ve tarhiyat Kurumlar vergisi,Kurumlar vergisi, bağlı olunan vergi dairesine –beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse, –vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi izleyen 3 gün içinde –tarh edilir.

189 188 17. Tasfiye  Tasfiye dönemi  Tasfiye dönemi:  Her ne sebeple olursa olsun,  tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde  hesap dönemi yerine  tasfiye dönemi  geçerli olur.

190 189 17. Tasfiye  Tasfiye  Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin  genel kurul kararının tescil edildiği  tarihte başlar  tarihte başlar ve  tasfiye kararının tescil edildiği  tarihte sona erer  tarihte sona erer.

191 190 17. Tasfiye Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile her takvim yılı bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır. bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.

192 191 17. Tasfiye  Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi  Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi,  kurumun tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve  tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.

193 192 Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, düzeltilirönceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilirfazla ödenen vergi mükellefe iade edilir.

194 193 17. Tasfiye tarh zamanaşımıBir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı, tasfiyeninsona erdiği dönemi izleyen yıldantasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan itibaren başlar.

195 194 17. Tasfiye Tasfiyeden vazgeçilmesi halindeTasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz. Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme kararı, dönemin başından itibaren geçerlibu kararın alındığı dönemin başından itibaren geçerli olur.

196 195 17. Tasfiye Tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerininnormal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer.

197 196 17. Tasfiye Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri, kararın alındığı tarihi kapsayantasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar.

198 197 17. Tasfiye Tasfiye beyannameleriTasfiye beyannameleri: tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; –14: –Hesap döneminin kapandığı izleyen 4. ayın 1. gününden 25. günü akşamına kadar

199 198 17. Tasfiye Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi iseTasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

200 199 17. Tasfiye Bu madde gereğince verilecek olan beyannamelere, –bilânço ve gelir tablosu ile –tasfiye bilânçosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve –diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi eklenir.

201 200 Tasfiye Karı Tasfiye halindeki kurumların vergi matrahı –tasfiye kârıdır. Tasfiye kârıTasfiye kârı, –tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile –tasfiye döneminin başındaki servet değeri arasındaki olumlu farktır.

202 201 Tasfiye kârı hesaplanırken; 1) Ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak veya diğer şekillerde yapılan her türlü ödemeler –tasfiyenin sonundaki servet değerine,

203 202 Tasfiye kârı hesaplanırken; Mevcut sermayeye ilave olarak2) Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna edilmiş olan kazanç ve iratlar –tasfiye döneminin başındaki servet değerine, eklenir.

204 203 Hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, satılan, devredilen veya kurum sahibine iade olunan iktisadî kıymetlerin değerleri, Kanunun 13 üncü maddesine göreKanunun 13 üncü maddesine göre ve –dağıtımın, satışın, devrin veya iadenin yapıldığı gün itibarıyla belirlenir. –13: TFYÖKD: KMY-D

205 204 Tasfiye Karı Bu maddeye göre tasfiye kârının hesaplanması sırasında, Kanunun –8, 9, 10 ve 11 inci madde hükümleri de ayrıca dikkate alınır.

206 205 Servet Değeri servet değeriTasfiye döneminin başındaki ve sonundaki servet değeri, öz sermayesidir –kurumun tasfiye dönemi başındaki ve sonundaki bilânçosunda görülen öz sermayesidir. Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde izleyen tasfiye dönemlerinin başındaki servet değeri, bir önceki dönemin son bilânçosunda görülen servet değeridir.

207 206 17. Tasfiye Aşağıda belirtilenler dışında kalan her çeşit karşılıklar ile dağıtılmamış kazançlar bu sermayeye dahildir : (3 adet)

208 207 Öz Sermayeye Dahil Olmayanlar 1 Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan her türlü amortismanlar ve karşılıklar

209 208 Öz Sermayeye Dahil Olmayanlar 2 sigorta şirketlerinin teknik karşılıkları.

210 209 Öz Sermayeye Dahil Olmayanlar 3 Hissedar veya sahip olmayan kimselere dağıtılacak olan kazanç kısmı.

211 210 Tasfiye memurlarının sorumluluğu Tasfiye memurlarının sorumluluğu: uygun bir karşılık ayırmadanTasfiye memurları, kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve diğer itirazlı tarhiyatlar için, İİK ya göre uygun bir karşılık ayırmadan aynı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklılara ödemeortaklara paylaştırma yapamazlar.alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar.

212 211 Tasfiye memurlarının sorumluluğu Tasfiye memurlarının sorumluluğu: Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamları ile vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.

213 212 17. Tasfiye vergilerin asılları ve zamlarıYukarıda belirtilen vergiler ile sekizinci fıkra uyarınca tasfiye işlemlerinin incelenmesi sonucu tarh edilecek vergilerin asılları ve zamları, ortaklardan da aranabilirtasfiye sırasında dağıtım, devir, iade veya satış gibi yollarla kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan ya da tasfiye kalanı üzerinden kendisine paylaştırma yapılan ortaklardan da aranabilir. Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için ayrıca tasfiye memurlarına başvurulmaz.Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için ayrıca tasfiye memurlarına başvurulmaz.

214 213 17. Tasfiye Tasfiye memurları, bu madde gereğince ödedikleri vergilerin asıllarından dolayıödedikleri vergilerin asıllarından dolayı, yukarıda belirtilen yollarla kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan veya tasfiye kalanından pay alan ortaklara ya da

215 214 17. Tasfiye ortakların aldıkları bu değerler vergileri karşılamaya yetmezse İİK ya uygun oranlar dahilinde aynı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklarını tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara rücu edebilirler.alacaklılara rücu edebilirler.

216 215 Tasfiye işlemlerinin incelenmesi Tasfiye işlemlerinin incelenmesi: Tasfiye beyannamesinin verilmesiyle birlikte tasfiye memurları, işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesini bir dilekçe ile isterler.

217 216 Tasfiye işlemlerinin incelenmesi Tasfiye işlemlerinin incelenmesi: Dilekçenin verilmesinden itibaren en geç 3 ay içinde vergi incelemelerine başlanarak aralıksız devam edilir. Vergi incelemesinin bitmesini izleyen 30 gün içinde vergi dairesi sonucu tasfiye memurlarına yazı ile bildirir.

218 217 Tasfiye işlemlerinin incelenmesi Tasfiye işlemlerinin incelenmesi: Buna göre kurumdan aranan vergilerin sonucu alınıncaya kadar tasfiye memurlarının, sorumluluğu devam eder.

219 218 17. Tasfiye Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalar,her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalar, müteselsilen sorumlu olmak üzere;

220 219 17. Tasfiye tasfiye öncesi dönemler için –kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için ise –tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılır.

221 220 Limited şirket ortakları Limited şirket ortakları, –tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme alacaklarından sermaye hisseleri oranında –şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki, bu fıkra uyarınca tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdırtasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır

222 221 Maliye Bakanlığı yetkisi –mükelleflerin hukukî statülerini, –faaliyet gösterdikleri alanları ve –tasfiyeye giriş tarihindeki aktif büyüklüklerini –dikkate almak suretiyle tasfiye işlemlerine yönelik yaptırmamaya –inceleme yaptırmamaya yetkilidir.

223 222 18. Birleşme Bir veya birkaç kurumunBir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir.infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir. Ancak, birleşmede tasfiye kârı yerine birleşme kârıtasfiye kârı yerine birleşme kârı vergiye matrah olur.

224 223 18. Birleşme Tasfiye kârının tespiti hakkındaki hükümler, birleşme kârının tespitindebirleşme kârının tespitinde de geçerlidir. Şu kadar ki,Şu kadar ki, münfesih kurumun veya kurumların ortaklarına ya da sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer.

225 224 18. Birleşme Birleşilen kurumdan alınan değerler Vergi Usul Kanununda yazılı esaslara göre değerlenir.

226 225 18. Birleşme Kanunun 17 nci maddesine göre tasfiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevler, birleşme halinde birleşilen kuruma ait olurbirleşilen kuruma ait olur.

227 226 19. Devir, bölünme ve hisse değişimi Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

228 227 Devir (Tr = Tr)  Birleşme sonucunda  infisah eden kurum ile birleşilen kurumun  kanunî veya iş merkezlerinin  Türkiye'de bulunması.  Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, bütün halinde devralınmasıaynen bilânçosuna geçirilmesi.  birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.

229 228 Tür Değiştirme = Devir Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.

230 229 Bölünme / Hisse Değişimi Aşağıdaki işlemler bölünme veya hisse değişimi hükmündedir:

231 230 Tam Bölünme (Tr-s = Tr-s) Tam mükellefsermaye şirketininTam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle kayıtlı değerleri üzerindenbütün mal varlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden tam mükellef sermaye şirketinemevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef sermaye şirketine devretmesi ve

232 231 Tam Bölünme (Tr-s = Tr-s) karşılığında devredilen sermaye şirketinin ortaklarına iştirak hisseleri verilmesidevralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesi, bu Kanunun uygulanmasında tam bölünme hükmündedir.

233 232 Tam Bölünme (Tr-s = Tr-s) Devredilen şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin nakit olarak ödenmesiitibarî değerinin % 10 'una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin bölünme sayılmasına engel değildir.

234 233 Kısmî bölünme (Tr-s = Tr-s / Yb-s ) Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya bir yabancı kurumunsermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun iş yeridaimî temsilcisinin –Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan –taşınmazlar ile –en az 2 tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını

235 234 Kısmî bölünme (Tr-s = Tr-s / Yb-s ) kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir.

236 235 Hisse Değişimi (Tr-s = Tr-s / Yb-s )  Tam mükellef bir sermaye şirketinin, hisselerini  diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, yönetiminihisse çoğunluğunu  bu şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve  karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına  kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi,  bu Kanunun uygulanmasında  hisse değişimi hükmündedir.

237 236 Hisse Değişimi (Tr-s = Tr-s / Yb-s ) Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin % 10 'una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse değişimi sayılmasına engel değildir.

238 237 19. Devir, bölünme ve hisse değişimi Bu maddeye göre yapılacak bölünmelerde aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, ilgili olduğu aktif veya pasif hesapla birlikte devrolunur.

239 238 19. Devir, bölünme ve hisse değişimi Maliye Bakanlığı devir, bölünme ve hisse değişimi işlemleri ile ilgili usûlleri belirlemeye yetkilidir.

240 239 20. Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:

241 240 Devirlerde Vergilendirme Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, devir tarihidir.

242 241 Devirlerde Vergilendirme Münfesih kurum ile birleşilen kurum;Münfesih kurum ile birleşilen kurum; Devir tarihi itibarıyla –1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları –münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,

243 242 Devirlerde Vergilendirme Devir işleminin2) Devir işleminin –hesap döneminin kapandığı aydan (Aralık) –kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar (Nisan) –geçen süre içerisinde yapılması halinde –geçen süre içerisinde yapılması halinde,

244 243 Devirlerde Vergilendirme önceki hesap döneminemünfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğumünfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.

245 244 Devirlerde Vergilendirme b) Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder. –Mahallin en büyük mal memuru –Mahallin en büyük mal memuru, teminat isteyebilir. –bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir.

246 245 Bölünmelerde Vergilendirme Bölünmelerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde bölünme suretiyle münfesih kurumun sadece bölünme tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; bölünmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:

247 246 Bölünmelerde Vergilendirme a) Şirket yetkili kurulunun tescilbölünmeye ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, bölünme tarihidirbölünme tarihidir.

248 247 Bölünmelerde Vergilendirme Bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar, –1) Bölünme tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları bölünen kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,

249 248 Devirlerde Vergilendirme Bölünme işleminin2) Bölünme işleminin –hesap döneminin kapandığı aydan (Aralık) –kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar (Nisan) –geçen süre içerisinde yapılması halinde –geçen süre içerisinde yapılması halinde,

250 249 Devirlerde Vergilendirme önceki hesap döneminebölünen kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları bölünen kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde bölünen kurumun bağlı bulunduğubölünen kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.

251 250 Devirlerde Vergilendirme b) Bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarındanbölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından müteselsilen sorumlu olacaklarını ve diğer ödevlerini yerine getireceklerini, bölünen kurumun bölünme nedeniyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine ekleyecekleri bir taahhütname ile taahhüt ederler. –Mahallin en büyük mal memuru, –bu hususta bölünen kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlardan –teminat isteyebilir –teminat isteyebilir.

252 251 20. Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme Bu Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) “Kısmi Bölünme” ve (c) “Hisse Değişimi” bentlerinde belirtilen işlemlerden doğan kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez.

253 252 Kısmi Bölünme kısmî bölünmekısmî bölünme işlemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, emsal bedelidevraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olurlar.

254 253 21. Ödeme süresi Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.

255 254 21. Ödeme süresi Tasfiye ve birleşme halindeTasfiye ve birleşme halinde, –tasfiye edilen veya birleşen kurumlar adına tasfiye veya birleşme kârı üzerinden tarh olunan vergiler, –tasfiye veya birleşme nedeniyle –infisah eden kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde ödenir.

256 255 21. Ödeme süresi Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu Kanuna göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre içinde ödenir.

257 256 21. Ödeme süresi birinci ve ikinci fıkralarına göreKanunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre gerçekleştirilen devir ve bölünmelerde münfesih kurum adına tahakkuk eden vergilerden;

258 257 21. Ödeme süresi a) Bu fıkraların (a) (1) numaralı alt bentlerine göre münfesih veya bölünen kurum adına tahakkuk edenler, (Mayıs – Kasım) devralan veya birleşilen kurumun devir veya bölünmenin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar,

259 258 21. Ödeme süresi b) Diğer hallerde ise (Aralık – Nisan) –beyanname verme süresi içerisinde, –devralan veya birleşilen kurumlarca ödenir.

260 259 21. Ödeme süresi Muhtasar beyanname ile bildirilen vergiler, beyannamenin verildiği ayın 26 günü akşamına kadar ödenir.

261 260 22. Safi kurum kazancı Dar mükellef kurumların iş yeri veya daimî temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançlarının tespitinde, aksi belirtilmediği takdirde tam mükellef kurumlartam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulanır.

262 261 22. Safi kurum kazancı Dar mükellefiyete tâbi kurumların ticarî veya ziraî kazançlarticarî veya ziraî kazançlar dışında kalan kazanç ve iratları hakkında, GVK nın bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin hükümleri uygulanır.

263 262 22. Safi kurum kazancı Ancak, bu kazanç ve iratların Türkiye'de yapılmakta olan ticarî veya ziraî faaliyet kapsamında elde edilmesi halinde, kurum kazancı bu maddenin birinci fıkrasına göre tespit edilir.

264 263 22. Safi kurum kazancı Dar mükellefiyette kurum kazancının tespitinde, ayrıca aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez :ayrıca aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez :

265 264 22. Safi kurum kazancı a) Bu kurumlar hesabına yaptıkları alım- satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışındaki şubelere verilen faizler, komisyonlar ve benzerlerifaizler, komisyonlar ve benzerleri.

266 265 22. Safi kurum kazancı b) Türkiye'deki kurumun kazancının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve dağıtım anahtarlarına göre ayrılan paylar yetkili kişilerin seyahat giderleri hariç olmak üzereemsallere uygunluk ilkesi uyarınca belirlenecek dağıtım anahtarlarına göre ayrılan paylar ile Türkiye'deki kurumun denetimi için yabancı ülkelerden gönderilen yetkili kişilerin seyahat giderleri hariç olmak üzere, genel yönetim giderlerine veya zararlarına katılmak üzere ayrılan paylarana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin genel yönetim giderlerine veya zararlarına katılmak üzere ayrılan paylar.

267 266 22. Safi kurum kazancı Dar mükellef kurumların işletmede kullandıkları borçlanmalar için Kanunun 12 nci maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmasında, ortakla ilişkili kişinin tespiti açısından sermayeoy hakkısermaye veya oy hakkı şartı aranmaz.

268 267 22. Safi kurum kazancı tasfiyeye ilişkin hükümleriKanunun tasfiyeye ilişkin hükümleri ile Kısmi bölünme19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi : Kısmi bölünme aynı şartlarla dar mükellef kurumlar hakkında da uygulanır.

269 268 22. Safi kurum kazancı Şu kadar ki, devralan kurum tarafından devralınan değerlere karşılık olarak verilen iştirak hisseleriiştirak hisseleri, aktifine kaydedilirTürkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcinin aktifine kaydedilir.

270 269 23. Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının tespiti Yabancı ulaştırma kurumlarının vergiye matrah olacak kurum kazancı, ortalama emsal oranlarınınhasılata ortalama emsal oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanır.

271 270 23. Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının tespiti Ortalama emsal oranlarıOrtalama emsal oranları, bütün kurumlar içinTürkiye'de daimî veya arızî olarak çalışan bütün kurumlar için; –a) Kara taşımacılığında % 12, –b) Deniz taşımacılığında % 15, –c) Hava taşımacılığında % 5, olarak uygulanır.

272 271 23. Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının tespiti Ticarî ve arızî ticarî kazançları dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilen yabancı ulaştırma kurumlarının, Türkiye'de elde edilmiş sayılan hasılatı aşağıdaki unsurlardan oluşur:

273 272 23. Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının tespiti Türkiye sınırları içinde gerçekleşen kara taşımacılığında, gider karşılıkları dahil –bilet bedeli ile birlikte alınan gider karşılıkları dahil olmak üzere –yolcu, yük ve bagaj –taşıma ücreti olarak –her ne adla olursa olsun aldıkları tutarlar.

274 273 23. Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının tespiti Türkiye'deki yükleme limanlarından yabancı ülkelerdeki varış limanlarına veya diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak yabancı limana kadar gerçekleşen deniz ve hava taşımacılığında, gider karşılıkları dahil –bilet bedeli ile birlikte alınan gider karşılıkları dahil olmak üzere –yolcu, yük ve bagaj –taşıma ücreti olarak –her ne adla olursa olsun aldıkları tutarlar.

275 274 23. Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının tespiti Türkiye dışındaki taşımacılık faaliyeti için diğer kurumlar hesabına –Türkiye'de sattıkları yolcu ve bagaj biletleri ile –Türkiye'de yaptıkları navlun sözleşmeleri dolayısıyla kendilerine verilen komisyonlar ve ücretler.

276 275 24. Beyan esası  Kurumlar vergisi,  mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur.  Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir.  Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için  bir beyanname verir.

277 276 24. Beyan esası MükelleflerinMükelleflerin –şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, –bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi –ayrı beyanname verilmez –ayrı beyanname verilmez.

278 277 25. Vergilendirme dönemi ve beyan  Yıllık beyan esasında vergilendirilen kurumların vergilendirme dönemi,  hesap dönemidir.  Ancak, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi,  özel hesap dönemleridir.

279 278 25. Vergilendirme dönemi ve beyan Kesinti suretiyle ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayrıca yıllık veya özel beyanname verilmeyen hallerde, vergi kesintisinin ilgili bulunduğu dönemler, vergilendirme dönemi sayılır.

280 279 25. Vergilendirme dönemi ve beyan Kanunun 26 ncı maddesi gereğince verilen beyannameler (Özel Beyan) ile bildirilen kazançların vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi yerine kazancın elde edilme tarihi esas alınır.

281 280 25. Vergilendirme dönemi ve beyan Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, kurumun Türkiye'deki iş yerinin veya daimî temsilcisinin bulunduğu yerin; Türkiye'de iş yeri veya daimî temsilcisi olmadığı takdirde yabancı kuruma kazanç sağlayanların bağlı olduğu yerin vergi dairesine verilir.

282 281 25. Vergilendirme dönemi ve beyan Beyanname, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 1. gününden 25. günü akşamına kadar, tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.

283 282 25. Vergilendirme dönemi ve beyan Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri Maliye Bakanlığınca belirlenir. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmek zorundadır.

284 283 26. Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler diğer kazanç ve iratlardanDar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının GVK’da yazılı diğer kazanç ve iratlardan –(telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde,ibaret bulunması halinde,

285 284 26. Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler yabancı kurum veya Türkiye'de adına hareket eden kimse, bu kazançları elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundadır.

286 285 26. Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler Diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak Türkiye'ye bizzat getirilen nakdî veya aynî sermaye karşılığında elde edilen menkul kıymetler ile kur farkı hariç olmak üzere,iştirak hisselerinin elden çıkarılması sırasında oluşan kur farkı kazancına dair hükümler hariç olmak üzere,

287 286 26. Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler GVK da yer alan vergilendirmeme hususundaki istisna, kayıt, şart ve sürelere ait sınırlamalar dikkate alınmaz.

288 287 27. Beyannamenin verilme yeri Özel beyan zamanı tayin olunan gelirlerle ilgili kurumlar vergisi beyannamesi; (7 Yer)

289 288 1  Taşınmazların elden çıkarılmasından doğan  diğer kazanç ve iratlarda  taşınmazın bulunduğu  taşınmazın bulunduğu,

290 289 2  Taşınırların ve hakların  elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarda  mal ve hakların  Türkiye'de elden çıkarıldığı  Türkiye'de elden çıkarıldığı,

291 290 3 Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde edilen diğer kazanç ve iratlarda işletmenin bulunduğuişletmenin bulunduğu,

292 291 4  Arızî olarak ticarî işlemlerin yapılmasından veya bu nitelikteki işlemlere aracılıktan  elde edilen kazançlar ile  arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla  elde edilen kazançlarda  faaliyetin yapıldığı,

293 292 5 Arızî olarak Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda yolcu veya yükün taşıta alındığıyolcu veya yükün taşıta alındığı,

294 293 6 Zarar yazılan değersiz alacaklarla karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil olmak üzere terk edilen işlerle ilgili olarak sonradan elde edilen diğer kazanç ve iratlar ile ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi veya ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen diğer kazanç ve iratlarda ödemenin Türkiye'de yapıldığıödemenin Türkiye'de yapıldığı,

295 294 7 Diğer hallerde Maliye Bakanlığınca belirlenen, yerin vergi dairesine verilir.yerin vergi dairesine verilir.

296 295 28. Tarhiyatın muhatabı, tarh zamanı ve tarh yeri Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurumların vergisiDar mükellefiyete tâbi yabancı kurumların vergisi, bunlar hesabına Türkiye'deki müdür veya temsilcileri; müdür veya temsilcileri mevcut değil ise kazanç ve iratları yabancı kuruma sağlayanlar adına tarh olunur.

297 296 28. Tarhiyatın muhatabı, tarh zamanı ve tarh yeri Kurumlar vergisi, beyannamenin vergi dairesine verildiği günde, 3beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi izleyen 3 gün içinde beyannamenin verildiği veya gönderildiği vergi dairesince tarh olunur.

298 297 29. Ödeme süresi Dar mükellefiyette kurumlar vergisi;Dar mükellefiyette kurumlar vergisi; –a) Yıllık beyanname ile bildirilenlerde beyannamenin verildiği ayın sonuna kadarbeyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, –b) Muhtasar beyanname ile bildirilenlerde beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar,beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar, –c) Özel beyannameyle bildirilenler ile tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi veya tasfiye ve birleşme hallerinde verilecek beyannamelerde ise beyanname verme süresi içinde, ödenir.beyanname verme süresi içinde, ödenir.

299 298 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Dar mükellefiyete tâbi kurumlarınDar mükellefiyete tâbi kurumların aşağıdaki kazanç ve iratları üzerinden, avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenlerbu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır:

300 299 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi a) GVK’ belirtilen esaslara göre –birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara –bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri. b) Serbest meslek kazançları. c) Gayrimenkul sermaye iratları.

301 300 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi ç) GVK 75 (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere menkul sermaye iratları.

302 301 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın –telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.

303 302 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Tam mükellef kurumlar tarafından, hariç olmak üzereTürkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar dardar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzereGVK 75 inci (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.

304 303 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi istisna edilen kazançlarKanunun 5 (c) bendinde belirtilen kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar ile iştirak kazançlarından(c) bendinde belirtilen şirketlerin (b) bendindeki şartları taşıyan iştirak kazançlarından dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr paylarından yapılacak kesinti oranıanonim veya limited şirket niteliğindeki dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr paylarından yapılacak kesinti oranı, oranın yarısını aşamazbu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca uygulanan oranın yarısını aşamaz.

305 304 5/c (Hatırlatma) c) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az 1 yıl süreyle nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları.

306 305 5/b (Hatırlatma) b) Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan iştirak kazançları; –1) ödenmiş sermayesinin en az % 10'una sahip olması, –2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az 1 yıl süreyle elde tutulması –3) Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması; –4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi.

307 306 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Türkiye'de iş yeri ve daimî temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden, kurum bünyesinde % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.

308 307 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden, kurum bünyesinde % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.

309 308 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olanBakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, yapılırbu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır.

310 309 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemeler, emsaline uygun fiyatlarla deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler ile yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler üzerinden yapılacak kesinti oranını;

311 310 her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

312 311 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Yurtdışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin ana para, faiz ve kâr payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.

313 312 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Bu fıkraya göre vergi kesintisine tâbi tutulan ödemeler, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre ayrıca vergi kesintisine tâbi tutulmaz.

314 313 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Bakanlar KuruluBakanlar Kurulu yukarıdaki fıkralarda belirtilen vergi kesintisi oranlarını, gelir unsurları veya faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya yukarıdaki fıkralarda belirtilen oranın bir katına kadar artırmaya yetkilidir.yetkilidir.

315 314 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Ticari ve zirai kazançlar hariç olmak üzereTicari ve zirai kazançlar hariç olmak üzere bu maddeye göre vergisi kesinti yoluyla alınan kazanç ve iratlar için Kanunun 24 veya 26 ncı maddelerine göre beyanname verilmesi veya bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere söz konusu kazanç ve iratların dahil edilmesi ihtiyaridir.ihtiyaridir.

316 315 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Şu kadar kiŞu kadar ki, GVK 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (7) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratları ile fonların katılma belgelerinden ve yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarının verilecek beyannamelere dahil edilmesi zorunludur.dahil edilmesi zorunludur.

317 316 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi hesaben ödeme deyimiBu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, kesintiye tâbi kazanç ve iratları ödeyenleri hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.

318 317 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi gayrisafi tutarlarıYapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisafi tutarları üzerinden dikkate alınır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi kesintisi, fiilen ödenen tutarödemeyi yapanın yüklendiği vergininfiilen ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.

319 318 30.Dar mükellefiyette vergi kesintisi Bu Kanuna göre vergi kesintisi yapanlar, yaptıkları vergi kesintisini kayıt ve hesaplarında ayrıca gösterirler.

320 319 31. Muhtasar beyanname Kanunun 30 uncu maddesi gereğince vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bu vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmek zorundadırlar.

321 320 31. Muhtasar beyanname Muhtasar beyanname konusunda GVK’da belirlenen usûl ve esaslar, bu maddeye göre verilecek muhtasar beyannameler hakkında da uygulanır.

322 321 32. Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınır.

323 322 32. Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı Kurumlar vergisi mükelleflerince, ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı olarak(dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanırTam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır.

324 323 32. Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı Bakanlar Kurulu, ikinci fıkrada yazılı geçici vergi oranını 5 puana kadar indirmeye veya tekrar kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.

325 324 32. Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı Kanunun 23 üncü maddesine göre vergilendirilen yabancı ulaştırma kurumlarında vergi oranınıKanunun 23 üncü maddesine göre vergilendirilen yabancı ulaştırma kurumlarında vergi oranını –karşılıklı olmak şartıyla, –ülkeler itibarıyla kara, deniz ve hava ulaştırma kurumları için ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede yazılı oranın bir katını geçmemek üzere yeni bir oran tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.Bakanlar Kurulu yetkilidir.

326 325 32/A İndirimli kurumlar vergisi 1.Finans ve sigortacılık 1.Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, 2.iş ortaklıkları 2.iş ortaklıkları, 3.taahhüt işleri 3.taahhüt işleri, 4.4283 ve 3996 yatırımlar 4.4283 ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile 5.rödovans sözleşmelerine 5.rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere,hariç olmak üzere,

327 326 32/A İndirimli kurumlar vergisi bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve teşvik belgesine bağlananHazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılanişletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren

328 327 32/A İndirimli kurumlar vergisi yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

329 328 32/A İndirimli kurumlar vergisi Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarıyatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluylatahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarınıyatırımların Devletçe karşılanacak tutarını,

330 329 32/A İndirimli kurumlar vergisi bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesibölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranınıyatırıma katkı oranını ifade eder.

331 330 32/A İndirimli kurumlar vergisi Bakanlar Kurulu;Bakanlar Kurulu; a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyo- ekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,

332 331 32/A İndirimli kurumlar vergisi Her bir il grubu içinb) Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını %60, 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlardayatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise %70.'i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranınıkurumlar vergisi oranını % 90 'a kadar indirimli uygulatmaya,

333 332 32/A İndirimli kurumlar vergisi c) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarınıharcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya, yetkilidir.

334 333 32/A İndirimli kurumlar vergisi İkinci fıkraya göre yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda, toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilinilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı uygulanır.

335 334 32/A İndirimli kurumlar vergisi Tevsi yatırımlardaTevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarınınyapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına –(devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir.

336 335 32/A İndirimli kurumlar vergisi Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasınaİndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır.

337 336 32/A İndirimli kurumlar vergisi Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsilvergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

338 337 32/A İndirimli kurumlar vergisi Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır.

339 338 32/A İndirimli kurumlar vergisi Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır.

340 339 32/A İndirimli kurumlar vergisi Bu madde –gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye –Maliye Bakanlığı yetkilidir.

341 340 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, indirilebilirTürkiye'de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir.

342 341 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu Kanunun 7 nci maddesinin uygulandığı hallerde, (KEYK) yurt dışındaki iştirakin ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, kontrol edilen yabancı şirketin Türkiye'de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.

343 342 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu Tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesi veya oy hakkının % 25 'ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kâr payları üzerinden Türkiye'de ödenecek kurumlar vergisinden,Türkiye'de ödenecek kurumlar vergisinden,

344 343 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu iştiraklerin bulunduğu ülkelerdeki kâr payı dağıtımına kaynak oluşturan kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin kâr payı tutarına isabet eden kısmı mahsup edilebilir.kâr payı tutarına isabet eden kısmı mahsup edilebilir.

345 344 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu kâr payıKazanca ilave edilen kâr payı, bu kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler dahil edilmek suretiyle dikkate alınır.

346 345 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu Yurt dışı kazançlar üzerinden Türkiye'de tarh olunacak vergilere mahsup edilebilecek tutar, hiç bir surettehiç bir surette yurt dışında elde edilen kazançlara Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen kurumlar vergisi oranının uygulanmasıylayurt dışında elde edilen kazançlara Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz.bulunacak tutardan fazla olamaz.

347 346 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu Bu sınır dahilinde, ilgili bulunduğu kazancın Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirildiği hesap döneminde tamamen veya kısmen indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen 3 hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu yapılabilir.

348 347 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu Geçici vergilendirme dönemi içinde yurt dışından elde edilen gelirlerin bulunması halinde, bu gelirler üzerinden elde edildiği ülkelerde kesinti veya diğer şekillerde ödenen vergiler, o dönem içino dönem için hesaplanan geçici vergi tutarından da mahsup edilebilir.

349 348 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça,Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede ödenen vergiler Türkiye'de tarh olunan vergiden indirilemez.

350 349 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini gösterir belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef tarafından ibraz edilememesi halinde,

351 350 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu yabancı ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, Kanunun 32 nci maddesindeki kurumlar vergisi oranını aşmamak şartıyla o ülkede geçerli olan oran üzerinden hesaplanır ve tarhiyatın ertelenirbu suretle hesaplanan tutara isabet eden kısmı ertelenir.

352 351 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu İbraz edilmesi gereken belgeler, tarh tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde ilgili vergi dairesine ibraz edildiği takdirde, bu belgelerde yazılı kesin tutara göre tarhiyat düzeltilir.

353 352 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu Mücbir sebepler olmaksızınMücbir sebepler olmaksızın belgelerin bu süre zarfında ibraz edilmemesi veya bu belgelerin ibrazından sonra ertelenen vergi tutarından daha düşük bir mahsup hakkı olduğunun anlaşılması halinde, ertelenen vergiler için gecikme zammıAATUHK hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanır.

354 353 33. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu Bu madde hükmünün uygulanmasında, yabancı para ile ödenen vergilere, bunların ilgili bulunduğu kazançların intikali esnasındaki kurgenel sonuç hesaplarına intikali esnasındaki kur uygulanır.

355 354 34. Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu kaynağında kesilmiş olan vergilerBeyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergiler –(hayat sigorta şirketlerinde matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden yapılan kesintiler dahil), beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

356 355 34. Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu kâr payı alan kurumlarKanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre vergi kesintisi yapılan kurum kazancından kâr payı alan kurumlar, aldıkları kâr payının içerdiği kesintiyi mahsup edebilirler. Mahsup edilecek tutarMahsup edilecek tutar, ele geçen net kâr payının geçerli kesinti oranı kullanılarak brütleştirilmesibrütleştirilmesi suretiyle hesaplanır.

357 356 34. Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kesilen vergiler, bu şirketin Türkiye'deki beyannameye dahil edilen kurum kazancı üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilir. Ancak mahsup edilecek vergi, kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazancına isabet eden kurumlar vergisini aşamaz.

358 357 34. Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu Geçici vergilendirme dönemi içinde elde edilen gelirler üzerinden kesinti yoluyla ödenmiş vergilerin bulunması halinde bu vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi tutarından da mahsup edilebilir. sadece ödenen kısmıİlgili hesap dönemine ilişkin tahakkuk ettirilen geçici verginin sadece ödenen kısmı hesaplanan kurumlar vergisinden mahsupyıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

359 358 34. Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu Bu maddede belirtilen sınırlar dahilinde mahsup edilecek vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde, bu durum vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirilir. Aradaki fark, mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvurusu halinde1 yıl içinde başvurusu halinde kendisine iade olunur. Bir yıl içinde başvurmayan mükelleflerin bu farktan doğan alacakları düşer.

360 359 34. Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu Maliye Bakanlığı; –iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, –inceleme raporuna, yeminli malî müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve yetkilidir –iade için aranılacak belgeleri belirlemeye yetkilidir. –Bu yetki; kullanılabilir. –kazanç türlerine, iade şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın hukukî statüsüne göre ayrı ayrı kullanılabilir.

361 360 34. Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu Mahsuben iade işlemiMahsuben iade işlemi, verildiği tarih itibarıyla yapılır.aranan tüm belgelerin tamamlanması şartıyla, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla yapılır. İkmalen veya re'sen yapılan tarhiyatlarda mahsup işlemi, mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden düzeltme yapılmaz.

362 361 34. Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu Kanunun 5 (d) bendinde belirtilen fon ve ortaklıklar, aynı bentte yer alan kazançların elde edilmesi sırasında, Kanunun 15 inci maddesi uyarınca kendilerinden kesilen vergileri, vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiş olmak şartıylavergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiş olmak şartıyla, Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurum bünyesinde yapacakları vergi kesintisinden mahsup edebilirler. red ve iade edilirMahsup edilemeyen kesinti tutarı mükellefin başvurusu halinde red ve iade edilir.

363 362 35. Muafiyet, istisna ve indirimlerin sınırı Diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, –kurumlar vergisi bakımından geçersizdir. Kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümler, ancak –bu Kanun, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununa hüküm eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

364 363 36. Yürürlükten kaldırılan hükümler 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

365 364 G-4 MünhasıranMünhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini nakledenBakanlar Kurulunca belirlenen illere 31/12/2010 tarihine kadar nakleden ve 50 kişilik istihdam sağlayanasgari 50 kişilik istihdam sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançlar için 5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranını % 75'i geçmemek üzere indirimli uygulatmayanakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren 5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranını % 75'i geçmemek üzere indirimli uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

366 365 G-4 Bu madde hükmünden gelir vergisi mükellefleri de yararlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

367 366 G-6 Kanunun 17 / 9. fıkrası hükümleri, –17/9 Tasfiye memurlarının sorumluluğu bu geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan her türlü vergi tarhiyatı ve kesilen cezalar hakkında uygulanmazhakkında uygulanmaz.

368 367 38. Yürütme Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


"1 KVK 5520 2 1. Verginin konusu Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir: 1.S ermaye şirketleri. 2.K ooperatifler. 3.İ ktisadî." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları