Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ 20 Eylül 2012

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ 20 Eylül 2012"— Sunum transkripti:

1 DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ 20 Eylül 2012
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ 20 Eylül 2012

2 AB TEKNİK MEVZUATI YATAY SEKTÖREL Yeni Yaklaşım Klasik Yaklaşım
YENİ MEVZUAT PAKETİ Genel Ürün Güvenliği Direktif 98/34 Yeni Yaklaşım Klasik Yaklaşım Tüzük 764/2008 Tüzük 765/2008 Karar 768/2008 Düzenlenmemiş Alanda Tüketici ürünleri Bildirimler * Makineler * Asansörler * Tıbbi cihazlar …. * Akreditasyon * PGD Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma * CE işareti * Onaylanmış Kuruluşlar * Motorlu araçlar * Deterjanlar * Kozmetikler …

3 YÖNETMELİK 4703 sayılı Kanuna dayanılarak,
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği şeklinde, 23 Haziran 2012’de Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2013’te yürürlüğe girecek.

4 GEREKÇE 764/2008/EC sayılı AB Tüzüğü’nün uyumlaştırılması,
2003 tarihli Komisyon Genelgesi’nin paraleli bir düzenlemenin iç hukukumuzda da yapılması, Karşılıklı tanıma ilkesinin mevzuatımıza aktarılması, Düzenlenmemiş alanda hazırlanacak ulusal teknik mevzuatın uyacağı temel ilkelerin belirlenmesi.

5 KAPSAMA HANGİ ÜRÜNLER GİRMEKTEDİR?
Düzenlenmemiş alanda yer alan, Gümrük Birliği kapsamı, AB’de üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş ürünler.

6 AB KURUCU ANLAŞMASI MD. 34 1/95 SAYILI OKK MD. 5
YÖNETMELİK, MD.-5 Türkiye’de uygulananlardan farklı teknik düzenleme, standart veya kalite kurallarına göre üretilmiş olsa dahi, AB üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş bir ürünün ithali veya piyasada bulundurulması yasaklanamaz.

7 AB KURUCU ANLAŞMASI MD. 36 1/95 SAYILI OKK MD. 7
YÖNETMELİK, MD.-6 Meşru kısıtlamalar genel ahlak, kamu düzeni, kamu güvenliği insanların, hayvanların veya bitkilerin sağlığının ve yaşamının korunması sanat değeri veya tarihi ya da arkeolojik değer taşıyan ulusal varlıkların veya sınai ya da ticari mülkiyetin korunması ulusal yargı organları veya AB Adalet Divanı tarafından kamu yararı olduğu kabul görmüş tüketicilerin, çevrenin ve yol güvenliğinin korunması gibi diğer gerekçeler.

8 EŞDEĞER KORUMA DÜZEYİ Karşılıklı tanıma ilkesi otomatik işlemez!
Varış ülkesi ürünün kendi mevzuatında aradığı koruma düzeyinin eşdeğer ölçüde sağladığından emin olmak için ürünü bir değerlendirmeye tabi tutabilir.

9 DEĞERLENDİRMENİN YAPILACAĞI AŞAMA
İlke olarak ürün piyasaya arz edildikten sonra, piyasa gözetimi ve denetimi aşamasında! İstisna: Ürünün piyasaya arzının kamu yararı bakımından ciddi bir risk oluşturacağı yönünde şüphe duyulması halinde piyasaya arz öncesinde değerlendirme yapılabilir.

10 AKREDİTE UDK’LAR 23 Şubat 2012’de yürürlüğe giren Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar (UDK/OK) Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde ve uygun bir faaliyet alanı için akredite olmuş, Türkiye’de ve AB üyesi bir ülkede yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş belgeler ve test raporları, kuruluşun yeterliğine ilişkin gerekçelerle reddedilemez.

11 İLAVE MUAYENE VE TEST GEREKÇELERİ
Ürüne benzer muayene ve testlerin daha önce yapılmamış olması veya akredite bir UDK tarafından yapılmamış olması Aynı muayene ve testlerin yerli ürünlere de uygulanıyor olması Bu muayene ve testlerin ürünün sağladığı koruma düzeyinin eşdeğerliğini değerlendirmek için gereken bilgiyi temin etmesi

12 ÖNLEM ALIRKEN İZLENECEK PROSEDÜR
Yetkili Kuruluş Yazılı tebligat İktisadi İşletme Cevap: en az 20 iş günü Karar: Cevap süresi + 20 iş günü Ekonomi Bakanlığı Kamu yararı Amaca uygun Gerekli olanla sınırlı Avrupa Komisyonu

13 ÜRÜNÜN SERBEST DOLAŞIMININ ASKIYA ALINMASI
Ürün veya ürün grubu normal veya öngörülebilir makul kullanım koşullarında tüketici veya kullanıcıların sağlık ve güvenliği açısından ciddi risk taşıyorsa Ürünün veya ürün grubunun pazarlanması AB üyesi bir ülkede kamu ahlakı veya kamu emniyeti gerekçeleriyle genel olarak yasaklanmışsa

14 ULUSAL ÜRÜN İRTİBAT NOKTASI: EKONOMİ BAKANLIĞI
ulusal teknik kurallar, ön izin karşılıklı tanıma ilkesinin ve 764/2008/EC sayılı AB Tüzüğü’nün Türkiye’de uygulanması teknik kuralları uygulayan yetkili kuruluşların irtibat bilgileri çözüm ve itiraz yolları

15 ULUSAL ÜRÜN İRTİBAT NOKTASI: EKONOMİ BAKANLIĞI
AB üyesi bir devletin yetkili kuruluşu iktisadi işletme Diğer ilgili taraflar 15 gün EKONOMİ BAKANLIĞI 10 gün YETKİLİ KURULUŞLAR

16 YETKİLİ KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI
Yetkili kuruluşlar, hazırladıkları ulusal teknik düzenlemelere, uygulanabilir ve gerekli olan her durumda; “karşılıklı tanıma hükmü”nü koyar ve gerekiyorsa AB’de yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş ürünlerin hangi durumlarda bu teknik düzenlemelerin belirlediği koruma düzeyini eşdeğer ölçüde karşılamış sayılacaklarını belirlerler.

17 KARŞILIKLI TANIMA HÜKMÜ ÖRNEĞİ
MADDE … – (1) Bu (Tebliğ, Yönetmelik vs..) hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz. (2) Ancak, (yetkili kuruluşun ismi yazılacak) birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu (Tebliğ, Yönetmelik vs..) tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir veya piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.”

18 YETKİLİ KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI
Yetkili kuruluşlar, hazırladıkları yeni ulusal teknik düzenlemeler ile yürürlükte bulunan düzenlemelerde esaslı değişiklik yapacak ulusal teknik düzenlemelerin taslaklarını, 2002 tarihli Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile AB Arasında Bildirimine Dair Yönetmelikte belirtilen koşullara ve sürelere uygun bir şekilde AB’ye iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığına gönderirler.

19 YETKİLİ KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI
Yetkili kuruluşlar, zorunlu standartlar dahil olmak üzere yürüttükleri tüm ulusal teknik düzenlemeleri bu Yönetmeliğin karşılıklı tanımaya ilişkin ve ilgili diğer hükümleri ile ülkemizin uluslararası yükümlülüklerini göz önüne alarak en geç 1/5/2014 tarihine kadar inceler ve tespit ettikleri uygunsuzlukları düzeltirler. Yetkili kuruluşlar inceleme sonucunda gerekiyorsa ilgili teknik düzenlemeyi yürürlükten kaldırır veya standardın zorunlu uygulanmasına son verirler.

20 TÜRKİYE’NİN HAKLARI Avrupa Komisyonu;
Türkiye’nin atayacağı Ulusal Ürün İrtibat Noktasının, AB üyesi ülkelerin atadıkları ile denk olacağını, Türkiye’de yerleşik iktisadi işletmelerin, AB üyesi ülkelerde yerleşik olanlar gibi ilgili bir Ürün İrtibat Noktasından düzenlenmemiş alana ilişkin bilgi talebinde bulunabileceğini, TÜRKAK’tan akredite Türk uygunluk değerlendirme kuruluşlarının verecekleri belgelerin AB üyesi ülkelerce tanınacağını teyit etmiştir.

21 TEŞEKKÜRLER! Çetin Yılmaz Daire Başkanı (312) 2125897


"DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ 20 Eylül 2012" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları