Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 3 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından, 19 0cak 2005 – Sayı 25705 * Beşeri: insanlıkla ilgili, insani 4.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 3 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından, 19 0cak 2005 – Sayı 25705 * Beşeri: insanlıkla ilgili, insani 4."— Sunum transkripti:

1 1

2 2

3 3

4 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından, 19 0cak 2005 – Sayı 25705 * Beşeri: insanlıkla ilgili, insani 4

5 AMAÇ KAPSAM DAYANAK ve TANIMLAR 5

6  Yönetmeliğin amacı, beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye sahip olmalarını sağlamak üzere, ruhsatlandırma işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış beşeri tıbbi ürünlere ilişkin uygulamaları belirlemektir. 6

7  Bu Yönetmelik, beşeri kullanım için endüstriyel olarak üretilen veya ithal edilen beşeri tıbbi ürünler ile bunlar için ruhsat başvurusunda bulunan ve/veya ruhsat verilmiş olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 7

8  Majistral formül ismiyle anılan her türlü ürün,  Ofisinal formül ismiyle anılan her türlü ürün,  Araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılması amaçlanan tıbbi ürünler,  Yetkili üretici tarafından ileri işlemlerde kullanılması amaçlanan yarı mamul ürünler,  Kapalı kaynak halinde hazırlanan her türlü radyonüklidler,  İnsan kaynaklı tam kan, plazma veya kan fraksiyonları, Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 8

9  Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,  Kanun: 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununu,  Beşeri Tıbbi Ürün/Ürün: Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu, * İspençiyari: eskiden “eczacılık” anlamında kullanılan sözcük 9

10  Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürün: Bakanlıkça onaylanmış, kullanıma hazır şekilde, özel bir ambalajda ve belirli bir isim ile pazara sunulan beşeri tıbbi ürünü,  Madde: Kaynağı insan, hayvan, bitki, kimyasal olabilen her türlü maddeyi,  İmmünolojik ürün: Aktif ve pasif bağışıklık sağlamak için kullanılan ajanları içeren tüm aşılar, toksinler ve serumlar ile allerjen bir ajana karşı kazanılan spesifik immünolojik cevabı değiştirmek veya tanımlamak niyeti ile kullanılan allerjen ürünlerden oluşan beşeri tıbbi ürünleri, 10

11  Radyofarmasötik: Tıbbi amaçla kullanılmak üzere hazırlanan ve kullanıma hazır olduğunda, yapısında bir veya birden fazla radyonüklid içeren ürünü,  Radyonüklid: Çekirdeği kendiliğinden bozunmaya uğrayarak, bir veya birden çok iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayan radyoaktif nitelikli atomu,  Radyoaktif madde: Bir veya birden çok iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayarak çekirdekleri kendiliğinden bozunmaya uğrayan alaşım, karışım, çözelti veya bileşik formunda radyonüklid içeren maddeleri, 11

12  Radyonüklid jeneratör: Yavru bir radyonüklidden elüsyon yoluyla veya diğer bir yöntemle elde edilen radyofarmasötik ürünü, radyofarmasötiklerde kullanılan sabit bir ana radyonüklidle birleştiren her türlü sistemi,  Radyonüklid kit: Bitmiş radyofarmasötik, genellikle kullanımdan önce radyonüklidle birleşmiş veya yeniden oluşturulmuş her türlü preparatı  Radyonüklid prekürsör: Uygulamadan önce bir başka maddenin radyoaktif işaretlenmesi için üretilen herhangi başka bir radyonüklidi, 12

13  Kan Ürünü: İnsan kanı veya plazmasından endüstriyel yöntemlerle kamu yada özel kurumlar tarafından elde edilen ve özellikle albumin, immünoglobulin ve koagülasyon faktörleri gibi ürünleri içeren kan bileşenlerine dayalı tıbbi ürünleri,  Etkin Madde: Beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan farmakolojik aktif maddeleri,  Yardımcı Madde: Bir ürünün terkibinde yer alan, etkin madde ve maddeler dışında kalan maddeleri, 13

14  Başlangıç Maddeleri: Bir ürünün üretiminde kullanılan, ambalaj malzemeleri dışındaki her türlü maddeleri,  Bitmiş Ürün: Bütün üretim aşamalarından geçmiş, son ambalajı içinde kullanıma hazır ürünü,  Ruhsatlandırma: Bir ürünün, pazara sunulabilmesi için Bakanlıkça yapılan inceleme ve onay işlemlerini, 14

15  Ruhsat: Bir ürünün belli bir formül ile belirli bir farmasötik form ve dozda, kabul edilen ürün bilgilerine uygun olarak üretilip pazara sunulabileceğini gösteren, Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,  Plazma: Kanın hücrelerinden ayrıldığı ve içinde sadece kan proteinleri bulunan sıvı kısmını,  Seri: Bir ürünün üretim sırasında tek bir üretim döngüsünde elde edilen ve homojenliğin sağlandığı miktarı, 15

16  TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,  Spesifik Aktivite: Bir radyoaktif maddenin birim kütlesinin Curie veya Becquerel cinsinden ifade edilen aktivite yoğunluğunu,  Gümrük Birliği Alanı: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 3. maddesinin 3. bendinde tanımlanan Gümrük Birliği Gümrük Alanını, 16

17  Orijinal Tıbbi Ürün: Etkin madde/maddeler açısından bilimsel olarak kabul edilebilir etkinlik, kalite ve güvenliğe sahip olduğu kanıtlanarak, dünyada pazara ilk defa sunulmak üzere ruhsatlandırılmış/izin verilmiş ürünü,  Jenerik Tıbbi Ürün: Etkin maddeler açısından orijinal tıbbi ürün ile aynı kalitatif ve kantitatif terkibe ve aynı farmasötik forma sahip olan ve orijinal tıbbi ürün ile biyoeşdeğerliliği uygun biyoyararlanım çalışmaları ile kanıtlanmış tıbbi ürünü 17

18  Üretim Yeri: Ürünün pazara sunulmak üzere serbest bırakıldığı yeri,  Ortak Pazarlanan (Co-marketing) Ürün: Ruhsatlı veya ruhsat başvurusu yapılmış veya birlikte ruhsat başvurusunda bulunulan ürün ile aynı kalitatif ve kantitatif terkibe ve aynı farmasötik forma sahip olan, aynı üretim yerinde üretilen, ticari ismi hariç her açıdan bire bir aynı olan ürünü ifade eder. 18

19 RUHSAT BAŞVURUSU 19

20  Türkiye sınırları dahilinde yerleşik bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bir ürünü pazara sunmak amacıyla ruhsat alabilmek için gereken bilgi ve belgeleri, her bir farmasötik form için bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde hazırlayarak Bakanlığa sunar. 20

21 Ürünü pazara sunmak üzere ruhsat almak isteyen;  Gerçek kişilerin; eczacılık, tıp veya kimya bilim dallarında eğitim veren okullardan birisinden mezun olmaları ve Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip olmaları,  Tüzel kişilerin; yukarıda belirtilen vasıfları taşıyan ve başvuruya konu ürün veya ürünler hakkında bilgi birikimi ve deneyimi olan birini “yetkili kişi” sıfatıyla istihdam etmeleri, şarttır. 21

22 Bir ürüne ruhsat almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ nin Ek-1' ine uygun olarak hazırlanmış bilgiler ve aşağıda sayılan hususların gerçekleştirildiğine dair belgeler ile birlikte Bakanlığa başvuruda bulunur. 22

23 a) Başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin ye d inci maddesinde belirtilen mesleklerden birine mensup olduğunu gösteren diplomasının noter onaylı örneği, b) Başvuru sahibinin başvuruyu yapmaya yetkili olduğunu gösteren onaylı belge, c) Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda, şirketin kuruluş amaçlarını, ortaklarını ve sorumlu kişilerin görev ve unvanlarını belirten ticaret sicil gazetesinin aslı veya sureti, d) Başvuru sahibinin adı veya firma adı, daimi adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, e) Üreticinin adı, daimi adresi, telefon ve faks numarası, 23

24 f) Ürünün adı, g) Ampirik kimyasal formülün dışında, ürünün bileşenlerinin günlük terminolojideki kantitatif ve kalitatif özellikleri, şayet varsa Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen uluslararası mülkiyeti haiz olmayan ismi (INN), h) Üretim metodunun tanımı, ı) Terapötik endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve advers etkileri, i) Dozu, farmasötik formu, uygulama metodu ve yolu, raf ömrü, ambalaj miktarı, 24

25 j) Ürünün saklama koşulları, hastalara uygulanması, söz konusu ürünün çevre için yarattığı potansiyel riskler de göz önünde bulundurularak atık ürünün imha şeklinin belirtilmesi, k) Üretici tarafından kullanılan kontrol metotlarının tanımı (bileşenlerin ve bitmiş ürünün kantitatif ve kalitatif olarak analizi, sterilite testleri, pirojen maddeler, ağır metallerin bulunup bulunmadığına dair testler gibi özel testler, stabilite testleri, biyolojik ve toksisite testleri, üretim işleminin ara aşamasında yürütülen kontroller), l) Fiziko-kimyasal, biyolojik veya mikrobiyolojik testlerin sonuçları, m) Toksikolojik ve farmakolojik testlerin ve klinik araştırmaların sonuçları, 25

26 n) Ürünün ithali/lisanslı üretimi durumunda orijin firma tarafından düzenlenen ve geçerlilik süresini de gösteren ürüne ait orijinal kısa ürün bilgileri (KÜB), kullanma talimatı ve ambalaj örnekleri, o) Ürünün ithali durumunda, ithalatı yapan gerçek veya tüzel kişinin söz konusu ürünün Türkiye’ye ithali, ruhsatlandırılması ve satışı konusunda yetkili tek temsilci olduğunu veya eğer varsa ortak pazarlama yetkisini gösteren orijin firma tarafından düzenlenmiş belge ve Türkçe tercümesi, ö) Ürünün lisans altında üretilmesi durumunda, üretimi yapan gerçek veya tüzel kişinin, söz konusu ürünü Türkiye’de üreterek satabilecek yetkili tek temsilci olduğunu veya eğer varsa ortak pazarlama yetkisini gösteren orijin firma tarafından düzenlenmiş belge ve Türkçe tercümesi, 26

27 p) Üreticinin, Bakanlık yahut ilgili ülkenin yetkili otoritesi tarafınca onaylanmış İyi Üretim Uygulamaları çerçevesinde üretim yapabileceğini gösterir GMP belgesi, r) Başvuru sahibinin üretici olmaması durumunda, 23/10/2003 tarihli ve 25268 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip bir üretici ile yaptığı noter onaylı fason üretim sözleşmesi, s) Başvurusu yapılan ürün için, ruhsat başvurusu yapılmış diğer ülkelerin listesi ile birlikte ürünün pazara sunulduğu diğer ülke veya ülkelerin yetkili otoritelerince verilmiş onaylı Farmasötik Ürün Sertifikaları, 27

28 t) 24/7/1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü, 10/9/1997 tarihli ve 23106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği, 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ile 2/9/2004 tarihli ve 25571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Madde Kullanımında Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak uygulanabilir halde tıbbi ürünün çevre açısından oluşturabileceği risklerin tanımı, u) Bir radyonüklid jeneratörün ruhsatlandırma başvurusunda yukarıda belirtilenlere ek olarak, elüe edilecek nüklit preparatın kalitesini ve bileşimini etkileyebileceği için sistemin ve sistemi oluşturan bileşenlerin detaylı tanımının ve elüat veya süblimenin kantitatif ve kalitatif özelliklerinin bildirilmesi, 28

29 ü) Ambalaj ve etiketlemeye ilişkin mevzuatta belirtilen kısa ürün bilgileri ve bu doğrultuda hazırlanmış kullanma talimatı ve ürüne ait pazara sunulacak boyut ve dizaynda iç-dış ambalaj taslak örnekleri ile ithal/lisanslı üretilen ürünlerde bunların diğer ülke yetkili otoriteleri tarafından onaylanmış orijinal kısa ürün bilgileri, kullanma talimatı ve ambalaj örnekleri, v) Başvurusu yapılan ürün diğer ülkelerin yetkili otoritesi tarafından reddedilmiş, geri çekilmiş, askıya alınmış ise veya başvuru sahibi tarafından geri çekilmiş ise, bu ülkelerin listesinin, ürünün söz konusu ülkede ruhsatlandırılmış adı, yapılan işlemlerin tarihi ve gerekçesi ile birlikte belirtilmesi. Yukarıda yer alan bilgilerden güncellenenlerin Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. 29

30 y ) Farmakovijilans uygulamaları kapsamında ürün güvenliği sorumlusunun özgeçmişi, adresi, telefon ve faks numarası ve bu kişinin görevini tanımlayan belge, z ) Beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımına ilişkin yönetmelik kapsamında bilim servisini tanımlayan belge ve bu servisin adresi, telefon ve faks numarası, aa ) Ortak pazarlanan ürün başvurularında, ortak pazarlama yapacak gerçek veya tüzel kişilerin ortak pazarlama konusundaki yazılı onayları ile birlikte yalnızca Modül 1 bilgileri. * Farmakovijilans: advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması ve değerlendirilmesi. 30

31 Aşağıdaki hususlardan birinin kanıtlanması şartıyla, başvuru sahibi toksikolojik ve farmakolojik testlerin ve klinik araştırmaların sonuçlarını sunmak zorunda değildir: 31

32 1) Tıbbi ürünün esas itibariyle Türkiye’de daha önce ruhsatlandırılmış bir tıbbi ürüne temelde benzer olması ve orijinal tıbbi ürüne ilişkin pazarlama ruhsatı sahibinin, söz konusu başvurunun incelenmesi amacıyla orijinal tıbbi ürün dosyasında bulunan toksikolojik, farmakolojik ve/veya klinik referansların kullanılmasına rıza göstermesi, 32

33 2) Tıbbi ürünün bileşen veya bileşenlerinin, detaylı bilimsel bibliyografi yoluyla tespit edilen, makul düzeyde etkinlik ve kabul edilebilir güvenilirlikle yerleşmiş bir tıbbi kullanımının olması, 33

34 3) Tıbbi ürünün, yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca ruhsatlandırılmış ve veri imtiyazı süresini doldurmuş bir tıbbi ürüne temelde benzer olması. 34

35 Aşağıdaki özel durumlarda ruhsatın verilmesini takiben daha ileri çalışmaların yürütülmesi ve tıbbi ürünle ilgili advers etkilerin bildirilmesi koşuluyla Bakanlığın kararı çerçevesinde ruhsat verilebilir: 35

36 1) Söz konusu ürünün terapötik endikasyonlarının, başvuru sahibinin ayrıntılı kanıt sağlayamayacağı kadar az olması, 2) Mevcut bilimsel verilerin ışığı altında ayrıntılı bilgilerin sağlanamaması, 3) Bu tür bilgileri toplamanın kabul gören etik ilkelere aykırı olması, 36

37 Beşeri tıbbi ürünün farmasötik, klinik ve farmakolojik özelliklerine ve ruhsat başvurusu sahibine ilişkin bilgileri içerecek şekilde ve bu Yönetmeliğe dayanılarak yayınlanacak olan kılavuza uygun olarak sunulmalıdır. 37

38 Ruhsat sahibi, Bakanlığa başvuruda bulunurken ruhsat dosyasının kimyasal, farmakolojik, biyolojik, toksikolojik ve klinik kısımlarının her biri için ilgili uzmanlarca imzalanmış uzman raporlarını sunar. 38

39 RUHSAT BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ve RUHSATLANDIRMA 39

40 Başvuru dosyasının Bakanlığa ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekli değerlendirme yapılarak durum başvuru sahibine bildirilir. Başvurunun eksik bulunması halinde başvuru sahibi eksikliklerini 30 (otuz) gün içinde tamamlar. Eksikliklerin tamamlanarak Bakanlığa sunulmasından sonra yapılacak ikinci ön inceleme de 30 (otuz) gün içinde sonuçlanır. 40

41 1)Başvuru sahibinin Kanun ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmaması, 2)İkinci ön incelemeye tabi tutulan ve eksikliği tamamlanmamış olan başvuru olması, 41

42 Bakanlık, ön incelemesi tamamlanmış eksiksiz bir ruhsat başvurusunu, ruhsatlandırma koşullarının yerine getirilip getirilmediğini inceleyerek, bu başvurunun kabul edilmesini takiben 210 (ikiyüzon) gün içinde sonuçlandırır. Ancak, Bakanlığın başvuru sahibinden talep ettiği hususların temin edilmesi için gereken süre ve olağanüstü haller bu süreye dahil edilmez. 42

43 1)Öngörülen kullanım şartlarındaki etkinliğinin kanıtlanmış olması, 2)Güvenilirliğin kanıtlanmış olması, 3)Resmi Gazete ile kaldırılmış 4)Uygun teknik ve farmasötik özelliklere sahip olması 43

44 44

45 a)Normal kullanım şartlarında, potansiyel riskin tedavi etkisinden fazla olduğunun, b)Terapötik etkisinin yetersiz olduğu veya bunun yeterli şekilde kanıtlanamadığının, c) Resmi Gazete ile kaldırılmış d) Resmi Gazete ile kaldırılmış e) Kalitatif ve kantitatif formülünün, bildirilen kontrol yöntemleri uygulandığında sonuç alınamadığı veya beyan edilen spesifikasyonlarının kabul edilebilir limitlerin dışında bulunduğu hususunda ikaz edilmesine rağmen ikinci kez yapılan kontrollerde de uygunsuzluğun devam etmesi durumlarında. 45

46 Red kararı alındığında gerekçeli olarak başvuru sahibine bildirilir. Karara 30 gün içinde yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. Bu süre içinde itiraz edilmez ise, başvuru belgeleri sahibine iade edilir. Yapılan itiraz 90 gün içinde Bakanlık tarafından değerlendirilir ve sonuç bildirilir. 46

47 Aynı formül ve farmasötik şekildeki ürün için aynı gerçek veya tüzel kişiye, farklı bir ticari isimle de olsa ikinci bir yerli veya ithal ruhsatı verilemez. Bakanlıkça ruhsat verilen ürünlerin isimleri, ruhsat sahibinin adı soyadı ve ruhsat numarası ile birlikte Resmi Gazete’de ilan edilir. 47

48 5 yıl 48

49 a)Normal kullanım şartlarında zararlı etkilerinin ortaya çıkması b)Terapötik etkisinin olmadığının tesbiti veya yetersiz olduğunun tesbiti, c)Ruhsata esas olan formülasyondan farklı bir formülasyon ile üretilmesi d)Ruhsata esas formül, doz, farmasötik form, ambalaj ve kısa ürün bilgilerinde Bakanlığın bilgisi ve/veya onayı dışında değişiklik yapılması 49

50 e)Üretim ve kontrol yöntemleri bakımından bilimsel ve teknik ilerlemelerin dikkate alınmaması, f)Piyasa kontrolleri sonucunda yapılan uyarıların dikkate alınmaması, g)Ambalaj ve etiketleme ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması, h)Ürünle ilgili Bakanlık talimatlarına ve uyarılarına cevap verilmemesi, 50

51 i)Ruhsatlandırma için sunulan bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi, j)Ruhsatlandırıldıktan sonra 3 yıl içinde fiili olarak pazara sunulmaması, k)Firma tarafından sunulan gerekçelerin Bakanlık tarafından uygun bulunması, l)Farmakovijilans uygulamaları çerçevesinde ulaşan bildirimlerin Bakanlık tarafından yapılan risk/yarar değerlendirilmesi sonucunda ruhsatın askıya alınmasına karar verilebilir. 51

52 a)22. maddede sayılan hallerden bir veya birkaçı sebebiyle ruhsatı askıya alınan ürünler hakkında ruhsat sahibi tarafından en geç 6 ay içinde askıya alınma gerekçesinin aksini ispatlayan bilgi ve belgelerin sunulmaması, b)Ruhsat sahibinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi durumunda üretimden veya ithalattan vazgeçilmesi, 52

53 ÇEŞİTLİ ve SON HÜKKÜMLER 53

54 TIBBİ ÜRÜN RUHSAT BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ ve BELGELER 54

55 (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat başvuru dosyasında yer alması gereken bilgi ve belgeler, bu Ek’te belirtilen gerekler uyarınca Bakanlığa sunulmalıdır. Başvuru dosyası hazırlanırken, Ortak Teknik Dokümanın (CTD) kılavuzu takip edilmelidir. 55

56 (2) Bilgi ve belgeler beş modül olarak sunulmalıdır: Modül 1İdari Bilgiler Modül 2Kalite Bilgileri, Klinik Dışı ve Klinik Özetler, Modül 3Kimyasal, Farmasötik ve Biyolojik Bilgiler Modül 4Klinik Dışı Raporlar Modül 5Klinik Çalışma Raporları 56

57 (3) CTD’nin Bakanlığa sunumu, her türlü ruhsat başvurularında tam ya da kısaltılmış başvuru olduğuna bakılmaksızın geçerlidir. Bu ayrıca yeni kimyasal maddeler, radyofarmasötikler, plazmadan elde edilen ürünler, aşılar ve bitkisel tıbbi ürünler de dahil olmak üzere her türlü ürün için uygulanır. 57

58 (4) Başvuru sahipleri, ruhsat başvuru dosyasını oluştururken, Bakanlık tarafından beşeri tıbbi ürünlerle ilgili yayımlanmış olan diğer mevzuatı da dikkate almalıdırlar. 58

59 (5) Dosyanın kalite bölümü (kimyasal, farmasötik ve biyolojik), genel monograflar ve genel bölümler dahil tüm monograflar Avrupa Farmakopesine uygun olmalıdır. Üretim süreci, “Beşeri Tıbbi Ürünler İmlathaneleri Yönetmeliği” ve aynı Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmış olan kılavuzda belirtilen ilkelere uygun olmalıdır. 59

60 (6) Ürünün lehine olsun ya da olmasın, bahsi geçen ürünün değerlendirilmesiyle ilgili bütün bilgiler tıbbi ürünün başvurusu sırasında sunulmalıdır (farmakotoksikolojik veya klinik test ya da başvuruda bahsedilmeyen terapötik endikasyonlarla ilgili tamamlanmış araştırmalar vb.). 60

61 (7) Türkiye’de yürütülen bütün klinik araştırmaların “İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” gereklerine tam olarak uyması gerekir. İlgili klinik araştırmaların Yönetmelikte belirtilen esaslar uyarınca belirlenmiş iyi klinik uygulamalar ve etik ilkelerin temelinde tasarlanması, uygulanması ve rapor edilmesi gerekir. 61

62 (8) Klinik dışı (farmakotoksikolojik) çalışmalar, “İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik” ile “İyi Laboratuvar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Çalışmaların Kontrolüne Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yürütülmelidir. 62

63 (9) Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için hayvanlar üstündeki tüm testler, hayvanların korunmasını sağlamak ile ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmalıdır. 63

64 (10) Yarar/risk değerlendirmesini izlemek amacıyla, ilk başvuruda bulunmayan herhangi yeni bir bilgi ve tüm farmakovijilans bilgileri Bakanlığa sunulmalıdır. 64

65 BÖLÜM I Modül 1 ila 5 65

66 “Özel başvurular” için, örneğin yerleşik tıbbi kullanım, tamamen benzer ürünler, sabit kombinasyonlar, benzer biyolojik ürünler, istisnai durumlar ve karma başvurular içerir. 66

67 Biyolojik tıbbi ürünler (Plazma Ana Dosyası, Aşı Antijen Ana Dosyası), radyofarmasötik, bitkisel tıbbi ürünler ve “Özel başvuru gerekleri” ile ilgilidir. 67

68 “İleri tedavi tıbbi ürünleri” ile ilgilidir ve gen tedavisi tıbbi ürünlerinin (insan otolog ya da allojenik sistemini veya ksenojenik sistemi kullanan) ve hem insan hem de hayvan orijinli hücre tedavisi tıbbi rürnleri ile ksenojenik transplantasyon tıbbi ürünlerinin özel gereklerini içerir. 68

69 RUHSATLI ÜRÜNLER ŞUBESİ 69

70 Firma talep yazısı (antetli) ve içerisinde talebini ilgilendiren belge ve bilgiler bulunan ilk müracaatta verilmiş olan barkod numaralı dosya ile işlemler yapılır. 70

71 a-Ruhsatlı ürün ile ilgili bir başvuru yapıldığında, ürünün ruhsata esas dosyası elektronik ortamda kayıtlı ise, bilgisayar ortamında salt okunur şekilde görüntülenir. Elektronik ortamda olmayan dosyalar ise arşivden çıkarılır. 71

72 b-Gelen başvuru ile ilgili evraklar ruhsata esas dosya ile elektronik ortamda ilişkilendirilir. c-Başvuru ile ilgili bilgi ve belgeler değerlendirilmeye alınır. 72

73 RUHSATLI ÜRÜNLER ŞUBESİNDE YAPILAN İŞLEMLER 73

74 1. Şubeye giren evrakların listelerinin yapılması, sınıflandırılması ve takibi 2. Komisyon toplantılarının düzenlenmesi, gerekli hazırlıkların yapılması ve çalışmaların takibi 3. Ruhsat yenilemesi (geçerlilik süresinin uzatılması) (KÜB) 4. Tip Değişiklikler: Tip IA ve Tip IB Küçük Değişiklikler, Tip II Büyük Değişiklikler, 5. Prospektüs değişiklikleri /Hasta kullanım talimatı- Dış ambalaj etiket işlemleri 74

75 6. Numune işlemleri 7. Zayii ruhsat işlemleri 8. Satış izinleri 9. Barkod onayı 10. Ruhsat iptalleri ve askıya alma 11. Ruhsat şerhleri 12. İhraç isim şerhleri 13. Mahkeme yazıları 14. Kurumlar ve Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanlıkları arası yazışmalar 75

76 15. Fiyat formu işlemleri 16. TÜFAM (Türkiye Farmakovijilans Merkezi)’dan gelen kararlara ait işlemler 17. Komisyonlarca alınan prensip kararlarının ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile Firmalara ve Genel Müdürlüğümüz İlgili Daire Başkanlıklarına bildirilmesi 18. Diğer işlemler Ayrıca tüm aşamalarda sorgulama ve rapor alınabilmesi gerekmektedir. 76

77  Bilgisayar ortamında Daire Başkanlığına sevk edilen Başvuru evraklarının Ruhsatlı Ürünler Şubesine yine bilgisayar ortamında Daire Başkanlığı tarafından sevki yapıldığında hangi evrağın hangi personele verildiği, ne aşamada olduğu, varsa sevki yapılan ilgili yerler istenilen tarih aralığında sorgulanabilir ve listelenebilir olmalıdır. 77

78  Bilgisayar ortamında ilgili komisyonlara sevki yapılan ve otomatik olarak komisyon sırasına giren başvuru evrakları ilgili dosyaları ile ilişkilendirilerek ilgili komisyon değerlendirilmesine alınır.  Komisyonlarda; a-uygunluk kararı, b-ret kararı, c-eksik bilgi ve belge isteme kararı, d-diğerleri (evrakla ilgili dosyanın bulunamaması, komisyon üyelerinin toplanamaması/eksik toplanması, komisyon üyelerinin incelemeyi/karar vermeyi ertelemesi v.b.)  Komisyonlardaki işlem hareketleri a ve b işlemleri yapılmamışsa ilk giren ilk çıkar mantığına göre düzenlenir. 78

79  Evrak talep yazısı ve bu talebi ilgilendiren bilgi ve belgelerle başvuru yapılır. Başvuru sahibi Yönetmelik uyarınca Kısa Ürün Bilgilerini sunar.  Bu başvuru evraklarında bulunması gerekenler: - Kısa ürün bilgileri (KÜB) - Prospektüs/Hasta Kullanım Talimatı - İç Dış ambalaj örnekleri - Ruhsatname aslı - Farmakovijilans (TÜFAM’dan bu bilgiler kontrol edilecek) 79

80 Yapılan işlemler: Gelen bu bilgiler, dosyada mevcut eski KÜB, Prospektüs/Hasta Kullanım Talimatı, İç Dış ambalaj örnekleri ile karşılaştırılır. Eğer Ruhsatlandırılmış veya ruhsatlandırma başvurusu yapılmış beşeri tıbbi ürünlerdeki değişikliğe ait başvuru formu (varyasyon kılavuzu) doğrultusunda başvurulması gereken bir değişiklik saptanır ise Varyasyon kılavuzu doğrultusunda başvurulması istenir. 80

81 Eğer firmadan gelen tüm belge ve bilgiler eksiksiz ve uygun ise: Ruhsatnameye şerh verilir eğer Ruhsatnamenin aslı gönderilmemiş ise istenir. Bu şerh ile birlikte geçerlilik süresi de şerhte belirtilen tarihe kadar uzatılmış olur (5 yıl veya 10 yıl ilave edilir). Firmaya bilgisayar ortamında üretilen bir yazı ekinde ruhsatname aslı gönderilir. 81

82 Eğer firmadan gelen belge ve bilgiler eksik ise: 1. Ruhsatnamenin aslı eksik, diğer bilgiler tam ve uygun ise; firmadan ruhsatname aslı istenir. 2. KÜB eksik, diğer bilgi ve belgeler tam ise; firmadan KÜB istenir. 3. Ruhsatname aslı, KÜB tam ve uygun, prospektüs, iç dış ambalaj örnekleri eksik ise; ruhsatnameye şerh verilir. Bu şerhle birlikte geçerlilik süresi de şerhte belirtilen tarihe kadar uzatılmış olur. Firmaya ruhsatname aslı gönderilir. 82

83 Eğer firmadan gelen belge ve bilgiler eksik ise: 4.Farmakovijilans ile ilgili bilgi eksik ise, ruhsat yenilemesi için sonuç beklenir. Sonuç olumlu gelirse; ruhsat yenilemesi yapılır. Olumsuz gelirse; yönetmeliğin 22. maddesi doğrultusunda ruhsatın askıya alınması kararı verilebilir ya da ruhsat geçerlilik süresi uzatılmaz. 83

84  Kalite ile ilgili verilen bilgiler yeterli ise ruhsatnameye şerh verilir. Bu şerhle birlikte geçerlilik süresi de uzatılmış olur.  Eğer kalite ile ilgili bilgiler yetersiz ise, ruhsatnameye şerh verilmez ve değişikliklerle ilgili olarak varyasyon kılavuzu doğrultusunda başvurulması bilgisayarda üretilen bir yazı ile istenir. 84

85 *Tip IA değişiklikleri başvuru evrakının teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde TİTCK tarafından değerlendirilir. Firma 14 gün sonunda TİTCK tarafından cevap beklemeksizin Tip IA değişikliğini uygulamaya geçirebilir. *Tip IB değişiklikleri başvuru evrakının teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde TİTCK tarafından değerlendirilir. Firma 30 gün sonunda TİTCK tarafından cevap beklemeksizin Tip IB değişikliğini uygulamaya geçirebilir. 85

86 *Tip II değişiklik, başvuru evrakının teslim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde TİTCK tarafından değerlendirilir ve görüş bildirilir. *Endikasyon değişikliği veya ilavesi olma durumunda değerlendirme süresi 90 güne kadar uzatılabilir. 86

87 1.Grup (Tip IA): Şube tarafından değerlendirilir, 2.Grup (Tip IB): Şube/ Teknoloji (Tip Komisyonunda ve Tip + BY/BE) Komisyonunca değerlendirilir. 3.Grup (Tip II): Şube / Prospektüs Komisyonu / Teknoloji Komisyonu / Ana Komisyonca değerlendirilir. 3.Grup (Beşeri Grip Aşıları): Şube / Prospektüs Komisyonu / Teknoloji Komisyonu / Ana Komisyonca değerlendirilir. 87

88 a)Etkin madde/maddelerde değişiklikler: 1.Etkin madde/maddelerin, etkinlik/güvenilirlik özelliklerinin önemli derecede farklı olmadığı, aynı terapötik gruba sahip farklı bir tuzu/ester kompleksi/türevi ile değiştirilmesi, 2.Etkinlik ve güvenilirlik özellikleri önemli derecede değişmeyen farklı bir izomer farklı bir izomer karışımı ile değiştirilmesi, 3.Biyolojik bir maddenin veya biyoteknoloji ürününün molekül yapısı değişik olan çok az farklı olan bir madde ile değiştirilmesi, 4.Radyofarmasötik için yeni bir ligand veya bağlantı mekanizması, 5.Etkinlik ve güvenlik özelliklerinin önemli derecede farklı olmadığı bitkisel ilaç preparatında bitkisel drog oranının veya ekstraksiyon solvanının değiştirilmesi. 88

89 b)Doz, farmsötik formları ve uygulama yolunda değişiklikler: 1.Biyoyararlanımda değişiklik, 2.Farmakokinetikte değişiklik (Örn: salım hızında değişiklik), 3.Yeni doza potens ilavesi veya değişiklik, 4.Yeni farmasötik form ilavesi veya değişiklik, 5.Yeni uygulama yolu ilavesi veya değişikliği. 89

90 1. Dosyalar Bakanlığa sunulduktan sonra 30 gün içinde tam olup olmadıkları değerlendirilir. Eksik varsa firmaya bildirilir. Firma cevap vermez eksik tamamlamazsa dosya iade edilir. Eğer firma 30 gün içinde eksikleri tamamlayıp tekrar sunar ise 30 günlük “ikinci ön inceleme” başlar ve sonuçlandırılır. 2. ön incelemede de eksikler tamamlanmamış ise dosya iade edilir. İade sonrası yapılan başvurulur yeni başvuru olarak değerlendirilir. 2. Bilgi ve belgeleri tam olan ruhsat dosyasının 210 günlük ruhsatlandırma süreci başlar. Süreç başlama tarihi firmaya yazılı olarak bildirilir. 90

91 1. Bütün modülleri içeren, bilgi ve belgeler yönünden eksiksiz olan dosya için incelemenin başladığını belirtir yazı firmaya bildirilir ve dosya ruhsatlandırma bilimsel komisyonuna sevk edilir. 2. Başvuru sahibi fiyat değerlendirmesi için müracaatta bulunabilir. Fiyatlandırma süreci, tanınan 210 günlük ruhsatlandırma sürecinin dışındadır. *Fiyatlandırma işlemleri sonuçlanmayan ürünler için satış iznine müracaatta bulunulamaz. 91

92 3. - Başvuru Ana Komisyon’da uygunluk alması halinde, başvuru Teknolojik açıdan değerlendirmeye alınır. Ayrı sunulan BY/BE dosyaları 210 günlük ruhsatlandırma süresinin haricinde tutulur. - Ana Komisyon’dan red kararı çıkarsa başvuru sahibine bildirilir. Sahibinden 30 gün içinde cevap gelmediği takdirde ruhsat dosyası sahibine iade edilir. 92

93 - Başvuru sahibinin red kararına 30 gün içinde itiraz etmesi durumunda başvuru Ruhsatlandırma Bilimsel Komisyonu’nda 90 gün içinde değerlendirilir ve nihai karar verilir. Bu değerlendirme sırasında gerekli görülür ise firmaya sözlü açıklama ve savunma hakkı verilebilecektir. İtiraz kabul edilmez ise dosya iade edilir. İtiraz kabul edilir ise dosya teknolojik açıdan değerlendirmeye alınır. 93

94 - Ana Komisyon eksik bilgi isterse, firma bildirimden itibaren 30 gün içinde cevap vermelidir ve gelen cevap 90 gün içinde değerlendirilir. - Çıkan sonuç olumlu ise, Teknolojik değerlendirmeye alındığı firmaya bildirilir. - Çıkan sonuç red ise bu karar firmaya bildirilir, dosyalar başvuru sahibine iade edilir ve bu karara itiraz edilmez. * Bundan sonra yapılacak başvurular yeni ruhsat başvurusu olarak değerlendirilecektir. 94

95 4. Başvuru sahipleri, teknolojik değerlendirme aşamasında olan başvuruları için paralel işlem yapılması amacıyla, yetkili kişi tarafından onaylı, analiz sonucu ne olursa olsun herhangi bir hak talep etmeyeceğini belirtir bir taahhütname ile Modül 1’in başvuru formu ve Modül 3 kalite bilgilerinin yer aldığı analiz dosyasını Bakanlığa, yeterli miktardaki numuneyi de analiz yaptırılmak üzere RSM’ye gönderir. 95

96 5. Teknolojik incelemesi olumlu sonuçlanan dosya RSM’de devam etmekte olan analizleri sonuçlanması beklenmeden KÜB ve kullanma talimatı yönünden ilgili komisyonda, ambalaj, etiket ve isimle ilgili değerlendirme ise ilgili şubelerde değerlendirmeye alınır * Sözkonusu değerlendirmelerde eksiklik durumunda, eksikler tamamlanana kadar başvuru sahibiyle yazışmalar devam eder. 96

97  RSM analiz raporu olumlu gelmiş,  Teknoloji,  BY/BE,  Amblaj/etiket, KÜB, kullanma talimatı,ismi uygun bulunan başvurunun ruhsat harcı ve barkodu ruhsat düzenlemesi amacıyla başvuru sahibinden istenir. *Ruhsatlandırmayı takiben Bakanlıkça BY/BE gerektiren ürünler için BY/BE Sertifikası düzenlenir. 97

98 CTD Common Technical Documan (=Ortak Teknik Doküman) 98

99 Başvuru Sahiplerine Bildiriler aşağıdaki ciltlerde yayımlanmıştır:  Ruhsatlandırma prosedürleri ile ilgili olan Cilt 2A  Başvuru dosyasının sunum ve formatı ile ilgili olan Cilt 2B -CTD’ de, kalite, güvenlik ve etkinlik açılarından revize edilmiş ICH CTD kılavuzunu içerir (bkz, http://ich.org).http://ich.org  Ruhsatlandırma kılavuzları ile ilgili olan Cilt 2C 99

100  CTD, üç ICH bölgesi olan Avrupa, ABD ve Japonya’ daki ruhsatlandırma makamlarına sunulacak başvuruların planlı şekilde sunumu için uluslararası çapta üzerinde uzlaşmaya varılan bir formattır.  CTD’ nin hedefi, zaman ve kaynak tasarrufunda bulunmak ve ruhsatlandırma incelemelerini ve iletişimi kolaylaştırmaktır. 100

101  CTD, elde edilen veriler için uygun bir format sunmaktadır. Başvuru sahipleri kılavuzda belirtildiği gibi, Ortak Teknik Doküman’ ın genel yapısını değiştirmemelidir.  Ancak, klinik dışı ve klinik özetlerde, başvuru sahipleri, sonuçların anlaşılmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak üzere, teknik bilgilerin mümkün olan en iyi tablo sunumunu vermek gerekirse bireysel formatları değiştirebilir. 101

102  CTD sunumu prosedüre tam ve kısaltılmış başvuru olduğuna bakılmaksızın, tüm ruhsat başvurusu türleri için geçerli olacaktır.  CTD formatı, tüm ürün türleri için geçerli olacaktır (radyofarmasötikler, aşılar, bitkisel ürünler, vs.). 102

103  Başvuru dosyalarının içeriğine ilişkin mevcut şartlar, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ nin 8. maddesine ve Ek I’ e uygun olarak sunulmalıdır”.  Başvuru sahiplerinin, son güncellenmiş bilgileri doğrulamak üzere, aşağıda verilen web adreslerine başvurmaları önerilmektedir: http://www.saglik.gov.tr. http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/vol/home.h tm 103

104  Ortak Teknik Doküman beş modüle ayrılmıştır. Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 104

105  Modül 1 İdari, ulusal bilgiler sunulmuştur. Bu modül, idari veriler açısından ulusal gereksinimleri içermektedir (örn. başvuru formu, önerilen kısa ürün bilgileri, etiketlendirme ve kullanma talimatı vs.). 105

106  Uygun kalifikasyonlara (niteliklere) ve deneyime sahip kişiler (uzmanlar) tarafından hazırlanması gereken, yüksek düzeydeki özetleri içermektedir (Kaliteye İlişkin Genel Özet, Klinik Dışı Genel Bakış/ Özetler ve Klinik Genel Bakış/ Özetler). 106

107  Kimyasal, farmasötik ve biyolojik dokümantasyon sunmaktadır. Bu bilgilerin Kılavuz M4Q’ da belirtildiği gibi yapılandırılmış olması gerekmektedir. 107

108  İlaç/ etkin madde ve bir ilaç/ tıbbi ürün üzerinde gerçekleştirilen toksikolojik ve farmakolojik Testlere ilişkin dokümantasyon Klinik Dışı Yazılı Özetlerde (Modül 2 den) ve Klinik Dışı Çalışma Raporları tarafından ( Modül 4 ) sağlanması gerekir. 108

109  İlaç/ tıbbi ürün ile ilgili yürütülen Klinik Çalışmalara ilişkin dokümantasyon, Klinik Yazılı Özetlerde (Modül 2’den) ve Klinik Çalışma Raporlarından ( Modül 5 ) temin edilmesi mümkündür. 109

110 110

111 “X” tıbbi ürünün (ticari) adı yerine geçmektedir.  X nedir ve ne için kullanılır  X’ i başlamadan önce  X nasıl  Olası yan etkileri  X’ in saklanması 111

112 Diğer bilgiler  {(Ticari) adı, dozu ve farmasötik formu}  {Etkin madde}  {Ruhsat Sahibi} bilgileri bulunur. 112

113 1.Tıbbi Ürünün Adı 2.Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi 3.Farmasötik Formu 113

114 4.Klinik Özellikleri 4.1Terapötik Endikasyonları 4.2Dozaj ve Uygulama Yöntemi 4.3Kontrendikasyonlar 4.4Kullanım için Özel Uyarılar ve Özel Önlemler 4.5Diğer Tıbbi Ürünlerle Etkileşim ve Diğer Etkileşim Biçimleri 4.6Gebelik ve Laktasyon 4.7Araç ve Makine Kullanma Yeteneği Üzerindeki Etkiler 4.8İstenmeyen etkiler 4.9Doz aşımı 114

115 5.Farmakolojik Özellikleri 5.1Farmakodinamik Özellikleri 5.2Farmakokinetik Özellikleri 5.3Klinik Öncesi Güvenilirlik Verileri 115

116 6.Farmasötik Özellikleri 6.1Yardımcı Maddelerin Listesi 6.2Geçimsizlikler 6.3Raf ömrü 6.4Özel Saklama Önlemleri 6.5Ambalajın Yapısı ve İçeriği 6.6Kullanıma Hazırlama ve İmha Talimatları 116

117 7.Ruhsat Sahibi 8.Pazarlama Ruhsat Numarası 9. İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi 10.Küb’ ün Revizyon Tarihi 117

118 1.Tıbbi Ürünün Adı 2.Etkin Madde/Maddelerin Bildirimi 3.Yardımcı Maddelerin Listesi 4.Farmasötik Formu ve İçeriği 118

119 5.Uygulama Yöntemi ve Yolu/Yolları 6.Tıbbi Ürünün Çocukların Göremeyeceği ve Erişemeyeceği Yerde Saklanması Gerektiğine İlişkin Özel Uyarı 7.Eğer Gerekliyse, Diğer Özel Uyarılar 8.Son Kullanım Tarihi 119

120 9.Özel Saklama Koşulları 10.Kullanılmayan Tıbbi Ürünlerin ya da Eğer Gerekirse, Bu Tıbbi Ürünlerden Oluşan Atık Maddelerin İmha Edilmesi için Özel Önlemler 11.Pazarlama Ruhsat Sahibinin Adı Ve Adresi 12.Pazarlama Ruhsat Numarası/Numaraları 120

121 13.İmalatçının Seri Numarası 14.Beşeri Tıbbi Ürünün Genel Sınıflandırması 15.Kullanıma ait Bilgiler 121

122 MODÜL 1 122

123 Modül 1 İdari Bilgiler Modül 1 İçindekiler Tablosu 1.0 Kapak Yazısı 1.1 Kapsamlı İçindekiler Tablosu 1.2 Başvuru Formu 1.3 Ürün Bilgisi 1.3.1 KÜB, Ambalaj, Etiket ve Kullanma Talimatı 1.3.2 Taslaklar 1.3.3 Örnekler 1.3.4 Okunabilirlik Testi 1.3.5 Halen Üye Devletlerde Onaylanmış Bulunan KÜB’ leri 123

124 Modül 1 (devam) 1.4 – Uzmanlar Hakkında Bilgi 1.4.1 Kalite 1.4.2 Klinik Dışı 1.4.3 Klinik 1.5 – Farklı Başvuru Tipleri İçin Spesifik Gereklilikler 1.5.1 Bibliyografik Başvurulara İlişkin Bilgi 1.5.2 Kısaltılmış Başvurulara İlişkin Bilgi 1.6 - Çevresel Risk Değerlendirmesi 1.6.1 Non-GDO (Genetiği Değiştirilmemiş Organizmalar) 1.6.2 GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) 124

125 MODÜL 2 125

126 Modül 2 Ortak Teknik Doküman (CTD) Özetleri Modül 2.1Ortak Teknik Doküman İçindekiler Tablosu (Modül 2 – 5) Modül 2.2Giriş Modül 2.3Genel Kalite Özeti Modül 2.4Klinik Dışı Genel Özet Modül 2.5Klinik Genel Özet Modül 2.6Klinik Dışı Özet Modül 2.7Klinik Özet 126

127 Modül 2.1 Ortak Teknik Doküman İçindekiler Tablosu (Modül 2 – 5) Modül 2: Ortak Teknik Doküman Özetleri CTD İçindekiler Tablosu (Modül 2 – 5) CTD Giriş Genel Kalite Özeti Klinik Dışı Genel Özet Klinik Genel Özet Yazılı ve Çizelgeli Klinik Dışı Özet Farmakoloji Farmakokinetik Toksikoloji Klinik Özet Biyofarmasötik ve İlgili Analitik Yöntemler Klinik Farmakoloji Araştırmaları Klinik Etkinlik Klinik Güvenilirlik Bireysel Araştırmaların Özetleri 127

128 Modül 3:Kalite Modül 3 İçindekiler Tablosu Veri Kitlesi Anahtar Literatür Referansları Modül 4:Klinik Dışı Araştırma Raporları Modül 4 İçindekiler Tablosu Araştırma Raporları Literatür Referansları Modül 5:Klinik Araştırma Raporları Modül 5 İçindekiler Tablosu Tüm Klinik Araştırmaların Çizelgeli Listesi Klinik Araştırma Raporları Literatür Referansları 128

129 MODÜL 3 129

130 Modül 3 Kalite Kimyasal etken madde/maddeler ve biyolojik tıbbi ürünler için kimyasal farmasötik ve biyolojik dokümantasyon 3.1 Modül 3 İçindekiler Tablosu 3.2 Veri Grubu  130

131 3.2.S ETKİN MADDE (İSİM, ÜRETİCİ) 3.2.S.1 Genel Bilgiler (isim, üretici) 3.2.S.1.1 Nomenklatür (isim, üretici) 3.2.S.1.2 Yapı (isim, üretici) 3.2.S.1.3 Genel Özellikler (isim, üretici) 3.2.S.2 Üretim (isim, üretici) 3.2.S.2.1 Üretici(ler) (isim, üretici) 3.2.S.2.2 Üretim Sürecinin ve Süreç Kontrollerinin Tanımı (isim, üretici) 3.2.S.2.3 Materyallerin Kontrolü (isim, üretici) 3.2.S.2.4 Kritik Adımlar ve Ara Maddelerin Kontrolleri (isim, üretici) 3.2.S.2.5 Proses Validasyonu ve/veya Değerlendirme (isim, üretici) 3.2.S.2.6 Üretim Prosesi Gelişimi (isim, üretici) 131

132 3.2.S.3 Karakterizasyon (isim, üretici) 3.2.S.3.1 Yapının ve Diğer Özelliklerin Açıklanması (isim, üretici) 3.2.S.3.2 Safsızlıklar (isim, üretici) 3.2.S.4 Etkin Maddenin Kontrolü (isim, üretici) 3.2.S.4.1 Spesifikasyon (isim, üretici) 3.2.S.4.2 Analitik Prosedürler (isim, üretici) 3.2.S.4.3 Analitik Prosedürlerin Validasyonu (isim, üretici) 3.2.S.4.4 Seri Analizleri (isim, üretici) 3.2.S.4.5 Spesifikasyonun Geçerliliği (isim, üretici) 3.2.S.5 Referans Standartlar veya Materyaller (isim, üretici) 3.2.S.6 Kap Kapak Sistemi (isim, üretici) 132

133 3.2.S.7 Stabilite (isim, üretici) 3.2.S.7.1 Stabilite Özeti ve Sonuçlar (isim, üretici) 3.2.S.7.2 Onay sonrası Stabilite Protokolü ve Stabilite Taahhüdü (isim, üretici) 3.2.S.7.3 Stabilite Verileri (isim, üretici) 133

134 3.2.P. MÜSTAHZAR (İSİM, DOZAJ FORMU) 3.2.P.1 Müstahzarın Tanımı ve Kompozisyonu (isim, dozaj formu) 3.2.P.2 Farmasötik Gelişim (isim, dozaj formu) 3.2.P.2.1 Müstahzar bileşenleri (isim, dozaj formu) 3.2.P.2.1.1 Etkin madde (isim, dozaj formu) 3.2.P.2.1.2 Yardımcı Maddeler (isim, dozaj formu) 3.2.P.2.2 Müstahzar (isim, dozaj formu) 3.2.P.2.2.1 Formülasyon Gelişimi (isim, dozaj formu) 3.2.P.2.2.2 Eksez-Doz (isim, dozaj formu) 3.2.P.2.2.3 Fizikokimyasal ve Biyolojik Özellikler (isim, dozaj formu) 3.2.P.2.3 Üretim Proses Gelişimi (isim, dozaj formu) 3.2.P.2.4 Kap Kapak Sistemi (isim, dozaj formu) 3.2.P.2. 5 Mikrobiyolojik Özellikler (isim, dozaj formu) 3.2.P.2. 6 Geçimlilik (isim, dozaj formu) 134

135 3.2.P.3 Üretim (isim, dozaj formu) 3.2.P.3.1 Üretici/Üreticiler (isim, dozaj formu) 3.2.P.3.2 Seri Formülü (isim, dozaj formu) 3.2.P.3.3 Üretim Prosesinin ve Proses Kontrollerinin tarifi (isim, dozaj formu) 3.2.P.3.4 Kritik Basamakların ve Ara Maddelerin Kontrolleri (isim, dozaj formu) 3.2.P.3.5 Proses Validasyonu ve/veya Değerlendirme (isim, dozaj formu) 135

136 3.2.P.4 Yardımcı Maddelerin Kontrolü (isim, dozaj formu) 3.2.P.4.1 Spesifikasyonlar (isim, dozaj formu) 3.2.P.4.2 Analitik Prosedürler (isim, dozaj formu) 3.2.P.4.3 Analitik Prosedürlerin Validasyonu (isim, dozaj formu) 3.2.P.4.4 Spesifikasyon doğrulanması (isim, dozaj formu) 3.2.P.4.5 Beşeri veya Hayvan Kaynaklı Yardımcı Maddeler (isim, dozaj formu) 3.2.P.4.6 Yeni Yardımcı maddeler (isim, dozaj formu) 136

137 3.2.P.5. Müstahzarın kontrolü (isim, dozaj formu) 3.2.P.5.1 Spesifikasyon/spesifikasyonlar (isim, dozaj formu) 3.2.P.5.2 Analitik Prosedürler (isim, dozaj formu) 3.2.P.5.3 Analitik Prosedürlerin Validasyonu (isim, dozaj formu) 3.2.P.5.4 Seri Analizleri (isim, dozaj formu) 3.2.P.5.5 Safsızlıkların Karakterizasyonu (isim, dozaj formu) 3.2.P.5.6 Spesifikasyon/ların Doğrulanması (isim, dozaj formu) 3.2.P.6 Referans Standartlar veya Materyaller (isim, dozaj formu) 3.2.P.7 Kap Kapak Sistemi (isim, dozaj formu)  137

138 3.2.P.8 Stabilite (isim, dozaj formu) 3.2.P.8.1 Stabilite Özeti ve Sonuç (isim, dozaj formu) 3.2.P.8.2 Onay sonrası Stabilite Protokolü ve Stabilite Taahhüdü (isim, dozaj formu) 3.2.P.8.3 Stabilite Verileri (isim, dozaj formu)  138

139 3.2.A İLAVELER 3.2.A.1 Tesisler ve Ekipman (isim, üretici) 3.2.A.2 Beklenmedik Ajanların Güvenlik Değerlendirmesi (isim, dozaj formu, üretici) 3.2.A.3 Yardımcı maddeler Modül 3.2.R Bölgesel Bilgiler - AB için. Modül 3.3 Literatür Referansları 139

140 MODÜL 4 140

141 MODÜL 5 141


"1. 2 3 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından, 19 0cak 2005 – Sayı 25705 * Beşeri: insanlıkla ilgili, insani 4." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları