Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik“

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik“"— Sunum transkripti:

1 “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik“

2 Gündem FATF Tavsiyeleri FATF- RBY Rehberi Haziran (2007)
Suç Gelirlerinin Aklanması (SGA) ve Terörün Finansmanı (TF) ile Mücadelede “Risk Bazlı Yaklaşım” (RBY) Ülke mevzuatımız Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik

3 1.FATF Tavsiyeleri Spesifik Risk Referansları CDD Önlemleri (5-9)
Finansal Kuruluşların Dahili Kontrol Sistemleri (15-22) Yetkili Otoritelerin Düzenleme ve Denetimi (23) DNFBP’s (12,16-24)

4 1.FATF Tavsiyeleri CDD Önlemleri (5-9)
Yüksek risk-genişletilmiş tedbirler (PEPS, muhabir bankacılık) Düşük risk-basitleştirilmiş tedbirler (FATF Tavsiyeleri bakımından denetlenen finansal kuruluşlar ve halka açık şirketler) Teknolojik gelişmelerden kaynaklanan riskler Risk değerlendirme mekanizması (düzenleyici otorite-finansal kuruluşlar)

5 1.FATF Tavsiyeleri Finansal Kuruluşların Dahili Kontrol Sistemleri
“Finansal kuruluşlar karapara aklamaya ve terörün finansmanına karşı programlar geliştirmelidirler. Program asgari olarak; a) Finansal kuruluşların bünyelerine, idare şekillerine ve yürürlükteki mevzuata uygun dahili politika, prosedür ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve bu görevler için uygun ve yüksek nitelikli personel istihdamının sağlanmasını, b) Çalışanlara yönelik olarak süreklilik  gösteren bir eğitim programı hazırlanmasını, c)  Sistemi kontrol edecek bir denetim fonksiyonu kurulmasını, içermelidir.”

6 15. Tavsiye Açıklayıcı Notu
1.FATF Tavsiyeleri Finansal Kuruluşların Dahili Kontrol Sistemleri “….. alınacak olan önlemlerin kapsamı ve türü, işin büyüklüğü ve karapara aklama ve terörizmin finansmanı açısından taşıdığı riskin değerlendirilmesine uygun olmalıdır. …..uyum yönetimi düzenlemeleri  yönetim seviyesinde bir uyum görevlisinin atanmasını da içermelidir.” 15. Tavsiye Açıklayıcı Notu

7 High Level Principles and Procedures
2. FATF- RBY Rehberi Guidance on the Risk-based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing High Level Principles and Procedures June 2007

8 ile tüm riskler bertaraf edilemez !
2. FATF- RBY Rehberi Risk Bazlı Yaklaşım ile tüm riskler bertaraf edilemez ! Başarının Bileşenleri Risklerin ve hassasiyetlerin ülke düzeyinde iyi anlaşılması Kamu ile özel sektör arasında bilgi değişimi Düzenleyici, uygulayıcı, denetleyici birimler ile özel sektör arasında işbirliği İlgili kesimleri (stakeholders) belirlemek ve sürece dahil etmek Özel sektörün üzerinde baskı yaratılmaması, esnek geliştirilebilir bir sistem kurulması, (Minimum Standartlar-Esneklik) RBY denetiminin sektörler arasında tutarlılığının sağlanması

9 2. FATF- RBY Rehberi Finansal Kuruluşlar İçin Uygulama Önerileri Her kuruluşun kendi SGA/TF risk kriterlerini belirlemesi Her müşteri için risk değerlendirmesi yapılması Zaman içerisinde müşteri risk profilinin oluşturulması İhtiyaç duyulduğunda risk değerlendirmesinin güncellenmesi

10 2. FATF- RBY Rehberi Risk kategorileri Ülke/bölge riski Müşteri riski Ürün/hizmet riski

11 2. FATF- RBY Rehberi Ülke/Bölge Riski BM Ambargolarına konu ülkeler SGA/TF düzenlemeleri olmayan ülkeler Terörist organizasyonları ve aktiviteleri destekleyen ülkeler Yolsuzluk ve suç düzeyinin yüksek olduğu ülkeler

12 2. FATF- RBY Rehberi Müşteri riski
Müşteri ile finansal kuruluş arasında mantıksız mesafe Farklı finansal kuruluşlara aşırı sıklıkta transferler Gerçek sahibinin ya da gerçekte yöneteninin tespit edilmesi mümkün olmayan şirketler Havale hizmetleri, döviz bürosu ya da casinolar gibi nakit hassasiyeti yüksek işlerle uğraşanlar Denetime tabi olmayan hayır kuruluşları, dernekler Muhasebeciler, avukatlar veya diğer vekiller Aracılar Siyasi nüfuz sahibi kişiler

13 2. FATF- RBY Rehberi Ürün/Hizmet Riski Teknolojik ürün ve hizmetler Muhabir bankacılık Uluslararası özel bankacılık Banknot ve kıymetli evrak ticareti veya transferi İşlemi gerçekleştirenin belirlenemediği hizmetler

14 2. FATF- RBY Rehberi Riski etkileyecek değişkenler Müşteriler ve işlemleri İşlem tutarının büyüklüğü ya da işlem sıklığı Müşterinin tabi olduğu uyum mevzuatı İlişkinin süresi ve normalliği İşlem yapılan ülke/bölge uygulamalarının bilinmesi Şeffaf olmayan, aracı kullanılan işlemler

15 2. FATF- RBY Rehberi Yüksek riskin kontrolü Yüksek riskli müşteriler ve işlemlere karşı farkındalığın artırılması Özel dikkat gösterilmesi (CDD/KYC) İşlemler için üst makam onayının alınması İşlemlerin izlenmesi (monitoring) Kontrollerin artırılması

16 2. FATF- RBY Rehberi İşlemlerin izlenmesi (Monitoring) Manuel, otomatik ya da yarı otomatik Her hesap ve işlem aynı yolla izlenmemelidir İzlemenin derecesi riske bağlı olmalıdır İzleme için eşik değerler yaratılabilir İzleme mekanizmalarının yeterliliği gözden geçirilmelidir

17 2. FATF- RBY Rehberi Kontrol
Uyum kültürünün yaratılmasından üst düzey yönetim sorumlu olmalıdır, Üst düzey yönetim, uyumla ilgili aksaklıklar ve bunların giderilmesine yönelik aksiyonlardan haberdar edilmeli ve bunları takip etmelidir. Kontrolün yapısı ve genişliği iş faktörlerine göre belirlenmelidir, Kontroller, SGA ve TF bakımından hassas operasyon, ürün, hizmetler ve müşterilere konsantre olmalıdır, Risk değerlendirilmesi ve risk yönetimi gözden geçirilmelidir, Yeni ürün ve hizmet çıkarılması halinde kontrol uygulaması Personel değişikliğine rağmen sistemin işlenmesi sağlanmalıdır Yükümlülüklere uyum kontrol edilmelidir Risk bazlı CDD politika ve prosedürleri Yüksek riskli müşteri ve işlemler kontrol edilmelidir ŞİB’e konu olabilecek işlemlerin zamanında belirlenmesi Kimlik tespiti, ŞİB ve izlemeden sorumlu personelin kontrol edilmesi

18 2. FATF- RBY Rehberi Şüpheli işlem bildirimi
RBY, finansal kuruluşun kaynaklarını yüksek riskli müşteri ve işlemlere yönlendirmesini sağlamaktadır, Ancak düşük risk grubundaki müşteri ve işlemler de ŞİB’e konu olabilir, Finansal kuruluşun şüpheli işlemleri ve yüksek riskli işlem ve müşterileri belirlemesi için kamu ile bilgi paylaşımı elzemdir, RBY kapsamında finansal kuruluşun ŞİB raporlama sisteminin etkinliği belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir.

19 2. FATF- RBY Rehberi Eğitim
Tüm çalışanlar SGA/TF konusunda genel olarak eğitilmelidir, Bazı çalışanlar daha spesifik eğitime tabi tutulmalıdır, Eğitim personelin sorumluluğu olmalıdır, Yeterli detaya girilmeli Eğitimler belirli aralıklarla tekrarlanmalı, Bilgi düzeyi testlerle ölçülmelidir.

20 3. Risk Bazlı Yaklaşım ve SGA/TF
SGA ve TF, finansal kuruluşları hangi riskler ile karşı karşıya bırakabilir…? Yasal Risk İtibar Riski Operasyonel Risk Yoğunlaşma Riski

21 3. Risk Bazlı Yaklaşım ve SGA /TF
SGA ve TF risklerini, belirlemek, kategorize etmek, değerlendirmek (derecelendirmek), Bu riskleri önlemek ya da azaltmak için stratejiler geliştirmek, İzleme ve kontrol mekanizmaları kurmak, Yüksek riskli müşteri ve işlemlere özel tedbirler uygulamak,(CDD) Düşük riskli müşteri ve işlemlere basitleştirilmiş tedbirler uygulamak, Etkin kaynak dağılımını sağlamak, Etkin şüpheli işlem bildirimi üretmek Eğitim Sistemin bütününün denetlenmesi Risk Yönetim Sistemi

22 3. Risk Bazlı Yaklaşım ve SGA /TF
Öncelik Sıralaması Risk Yönetim Sistemi Risk değerlendirmesi Karar Verilmesi Müşteriler Hizmetler Mevzuat Risklerin tespiti Kaynak Aktarımı + Performans Değerlendirmesi Tedbirler (CDD), İzleme ve Kontrol Gelişmelerin ve Yeni Ürünlerin İzlenmesi

23 İşlemler Kaynak Risk Odakları Risk Sınıflandırması İzleme ve Kontrol
ATM Kredi Kartları Şubeler Aracılık Hizm. Internet Diğer Risk Odakları İşlem türü Tutar Zaman Sıklık Ülke Müşteri İş Kolu Diğer Risk Sınıflandırması İzleme ve Kontrol Skorlama Bildirim ŞİB Özel Dikkat CDD İşlem Detayı Analiz Karar Geri Besleme

24 3. Risk Bazlı Yaklaşım ve SGA /TF
Risk Yönetim Sistemi (Diğer Bileşenler) İç Denetim Performans değerlendirmesi Eksikliklerin Giderilmesi Gelişmelere göre güncelleme Eğitim

25 4. Ülke mevzuatımız 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ( ) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ( )

26 Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi (md.4)
4. Ülke mevzuatımız 5549 S.K. Yükümlülükler Kimlik Tespiti (md.3) Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi (md.4) Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler (md.5) Uyum görevlisi atanması (md.5) Devamlı Bilgi Verme (md.6) Bilgi ve Belge Verme (md.7) Muhafaza ve İbraz (md.8)

27 4. Ülke mevzuatımız S.K. Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler MADDE 5- (1) Bakanlık; bu Kanunun amacına uygun olarak eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması ve bu Kanunla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak üzere, gerekli yetki ile donatılmış idarî düzeyde görevli tayin edilmesi de dahil, gereken tedbirlerin alınması konusunda, işletme büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate alarak yükümlüleri ve uygulamaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

28 4. Ülke mevzuatımız Tedbirler Yönetmeliği
Üçüncü Bölüm Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Kimlik tespiti Gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi (Md17) Özel dikkat gerektiren işlemler (Md 18) Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi (Md19) Teknolojik risklere karşı tedbir alınması (Md 20) İşlemin reddi ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi (Md 22) Muhabirlik ilişkisi (Md 23) Elektronik transferler (Md 24) Riskli ülkelerle ilişkiler (Md 25)

29 4. Ülke mevzuatımız Tedbirler Yönetmeliği
Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi MADDE 19- (1) Finansal kuruluşlar, mesleği, iş geçmişi, mali durumu, hesapları, ticari faaliyetleri, yerleşik olduğu ülke ve ilgili diğer göstergeleri dikkate alarak müşterilerinin aklama ve terörün finansmanı açısından risk profilini çıkarmak, yüksek risk taşıyan müşterilerini, iş ilişkilerini ve işlemleri belirlemek ve bunları devamlı olarak takip etmek, müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları güncel tutmak zorundadır. Finansal kuruluşlar bu amaçla uygun risk yönetim sistemi oluşturur.

30 4. Ülke mevzuatımız Tedbirler Yönetmeliği
Teknolojik risklere karşı tedbir alınması Yeni ve gelişen teknolojilerin getirdiği imkânlar Yüz yüze olmayan işlemler Özel dikkat, yakından izleme, tutar ve işlem sayısı limiti belirleme

31 4. Ülke mevzuatımız Tedbirler Yönetmeliği
Riskli ülkelerle ilişkiler MADDE 25- (1) Finansal kuruluşlar, riskli ülkelerde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve bu ülkelerin vatandaşları ile girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermek, görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin amacı ve mahiyeti hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi toplamak ve bunları kayda geçirmek zorundadır.

32 5. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ
ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

33 5. Kapsam Finansal Kuruluşlardan;
Bankalar (T.C. Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları hariç ) Sermaye piyasası aracı kurumları Sigorta ve emeklilik şirketleri PTT (Bankacılık faaliyeti ile sınırlı olmak üzere) uyum programı oluşturmaları ve uyum görevlisi atamaları Diğer finansal kuruluşların uyum görevlisi atamaları

34 5. Genel Risk Tanımı Risk: Yükümlülerin sundukları hizmetlerden, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla yararlanılması ya da yükümlülerin Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere tam olarak uymamaları gibi nedenlerle yükümlülerin ya da yükümlü çalışanlarının maruz kalabilecekleri mali ya da itibari zarar ihtimalini,

35 5. Riskler Hizmet riski: Yüz yüze yapılmayan işlemler, özel bankacılık, muhabir bankacılık gibi hizmetler veya gelişen teknolojiler kullanılarak sunulacak yeni ürünler kapsamında maruz kalınabilecek riski,, Müşteri riski; Müşterinin faaliyet gösterdiği iş kolunun, yoğun nakit kullanımı, yüksek değerli malların alım satımı veya uluslararası fon transferlerinin kolayca gerçekleştirilmesine imkân vermesi; müşterinin ya da müşteri adına veya hesabına hareket edenlerin, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla hareket etmesi sebebiyle yükümlülerin suistimal edilmesi riskini Ülke riski: Yükümlülerin; aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda yeterli düzeyde işbirliği yapmayan veya yetkili uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelerden Bakanlıkça duyurulanların, vatandaşları, şirketleri ve mali kuruluşları ile girecekleri iş ilişkileri ve işlemleri sebebiyle maruz kalabilecekleri riski

36 5. Uyum Programı Dış Denetim İç Denetim Risk Yönetimi Kurum Politika
ve Prosedürleri Uyum Görevlisi Eğitim İzleme ve Kontrol Uyum Birimi

37 5. Yönetim kurulunun sorumluluğu
Uyum görevlisini atamak, Uyum görevlisinin ve uyum biriminin yetki ve sorumluluklarını yazılı olarak belirlemek, Kurum politika ve prosedürlerini ve yıllık eğitim programlarını onaylamak, Risk yönetimi, izleme ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek, Hata ve eksikliklerin zamanında giderilmesi için gerekli tedbirleri almak, Uyum programı kapsamındaki tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak, Yetki Devri

38 5. Kurum politikası Risk yönetimi İzleme ve kontrol İç denetim Eğitim
İş hacmi işletme büyüklüğü 5. Kurum politikası Risk yönetimi İzleme ve kontrol İç denetim Eğitim İşlemlerin niteliği Yazılı Politika Belgeleri Yükümlülüklere uyum Risk temelli Yaklaşım Strateji Kontrol Önlem İşleyiş kuralları Sorumluluklar Bilinçlendirme Yönetim Kurulu Uyum Görevlisi

39 İşleyiş kurallarından sorumlu olanlar
5. Kurum prosedürleri İşleyiş kurallarından sorumlu olanlar Risk limitlerine göre işlemlerin onaylanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve izlenmesinden sorumlu olanlar İŞLEVSEL GÖREV AYRIMI Uyum Görevlisi İş Akış Şeması Yazılı Belge Yönetim Kurulu

40 5. Risk Yönetimi Politikası
Risklerin; Tanımlanması, Değerlendirilmesi, Derecelendirilmesi, İzlenmesi, Azaltılması Tedbirler Yönetmeliği Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Müşteri Kabul Politikası

41 5. Risk Yönetimi Politikası
Uyum Görevlisi Yönetim Kurulu 5549 SK., Tedbirler Yönetmeliği, Şüpheli İşlem Tipleri, Uluslararası tavsiye, ilke, standart ve rehberler ile sözleşmeler, Yükümlünün hizmetlerinin niteliği, Müşteri profili, Tecrübe edilmiş olaylar, Uygulama sırasında karşılaşılan olaylar (learning by doing), Güncel gelişmeler,

42 5. Risk Yönetimi Faaliyetleri
Müşteri riski, hizmet riski ve ülke riskini esas alan risk tanımlama, derecelendirme, sınıflandırma ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi Hizmetlerin, işlemlerin ve müşterilerin risklere göre derecelendirilmesi ve sınıflandırılması Yüksek derecede riskli müşteri, işlem veya hizmetlerin izlenmesi ve kontrol edilmesinin sağlanması İlgili birimleri uyaracak şekilde raporlama, İşleyiş ve kontrol kurallarının geliştirilmesi, Risk tanımlama ve değerlendirme yöntemlerinin, risk derecelendirmesi ve sınıflandırma yöntemlerinin, örnek sorgulama testlerinin yapılması, Risk izleme ve değerlendirme sonuçlarının düzenli aralıklarla yönetim kuruluna raporlanması, Ulusal ve uluslararası mevzuatın takip edilerek gerekli geliştirme çalışmalarının yapılması,

43 5. Yüksek riskli gruplara yönelik ilave tedbirler
İşlemlerin ve müşterilerin sürekli izlenmesi, Üst seviyedeki görevlinin onayı, İşlemin amacı ve işleme konu malvarlığının kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi edinmek. Müşterinin tanınması kapsamında ilave bilgi ve belge temin etmek, sunulan bilgilerin teyidi ve tevsiki konusunda ilave önlemler almak.

44 Yükümlülüklere uyumun eşanlı izlenmesi
5. İzleme ve kontrol Yükümlülüklere uyumun eşanlı izlenmesi Eksikliklerin ilgili birimlere rapor edilmesi Eksiklik ve aksamaların giderilmesinin takibi Uyum Görevlisi

45 5. İzleme ve kontrol faaliyetleri
Yüksek risk grubundaki müşteri ve işlemler, Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemler, Karmaşık ve olağandışı işlemler, Yükümlünün risk politikasına göre belirleyeceği bir tutarın üzerindeki işlemler, Birlikte ele alındıklarında kimlik tespiti yapılmasını gerektiren tutarı aşan bağlantılı işlemler, Elektronik ortamda yahut yazılı olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile elektronik transfer mesajlarında yer verilmesi zorunlu bilgiler, Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemler kullanılarak gerçekleştirilen işlemler, Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelişmeler nedeniyle suistimale açık hale gelebilecek hizmetler, Proaktif Uyarı veren Örnekleme Metodu Risk Odaklı Otomatik Manuel Belirli Aralıklarla Aksaklıkları Giderme

46 5. Eğitim Eğitim Politikası Eğitim faaliyetlerinin işleyişi,
Gerçekleştirilmesinden kimlerin sorumlu olacağı, Personelin ve eğiticilerin belirlenmesi, yetiştirilmesi, Eğitim yöntemleri Uyum Görevlisi Program Yönetim Kurulu

47 5. Eğitim İş büyüklüğü İşlem hacmi Değişen koşullar
Ölçme-değerlendirme Periyodik tekrar Seminer Panel Çalışma grupları İnterner, intranet, extranet Kurum Politikası Prosedürler Yükümlülükler RBY Sorumluluklar Kurum Kültürü Personel

48 5. Eğitim İstatistikleri
Uyum Görevlisi Eğitim tarihleri, Eğitim verilen bölge veya iller, Eğitim yöntemi, Toplam eğitim saati, Eğitim verilen personelin sayısı ve toplam personel sayısına oranı, Eğitim verilen personelin birim ve unvanlarına göre dağılımı, Eğitimin içeriği, Eğiticilerin unvanı ve uzmanlık alanları,

49 5. İç Denetim Uyum programının bütünlüğünün etkinliği ve yeterliliği
Yıllık olarak Risk temelli yaklaşım Hata, eksiklik ve suiistimaller Yönetim kuruluna raporlanır Uyum Programı Yönetim Kurulu

50 5. İç Denetim Denetim Kapsamı
Uyum görevlisinin görüş ve değerlendirmelerine başvurulur. İzleme ve kontrol çalışmaları sonucunda belirlenen aksaklıklar ve risk içeren işlemler denetim kapsamına dahil edilir. Denetlenecek birimler ile işlemler belirlenirken yükümlünün işletme büyüklüğü ve işlem hacmi göz önünde bulundurulur. Yükümlü tarafından gerçekleştirilen işlemlerin tamamını temsil edebilecek nicelik ve nitelikte birim ve işlemin denetlenir.

51 5. İç Denetim İç Denetim İstatistikleri Yıllık işlem hacmi,
Uyum Görevlisi İç Denetim İstatistikleri Yıllık işlem hacmi, Toplam personel sayısı Toplam şube, acente sayısı, Denetlenen şube, acente sayısı, Denetimlerin tarihleri, Toplam denetim süresi, Denetimde çalıştırılan personel Denetlenen işlem sayısı Her yılın Mart ayı sonuna kadar.

52 5. Uyum görevlisi atanması
Banka, sigorta ve PTT’de Satış Pazarlama İç denetim Aracı Kurumlarda Yönetim Kurulu Atama Görevden Ayrılma Uyum Görevlisi Uyum Birimi Atanmaya ilişkin belgeler

53 5. Uyum görevlisi atanması
Aranan Şartlar T.C. vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Suç kaydı bulunmamak Yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan finansal kuruluşlardan (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları dahil) herhangi birisi nezdinde idareci, uzman veya denetim görevlerinde veya Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan denetim elemanlığı görevlerinde ya da Başkanlık nezdinde idareci veya uzman görevlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış olmak , Yükümlü nezdinde veya yükümlünün iştiraklerinde nitelikli pay sahibi olmamak veya yönetimde bulunmamak, Yükümlünün nitelikli pay sahibi ortağının, yönetim kurulu üyelerinin veya genel müdürünün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısımı olmamak,

54 5. Uyum görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları
Uyum programını yürütmek MASAK ile gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak, Kurum politikası ve prosedürlerini oluşturmak ve yönetim kurulunun onayına sunmak, Risk yönetimi politikasını oluşturmak, risk yönetimi faaliyetlerini yürütmek, İzleme ve kontrol faaliyetlerini yürütmek, Eğitim programlarına ilişkin çalışmalarını yönetim kurulunun onayına sunarak etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, Kendisine iletilen veya resen öğrendiği şüpheli olabilecek işlemler hakkında yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaparak edindiği bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli işlem olduğuna karar verdiği işlemleri Başkanlığa bildirmek, Bildirimlerin ve ilgili diğer hususların gizliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak, İç denetim ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve istatistikleri düzenli olarak tutmak ve bunları Yönetmelikte belirtilen sürelerde Başkanlığa göndermek.

55 ÜLKE DÜZEYİNDE SEKTÖREL RİSK ALGILAMASI UZAKTAN (OFF-SIDE) DENETİM
Uyum Görevlisi ATAMA Uyum Programı Kurum Politikaları YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ Atanan uyum görevlilerinin uygun bulunması Kurum politika belgelerinin incelenmesi Eğitim ve iç denetim istatistiklerinin incelenmesi ÜLKE DÜZEYİNDE SEKTÖREL RİSK ALGILAMASI GERİ BESLEME UZAKTAN (OFF-SIDE) DENETİM (5549 sK Md 5)

56 Teşekkürler…. T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu
Maliye Bakanlığı, N Blok Dikmen Cad Dikmen/ANKARA Tel : +90 (312) Fax : +90 (312) Web Sitesi: E-posta : E-posta :


"“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik“" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları