Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ

2 İŞLETMENİN AMAÇLARI Geleneksel işletmecilik anlayışına göre işletmelerin en temel amacı kâr elde etmek olarak düşünülürken; çağımız işletmecilik anlayışına göre ise kâr elde etmek anlayışının yanına topluma fayda sağlamak ve işletmeyi sürekli kılmak anlayışları da eklenmiştir.

3 İŞLETMENİN AMAÇLARI İşletme amacı, örgütün bütün olarak benimsediği ve gerçekleştirmeye çalıştığı, geleceğe yönelik, işletme ile ilgili ulaşılmak istenilen ekonomik ve sosyal nitelikli hedefler olarak tanımlanabilir.

4 İŞLETMENİN AMAÇLARI İşletmelerin amaçları belirlenirken dikkat edilmesi gereken konular şunlardır: Amaçlar işletmeye özel olmalıdır: Her işletmenin faaliyet gösterdiği alan birbirinden farklıdır. Bu nedenle işletmeler kendi faaliyet alanlarına göre amaçlar belirlemelidirler. Amaçlar ölçülebilir olmalıdır: İşletmeler amaçlarını sayısal bir değerle ölçülebilecek şekilde oluşturmalıdır.

5 İŞLETMENİN AMAÇLARI Amaçlar ulaşılabilir olmalıdır: İşletmeler ulaşamayacakları hedefler koymak yerine ulaşılması muhtemel ve zorlayıcı hedefler belirlemelidirler. Amaçlar gerçekçi olmalıdır: İşletmeler kaynaklarının yeterliliğini tespit ederek, kaynaklarına uygun oranla amaçlar belirlemelidir. Amaçlar zaman sınırlı olmalıdır: Belirlenen amaç bir zaman sınırlaması konularak gerçekleştirilebilmelidir.

6 İŞLETMENİN AMAÇLARI Amaçlar birbiri ile uyumlu olmalıdır: İşletmelerin belirledikleri amaçların başarıya ulaşması için birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Amaçlar üzerinde uzlaşılmış olmalıdır: Amaçlar ortak bir karar doğrultusunda alınmalıdır. Amaçlar belirgin olmalıdır: Amaçlar açık ve net bir şekilde ortaya konmalıdır.

7 İŞLETMENİN AMAÇLARI Amaçların Sınıflandırılması İŞLETMENİN AMAÇLARI
GENEL AMAÇLAR VİZYON MİSYON STRATEJİK AMAÇLAR KARLILIK SÜREKLİLİK BÜYÜME ÖZEL AMAÇLAR

8 İŞLETMENİN AMAÇLARI İşletmelerin amaçları üç aşamada incelenebilir. Bunlar genel amaçlar, stratejik amaçlar ve özel amaçlardır. Genel amaçlar, işletmelerin kuruluş aşamasında aldıkları ve işletmenin yönünü belirleyen kararlardan oluşurken;

9 İŞLETMENİN AMAÇLARI Stratejik amaçlar ise genel amaçlara ulaşmak için izlenilecek yolları ve işletmenin faaliyetine ilişkin birtakım kararları içerirler. Özel amaçlar ise işletmenin tüm çevresini kapsayan ve işletmelerin kar amaçlarının yanında sosyal amaçlarını da içeren birtakım kararlardan oluşur.

10 İŞLETMENİN AMAÇLARI Genel Amaçlar
İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri için öncelikli olarak kendilerini sorgulamaları ve ulaşmak istedikleri hedefi belirlemeleri gerekmektedir. Başarılı bir işletme olabilmek ve karlılığı arttırmak için işletmelerin kuruluş aşamasında vizyon ve misyon oluşturmaları ve bu vizyon ve misyon doğrultusunda kararlar alarak faaliyete geçmeleri gerekmektedir.

11 İŞLETMENİN AMAÇLARI Vizyon
Vizyon, kelime anlamı ile gelecekte arzu edilen durumdur. Vizyon, “geleceği görebilme, gelecekle ilgili amaç belirleme” olarak tanımlanabilir. İşletme vizyonu ise, “işletmelerinin gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesidir”.

12 İŞLETMENİN AMAÇLARI İşletme vizyonu, işletmenin gelecekte ne olacağını belirlemeye yönelik ve işletmenin geleceğine yön gösteren bir eylem planı olarak kabul edilebilir. Vizyon aynı zamanda işletmelerin hedefe odaklanmalarını sağlar, çalışanlara yön verir ve gelecek ile ilgili karşılaşılabilecek belirsizlik durumunu ortadan kaldırır.

13 İŞLETMENİN AMAÇLARI Vizyon, üç temel öğeden oluşur: Bunlar temel değerler, temel amaç ve hayali hedeflerdir. Temel değerler, işletmeler tarafından belirlenen ve farklı koşullar karşısında dahi değişmeyen birtakım değerlerdir. İşletmelerin temel değerlerine örnek olarak sosyal sorumluluk, yenilikçilik, üstün müşteri hizmeti ve öncü teknolojilere sahip olmak verilebilir.

14 İŞLETMENİN AMAÇLARI Temel amaç, işletmelerin var olma sebebidir ve işletme tarafından misyon tanımlanırken açıkça ifade edilmelidir. Temel amaç işletmeleri diğer işletmelerden farklı kılar ve işletmenin ilerleyeceği yönü belirler. Hayali Hedefler ise işletme yönetiminin gerçekleştirmeye karar verdiği gelecekle ilgili kararlardır. Hayali hedefler işletmeler tarafından vizyon tanımlanırken açıkça belirtilmiş hedeflerdir.

15 İŞLETMENİN AMAÇLARI Misyon
Misyon, işletmenin tüm çalışanları tarafından paylaşılan değerler ve ortak inançlar bütünüdür. Aynı zamanda misyon, bir işletmeye yön vermek ve anlam kazandırmak amacıyla belirlenmiş ve o işletmeyi benzerlerinden ayıran görev ve ortak değerlerdir.

16 İŞLETMENİN AMAÇLARI Misyon öncelikli olarak bir işletmenin var olma nedenidir. Misyonun başlıca iki önemli fonksiyonu vardır. Birincisi, misyon işletmeyi diğer işletmelerden ayıran özelliklerdir. İkincisi ise, misyon işletme çalışanları tarafından benimsenir ve çalışanları ortak bir hedefe yönlendirir.

17 İŞLETMENİN AMAÇLARI Misyonun bazı özellikleri şunlardır:
Misyon uzun dönemli bir amaçtır ve sıklıkla değiştirilemez, Misyon, işletmelere özgüdür ve işletmeleri özel kılar, Misyon, çalışanlara yöneliktir ve çalışan herkesi ilgilendirir, Misyon, ürün üzerine değil, daha çok Pazar üzerine yoğunlaşır, Misyon, işletmeyi her zaman başarıya yönlendirir.

18 İŞLETMENİN AMAÇLARI Stratejik Amaçlar
İşletmelerin stratejik amaçları vizyon ve misyon doğrultusunda belirlenir. Stratejik amaçlar kârlılık, süreklilik ve verimlilik olarak üç başlık altında incelenebilir:

19 İŞLETMENİN AMAÇLARI Kârlılık
İşletmenin kuruluşunun en temel amaçlarındandır. Kâr, genel anlamda maliyet ile satış fiyatı arasındaki farktır. İşletmelerin gelirlerinden giderlerinin çıkarılması sonucu elde edilen pozitif değerdir. Kârlılık basit ifadeyle; Kâr veya Zarar = Toplam Gelirler – Toplam Giderler şeklinde hesaplanır ve Toplam Gelirler >Toplam Giderler olması şeklinde tanımlanmaktadır.

20 İŞLETMENİN AMAÇLARI Süreklilik
İşletme faaliyetlerinin bir süreye bağlı olmaksızın devam edeceğini ifade eder. Her işletme kuruluşundan itibaren varlığını uzun süre devam ettirmeyi hedefler. İşletmelerin süreklilik sağlayabilmeleri için öncelikle bir faaliyet dönemi içinde beklenen kâr düzeyine ulaşması gerekmektedir.

21 İŞLETMENİN AMAÇLARI Büyüme
Büyüme, işletmeler açısından sayısal olarak gelişme ve üretim hacminin artışı olarak tanımlanabilir. Büyüme, işletmelerin nitelik olarak kaliteyi arttırması şeklinde olabileceği gibi; hacimsel olarak üretim miktarını, ürün çeşitliliğini, varlık veya kaynaklarını arttırması şeklinde de olabilir.

22 İŞLETMENİN AMAÇLARI Özel Amaçlar
Özel amaçlar, işletmenin paydaşlarının yanı sıra çalışanlar, toplum, kamu kuruluşları ve sosyal çevreleri de kapsayan geniş bir alanı ifade eder. İşletmelerin özel amaçlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

23 İŞLETMENİN AMAÇLARI İşletme olarak kaliteli ürün veya hizmet üretmek,
Bulunduğu bölgede istihdam olanağı yaratmak, Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak topluma hizmet etmek, Vergi ödemek koşuluyla devlet bütçesine katkıda bulunmak,

24 İŞLETMENİN AMAÇLARI Ulusal ya da uluslar arası alanda tanınan bir işletme haline gelmek, İşletmeyi diğer işletmelerden farklı kılacak bir imaj oluşturmak ve marka değerini arttırmak, İşletmenin faaliyet alanlarında etik sorumlulukların bilincinde hareket etmek, İşletmenin faaliyette bulunduğu doğal çevreye karşı sorumlu davranması,

25 İŞLETMENİN AMAÇLARI Çalışanlara iyi ücret vermek ve sosyal güvencelerini sağlamak, Çalışanların kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik eğitim olanakları sağlamak, Çalışanlara daha kaliteli ve nitelikli bir çalışma ortamı yaratmak.

26 İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
İşletmeler, temel amaçları olan kâr sağlama amacını gerçekleştirebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için yönetim, üretim, pazarlama, insan kaynakları, finansman, muhasebe, halkla ilişkiler ve araştırma-geliştirme fonksiyonlarını başarılı ve birbirleriyle uyumlu biçimde yerine getirmelidirler.

27 İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
Yönetim Yönetim belirlenmiş işletme hedeflerine ulaşabilmek ve işleri etkin ve verimli yapabilmek amacıyla sınırlı işletme kaynaklarını ve yeterli iş gücünü kullanarak planlı bir biçimde iş görme faaliyetidir.

28 İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
Yönetim sürecinin ilk aşamasında faaliyetler planlanmalı, ikinci aşamada planlara uygun örgüt yapısı oluşturulmalı ve işletme faaliyetleri düzenli bir biçimde yürütülmelidir. Sürecin son aşamasında ise iş ile ilgili faaliyetlerin başarısı denetlenmelidir.

29 İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
Üretim Üretim, işletmelerde ürün veya hizmetlerin ortaya çıkarılması için yapılan faaliyetlerin tümüne denir İşletmelerde üretim sonucu elde edilen ürün işletme türüne göre farklılıklar gösterebilir. Hizmet işletmelerinde ortaya çıkan ürün “soyut” bir nitelik taşırken; sanayi veya tarım işletmelerinde ortaya çıkan ürün “somut” bir nitelik taşımaktadır.

30 İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
Pazarlama Pazarlama, “bir satın alma sürecindeki tüketici ihtiyaç ve isteklerini belirleme ve karşılamaya yönelik tüm faaliyetlerdir” Üretilen her ürün veya hizmet tüm tüketiciler tarafından talep görmeyebilir. Bu nedenle işletmeler ürünleri için hedef pazar belirlemeli ve pazarlama faaliyetlerini hedef pazar üzerinde yoğunlaştırmalıdır.

31 İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
İnsan Kaynakları Organizasyon için en etkili insan gücünü bulmak, geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla ortaya konan faaliyetler bütününe “insan kaynakları yönetimi” adı verilir. İşletmeler üretim yapabilmek için insan gücüne gereksinim duyarlar. İnsan gücü işletmenin her fonksiyonunda kullanılması zorunlu olan işletme kaynağı olarak düşünülebilir. İnsan kaynaklarını yönetmede yöneticiler önemli bir role sahiptirler.

32 İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
Finansman Finansman terim anlamı olarak “fon sağlama” anlamındadır. İşletmeler için kuruluş aşamasında diğer tüm fonksiyonlar yerine getirilse dahi yeterli fon tedarik edilmediği sürece işletme faaliyetleri yerine getirilemez. İşletmelerin iki çeşit finansman kaynağı vardır. Bunlardan ilki işletme sahiplerinden ve hissedarlardan sağlanan öz kaynaklardır. İkincisi ise kredi kuruluşlarından sağlanan borçlar, yani yabancı kaynaklardır.

33 İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
Muhasebe İşletme faaliyetleri hakkında parasal bilgilerin rakamsal olarak belirlenmesi, kaydedilmesi, özetlenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili paydaşlara aktarılması sürecine “muhasebe” adı verilir. İşletmeler hem yasal olarak hem de işletme politikaları gereği günlük finansal faaliyetlerini kayıt altında tutmak zorundadırlar.

34 İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
Halkla İlişkiler Halkla ilişkiler, işletmenin olumlu bir imaja sahip olabilmesi için gerekli tanıtım politikasının saptanması ve bütün paydaşlarla doğru bilgi akışının sağlanması için yürütülen faaliyetlerdir. Halkla ilişkiler faaliyetleriyle işletmenin bütün paydaşlara olan ilişkilerinin pekişmesi istenir

35 İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
Karşılıklı Yarar İlkesi: İşletme tarafından verilen bilgiler doğrultusunda tüketicilerin ürüne ya da hizmete ilgisi arttırılır. Süreklilik İlkesi: Halkla ilişkiler faaliyetleri işletmelerde devamlı olarak sürdürülmelidir. Doğruluk İlkesi: Halkı işletmeye yönlendirecek bilgiler kesinlikle doğru olmalıdır. Planlılık İlkesi: Halkla ilişkiler çalışmaları belirlenmiş bir plan doğrultusunda yürütülmelidir

36 İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
Araştırma ve Geliştirme Araştırma ve geliştirme faaliyetleri hem işletmenin büyüme ve gelişmesinde, hem de işletmenin pazarlama faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzün değişen tüketici davranışları, işletmeler arası rekabet koşulları ve ürün çeşitliliğinin artması işletmelerde yenilik yaratma kararlarını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle araştırma ve geliştirme faaliyetleri doğrudan işletme fonksiyonlarının tümünü etkilemektedir.

37 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İşletmelerin hayatta kalmak için, içinde bulundukları çevre ile iyi ilişkiler kurması önemlidir. İşletmeler içinde bulundukları çevreyi etkileyebileceği gibi, çevre de işletmeleri doğrudan ya da dolaylı etkileyebilir. İşletmenin ilişki kurduğu çevresi “uzak” çevresi olabileceği gibi “yakın” çevresi de olabilir. İşletmelerin çevresi iş çevresi, ulusal çevre ve uluslararası çevre olmak üzere üç başlık altında incelenebilir:

38 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İŞLETMENİN İÇ ÇEVRESİ İŞLETMENİN SEKTÖREL ÇEVRESİ İŞLETMENİN KÜRESEL ÇEVRESİ İŞLETMENİN ULUSAL ÇEVRESİ

39 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İşletmenin İç Çevresi İşletmenin iç çevresi olarak işletme içinde bulunan aktörler kabul edilebilir. İşletme sahipleri, ortaklar, yöneticiler ve çalışanlar bu grup içinde yer alır. Bazı aile işletmelerde, işletme sahibi ile yönetici aynı kişidir. Bu durumda girişimcilik ve yöneticilik görevleri aynı kişide toplanmıştır

40 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İşletme sahipleri, ortaklar İşletme sahipleri ve hissedarları işletmenin kuruluşundan itibaren işletme ile etkileşim halindedirler ve beklentileri fazladır. İşletme sahipleri ve hissedarlar kuruluş aşamasında sağladıkları sermayenin kısa sürede kendilerine dönüşlerini beklerler. Bu nedenle sermayelerinin takibini sağlamak ve sermayelerinden kâr elde edebilmek için işletme ile sürekli bir etkileşim içinde bulunurlar

41 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İşletme çalışanları İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri için farklı becerilere, uzmanlıklara sahip çalışanlar istihdam etmeleri gerekir. İşletmeler için iş gücü rekabette önemli bir koşuldur. İşletmeler deneyimli ve başarılı iş gücünü kullanarak rekabette üstünlük sağlamak isterler. Bu nedenle nitelikli çalışanların işletmeye kazandırılması önemlidir. İşletmeler işe alma, eğitim ve hizmet içi eğitimler aracılığıyla nitelikli iş gücünü oluşturabilirler

42 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Yöneticiler Yöneticiler, işletmenin yönetimini üstlenmiş olan ancak girişimcinin isteğiyle ücret karşılığı çalışan kişilerdir. Bu nedenle yöneticiler girişimcilerin istekleri doğrultusunda hareket ederler ve girişimci – çalışan arası iletişimde aracılık yaparlar. Çalışanlar iş ile ilişkilerinde yöneticilerle iletişime geçerler. Çalışanlar ve tüketiciler açısından bakıldığında yöneticiler, isteklerini gerçekleştirebilecek kişiler gibi gözükseler de yöneticilerin sınırları ancak girişimcinin belirlediği kadar olduğu unutulmamalıdır

43 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İşletmenin Sektörel Çevresi İşletmeler bir yandan kendilerine kurulma ve işleyiş imkânı veren kişilere, diğer yandan ise faaliyetlerinin yönlendirileceği kişi ve kurumlara karşı sorumluklarını yerine getirmek amacıyla ilişki kurmak mecburiyetindedirler

44 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve uzun süreler var olabilmesi için işletmelerin sektörel çevreleri ile yakın ilişkiler kurması çok önemlidir. İşletmelerin sektörel çevresi dört başlık altında toplanabilir:   -     Tüketiciler, -         Tedarikçi işletmeler, -         İkame ürünler. -         Rakipler

45 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İŞLETMENİN SEKTÖREL ÇEVRESİ TÜKETİCİLER TEDARİKÇİ İŞLETMELER İKAME ÜRÜNLER RAKİPLER

46 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Tüketiciler Tüketiciler, piyasada işletmeler tarafından sunulan ürünlerin potansiyel kullanıcılarıdır. Tüketiciler belirli ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaya yönelik hareket ederler. Tüketiciler ürünü satın aldıkları ise o işletmenin tüketicisi ve aynı zamanda müşterisi olurlar. Tüketiciler, bireysel tüketiciler olabileceği gibi endüstriyel tüketiciler de olabilir

47 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Tedarikçiler Tedarikçiler, işletmelerin üretimde kullanacakları ham madde, yarı mamul, madde, finans, enerji, insan kaynağı, danışmanlık, bilgi vb. ihtiyaçlarını karşılayan kurumlardır. Üretilecek ürünlerin kalitesi işletmelerin dışarıdan tedarik edeceği ürünlerin kalitesi ile doğru orantılıdır. Üretici ve tedarikçi arasında kurulacak ilişki, kalitenin korunması, zamanında ürünlerin pazara sunulması çok önemlidir.

48 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İkame ürünler İkame ürünler, işletmenin ürünlerinin yerini alabilecek ve tamamen benzemeyen ürün ve hizmetlerdir. Yöneticiler, rekabet açısından rakiplerin ürünlerini, faaliyetlerini ve ataklarını izlemenin yanında ikame ürün tehdidini de izlemek zorundadır. Çünkü tüketici beklentilerinde meydana gelebilecek değişiklikler tüketicileri ikame ürüne yönlendirme ihtimali yüksektir

49 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Rakip firmalar Rakipler, aynı sektör içerisinde ve aynı hedef kitle için benzer ürün veya hizmet üreten işletmelerdir. İşletmeler aynı sektörde daha fazla paya sahip olmak daha fazla satış geliri elde etmek amacıyla diğer işletmelerle rekabet içine girerler. Rakipler birbirlerini sürekli olarak izler ve birbirlerinin yaptıkları hamlelere karşılık verme çabasındadırlar. Tüm bunların yanında günümüzdeki küresel rekabetten dolayı bazı işletmeler rekabet yerine birlikte hareket etmektedirler

50 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İşletmenin Ulusal Çevresi İşletmenin içinde bulunduğu ülkedeki işletmeyi doğrudan veya dolaylı etkileyecek tüm etmenler işletmenin ulusal çevresini oluşturur. İşletmenin ulusal çevresi aşağıdaki üç unsurdan oluşur: - Devlet, - Toplum, - Kurumlar,

51 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İŞLETMENİN ULUSAL ÇEVRESİ DEVLET TOPLUM KURUMLAR

52 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Devlet Devlet yasalarla ve benzeri düzenlemelerle işletmeler üzerinde yaptırım gücüne sahiptir. Bunun yanında devletin diğer kişi ve kurumlarla arasındaki ilişkileri düzenlemesi için işletmelerle ilişki içinde olması kaçınılmazdır. İşletmeler açısından ise işletme sürekliliğini sağlamak için devlet tarafından zorunlu tutulan yaptırımlar işletmelere devlet ile ilişkileri mecbur kılmaktadır. Devletin üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirebilmesinde işletmelerin sağladığı maddi ve manevi katkı önemlidir.

53 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Toplum Toplum ve işletme ilişkileri, tüketici grubunu da içine alan işletme ile doğrudan ilişkisi olan geniş bir kitledir. Toplum ve işletme arası ilişkiler hem toplumun işletmeden beklentileri hem de toplumdaki bireylerin işletmelerden beklentileri olarak iki açıdan ele alınabilir. İşletmenin sunduğu ürün ve hizmetler ile tüketicileri tatmin etmesi ve istihdam gibi konular işletme ile toplumdaki bireyler arası ilişkilere örnek olarak verilebilir.

54 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İkinci açıdan ise işletmeler, toplumsal kaynakları kullanan varlıklardır. Bu nedenle işletmelerin ekolojik dengeye ve çevreye etkileri, kültürel ve toplumsal değerlere duyarlılığı gibi konular işletme ve toplum arası ilişkileri yakından ilgilendirir. Diğer yandan işletmelerin sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığı bazı gönüllü katkılar yine toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

55 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Kurumlar İşletmelerin ilişki içinde olduğu kurumlar başta aile olmak üzere dini, askeri, politik, kültürel, sosyal ve ekonomik nitelikli kurumlardır. İşletmelerin devlet ve toplum ile olan ilişkileri en başta bu iki öğenin desteği ile oluşan kurumlar sayesinde oluşur. İşletmelerin kurumlara karşı birtakım sorumlulukları vardır. Bunlar işletmenin etkileşim içinde olduğu grupların niteliğine göre farklılıklar gösterir.

56 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İşletmenin Uluslararası Çevresi İşletmelerin uluslararası çevrede faaliyet gösterebilmesi için genellikle belirli bir büyüklüğe gelmesi ve yurt dışı ile bağlantılı işler yapması gerekmektedir Uluslararası düzeyde ortaya çıkan ilişkiler şu şekilde özetlenebilir: - Gidilen ülke pazar ve tüketicileri ile ilişkiler - Gidilen ülkedeki resmi kurumlar ile ilişkiler - Gidilen ülkedeki ekonomik ve ticari anlaşmalar - Çok uluslu işletmeler

57 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
İŞLETMENİN ULUSLARARASI ÇEVRESİ GİDİLEN ÜLKE PAZAR VE TÜKETİCİLERİ İLE İLİŞKİLER GİDİLEN ÜLKEDEKİ RESMİ KURUMLAR İLE İLİŞKİLER GİDİLEN ÜLKEDEKİ EKONOMİK VE TİCARİ ANLAŞMALAR ÇOK ULUSLU İŞLETMELER

58 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Gidilen ülke pazar ve tüketicileri ile ilişkiler İşletmelerin gidecekleri ülkedeki hedef kitleyi ve ürün pazarını iyi bilmesi rekabet açısından işletmelere önemli avantajlar sağlar. İşletmelerin diğer ülkelerde etkin bir biçimde faaliyet gösterebilmeleri için ülkelerin tüketici profillerini ve tüketim davranışlarını yakından izlemeleri gerekmektedir. Bunun yanında yatırım yapılacak ülkedeki ürün ve tüketici pazarı yakından incelenmeli ve gerekli ön araştırmalar yapılmalıdır.

59 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Gidilen ülkedeki resmi kurumlar ile ilişkiler İşletmeler faaliyet gösterecekleri ülkedeki resmi kurumları iyi tanımalıdır. Ülkedeki yabancı yatırımcılara yönelik uygulanacak tüm kanun ve kuralların işletmeler tarafından önceden araştırılması, işletmeleri yapacakları yatırımın avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırması açısından büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

60 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Gidilen ülkedeki ekonomik ve ticari anlaşmalar İşletmeler için gidilecek ülkedeki ekonomik ve ticari işletmeleri önceden incelemek büyük yarar sağlar. Bazı ülkeler arasında yapılmış özel ticari ve ekonomik anlaşmalar olabilir. İşletmeler ticari anlaşma yapılmış ülkelerde faaliyete geçerek vergi indirimi gibi bazı özel avantajlar elde edebilirler.

61 İŞLETMELERİN ÇEVRE İLİŞKİLERİ
Çok uluslu işletmeler Bazı işletmeler kuruluşlarından itibaren küresel işletme olma yolunda ilerlerken, bazı işletmeler ise ekonomik büyümeleri sonucu çok uluslu işletme haline gelebilirler. Çok uluslu işletmeler ekonomik olarak güç sahibi olurlar ve finansal kaynakları çok fazladır. Çok uluslu işletmeler bulundukları ülkede güçlü bir konuma gelebilirler. Bu nedenle işletme ve ülke arası ilişkiler iyi yürütüldüğü sürece iki taraf açısından da olumlu sonuçlar ortaya çıkması kaçınılmazdır.

62 HAFTAYA GÖRÜŞMEK ÜZERE


"İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları