Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğrudan Yabancı Yatırım Teorisi ve Stratejisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğrudan Yabancı Yatırım Teorisi ve Stratejisi"— Sunum transkripti:

1 Doğrudan Yabancı Yatırım Teorisi ve Stratejisi

2 Rekabet Avantajı Teorisi
Varsayımları serbest ticaret, mükemmel rekabet, belirlilik, maliyetsiz bilgi ve hükümet müdahalesi yok Teorinin özellikleri A ülkesi B ülkesinin ihracatına konu olmayan malları ihraç etmeli A ülkesi doğal kaynaklarının imkan verdiği ürünlerde uzmanlaşmalı B ülkesi de aynı işlemi diğer ürünlerle yapmalıdır

3 Ulusal işletmeler ulusal piyasalarında başarılı olmalarının bir sonucu olarak yabancı ülkelerde yatırımlar gerçekleştirmektedirler.

4 Aşağıdaki sebeplerle işletmeler çok uluslu hale gelir
Yeni pazarlar arayışı Hammadde kaynaklarına yakınlık Maliyet avantajı Yeni bilgi ve teknolojilere ulaşma Politik güvenlik arayışı

5 Rekabet Avantajının Sürdürülebilirliği ve Transferi
Rekabet avantajının sürdürülebilir olması için İşletmeye özgü Transfer edilebilir Yurtdışındaki operasyonlarda karşılaşılabilecek engelleri aşmaya yetecek derece güç sahibi olunması gerekir.

6 Rekabet Avantajının Sürdürülebilirliği ve Transferi
Rekabet avantajı boyutları Ölçek ekonomisi Yönetim ve pazarlama yeteneği Gelişmiş teknoloji Finansal güç Ürün çeşitliliği Ulusal piyasalarda rekabetsizlik

7 PORTER ELMASI – ULUSAL REKABET AVANTAJI
Faktör koşulları İşt. stra.,yapı & rekabet Talep koşulları İlgili & yan sanayi

8 OLI Paradigması & Uluslararasılaşma
OLI paradigması (Buckley & Casson, 1976; Dunning 1977) ÇUŞ’ların lisanslama, ortak yatırım, stratejik işbirlikleri ve ihracat gibi yöntemler yerine neden doğrudan yatırımı tercih ettikleri açıklamaya çalışan bir çalışmadır. 1. İşletme ulusal piyasada rekabet avantajına sahip olmalıdır – sahiplik yurtdışına transfer edilebilmelidir. (O-owner)

9 OLI Paradigması & Uluslararasılaşma
2. İşletme yabancı pazarların bazı özelliklerinden olumlu yönde etkilenmektedir – “L” (location) 3. İşletme rekabet avantajını koruyabilmek için değer zincirinin tamamını kontrol etmeye ihtiyaç duymaktadır. “I” (internalization) Yukarıdaki sebeplerle lisanslama veya outsourcing yerine doğrudan yatırım tercih edimektedir.

10 OLI Paradigması & Uluslararasılaşma
Doğrudan yatırımların açıklanmasında finansal stratejiler doğrudan OLI paradigmasıyla ilgilidir. Stratejiler proaktif olabilir, yönetim takımı tarafından idare edilir. Stratejiler ayrıca reaktif olabilir, keşfedilen yeni pazarın koşullarına bağlı olarak.

11 OLI Paradigması & Uluslararasılaşma

12 Nereye Yatırım Yapılmalı
Çok popüler olan ve doğrudan yatırımların temelinde yer alan iki davranışsal teori bulunmaktadır Doğrudan yatırımlar için davranışsal yaklaşım Uluslararası network teorisi Davranışsal yaklaşım – Gözlemelere göre işletmeler öncelikle kendi ulusal sınırlarından çok uzakta olmayan (benzer sosyal-kültürel ve tarihi özellikler taşıyan) ülkelere yatırım yapma eğilimindediler.

13 Nereye Yatırım Yapılmalı
Uluslararası network teorisi – ÇUŞ büyümenin bir sonucu olarak ya bir network (ağ) şeklinin almaktalar veya hiyerarşiyelerini ademi merkezi bir yapıya dönüştürmektedirler. Sonuçta işletme farklı ülkelerden bir çok farklı yatırımcının sahip olduğu bir koalisyona dönüşmektedir.

14 Yurtdışına Nasıl Yatırım Yapılır
İhracat avantajları Doğrudan yatırımların karşılaştığı riskleri içermez Politik risk minimumdur Vekalet maliyetlerinden kurtulma dezavantajları İşletme yurtdışında faaliyette bulunmanın avantajlarından faydalanamaz. Dışarıdan gelenlere, ithalatçılara pazar kaybetme riski

15 Yurtdışına Nasıl Yatırım Yapılır
Lisans anlaşmaları Yüksek bir finansman getirmeden yurtdışına açılma yöntemlerinden biridir. dezavantajları Lisans ücretleri doğrudan yatırım karlarının altında kalabilir Kalite düzeyinde kayıplar Potansiyel rakipleri geliştirme Teknolojinin çalınması riski Yüksek vekalet maliyeti

16 Yurtdışına Nasıl Yatırım Yapılır
Joint Venture Joint venture yabancı bir ortaklıkla sahipliğin paylaşılmasıdır ÇUŞ için doğru partner bulunduğundan pahabiçilmez bir araç haline gelebilir. avantajları Yerel ortak piyasayı daha iyi anlayabilir Yerel ortak her düzeyde yönetime destek verebilir Bazı evsahibi ülkeler yatırımlar için yerel işletmelerden ortak bulunmasını şart koşabilir

17 dezavantajları Yanlış ortak seçildiğinde politik risk artar
Yerel ve yabancı ortak stratejiler konusunda anlaşamayabilir Transfer fiyatlaması uygulaması sorunlar yaratabilir Hisse değerini belirlemedeki güçlükler

18 Yurtdışına Nasıl Yatırım Yapılır
Greenfield yatırım ve acquisition Özellikle çok büyük altyapı yatırımları gerektiren işkolları için gerekli olmaktadır Bazı durumlarda acquisiton daha çok tercih edilebilir. Çünkü sıfırdan bir yatırım yapmak yerine hali hazırda bu yatırımı gerçekleştirmiş bir işletmenin elegeçirilmesi zaman kazandırabilir. Bununla birlikte elegeçirme maliyetleri genellikle oldukça yüksektir.

19 Yurtdışına Nasıl Yatırım Yapılır
Stratejik işbirlikleri

20 Daha fazla yurtdışı varlık
Yurtdışına Nasıl Yatırım Yapılır Rekabet avantajı Daha fazla yurtdışı varlık Rekabet avantajında bir değişim Mevcut rekabet avantajının Yurtdışına taşınması Evde üretim: İhracat Yurtdışında üretim Lisanslama Yönetim anlaşmaları Varlık kontrolünün paylaşama Daha fazla Doğrudan yatırım Joint Venture Sahipliğin iştirake devri Greenfield Investment Acquisition

21 ÜLKE RİSKİ Genelde iki tür risk sözkonusudr Piyasadan kaynaklanan
Kurumlardan kaynaklanan

22 Doğrudan Yatırım Riskleri
İşletmeye özgü riskler • Faaliyet riski • Kur riski • Yönetim riski Ülkeye özgü riskler • Transfer riski • savaş riski • Yıkım • Ekonomi ve altyapı riski • Makroekonomik • Kredi riski • Kültürel geçmiş • Entelektüel sermaye hakları Küresel riskler • Terör • Küreselleşme karşıtları • Siber saldırılar • Çevresel güvenlik

23 Doğrudan Yatırım Risklerinin Yönetimi ve Ölçümü
Duyarlılık Analizi Varlıklar üzerindeki riskin minimize edilmesi İş planlarının simulasyonu İştiraklerdeki varlıkların azaltılması İskonto oranını düzenleme Yerel kuruluşlardan borçlanma Nakit akımlarını düzenleme Çeşitlendirme Sigorta Kuruluş yerleri Kur riski yönetimi Borç ve özkaynak kaynakları Risk paylaşımlı anlaşmalar Para birimi çeşitlendirmesi Ülke yatırım anlaşmaları Arz kaynakları Yatırım garantileri Satış yerleri

24 İşletmeye özgü riskler: Ölçüm & Yönetim
Kur riski Yönetim Riski Faaliyet riski • Tahmin hataları • Yüksek riskli projeler • Portföy riski • İşlem etkisi • İşletme etkisi • Muhasebe etkisi • Hedeflerde çatışma • Sahiplik yapısı • İnsan kaynakları Duyarlılık Analizi Çeşitlendirme Varlık riskini düşürme Sigorta İşletmeye özgü riskler: Yönetim

25 ÇUŞ zaman zaman politik risklerini sigorta kuruluşlarına transfer etmektedirler.
Örneğin bu amaçla Amerika’da Overseas Private Investment Corporation (OPIC) isimli bir sigorta kuruluş faaliyette bulunmaktadır.

26 Doğrudan yatırıma el konulmasını önleyecek stratejiler
Yerel tedarik kaynaklarından faydalanmak: İstihdam olanaklarını artırmak Ulaşımın kontrol altına alınması (özellikle petrol ve doğal gaz şirketleri için önemlidir) Teknolojik kontrol Yerel kredi imkanlarından faydalanma Üçüncü ülkelerden borçlanma Yatırım garanti anlaşmaları

27 Ülkeye Özgü Riskler Bu tür riskler işletmelerin hem ulusal hemde uluslar arası faaliyetlerini etkilemektedir. En fazla görülen riskler Transfer riski (bloke fonlar-zorunlu yeni yatırım) Kültürel farklılıklar Ev sahibi ülkenin korumacı polikaları

28 Dünya’daki M&A Aktiviteleri
(billions of US dollars)

29 Dünya’daki M&A Aktiviteleri
(billions of US dollars)

30 SINIRÖTESİ M&A’NIN NEDENLERİ
Temel sebep ortaklar için yaratılan değeri maksimize etmektir.

31 Hedef: İşletmenin hisse fiyatını artırma
= EPS F K Gelirleri artırarak Hisse fiyatını artırma. Yönetim piyasadaki aktörlerin İşletmenin f/k oranı ile ilgili düşüncelerini dolaylı etkileyebilir. İşletmenin hisse Başına gelirini artırmak İçin doğrudan müdahaleler Dolayısıyla değer yaratmak işletmenin gelirlerini artırmaktır.

32 Diğer M&A Sebepleri Yeni teknolojilere ulaşma
Stratejik varlıkları elde etmek Pazar hakimiyetini elde etmek ve yeni pazarlara girmek Yerel/küresel faaliyetlerde sinerji yaratmak Rekabet ve pazarlık gücünü artırmak Riski dağıtmak Finansal fırsatları artırmak

33 CROSS-BORDER M&A DRIVERS
Sınır ötesi M & A faaliyeti time Source: UNCTAD, World Development Report 2000: Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, figure V.1., p. 154. Küresel çevrede değişim • Teknoloji • Yasalar • Sermaye piyasalarında değişim Yeni iş fırsatları ve riskleri M&As ile birlikte: • Stratejik varlıkları elde etme • Pazar hakimiyeti • Sinerji • Büyüme • Riski çeşitlendirme • Finansal imkanları arttırma Değişen çevre koşullarında İşletmeler rekabet güçleri korumak ve geliştirmek eğilimindedirler

34 Birleşme sonrası faaliyetler:
SINIRÖTESİ M&A SÜRECİ Strateji & Yönetim Finansal analiz & 3. Aşama 2. Aşama 1. Aşama Sahiplik yapısındaki değişimi belirleme Finansal maliyetler & tazminatlar Birleşme sonrası faaliyetler: Kültürel uyum Faaliyetlerde rasyonellik; finansal hedeflerde bütünleşme; sinerjiyi oluşturma Hedefin değerini belirleme Değerleme & pazarlık


"Doğrudan Yabancı Yatırım Teorisi ve Stratejisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları