Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Muhammet GÜL 28.10.2013.  Bir i ş letmede,fabrikada,i ş kolunda yürütülecek i ş güvenli ğ i çalı ş malarında ve her türlü i ş güvenli ğ i problemlerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Muhammet GÜL 28.10.2013.  Bir i ş letmede,fabrikada,i ş kolunda yürütülecek i ş güvenli ğ i çalı ş malarında ve her türlü i ş güvenli ğ i problemlerinin."— Sunum transkripti:

1 Muhammet GÜL 28.10.2013

2  Bir i ş letmede,fabrikada,i ş kolunda yürütülecek i ş güvenli ğ i çalı ş malarında ve her türlü i ş güvenli ğ i problemlerinin çözümünde göz önünde tutulması ve dikkate alınması gereken 10 temel kural vardır.  Bu 10 kurallara i ş güvenli ğ i temel prensipleri diyoruz. İ stenilen olumlu sonuçlar, ancak bu ilkelerin bilimsel bir çalı ş ma çerçevesinde de ğ erlendirilmesi halinde elde edilebilir.

3  İş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ilmi, kazaların önlenmesi çalı ş masında kaza zincirinin 3.halkası olan TEHL İ KEL İ HAREKET VE TEHL İ KEL İ DURUM’u asli faaliyet alanı olarak benimser.  Kaza zincirinin 3.halkası olan tehlikeli hareket ve tehlikeli durum zincirin en zayıf halkasıdır. Çünkü 1 ve 2. halkalar insan ile ilgili hususlardır ve i ş güvenli ğ i bilimi insan ile u ğ ra ş manın etkili sonuçları olmayaca ğ ını kabul eder. Bu nedenle i ş güvenli ğ i sorumlularının ilk yapaca ğ ı i ş TEHL İ KEL İ HAREKET VE TEHL İ KEL İ DURUMLARI tespit ederek bunları ortadan kaldırmaya çalı ş malıdırlar.

4 Yaralanma «Zarar-Hasar» Kaza Olayı Tehlikeli Hareket Tehlike Durum Kişisel Kusurlar Doğuştan Gelen ve Yetişilen Çevreden Edinilmiş Hususlar «İnsanla İlgili» Tehlikeli hareket ve durumun aynı anda olması gerekir. «İSG’nin Hedefi…» 3 3

5

6 GÜVENSİZ HAREKETLER 1.Emniyetsiz çalışma (vaziyet alma), 2.Gereksiz şekilde hızlı çalışma, 3.Emniyet donanımını kullanılmaz hele getirme, 4.Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma, 5.Emniyetsiz taşıma, yükleme, istifleme yapma, 6.Tehlikeli yerlerde çalışma, 7.Şaşırma, kızgınlık, üzgün, telaş, şakalaşma, 8.KKD kullanmama, GÜVENSİZ KOŞULLAR 1.Uygun olmayan KKD, 2.Koruyucusuz çalışma, 3.Kusurlu alet, makine, techizat kullanma, 4.Emniyetsiz yapılmış alet-makineler 5.Yetersiz ve bakımsız bina, alet ve makine 6.Yetersiz ve/veya fazla aydınlatma 7.Yetersiz havalandırma 8.Emniyetsiz yöntem-şartlar

7  Burada;yapılan çalı ş malar ile kazayı hafif atlatmak de ğ il de kazayı meydana getiren sebeplerin ortadan ortadan kaldırılmasının do ğ ru olaca ğ ına i ş aret edilmektedir.  Yapılan istatistikler kazaların %50 sinin kolayca önlenebilece ğ ini, %48 inin ancak etüt ve metotlu bir çalı ş ma ile önlenebilece ğ ini, % 2 sinin de önlenmesinin mümkün olmayaca ğ ını göstermi ş tir.

8 Kolayca Önlenir Önlenemez Metotlu Çalışmayla Önlenir %50 %48 %2

9  Bu prensipten,özellikle “kazaya ramak kaldı” olaylarının nedenlerinin çok iyi incelenerek sebeplerinin ortadan kaldırılması gerekti ğ i anla ş ılmaktadır.  1-29-300 kuralının önemli bir özelli ğ i de bir i ş letmede olabilecek kazalar hakkında önceden tahmin yapma olana ğ ını sa ğ lamasıdır.  İş kazaları istatistikleri yapılan i ş yerlerinde önceki yıllara göre elde edilen KAZA SIKLI Ğ I ve KAZA A Ğ IRLI Ğ I oranları de ğ erleri bir sonraki yıl için yakla ş ık tahmin olana ğ ı verir.

10  Bir toplum kesiminde veya bir çalı ş ma düzenlemesinde, meydana gelen her 330 kazadan 1 tanesi ölüm veya daimi i ş görmezlik, 29 tanesi ise bir günden fazla istirahatı gerektiren yaralanma ile sonuçlanır. 300 tanesi ise zarar meydana getirmeyen kazalardır.

11  TOPLAM KAZALARIN % 0,3’Ü A Ğ IR YARALANMALAR  TOPLAM KAZALARIN % 8,8’ İ GEÇ İ C İ İŞ GÖRMEZL İ K  TOPLAM KAZALARIN % 90,9’U YARALANMASIZ KAZA300 1 29

12  Bu prensip, i ş yerlerinde önemli bir zarara u ğ ramadan geçi ş tirilen kazaların üzerinde durulması gerekti ğ ini gösterir.  Yaralanmasız kazaların, örne ğ in 10 defa tekerrürü bir sonraki kazanın yaralanma ile sonuçlanaca ğ ını, 329 kazadan sonra ise a ğ ır bir kazanın beklenmesi gerekti ğ ini gösterir.  1–29–300 oranının önemli bir özelli ğ i de bir i ş letmede olabilecek kazalar hakkında önceden tahmin yapma imkânını sa ğ lamasıdır.

13 Bir in ş aatın yılda ortalama 375 i ş çi çalı ş tırmak suretiyle bir senede tamamlanaca ğ ı planlanmı ş olsun. İş bitinceye kadar hangi a ğ ırlıkta kaç kaza olabilece ğ ini tespit edelim: ( İ n ş aat i ş lerinde Türkiye`de F=100’dür).

14  Kazanın sıklı ğ ı belirli bir zaman aralı ğ ı içinde meydana gelen ve bir günden fazla i ş ten kalmaya neden olan kazaların sayısı olarak tanımlanmaktadır.  “Kaza Sıklık Oranı” çalı ş an saatlere oranla milyon saatte meydana gelen kaza sayısı olarak a ş a ğ ıdaki formülle hesaplanır. n : Seçilen zaman aralı ğ ında (ay veya yıl) meydana gelen ve bir günden fazla istirahati gerektirmi ş olan i ş kazaları sayısı; Si : Seçilen zaman a ğ ırlı ğ ında (ay veya yıl) tüm i ş çilerin çalı ş tıkları saatlerin toplamı. Çalı ş ılan saatlerin toplamı kesinlikle bilinmedi ğ i hallerde bir yıl için çalı ş ılan saatler;

15 kaza olacaktır. (1 günden fazla istirahat gerektiren) 1–29–300 oranı kuralına göre da ğ ılım yapılırsa 3–87–900 bulunan yeni i ş yerinde bir yıl içinde 990 muhtemel kaza olacak, bunlardan üçü sürekli i ş görmezlik, 87si geçici i ş görmezlikle sonuçlanacak ve 900 kaza ise hafif geçecektir.

16  İş çinin bünyeden ve yaradılı ş ından gelen ş ahsi kusurları (dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık)  Bilgi ve ustalık yetersizli ğ i  Fiziki yetersizlik  Uygunsuz mekanik ş artlar ve fiziki çevre  Görüldü ğ ü gibi insan önce güvesizlikleri olu ş turmakta sonra bu ko ş ullar nedeniyle kaza yapmakta veya meslek hastalı ğ ına u ğ ramaktadır.

17  MÜHEND İ SL İ K REV İ ZYON  Tehlikeli Durumların Bilinmesi,  Tehlikeli Durumların Analizi,  Tedbirlerin Alınması,  Tedbirlerin Uygulanması,  Gerekli Kontrollerin Sa ğ lanması İş sa ğ lı ğ ı ve i ş güvenli ğ ine yeni yakla ş ımlar sonucu mevzuatımıza giren risk de ğ erlendirmesi kapsamında bu ba ş lıkları ş u ş ekilde sıralayabiliriz.  Tehlikelerin tanımlanması,  Tehlikelerden kaynaklanan risklerin de ğ erlendirilmesi,  Riskleri önlemek veya azaltmak için kontrol tedbirlerinin belirlenmesi,  Kontrol tedbirlerin uygulanması,  Gerekli kontrollerin sa ğ lanması

18  İ KNA VE TE Ş V İ K  E ğ itim ve Ö ğ retim Çalı ş maları,  Çe ş itli Yarı ş maların Düzenlenmesi,  İ kaz Levhaları ve Afi ş ler,  Propaganda,  Ödüllendirme/ Özendirme  ERGONOM İ DEN YARARLANMA  Yapılacak i ş e uygun i ş çi temini ve çalı ş anları biyolojik özellikleri ile kabiliyetlerine göre makine,tesis ve aletleri geli ş tirmek ş eklinde ergonomi biliminin gerekleri yerine getirilmelidir.  D İ S İ PL İ N KURALLARI  İş güvenli ğ ini sa ğ lamada en son ba ş vurulacak çözüm yolu disiplin tedbirlerine ba ş vurulmasıdır.

19 MUHENDİSLİK REVİZYON MUHENDİSLİK REVİZYON İKNA VE TEŞVİK ERGONOMİ «İŞ-İŞÇİ UYUMU» ERGONOMİ «İŞ-İŞÇİ UYUMU» Tehlikeli durumların bilinmesi, Tehlikeli durumların analizi, Tedbirlerin alınması, Tedbirlerin uygulanması Gerekli kontrollerin sağlanması, Tehlikeli durumların bilinmesi, Tehlikeli durumların analizi, Tedbirlerin alınması, Tedbirlerin uygulanması Gerekli kontrollerin sağlanması, Eğitim ve öğretim çalışmaları, Çeşitli yarışmaların düzenlenmesi Uyarı levhaları ve afişler, Propaganda, Ödüllendirme ve özendirme, Eğitim ve öğretim çalışmaları, Çeşitli yarışmaların düzenlenmesi Uyarı levhaları ve afişler, Propaganda, Ödüllendirme ve özendirme, Yapılacak işe uygun işçi temini ve çalışanları biyolojik özellikleri ile kabiliyetlerine göre makine, tesis ve aletleri geliştirmek, DİSİPLİN KURALLARI DİSİPLİN KURALLARI İş güvenliğini sağlamada en son başvurulacak çözüm yolu, disiplin tedbirlerine başvurulması,

20  İş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ ini sa ğ lama metotları ile verimlilik, kalite çalı ş malarında kullanılan yöntemler arasında tam bir paralellik vardır. Bu yakla ş ım özellikle Yönetim Sistemleri arasında olu ş turulan benzerlikte de çok açık bir ş ekilde ortaya konulmu ş tur.

21  İ SG çalı ş maları, sadece i ş yerinde bu amaçla görevlendirilen personelin gayret ve çabaları ile sınırlı olmamalıdır.  Özellikle üst düzey yöneticilerin İ SG çalı ş malarına ilgi duymaları ve destek olmaları, di ğ er çalı ş anların İ SG çalı ş malarına pozitif katkısını artıraca ğ ı gibi,Üst düzey yöneticilerin kendi koydukları kurallara örnek te ş kil edecek ş ekilde uymaları da te ş vik edici bir neden olacaktır.

22  Bu prensipte;i ş yerinde i ş çiye en yakın ilk kontrol elemanının i ş güvenli ğ ini sa ğ lama çalı ş malarında ki önemi ile e ğ itim, ikna,te ş vik ve disiplin çalı ş malarının hangi seviyede yo ğ unla ş tırılması gerekti ğ ine i ş aret edilmektedir.

23  Güvenli bir i ş letmede üretim artıp maliyet dü ş ecektir.  Kazalarda meydana gelen zarar yapılan ödemelerin yakla ş ık 5 ( be ş ) katı olacaktır.

24 SN İŞ GÜVENL İĞİ TEMEL PRENS İ PLER İ 1Tehlikeli hareket ve tehlikeli durumların önlenmesi 2 İş kazalarının %80’ini tehlikeli hareket, %10’u tehlikeli durum, %2’si sebebi kaçınılmaz ve bilinmeyen nedendir 3 Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklü ğ ü kestirilemez, bu tamamen tesadüfe ba ğ lıdır 4 A ğ ır yaralanma/ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 uzuv kaybı, 300 yaralanma olmayan olay vardır 5Tehlikeli hareketlerin nedenleri 6Kazalardan korunma metodu 7 Kazalardan korunma yöntemleri ile üretim, kalite kontrolü metotları benzerlik ve paralellik arz eder 8 İ G ile ilgili çalı ş malara, kurallara ve alınacak tedbirlere üst düzey yönetici katılmalı- sorumlulu ğ a ortak olmalı 9 Formen, ustaba ş ı ve benzeri ilk kademe yöneticiler kazalardan korunmada en önde gelen personeldir 10 İ G çalı ş malarına yön veren insani duyguların yanında, İ G’nin sa ğ lanmasında itici rol oynayan 2 mali faktör var ÖZET

25 glmuhammet@gmail.com http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/mgul


"Muhammet GÜL 28.10.2013.  Bir i ş letmede,fabrikada,i ş kolunda yürütülecek i ş güvenli ğ i çalı ş malarında ve her türlü i ş güvenli ğ i problemlerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları