Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜTSEL İKLİM Okulun yapısı ve işleyişi okulun karakterini öğretmen ve öğrencilerin eğilimlerini, eğitim programının planlanmasını ve uygulamayı önemli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜTSEL İKLİM Okulun yapısı ve işleyişi okulun karakterini öğretmen ve öğrencilerin eğilimlerini, eğitim programının planlanmasını ve uygulamayı önemli."— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜTSEL İKLİM Okulun yapısı ve işleyişi okulun karakterini öğretmen ve öğrencilerin eğilimlerini, eğitim programının planlanmasını ve uygulamayı önemli ölçüde etkiler. Örgütün bireyler üzerindeki yapısal ve işleyişsel etkileri algı ve duygu biçiminde görülür, ‘duygu’ örgüt iklimi olarak nitelendirilmektedir.

2 Eğitim kurumunda görevli bir bireyin performansı belli ölçüde onun kişiliği, belli ölçüde de örgütsel ortam tarafından biçimlendirilir. Bu ortam, miliue, kültür, atmosfer, duygu, nitelik ya da iklim sözcükleri ile ifade edilmektedir. Bu terimler, örgütün, üyeler tarafından yaşanılan iç niteliğini ifade etmektedir. Bir okulun iklimi kabaca o okulun kişiliği olarak düşünülebilir.

3 ÖRGÜTSEL İKLİMİ OLUŞTURAN BAŞLICA FAKTÖRLER
Örgütsel iklimi oluşturan başlıca faktörler örgütün amacı, yapısı, görev boyutları, çevresi, yönetim, personel ve sağlanabilen kaynaklardır. 1-Örgüt amaçlarının toplum için taşıdığı değer örgüt ikliminin oluşmasında önemli rol oynar. 2-Örgütün yapısı bakımından büyük veya küçük olması, yapılanma şekli, örgüt iklimini etkiler.

4 3-Örgütte görev tanımlarının yapılmış, yetki ve sorumlulukların belirlenmiş olması, görevlerin yerine getirilmesine ilişkin kuralların açıklanması personele rahatlık ve güven sağlar. 4-Örgüt içinde bulunduğu çevre ile sürekli etkileşim halindedir. 5- Yönetim süreçlerinin işleyişinde, örgüt amaçları ile personelin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına özen gösterilir.

5 6- Eğitim kurumları gibi insan ağırlıklı örgütlerde personelin davranışları örgüt ortamını oluşturan önemli bir faktördür. 7- Bir örgütte sağlanabilen kaynaklar, mal veya hizmet üretimi için etken faktördür.

6 ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÖNEMİ
Örgütsel iklimin daha çok liderliğin konusu ve alanı olduğu, düşüncesiyle denetmenlerin iklim konusuna gereğince eğilmedikleri, esas enerjilerini öğretim programlarına, eğitim ve öğretim etkinlikleri ile öğrencilere yönelttikleri görülmektedir. Ancak bu görevin başarılı bir biçimde yürütülmesi ve tamamlanması, denetimsel girişimleri destekleyici bir örgütsel havanın, iklimin varlığına önemli ölçüde bağlıdır.

7 Eğitimsel görevlere ağırlık vererek, örgütsel iklime gerekli önemi vermemek ve ilgi göstermemek, örgütte var olan; var olduğuna inanılan, liderlik gizil gücünün ortaya çıkmasının ve gelişmesini engellemek ya da en azından bu gücü sınırlamak demektir. Denetimin temel işlevinin süreci geliştirmek olduğu dikkate alındığında, örgütsel iklime gereken önemin verilmesinin nedeni açıklık kazanmaktadır.

8 OKUL İKLİMİ VE DENETMEN
Sağlıklı bir örgüt ikliminin bulunduğu ortamda, denetmen ve öğretmenin okulun var oluş nedeni olan eğitime daha çok zaman ve enerji ayırabilecekleri açıktır. Bir örgütün iklimini etkilemek amacıyla örgütün yapısı ve işleyişi ile ayrıntılı bir biçimde uğraşmak elbette denetmenin güçlerinin ötesindedir. Kendi liderlik davranış biçemlerine dikkatle seçmeleri veya öğretim kadrosundan liderlerin çıkmasını sağlayıcı girişimlerde bulunabilir.

9 Örgütün yapısal özellikleri tarafından etkilendiği görüşünden hareket ederek örgüt iklimi konusunu denetmenden çok üst düzey yöneticilerini ilgilendireceği ileri sürülebilir. Liderlik biçemi değiştirilerek örgütsel iklimin de değiştirilebileceğini, bu durumun örgüt üyelerinin performansına ve doyum derecelerine yansıyabileceğini saptanışlardır.

10 Üç ayrı örgütte üç tür liderlik davranışı üzerinde durulmuştur
Üç ayrı örgütte üç tür liderlik davranışı üzerinde durulmuştur.A, B, C olarak adlandırılan örgütlerdeki liderlerin davranışlarının çarpıcı özellikleri olarak şu noktalar belirtilir. ÖRGÜT A’da yapı, statü açıkça belirlenmiş roller, konum otoritesi, dikey iletişim ve cezalandırıcı bir kurallar sistemi vurgulanmıştır.Bu uygulama ‘klasik yönetim’ anlayışını yansıtmaktadır. ÖRGÜT B’de informal ve gevşek bir örgüt yapısı,paylaşmalı bir karar verme uygulaması, ekip çalışması ve arkadaşça ilişkiler vurgulanmıştır. Bu örgüt yapısı ‘insan ilişkileri’ yaklaşımına benzemektedir. ÖRGÜT C’de işbirliği ve destek, kalite ve yaratıcılık vurgulanmıştır. Bu denetimde ‘insan kaynakları modeli’nin temel özelliklerini göstermektedir.

11 Bu liderlik davranış kalıbının örgütlerdeki etkileri şöyle olmuştur.
ÖRGÜT A ’daki üyelerin örgüt ikliminin cezalandırıcı, destek sağlamayan ve bireysel girişime çok az şans tanıyanbir iklim olarak algıladıkları görülmüştür. Liderin ilgisizliği dikkati çekmiştir. Liderin baskı uygulamasına karşın bireyler arası çatışmanın yaygın olduğu gözlenmiştir. ÖRGÜT B ’deki üyelerin örgüt iklimini sıcak, işbirliğine dayalı, katılımcı, dingin ve arkadaşça algıladıkları saptanmıştır. ÖRGÜT C ‘deki üyeler ise, iklimi bir ölçüde işbirliğine dayalı ve gevşek olarak yapılandırılmış, sorumluluk normları ile bağlılık sağlanmış, bireysel girişimciliği ve riske girmeyi özendirici, ödüllendirici olarak algılamışlardır. Ilımlı bir çatışma da dikkati çeken bir özellik olarak ileri sürülmüştür.

12 Bunun sonucu olarak; Örgüt a’da düşük bir iş doyumu ve performans gözlenirken, Örgüt b’ de düşük performans fakat yüksek düzeyde bir doyum ve yüksek düzeyde bir yenilik eğilimi saptanmıştır. Örgüt c’ de ise, çok yüksek düzeyde bir performans, yenilik ve yüksek düzeyde bir doyum görülmüştür.

13 Halpin okullardaki örgütsel iklimi bir doğru üzerinde düşünmekte ve ‘açık’ , ‘kapalı’ uçlar arasında değişiklik gösteren özellikler bütünü, ‘duygu ‘ olarak görmektedir.

14 Örgütsel İklimi Belirleme Anketi’ nde açık ve kapalı iklimleri şöyle açıklar.
AÇIK İKLİM KAPALI İKLİM 1-Belirgin biçimde ilgi Çok belirgin biçimde, aşırı ilgisizlik 2-Sınırlı ya da az engellenme Aşırı derecede engellenme 3-Yüksek düzeyde birlik duygu 3-Çok düşük düzeyde birlik duygusu 4-İleri ölçüde yakınlık ve sınırlı 4-Belirgin biçimde bir sosyal sosyal mesafe uzaklık, kopukluk 5-Düşük düzeyde üretimi vurgulama 5-Aşırı ölçüde üretimi vurgulama 6-Çok ileri ölçüde bir göreve dönüklük 6-Düşük düzeyde göreve dönüklük 7-İleri ölçüde anlayış 7-Sınırlı bir anlayış ve hoşgörü

15 Açık iklim örgüt üyelerinin ileri ölçüde bir birlik duygusuna sahip oldukları bir örgütsel durumu belirtmektedir. Böyle bir örgütte –okulda- çalışanlar birbirleriyle sürtüşmeden, birbirleri hakkında şikayette bulunmadan çalışırlar. Okul müdürü öğretmenlerin görevini başarmasını kolaylaştırıcı niteliktedir. Örgütsel iticiler güçlüdür, bu iticiler örgütü yürütebilecek ve görevleri tamamlayabilecek niteliktedir. Bu kurumlarda çalışan öğretmenler mutlu ve gururludur

16 Kapalı iklimi sahip örgütlerde çalışanların doyum düzeyleri düşüktür.
Bu düşük doyum hem görevi başarma, hem de sosyal gereksinimlerin karşılanması ile ilişkilidir. Müdür, öğretmenlerin etkinliklerini yönlendirmede etkisizlik ve bireysel sorunlarla ilgilenme eğiliminde değildir. Okuldaki iklim okulun tüm etkinliklerine, yaşamına yansır.

17 Örgüt iklimi üç temel boyutta incelendiğinde aşağıdaki özellikleri kapsadığı görülür.
Bir müfettiş örgüt ikliminin bu boyutlarına ilişkin özelliklerin durumu ve geliştirilmesine karşı duyarlı olduğunda hem liderlik rolünü oynayabilir hem de örgütün başarısına katkıda bulunabilir.

18 A)BİREYSEL ÖZELLİKLER: Doyum, yükselme ve ilerleme olanakları kişiye verilen önem ve saygınlık, güven duygusu, diğer üyelere karşı beslenen duyarlılık, tehlikeyi göze alabilme ve arkadaşlık ilişkileridir. B)ÖRGÜTSEL ÖZELLİKLER: Örgütün amacı, politikası, büyüklüğü, ödül düzeni ve ücret, örgütsel açıklık ve çatışma, sıkı gözetim ve denetim, iletişim, önderlik, karar verme, yetki ve sorumluluk, örgütün gelişme olanaklarıdır. C)ÇEVREDEKİ ÖZELLİKLER: Sınırlayıcı ve güdüleyici çevre, çalışma koşulları ve ortamı, yönetsel destek, baskı, uyum ve yönetimi eleştirmedir.

19 MÜFETTİŞ YUKARIDA SAYILAN ÖZELLİKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK AŞAĞIDAKİ GÖREVLERİ YERİNE GETİRME SORUMLULUĞUNU TAŞIMALIDIR

20 MÜFETTİŞ KURUMUN AMAÇ VE POLİTİKASINA AÇIKLIK KAZANDIRMALI, PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARINI ANLAMALARINA YARDIM ETMELİ, PERSONELİN HİZMET İÇİNDE YETİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMALI VE BÖYLECE ÖRGÜT İKLİMİNİN OLUŞTURULMASINA KATKIDA BULUNMALIDIR.

21 BİREYSEL SORUMLULUĞA ÖNEM VERİLMESİNİ GEREKTİREN ÖRGÜT İKLİMİ BİREYLERDE BAŞARI GÜDÜSÜNÜ UYARMAKTADIR. MÜFETTİŞ DE BİREYLERİN BAŞARILARINI ÖNEMSEYİP, GELİŞME YOLLARINI GÖSTEREREK, BİREYLERDEKİ SORUMLULUK DUYGUSUNU VE BUNUN ÖRGÜT İKLİMİNE KAZANDIRACAĞI OLUMLU GELİŞMELERE ÖNCÜLÜK ETMELİDİR.

22 MÜFETTİŞ DENETİM SÜRECİNDE DAYANIŞMA HAVASI YARATARAK VE OLUMLU İLİŞKİLER KURARAK PERSONELİN ÖRGÜTE VE İŞE BAĞLANMA EĞİLİMİNİ GÜÇLENDİRMELİDİR.

23 CEZALANDIRMADAN ÇOK ÖDÜLLENDİRİCİ BİR ÖRGÜTSEL İKLİMİN YARATILMASI PERSONELİN İŞ BAŞARISI VE ÖRGÜTE BAĞLANMA GÜDÜSÜNE KATKIDA BULUNMAKTADIR. BU NEDENLE MÜFETTİŞ CEZALANDIRICI OLMAKTAN ÇOK ÖDÜLLENDİRİCİ VE TEŞVİK EDİCİ BİR YAKLAŞIM İÇİNDE OLMALIDIR.

24 ÖRGÜT İKLİMİNİ BOZAN EN TEMEL ETMENLERDEN BİRİ ÖRGÜT İÇİ ÇATIŞMALARDIR
ÖRGÜT İKLİMİNİ BOZAN EN TEMEL ETMENLERDEN BİRİ ÖRGÜT İÇİ ÇATIŞMALARDIR. MÜFETTİŞ ÇATIŞMA YÖNTEMİ KONUSUNDA KENDİSİNİ DE GELİŞTİREREK ÇALIŞMALARI ÖRGÜT VE BİREY YARARINA OLACAK ŞEKİLDE YÖNLENDİRMELİDİR

25 ÖRGÜT İÇİNDE PERSONELLE İLİŞKİLERDE HİYERARŞİ ÖN PLANA ALINDIĞINDA BİÇİMSELLİK AĞIRLIK KAZANARAK İÇTEN VE PAYLAŞIMA DÖNÜK İŞBİRLİĞİ AZALDIĞINDA MÜFETTİŞ İLİŞKİLERİNDE DANIŞMANLIK VE REHBERLİĞE AĞIRLIK VERMELİDİR.

26 BAŞARILI PERSONELİN ÖZENDİRİCİ FAKTÖRLERDEN ÖNCELİKLE YARARLANDIRILMASI, ÖRGÜT İÇİNDE ILIMLI BİR REKABET VE TEŞVİK YARATACAĞINDAN PERSONELİN BAŞARISI OBJEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

27 MÜFETTİŞ ÖRGÜT İÇİNDE BENİMSENEN ORTAK NORM VE DEĞERLERE KARŞI DUYARLI DAVRANARAK ÖRGÜT İKLİMİNİN OLUŞTURULMASINA KATKIDA BULUNMALIDIR.

28 SAĞLIKLI ÖRGÜT İKLİMİ OLUŞTURULMASI
1-Amaçlar: Okul amaçları açık, kolay anlaşılır, benimsenebilir, ulaşılabilir, ölçülebilir ve genişletilebilir olmalıdır. . Örgüt amacının odak noktası olarak alınması,örgütün sağlıklı oluşunun göstergelerinden biridir. Amacın ortak noktası olarak alınabilmesi için, önce örgüt üyeleri tarafından bilinmesi, anlaşılması ve kabul edilmesi gerekir.

29 SAĞLIKLI ÖRGÜT İKLİMİ OLUŞTURULMASI
2-Yeterli İletişim: Örgüt sağlığının önemli bir göstergesi de iletişim sistemidir. Örgütte öyle bir iletişim sistemi kurulmalıdır ki, örgütün işleyişine ilişkin bilgiler örgütte dikey, yatay ve diagonal olarak örgütün tüm ilgili birimlerine, zamanında ve çarpıtılmadan ulaştırılabilsin. Örgütle çevre arasında da sağlıklı bir iletişim sistemine ihtiyaç vardır. İletişim, örgütü yaşayan bir varlık yapan süreçtir.

30 SAĞLIKLI ÖRGÜT İKLİMİ OLUŞTURULMASI
3-Güçleri Dengeleme: Yetki formal örgütlerin itici gücüdür. Bu itici gücün örgütteki dağılımı örgütün işleyişi açısından çok önemlidir. Üstlerini etkileme gücüne ve yeteneğine sahip bir yöneticinin, astlarının güvenini ve saygısını kazandığı ve bunun sonucu olarak da onlar üzerindeki etkileme gücünün arttığı dikkate alındığında konunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

31 SAĞLIKLI ÖRGÜT İKLİMİ OLUŞTURULMASI
4-Kaynakların Kullanılması: Örgüt sağlığının bir başka boyutu kaynak kullanımıdır. Sistemin girdilerinin, özellikle insan gücünün, etkili olarak kullanılması örgüt sağlığı açısından önem taşımaktadır. Okulun girdilerini oluşturan insan, araç-gereç,para, enerji gibi kaynakların etkili bir şekilde yerinde zamanında ve uygun biçimde kullanılması gerekir.

32 SAĞLIKLI ÖRGÜT İKLİMİ OLUŞTURULMASI
5-Bağlılık: Sağlıklı bir bireyin açık bir kimlik duygusuna sahip olduğu bilinmektedir. Sağlıklı bir birey kim olduğunu bilir, bunun farkındadır. Bunun da ötesinde kendi kendini sever. Okulda çalışan personelin kendini tanıması, okulun amaçlarını bilmesi, benimsemesi, kendi amaçları ile tutarlı ve dengeli hale getirmesi beklenir.

33 SAĞLIKLI ÖRGÜT İKLİMİ OLUŞTURULMASI
6-Moral: Moral iyilik, doygunluk ve haz duyguları etrafında odaklaşan bireysel duygu ve düşüncelerin toplamından oluşur.Sağlıklı bir örgütte moralin yüksek olması beklenir. Okulda görevli personelin işinde duyum sağlaması kendisini iyi ve başarılı hissetmesi beklenir. Personelin içinde temkinli, tedbirli ve istekli olması bir bakıma moralin yüksek olmasına bağlıdır.

34 SAĞLIKLI ÖRGÜT İKLİMİ OLUŞTURULMASI
7- Yenilikçilik: Okul bir örgüt olarak çevredeki ve toplumdaki değişme ve gelişmelerden etkilenir. Okulun bu değişmelerden yararlanması ve uyum sağlayabilmesi için amaçlarını geliştirmesi,yeni politikalar geliştirmesi, yöntemler bulması ve uygulaması gerekir. sağlıklı bir sistemin katı, standartlaşmış bir yapıya sahip olmadığı, canlı bir organizma gibi geliştiği, büyüdüğü ve değiştiği söylenebilir.

35 SAĞLIKLI ÖRGÜT İKLİMİ OLUŞTURULMASI
8- Özerklik: Sağlıklı bir bireyin eylemlerinde kendi öz merkezinden dış çevreye doğru bir eğilim göstediği bilinmektedir. Okulda görev alan personel okul amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı çalışmalarda kendisini serbest ve bağımsız olduğunu hissetmelidir.

36 SAĞLIKLI ÖRGÜT İKLİMİ OLUŞTURULMASI
9- Uyum: Gerek özerklik, gerekse yenilikçilik düşüncelerinin temelinde, sağlıklı bir insanın grubun ya da örgütün çevresiyle gerçekçi ve etkili bir ilişki içinde olduğu düşüncesi yatmaktadır. Okulun içinde personelin uyumlu olması, ayrıca çevredeki kuruluşlarla ilişkililiği ve uyum içinde bulunması karşılaşılabilecek sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır.

37 SAĞLIKLI ÖRGÜT İKLİMİ OLUŞTURULMASI
10-Sorun Çözme Yeterliliği: Okul yönetimi çeşitli sorunlarla karşılaşır.Her sorunun önemsenmesi zamanında ve uygun biçimde çözülmesi gerekir. Önemsenmeyen ve çözümü ihmal edilen sorunlar gelecekte daha önemli sorunlara neden olabilir. Yeterli bir örgüt sorunların var olduğunu bilecek, olası çözüm seçeneklerini bulacak, çözüm yollarından koşullar açısından en rasyonel olanını seçecek ( karar verecek), uygulamaya koyacak niteliktedir.

38 HER OKULDA ÖRGÜT SAĞLIĞININ BOYUTLARI, İLERİ ÖLÇÜDE BİR KARŞILIKLI BAĞIMLILIKLA NİTELENDİRİLEBİLECEK DİNAMİK BİR ETKİLEŞİM SİSTEMİ İÇİNDE İŞLER.


"ÖRGÜTSEL İKLİM Okulun yapısı ve işleyişi okulun karakterini öğretmen ve öğrencilerin eğilimlerini, eğitim programının planlanmasını ve uygulamayı önemli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları