Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BTP205 – Görsel Programlama C# Temelleri 1. Bugün… Değişkenler ve İfadeler – Yorumlar – Değişkenler – İfadeler – Operatörler – Namespaces (Ad alanları)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BTP205 – Görsel Programlama C# Temelleri 1. Bugün… Değişkenler ve İfadeler – Yorumlar – Değişkenler – İfadeler – Operatörler – Namespaces (Ad alanları)"— Sunum transkripti:

1 BTP205 – Görsel Programlama C# Temelleri 1

2 Bugün… Değişkenler ve İfadeler – Yorumlar – Değişkenler – İfadeler – Operatörler – Namespaces (Ad alanları) Akış kontrolü – if, switch – while, do-while, for, foreach – İkili operatörler 2

3 Temel C# Sözdizimi Boşluklar (boşluk, yeni satır, tab) C# derleyicisi tarafından göz ardı edilir İfadeler noktalı virgül (;) ile sonlandırılır C# kodları büyük-küçük harf duyarlıdır C# blok-yapılı bir dildir ve bloklar ayraçlar ile sınırlanır (‘{’ ve ‘}’) Kodlarınızı yazarken okunabilir olması için – içerden başlamaya dikkat ediniz – yorumlar yazınız 3

4 Yorumlar Tip I /* Tek yorum satırı */ /* Çoklu- Yorum Satırı*/ Tip II // Başka bir tekli yorum satırı a = 0; // sayacı sıfırla Tip III /// Dokümantasyon için kullanılan özel yorum satırları 4

5 Değişkenler Değişkenleri, verinin içinde saklandığı kutular olarak düşünebiliriz Değişkenlerin tipleri, isimleri ve değerleri vardır int num = 5; Burada, int değişkenin tipi, num ismi ve 5‘de değeridir Bütün değişkenler kullanılmadan önce tanımlanmalıdır 5

6 Basit Tipler Basit tipler sayıları Boolean (doğru ya da yanlış) değerleri kapsar Sayıları ifade etmek için birçok tip vardır, çünkü her tipi ifade edebilmek için farklı sayıda byte gerekir 6

7 Tamsayı Tipleri (integer) TipDiğer adıİzin verilen değer aralığıByte sayısı sbyteSystem.SByte–128 ve 127 aralığında tamsayı1 byteSystem.Byte0 ve 255 aralığında tamsayı1 shortSystem.Int16–32768 ve 32767 aralığında tamsayı2 ushortSystem.UInt160 ve 65535 aralığında tamsayı2 intSystem.Int32 –2,147,483,648 ve 2,147,483,647 aralığında tamsayı 4 uintSystem.UInt320 ve 4,294,967,295 aralığında tamsayı4 longSystem.Int64 –9223372036854775808 ve 9223372036854775807 aralığında tamsayı 8 ulongSystem.UInt64 0 ve 18446744073709551615 aralığında tamsayı 8 7 u: unsigned-işaretsizs: signed-işaretli

8 Noktalı Sayı Tipleri (Floating Point) TipDiğer AdıAralığıByte sayısı floatSystem.Single4 doubleSystem.Double8 decimalSystem.Decimal16 8

9 Hassasiyet TipHassasiyet float7-8 basamak double15-16 basamak decimal28 basamak 9 Decimal veri tipi genellikle daha yüksek hassasiyet isteyen para birimleri için kullanılır!

10 Diğer Basit Tipler TipDiğer adıİzin verilen aralık charSystem.Char Tekil Unicode karakter, 0 ve 65535 aralığında bir tamsayı olarak saklanır boolSystem.BooleanDoğru ya da yanlış stringSystem.StringBir karakter dizisi 10 Char veri tipinin 2 byte ve Unicode olarak saklandığına dikkat ediniz!

11 Değişken Tanımlama, Değer Atama ve Yazdırma Örneği static void Main(string[] args) { int myInteger; string myString; myInteger = 17; myString = "\"myInteger\" is"; Console.WriteLine("{0} {1}.", myString, myInteger); } 11 Burada iki değişken tanımlanıyor Değişkenlere Değerler atanıyor Değişkenler ekrana yazdırılıyor. "myInteger" is 17.

12 Değişken Değerlerini Yazdırma Değişken değerlerini ekrana yazdırmak için Console.Write() veya Console.WriteLine() metodlarını kullanınız Console.WriteLine() metodu satırın sonuna yeni bir satır ekler Metodların birçok veri tipini yazdırmak üzere farklı suretleri vardır, en uygun olanı kullanınız 12

13 Bazı Console.WriteLine() Suretleri 13

14 Ekrana bir int yazdırma int x = 17, y = 25; Console.WriteLine(x); Console.WriteLine(x.ToString()); Console.Write(“x = ”); Console.WriteLine(x); Console.WriteLine(“x = ” + x); Console.WriteLine(“x = ” + x.ToString()); Console.WriteLine(“x = {0}, y = {1}.”, x, y); 14 17 x = 17 x = 17, y = 25.

15 Değişken İsimlendirme İlk karakter bir harf ya da alt çizgi (_) olmalıdır Devam eden karakterler harf, alt çizgi ya da sayı olabilir Rezerve edilmiş kelimeler değişken ismi olarak kullanılamaz – Eğer rezerve bir kelimeyi değişken ismi olarak kullanmak isterseniz, başına bir at karakteri (@) getirebilirsiniz 15

16 Örnek: Geçerli Değişken İsimleri myBigVar VAR1 _test i myVariable MyVariable MYVARIABLE 16

17 Örnek: Geçersiz Değişken İsimleri a+b 99bottles namespace double my-result 17

18 Anahtar Kelimeler abstractconstexternintoutshorttypeof ascontinuefalseinterfaceoverridesizeofuint basedecimalfinallyinternalparamsstackalloculong booldefaultfixedisprivatestaticunchecked breakdelegatefloatlockprotectedstringunsafe bytedoforlongpublicstructushort casedoubleforeachnamespacereadonlyswitchusing catchelsegotonewrefthisvirtual charenumifnullreturnthrowvoid checkedeventimplicitobjectsbytetruevolatile classexplicitinoperatorsealedtrywhile 18

19 C# Bağlamsal Anahtar Kelimeler addascendingasyncawaitbydescendingdynamic equalsfromgetglobalgroupininto joinletonorderbypartialremoveselect setvaluevarwhereyield 19 Bağlamsal anahtar kelimeler bazı dil yapılandırmalarında kullanılırlar. Bu yapılandırmalarda tanımlayıcı olarak kullanılamazlar. Aksi taktirde, tanımlayıcı olabilirler.

20 Macar Notasyonu Değişkenin tipini gösteren bir önek başa eklenir – nAge – iAge – fDelimeter – btnClick – txtName 20

21 Deve Stili İlk kelime küçük harfle başlar, diğerleri byük harfle devam eder – age – firstName – lastName – birthDay 21

22 Pascal Stili Bütün kelimeler büyük harfle başlar – Age – FirstName – LastName – WinterOfDiscontent 22

23 Önceleme dizgeleri (Escape Sequences) Önceleme dizgesiÜretilen karakterUnicode Değeri \’Tek tırnak işareti0x0027 \”Çift tırnak işareti0x0022 \\Ters bölü çizgisi0x005C \0Null0x0000 \aAlarm (bip sesi çıkarır)0x0007 \bGeri silme tuşu0x0008 \fSayfa başı tuşu0x000C \nYeni satır0x000A \rSatır başına getirme0x000D \tYatay tab0x0009 \vDikey tab0x000B 23

24 Karakter dizileri (string) üzerine… \u sonrasında Unicode karakterler kullanabilirsiniz – “Karli\’s string” – “Karli\u0027s string” Eğer bir karakter dizisinin önüne @ işareti koyarsanız bütün önceleme dizgeleri yok sayılır – “C:\\inetpub\\wwwroot\\” – @“C:\inetpub\wwwroot\” – “A short list:\nitem 1\nitem 2” – @“A short list: item 1 item 2” 24

25 Değişken Tanımlama ve Değer Atama int age; age = 25; int age = 25; int xSize, ySize; int xSize = 4, ySize = 5; int xSize, ySize = 5; 25

26 Operatörler Toplama, çıkarma vb. işlemler operatörler aracılığıyla yapılır Üç operatör kategorisi vardır: – Unary (tekli) – tek terim üzerinde işlem yapar – Binary (ikili) – iki terim üzerinde işlem yapar – Tertiary (üçlü) – üç terim üzerinde işlem yapar 26

27 Matematiksel Operatörler OperatörKategoriÖrnek +Binary (ikili)var1 = var2 + var3; –Binary (ikili)var1 = var2 – var3; *Binary (ikili)var1 = var2 * var3; /Binary (ikili)var1 = var2 / var3; %Binary (ikili)var1 = var2 % var3; +Unary (tekli)var1 = +var2; –Unary (tekli)var1 = –var2; 27 % : mod (bölümünden kalan) operatörü Örnek: 8 % 3  2.

28 Artırma ve Azaltma Operatörleri OperatörKategoriÖrnek ++ Unary (tekli) var1 = ++var2; -- Unary (tekli) var1 = --var2; ++ Unary (tekli) var1 = var2++; -- Unary (tekli) var1 = var2--; 28 Önce arttır, sonra atama yap Önce atama yap, sonra arttır

29 Alıştırma int var1, var2 = 5, var3 = 6; var1 = var2++ * --var3; Console.WriteLine("var1={0}, var2={1}, var3={2}", var1, var2, var3); 29 var1=25, var2=6, var3=5

30 Değişken Değerlerini Yazdırma int var1 = 3, var2 = 5; Console.WriteLine("var1 = {0}, var2 = {1}", var1, var2); 30 var1 = 3, var2 = 5

31 Değişken Değerlerini Yazdırma int var1 = 3, var2 = 5; Console.WriteLine("{0}{1}{0}{1}{1}", var1, var2); 31 35355

32 Metinleri (string) Okuma string userName; Console.Write("İsminiz: "); userName = Console.ReadLine(); Console.WriteLine("Hoş geldin {0}!", userName); 32 İsminiz: Bilge Hoş geldin Bilge!

33 Tamsayıları (int) Okuma int age; Console.WriteLine("Yasiniz: "); age = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Yasiniz {0}.", age); 33 Eşdeğer kod: Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

34 Double değerleri okuma double w; Console.WriteLine("Agirliginiz (kg.): "); w = double.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("{0} kilogramsiniz", w); 34 Equivalent code: Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

35 Atama Operatörleri OperatörÖrnekEşdeğeri =var1 = var2; +=var1 += var2;var1 = var1 + var2; -=var1 -= var2;var1 = var1 – var2; *=var1 *= var2;var1 = var1 * var2; /=var1 /= var2;var1 = var1 / var2; %=var1 %= var2;var1 = var1 % var2; 35

36 Operatör Öncelikleri ÖncelikOperatörler En yüksek++, -- (son ek olarak), +, - (unary) *, /, % +, - =, *=, /=, %=, +=, -= En düşük++, -- (ön ek olarak) 36

37 Ad Alanları (Namespaces) Hazır kütüphaneleri sağlamanın.NET yolu – C ve C++’daki başlık (header) dosyaları – Java’daki paketler.NET sınıfları ad alanlarında gruplanmıştır – Sin, Cos, Atan, Acos, Pi, Sqrt, vb. Math ad alanı – Int32, Double, vb. System ad alanı – Windows Forms sınıfları System.Windows.Forms – Kayıt defteri (registry) operasyonları Microsoft ad alanı Programlarınızı ya da DLL’lerinizi ayrı bir ad alanı içinde yazabilirsiniz, örneğin şirketinizin isminde 37

38 Akış Kontrolü Dallanma (if, switch, üçlü operatörler) Döngüler (for, while, do-while, foreach) 38

39 Karşılaştırma Operatörleri OperatörAnlamı ==Eşittir !=Eşit değildir Büyüktür <=Küçük eşittir >=Büyük eşittir 39

40 Boolean Değişkenler Boolean bir değişken doğru ya da yanlış değerleriniz alabilir – bool isWhite = true; – isWhite = false; Karşılaştırma sonuçları boolean değişkenlerde tutulabilir – bool isLong = (height > 195); – bool isWhite = (color == Color.White); 40

41 Temel Mantık Operatörleri OperatörAdıÖrnek &&AND – VE(a > 0) && (a < 10) ||OR – VEYA(a = 10) !NOT – DEĞİL!(a < 100) 41

42 ‘Eğer’ İfadeleri int height; Console.Write("Boyunuzu giriniz (cm.) "); height = int.Parse(Console.ReadLine()); if (height > 190) Console.WriteLine("Siz uzun bir kişisiniz!"); else Console.WriteLine("Boyunuz normaldir!"); 42

43 ‘Eğer’ İfadeleri if (koşul) ; if (koşul) { ; } 43

44 if..else if (koşul) ; else ; Birden fazla ifade yer alırsa süslü parantez kullanınız. 44

45 ‘if’ üzerine.. Parantezler (‘(’ and ‘)’) mutlaka gereklidir Süslü parantezler (‘{’ and ‘}’) birden fazla ifade var ise kullanılmalıdır: if (test) { ifade1; ifade2; } else kısmı atılabilir if ifadeleri iç içe yazılabilir 45

46 Örnek: 3 sayıdan en küçüğünü bulma int a, b, c, min; Console.WriteLine("3 sayi giriniz:"); Console.Write("a = "); a = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("b = "); b = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("c = "); c = int.Parse(Console.ReadLine()); if (a < b) { if (a < c) min = a; else min = c; } else { if (b < c) min = b; else min = c; } Console.WriteLine(«En kucuk sayi {0}.", min); 46

47 Koşulları kontrol etme if (var1 == 1) { // bir şeyler yap. } else { if (var1 == 2) { // başka bir şeyler yap. } else { if (var1 == 3 || var1 == 4) { // başka bir şeyler yap. } else { // başka bir şeyler yap. } if (var1 == 1) { // bir şeyler yap. } else if (var1 == 2) { // başka bir şeyler yap. } else if (var1 == 3 || var1 == 4) { // başka bir şeyler yap. } else { // başka bir şeyler yap. } 47

48 Sık karşılaşılan hatalar if (var1 = 1) {…} if (var1 == 1 || 2) {…} 48

49 ‘switch’ İfadeleri switch ( ) { case : == ise calistirilacak ifadeler> break; case : == ise calistirilacak ifadeler> break;... case : == ise calistirilacak ifadeler> break; default: != karsilastirmaDegerleri ise calistirilacak ifadeler> break; } 49

50 Örnek 1 switch (var1) { case 1: // Bir şey yap. break; case 2: // Başka bir şey yap. break; case 3: case 4: // Başka bir şey yap. break; default: // Başka bir şey yap. break; } 50

51 Örnek 2 switch (secim) { case 1: Console.WriteLine(“1 sectiniz”); break; case 2: Console.WriteLine(“2 sectiniz”); break; case 3: Console.WriteLine(“3 sectiniz”); break; default: Console.WriteLine(“1 ile 3 arasinda bir tamsayi seciniz.”); break; } 51

52 switch Örneği switch (mtnMeslek) { case "ogretmen": MessageBox.Show("Siz cocuklari egitiyorsunuz"); break; case "programci": MessageBox.Show("Siz muhtemelen zeki ama anti-sosyalsiniz"); break; case «muhasebeci": MessageBox.Show("Siz bir sayma makinesisiniz"); break; default: MessageBox.Show("switch ifadesine uyan meslek bulunamadi"); break; } 52 C dilinde yalnızca tamsayı değerler koşul olarak kullanılabilir, ancak C# dilinde, metinler de kullanılabilir. break kullanmayi unutmayiniz!

53 Örnek 3 switch (mtnHayvan) { case “kus”: Console.WriteLine(“2 bacagi vardir.”); break; case “at”: case “kopek”: case “kedi”: Console.WriteLine(“4 bacagi vardir.”); break; case “kirkayak”: Console.WriteLine(“40 bacagi vardir.”); break; case “yilan”: Console.WriteLine(“Hic bacagi yoktur.”); break; default: Console.WriteLine(“Bu hayvanı bilmiyorum!”); break; } 53

54 Üçlü Operatör ? : 3 operand üzerinde çalıştığı için Tertiary denir (unary ve binary operatörler sırasıyla 1 ve 2 operand üzerinde çalışırlar) Örnek: – if (a < b) min = a; else min = b; – min = (a < b) ? a : b; 54

55 Döngüler 55

56 for Döngüsü for (öndeğerleme; koşul; değiştirme_ifadesi) { } Örnek: for (i = 0; i < 10; i++) { Console.WriteLine("i = " + i.ToString()); } 56

57 while Döngüsü while (koşul) { } 57

58 do-while Döngüsü do { } while (koşul); 58

59 foreach Döngüsü foreach ( in ) { } 59

60 for döngüsü ile ayları yazdırma string[] aylar = new string[] {"Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayis", "Haziran", "Temmuz", "Agustos", "Eylul", "Ekim", "Kasim", "Aralik" }; for (int i = 0; i < months.Length; i++) { MessageBox.Show(months[i]); } 60

61 foreach döngüsü ile ayları yazdırma string[] aylar = new string[] {"Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayis", "Haziran", "Temmuz", "Agustos", "Eylul", "Ekim", "Kasim", "Aralik" }; foreach (string ay in aylar) { MessageBox.Show(ay); } 61

62 Alıştırma İlk 10 asal sayıyı ekrana yazan bir program yazınız. 62

63 Döngüleri kesmek break – döngüyü derhal bitirir continue – döngünün o anki çevrimini bitirir return – fonksiyondan geri döner goto – belirlenmiş bir noktaya sıçrar (kullanmayın) 63

64 Sonsuz Döngüler while (true) { … } 64

65 Örnek int sayi; while (true) { Console.Write(“1 ile 100 arasinda bir sayi giriniz: ”); sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if (sayi >= 1 && sayi <= 100) break; else { Console.WriteLine(“1 ile 100 arasinda girmelisiniz.”); Console.WriteLine(“Lütfen tekrar deneyin!\n”); } 65

66 Bitwise Operatörler & (Bitwise AND) | (Bitwise OR) ~ (Bitwise NOT) ^ (Bitwise XOR) 66

67 Örnekler 0110 & 0101 = 0100 (1&1=1, aksi taktirde 0) 0110 | 0101 = 0111 (0|0=0, aksi taktirde 1) 0110 ^ 0101 = 0011 (aynı  0, farklı  1) ~0110 = 1001 (0  1, 1  0) 67

68 Kaydırma Operatörleri >> (Sağa kaydır) << (Sola kaydır) >>= <<= 68

69 Sonuçlar int a = 16; int b = a >> 2; // b 4 olur int c = a << 4; // c 256 olur a >>= 2; // a 4 olur a <<= 4; // a 64 olur 69


"BTP205 – Görsel Programlama C# Temelleri 1. Bugün… Değişkenler ve İfadeler – Yorumlar – Değişkenler – İfadeler – Operatörler – Namespaces (Ad alanları)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları