Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Febril nötropenik hastada ampirik antibiyotik tedavisi Dr Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Febril nötropenik hastada ampirik antibiyotik tedavisi Dr Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD"— Sunum transkripti:

1 Febril nötropenik hastada ampirik antibiyotik tedavisi Dr Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline.com

2 Febril nötropenide etken spektrumunda değişiklikler Son 20 yıl içinde önemli değişiklikler oldu Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp. (%60-70 ) Staphylococcus aureus Mutad etkenlerin sıklığı azalmış Mutad etkenlerde antimikrobik maddelere karşı çoklu ilaç direnci önem kazanmış Ramphal R. Clin Infect Dis 2004(Suppl 1);39:S25-3.

3 Koagulaz pozitif stafilokoklar (Staphylococcus aureus) Koagulaz negatif stafilokoklar (Staphylococcus epidermidis vd) Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Viridans streptokoklar (S.mitis, S.milleri) Enterococcus faecalis/faecium Corynebacterium spp(C.jeikeium, C.urealyticum) Rhodococcus equi Bacillus spp. Clostridium spp (C.septicum, C.tertium) Listeria monocytogenes Rothia mucilaginosa Lactobacillus rhamnosus Leuconostoc spp. Febril nötropenik hastalarda infeksiyon etkeni Gram-pozitif bakteriler

4

5 Direnç Pseudomonas aeruginosa 3 K Sef:%9-12; İmipenem %8, Cip:%13 Enterobacter spp:Seftazidim, Piperasilin tazobaktam:%10-21 GN’lerde kinolon direnci %25 den fazla olan merkezler var(profilaksi) Seftazidim+Amikasine %20’den fazla direnç (Malezya, pediatrik Onkoloji) Vento S et al. Lancet Oncol 2003;4:595

6 Direnç İmipenem:%3,8 Sefepim %19 Seftazidim :%42,5 Piperasilin tazobaktam %42,9 Sefoperazon sulbakam %22,5 Esparza F et al. Rev Esp Quimioter. 2006 ;19:247

7 Ülkemizde direnç durumu E.coli, Klebsiella, P.aeruginosa %71.7 gram negatif, %28.3 gram pozitif bakteri Gram negatif bakterilerin duyarlılık oranları  Karbapenemler %95-97, amikasin %87, sefepim %84, siprofloksasin %79, seftazidim % 71, seftriakson %68 Gram pozitif bakterilerin duyarlılık oranları, oksasilin %60, siprofloksasin %53  Gençer ve ark. 2001

8 Ülkemizde direnç durumu E.coli’de direnç:IMP %2.5, Sefepim %20.6, piperasilin tazobaktam %10, siprofloksasin %46.8 Pseudomonas:IMP %31.8 Şenol E ve ark 2003

9 Ülkemizde direnç durumu Gram negatif bakterilerin duyarlılık oranları  Karbapenemler %100(2004:%95-96)  Sefepim, seftriakson, sefotaksim, seftazidim %90;  Piperasilin/tazobaktam %80,  Siprofloksasin %70(%81)  Gentamisin, tobramisin %80, netilmisin %90, amikasin %100 Stafilokok suşlarında metisilin direnci %55(%61)  CTF FEN Grubu 2001, 2004

10 Ampirik antibiyotik tedavisi Acil geniş spektrumlu antibiyotik başlanması zorunlu  Mikroorganizmanın cins ve türü, antibiyotik duyarlılığı, hastanın bireysel özellikleri(risk faktörleri, böbrek/KC yetmezliği) Kan dolaşımı ve pnömoni yapan major yaygın patojenler kapsanmalı Yeni tanımlanan dirençli bakteri profillerine karşı etkili olmalı Jones RN et al. Clin Infect Dis 1999;29:495-502 Genellikle kombinasyon, monoterapiye eğilim

11 Nötropenik hastada antibakteriyel ajanlar Bütün nötropenik hastalara uygulanabilecek özgül bir şema ve belirli antibiyotik(ler) yok Rehberler (IDSA, Japon, Alman, Türk FEN Grubu) hasta risk faktörleri, infeksiyon tipi, antibiyotik duyarlılık paternleri, nötropeni süresi vb dikkate alarak hazırlanmıştır Hughes WTet al CID 2002;34:730-51 Link H. Ann Hematol. 2003 t;82 Suppl 2:S105-17 Masaoka T. Clin Infect Dis 2004; 39(suppl 2)S49-52

12 Nötropenik ateş Düşük riskYüksek risk OralİVİVGP gereksiz GP gerekli Siprofloksasin/ levofloksasin + Amoksisilin klavulanat Monoterapi Sefepim Seftazidim Piperasillin /Tazobaktam* Karbapenem İkili antibiyotik Aminoglikozit + Antipsödomonal penisilin(APP) Sefepim Seftazidim veya Karbapenem GP + Sefepim Seftazidim APP Karbapenem + Aminoglikozit

13 Febril nötropenide sefoperazon sulbaktam Sefoperazon/sulbaktam geniş spektrumlu bir antibiyotik kombinasyonudur İV/İM uygulama sonrasında pek çok doku ve sıvıda yüksek terapötik yoğunluk sağlanır ve devam eder Tekrarlayıcı dozlar sonrasında birikme bulgusu yok Yaşlılar, çocuklar, hafif/orta böbrek yetmezlikli hastalarda kullanımı uygun İlaç etkileşimleri az Sulbaktamın  -laktamaz indüklemesi klavulanik asitten zayıf

14 Etki sepktrumu Gram-pozitif aeroplar Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, and Streptococcus pyogenes Gram-negatif aeroblar  Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, ve Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp., Proteus spp., Escherichia coli) Anaeroblar  Bacteroides fragilis, Bacteroides spp., Fusobacterium ve Peptostreptococcus spp. Sefoperazon/sulbaktam hastanede tedavi edilen infeksiyonların empirik tedavisinin çoğu için uygundur

15 In Vitro Duyarl ı l ı k n=736, 9 merkezde yapılan çalışma Test edilen 7 antibiyotik  Sefepim, seftazidim, sefotaksim, imipenem, aztreonam, sefoperazon/sulbaktam, tikarsilin/klavulanat Denenen İzolatlar  Enterobacter türleri(%73), E. Coli(%93-eSBL %78), Klebsiella türleri(%71, ESBL %62,8), Serratia türleri, Citrobacter türleri, Acinetobacter türleri(%73,8), P. Aeruginosa(%59,4), S.aureus Test edilen yedi beta laktamajan arasında 736 izolata karşı en yüksek etkinliği sağlayanlar( sırasıyla)  İmipenem, sefepim ve sefoperazon/sulbaktam’dı Korten V ve ark. Diagn Microbiol Infect Dis 1999;35:65

16 The Turkish Antimicrobial Resistance Study Group. Pfaller M. A, Korten V. et al. Diagn Microbiol Infect Dis 1999;35:65-73

17 The Japan Antimicrobial Resistance Study Group. DIAGN MICROBIOL INFECT DIS 1999;35:307–315

18 HigginS PG et al. ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 2004, p. 1586–1592

19 J acoby GA. ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, 1990<;34:858-862

20 Sefoperazon/sulbaktamın kanıtlanmış klinik etkinliği  Nozokomiyal sinüzit, pnömoni (pediatrik hastalar dahil)  Karın içi infeksiyonlar  Obstetrik/jinekolojik infeksiyonlar  Üriner sistem infeksiyonları  Nötropenik ateş

21 Nötropenik ateş Eşleştirmeli, prospektif, çift kör çalışma (ABD) Kemoterapi ilişkili nötropenik ateşi olan erişkin kanser hastaları ( >16 yaş) Tedavi:  Cefoperazone/sulbactam 2 g/1 g günde 3 kez IV  Ceftazidime 2 g günde 3 kez IV  İnfeksiyon iyileşene kadar Değerlendirme:  Klinik cevap (semptom ve bulgular)  Bakteriyolojik cevap Chandrasekar PH. J Pharm Technol 1998;14:63–9.

22 Nötropenik ateş Chandrasekar PH. J Pharm Technol 1998;14:63–90. K linik cevap (hasta, %) K linik cevap (hasta, %) C/SCtz 72 saatte(n=38)(n=44) 72 saatte(n=38)(n=44) Başlangıçta cevap20 (52.6)23 (52.3) Cevap yok18 (47.3)21 (47.7) 5. gün(n=38)(n=44) Devamlı cevap20 (52.6)23 (52.3) Relaps3 (7.9)4 (9.1) Cevap yok15 (39.5)16 (36.4) Tedavi sonunda(n=59)(n=59) Devam eden cevap19 (32.2)26 (44.1) C/S, cefoperazone/sulbactam; Ctz, ceftazidine.

23 Febril granulositopenik hastalar Açık, eşleştirmeli, prospektif, tek merkezli çalışma (ABD) Granulositopeni ve ateşi (>38ºC) olan erişkin (  16 yaş) hastalar Tedavi:  Cefoperazone/sulbactam 4 g/2 g günde 2 kez IV  Imipenem/cilastatin 500 mg IV 4 kez  Tedavi süresi sınırlı değil Değerlendirme:  Klinik cevap  Bakteriyolojik cevap Winston DJ et al. Clin Infect Dis 1998;26:576–83.

24

25 Febril nötropenik hastalar Akan et al Açık, prospektif, eşleştirmeli, tek merkezli çalışma(Turkiye) Erişkin febril nötroepnik hastalar Tedavi:  Cefoperazone/sulbactam 2 g 2 kez günde ve amikacin günde 2 kez 500 mg IV  Ceftazidime 2 g günde 3 kez ve amikacin günde 2 kez 500 mg IV  Minimum tedavi süresi 7 gün Değerlendirme:  Klinik cevap (teavinin başlamasından sonra 72 saat veya ateşsiz 5. gün) Akan H et al. Mikrobiyol Bült 1995;29:131–5.

26

27 Nötropenik ateş Prospektif, eşleştirmeli, değerlendiren-kör, tek merkezli çalışma (ABD) Ateş ve nötroepnili erişkin kanser hastaları Tedavi:  Cefoperazone/sulbactam 2 g/1 g günde 3 kez + vancomycin 1 g günde 2 kez  Imipenem/cilastatin 500 mg/m 2 günde 4 kez + vancomycin 1 g günde 2 kez  Tedavi süresi sınırlı değil Değerlendirme:  Yalnızca klinik cevap Bodey G et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1996;15:625–34.

28 Nötropenik ateş Bodey G et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1996;15:625–34. Klinik başarı (%) Ateş tipiC/S + VI + V Kaynak belli değil75 (n=80)72 (n=103) Dokümante edilen infeksiyon71 (n=80)86 (n=72) Klinik olarak dokümante54 (n=39)59 (n=29) Mikrobiyolojik olarak dokümante88 (n=41)86 (n=43) Toplam74 (n=194)73 (n=175) C/S + V, cefoperazone/sulbactam + vancomycin; I + V, imipenem/cilastatin + vancomycin. Klinik başarı (%) Ateş tipiC/S + VI + V Kaynak belli değil75 (n=80)72 (n=103) Dokümante edilen infeksiyon71 (n=80)86 (n=72) Klinik olarak dokümante54 (n=39)59 (n=29) Mikrobiyolojik olarak dokümante88 (n=41)86 (n=43) Toplam74 (n=194)73 (n=175) C/S + V, cefoperazone/sulbactam + vancomycin; I + V, imipenem/cilastatin + vancomycin.

29 Febril nötropeni Prospektif, randomize, tek merkezli çalışma (Türkiye) Hematolojik malinite ve solid tümorlü hastalar Tedavi  Cefoperazone/sulbactam 2 g/1 g günde 3 kez + amikacin 1 g /gün(n:15)  Imipenem/cilastatin 500 mg günde 4 kez  Tedavi süresi sınırlı değil %73 kültür pozitif (izolatların %62si gram pozitif) En sık infeksiyon:bakteremi Başlangıç klinik cevap: her iki rejimle %60 Önemli yan etki yok İmipenem monoterapisi ve sulbactam-cefoperazone+ amikacin kombine tedavisi eşit etkili Ozyilkan O, Yalcintas U, Baskan S.Imipenem-cilastatin versus sulbactam-cefoperazone plus amikacin in the initial treatment of febrile neutropenic cancer patients.Korean J Intern Med. 1999 ;14(2):15-9.

30 Japon FEN Rehberi In Japan, a third-generation cephalosporin (cefoperazone/sulbactam) and fourth- generation cephalosporins other than cefepime, (e.g., cefpirome and cefozopran) are often used, although the efficacy of these agents as empirical therapy for febrile neutropenia has not been documented in large randomized trials Tamura K. Clinical Infectious Diseases 2004; 39:S59–64

31 Türk FEN Rehberi Seftazidim Sefepim İmpenem Meropenem Piperasilin tazobaktam Sefoperazon sulbaktam

32 Böbrek ve KC yetmezliğinde doz Kreatinin klirensi 30 ml/dak olunca ikinci doz sulbaktamsız verilir Ağır karaciğer yetmezliğinde(ileri devre siroz) doz yarıya indirilir(maks:4g/gün sefoperazon)

33 Yan etkiler(1) Sefoperazon/sulbaktam genel olarak iyi tolere edilir Geniş bir hasta grubuna uygulama için uygun Sefoperazon gebelik için B kategorisinde En sık yan etkiler (%1-10):  Döküntüğ(makülopapüler)(%2)  Artmış KC fonksiyon testleri (AST,ALT)(%5-10)  Pozitif direkt Coombs testi  İshal(%3)  Nötropeni(%2), hematokrit azalması(%5), geçici eozinofili(%10)

34 Yan etkiler(2) Seyrek yan etkiler(  %1)  Bulantı, kusma  Psödomembranoz kolit  Hipoprotrombinemi Vit K yapan bakterilerin yıkımı; sahip olunan metiltetrazolitol yan zincirinin protrombin aktivitesini önlemesi  Kreatinin artması  İlaç ateşi  İnjeksiyon yerinde endürasyon, flebit


"Febril nötropenik hastada ampirik antibiyotik tedavisi Dr Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları