Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISL417-Yönetim Bilgi Sistemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISL417-Yönetim Bilgi Sistemi"— Sunum transkripti:

1 ISL417-Yönetim Bilgi Sistemi
Bilgi Sistemlerine Giriş 9 Nisan 2017 Yrd. Doç. Dr. Özlem Oktal

2 Bilgi, organizasyonlarda gerekli kararların verilmesi için olmazsa olmaz kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi, işletme kaynaklarına ilave edilen belki de en pahalı ve önemli bir girdidir. 9 Nisan 2017

3 Bilginin yönetilmesi; değişik kaynaklardan bilginin yakalanması, üretilmesi, depolanması ve karar verme süreçlerinde kullanılabilecek şekilde uygun hale getirilmesi anlamındadır. 9 Nisan 2017

4 Yöneticilerin etkin ve verimli kararlar alabilmeleri; doğru bilginin, istenen miktarda, zamanda ve güncellikte ve ekonomik olarak üretilmesi ve karar vericiye sunulmasıyla mümkün olacaktır. 9 Nisan 2017

5 Yöneticilerin karar verme süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilgileri üreten sistemler, Bilgi Sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Bilgi sistemleri artık günümüzde bilgisayara dayalı olduğu için bilgi teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle bilgi ihtiyacı eskisine göre çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ve daha az bilgi sağlama maliyetiyle giderilebilmektedir. 9 Nisan 2017

6 Sanayi öncesi toplumda ekonomik faaliyetin üstün özelliği; çıkarmadır
- Balıkçılık, avcılık, ormancılık, tarım Sanayi toplumlarında ekonomik faaliyetin üstün özelliği; mal üretimidir. - Kas gücünün yerini makinalar almıştır. Sanayi sonrası toplumun üstün özelliği; bilgisayarlara ve bilgi teknolojilerine dayalı üretimdir. - Bilgi ve iletişim teknolojisindeki yenilikler ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını etkisi altına almaktadır. 9 Nisan 2017

7 Veri; gerçeklik üzerinde yapılan gözlemlerin sonucu ve bu anlamda bilginin üretildiği hammaddelerdir. kullanıcılar için herhangi bir anlam ifade etmeyen olgu ve şekillerdir. 9 Nisan 2017

8 Yönetimde bilgi, belirli amaçlara ulaşmak veya belirli bir anlayışı geliştirmek için verilerin ya da ham bilgilerin bir takım işlemler sonucunda yöneticiler için faydalı hale getirilmiş şeklidir. 9 Nisan 2017

9 Bilgi, iki farklı kavrama karşı gelmektedir:
Şeyler ya da kavramlar hakkında genel olarak sahip olunan görüş. Sistemlerin ve çevrelerin işleyişini düzenleyen kuralların bilgisidir. Eğitim ve deneyimle elde edilen bu tür bilgi YÖNTEM BİLGİSİ’dir. 9 Nisan 2017

10 Şeylerin ya da kavramların çeşitli niteliklerini tanımlayan işlenmiş veri.
Bu türden bilgi DURUM BİLGİSİ’dir. Sistemin ya da çevresinin durumunun, durumu tanımlayan değişkenlerin değerleri aracılığıyla bilinmesini sağlarlar. 9 Nisan 2017

11 Üst bilgi, nasıl sorularını cevaplandırmaktadır.
Üst bilgi, talimatlar ile uzmanlık ve teknik bilgi yani know how’dan oluşmaktadır. Üst bilgi, nasıl sorularını cevaplandırmaktadır. Kararların verilmesinde; uzmanlık, deneyim ve teknik bilginin sezgi ile zenginleştirilmesi sonucu yaratılan üst bilgi önem arz etmektedir. 9 Nisan 2017

12 Saat 15:00’de bir toplantı olsun
Veriler Dönüşüm Bilgi Karar Toplantı kaçtaydı? 15:00 15:00-12:00 = 3 saat Toplantıya üç saat var Acele et Rahat ol Başka projelere odaklan Alış-verişi yap Yemeğe çık Vs. Şu an saat kaç? 12:00 9 Nisan 2017

13 Bilginin karakteristikleri
Doğruluğu ve güvenilirliği Tamlığı Zamanlılığı İlgililiği Ekonomikliği Sadeliği 9 Nisan 2017

14 Bilginin değeri Bilginin değeri, organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşılmasında verilecek kararlarla ilgilidir. Bilginin değeri, genellikle bilginin neden olduğu karar değişikliğinin sağladığı yararla, bilginin maliyeti arasındaki farka eşittir. Karar değişikliğinin neden olduğu fayda ise yeni bilginin yardımıyla verilen kararın sonucu ile bu bilginin olmaması durumunda verilecek olan kararın sonucu arasındaki farktır. 9 Nisan 2017

15 Sistem ve sistem yaklaşımı
Sistem, bir sınır içerisinde birbirleriyle etkileşim içinde bulunan ve ortak bir amaca yönelmiş olan öğeler topluluğudur. TEMEL SİSTEM MODELİ 9 Nisan 2017

16 Sistem öğeleri; sistemde aralarında etkileşim olan birimlerdir (alt sistemlerdir).
9 Nisan 2017

17 Sistem sınırı Sistemin çevresi Sistemin girdileri Sistemin çıktıları
Bir sistemi diğerlerinden ya da çevreden ayıran alandır. Sistemin çevresi Sistem tarafından kontrol edilmeyen ve sistem sınırı dışında kalan herşeydir. Sistemin girdileri Çevreden sisteme verilen enerjiler Sistemin çıktıları Sistemden dışarıya verilen enerjiler 9 Nisan 2017 Yrd. Doç. Dr. Özlem Oktal

18 Sistemin geribeslemesi
Sistemin arayüzü İki sistemin sınırlarını ayıran alandır. Bir sistemin çıktısının diğer sisteme girdi olarak taşındığı ortamdır. Sistem öğelerinin çevreyle bağlantı kurdukları noktadır. Sistemin geribeslemesi Sistem çıktısının bir standart ile kontrol edildiği eğer fark tespit edilmiş ise girdinin değiştirilerek bu farkın gönderildiği prosestir. 9 Nisan 2017

19 Sistem, büyüklükleri açısından belli bir hiyerarşiye sahiptir
Sistem, büyüklükleri açısından belli bir hiyerarşiye sahiptir. Sırasıyla; Süper sistem Supra sistem Sistem Alt sistem 9 Nisan 2017

20 Sistemleri hiyerarşik olarak sınıflandırmanın nedeni, problemlerin tanımlanmasıdır. Problemi doğru olarak tanımlayabilmek için sistem hiyerarşisinin hangi kademesinde olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 9 Nisan 2017

21 Sistemlerin sınıflandırılması:
Deterministik ve probabilistik sistemler Kapalı ve açık sistemler Statik ve dinamik sistemler Basit ve karmaşık sistemler 9 Nisan 2017

22 Bilgi sistemleri, yapay sistemlerdir.
Karar vermeye yardımcı olmak amacıyla tasarlanmışlardır. Yapay sistemler, insanlar tarafından oluşturulan sistemlerdir. 9 Nisan 2017

23 Sistem yaklaşımı “Parçala ve fethet” olarak bilinen bu yaklaşım, problemin ardışık küçük parçalara ayrılması, problemi oluşturan küçük birimlerin çözülmesiyle problemin üstesinden gelmeyi sağlayacaktır. Sistemin komple ele alınması problem çözümünü zorlaştıracaktır. 9 Nisan 2017

24 Sistem yaklaşımı ile bilgi sistemi oluşturma
Herhangi bir karmaşık sistem, bilgiyi paylaşmak zorunda olan ilişkili alt sistemlerden oluşmaktadır. Bir alt sistem, sistem dışından sağlanan bilgilerin işlenmesi ve kaydedilmesi için bir bilgi sistemine ihtiyaç duyar. Örneğin; pazarlama alt sistemi, müşteriler ve ürün satışları ile ilgili bilgileri kaydetme ihtiyacındadır. Ayrıca, diğer alt sistemlerle bilgi alışverişinde bulunur. Ürünlerin üretilebilmesi için müşterilerden gelen siparişlerden üretim alt sisteminin haberdar olması, tedarikçiden alınan hammaddelerin ve üretilen ürünlerle ilgili stokları izlemesi gerekmektedir. Finans alt sistemi, alınan siparişlerle ilgili ödemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 9 Nisan 2017

25 Yönetim ve karar verme Karar verme mekanizmaları, her biri farklı seviyelerde olan yöneticiler tarafından işletilmektedir. İşletmelerde yöneticilerin görevi, somut kaynaklar; personel, malzeme, makine, para ve kavramsal kaynaklar; bilginin etkili bir şekilde kullanımını sağlamaktır. Yöneticiler, fiziksel kaynakları yönetmek için bilgi kaynaklarını kullanmaktadır. Bu kaynakları yönetmek için her yöneticinin ihtiyaç duyduğu bilgiler, kararlar ve sorumluluklar farklıdır. 9 Nisan 2017

26 Karar verme seviyeleri
Stratejik karar verme seviyesi – Stratejik planlama Taktik karar verme seviyesi – Yönetsel kontrol Operasyonel karar verme seviyesi – Operasyonel kontrol 9 Nisan 2017

27 Karar Verme (Yönetim) Seviyeleri
9 Nisan 2017

28 Yönetimde bilgi ihtiyacı
Dış bilgi/İç bilgi Özet bilgi/Detay bilgi Planlamaya yönelik bilgi/Denetime yönelik bilgi 9 Nisan 2017

29 Yönetimde bilgi kullanımı
9 Nisan 2017

30 Karar ve bilgi ihtiyacı
Yöneticiler, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, doğru ve zamanında karar vermek durumundadırlar. Kararların verilebilmesi için yöneticiden organizasyonun amacını anlaması ve bu doğrultuda kendisine iletilen bilgilerden faydalanmak suretiyle anlamlı kararlar verilebilmesi beklenmektedir. Bilgi ihtiyaçları, verilmesi gereken kararlarla, kararlar da amaçlarca belirlenecektir. 9 Nisan 2017

31 9 Nisan 2017

32 Karar tipleri Yapısal kararlar –Programlanmış kararlar
Yapısal olmayan kararlar –Programlanmamış kararlar –Bilgi tabanlı kararlar 9 Nisan 2017

33 Yönetim seviyelerinde karar tipleri
9 Nisan 2017

34 Karar verme prosesi Yapısal olmayan kararların verilmesindeki adımlar:
Amaçların belirlenmesi Kısıtların tanımlanması Alternatiflerin belirlenmesi Uygun bilgilerin toplanması Alternatiflerin değerlendirilmesi En uygun alternatifin seçilmesi 9 Nisan 2017

35 KARAR VERME SÜRECİ 9 Nisan 2017

36 Bilginin filtrelenmesi
Bir organizasyonda yer alan dört faaliyet seviyesinden ilk üçü –stratejik, taktik, operasyonel yönetim faaliyetlerini 4. seviye ise verinin işlenmesini kapsamaktadır. Bilgisayara dayalı bilgi sistemleri, operatör seviyede veri işlerler ve ilk üç yönetim seviyesinin karar vermesi için bilgi sağlarlar. Her bir yönetim seviyesinin ihtiyaç duyduğu bilgi birbirinden farklıdır. 9 Nisan 2017

37 Bilginin filtrelenmesi
Kaliteli bilgi sistemleri geliştirmenin anahtarı, bilginin filtrelenmesidir. Değişik faaliyet seviyelerindeki insanlar, kendi işleriyle ilgili bilgiyi ne az ne de fazla sadece ihtiyaç duydukları miktarda temin etmektedirler. Bilginin filtrelenmesi sonucu; doğru bilginin, doğru karar vericiye, doğru zamanda ve doğru formda ulaşması mümkündür. 9 Nisan 2017

38 Bilgi sistemleri Konumuz olan bilgi sistemleri yapay ve bilgisayara dayalı bilgi sistemleridir. Bu bilgi sistemi genel olarak; Yazılım, Donanım –telekomünikasyon da dahil Personel –kullanıcı Dosyalar –veritabanı Prosedürler ‘den oluşan ve bu öğelerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda bilgi üreten sistemlerdir. 9 Nisan 2017

39 9 Nisan 2017

40 Donanım Girdi, işleme ve çıktı faaliyetlerini yapan bilgisayar ekipmanlarından oluşur. Girdi araçları; klavye, otomatik tarama araçları, manyetik karakterleri okuma araçları, vs. İşleme araçları; Merkezi işleme birimi, hafıza ve depolama Çıktı araçları; Yazıcılar, bilgisayar ekranları vs. Telekomünikasyon, etkin bir ağ sistemi ile organizasyonun bilgisayar sistemlerine bağlanmasına izin verir. 9 Nisan 2017

41 Yazılım Bilgisayara verilen program ve talimatlardan oluşur.
Program ve talimatlar, bilgisayarın bordro işlemesine, müşterilere fatura gönderilmesine vs. işlemlere izin verir. Yöneticilere kârın arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi ile ilgili bilgi sağlamasının yanı sıra müşterilere de kaliteli hizmet sunar. 9 Nisan 2017

42 Veritabanı Verilerin toplanması ve bilginin organize edilmesini sağlar. Bir organizasyonun veritabanı, müşterilerle, çalışanlarla, stoklarla, rakiplerin satış bilgileriyle ilgili daha pek çok veri ve bilgiyi içerebilir. 9 Nisan 2017

43 İnsan - Kullanıcı Bilgi sisteminin en önemli elemanıdır.
Bilgisayar sistemini yöneten, çalıştıran, programlayan ve bakımını sağlayan herkes bilgi sistemi personeli olarak adlandırılır. Kullanıcılar; yöneticiler, karar vericiler, çalışanlar ve bilgisayarlardan fayda sağlayan diğer insanlar olabilir. 9 Nisan 2017

44 Prosedürler Bilgi sistemini çalıştırmak için insanın kullandığı stratejiler, politikalar, metotlar ve kuralları içermektedir. 9 Nisan 2017

45 Bilgi sisteminin özellikleri
Bilgisayar sistemindeki aynı dört özelliğe sahiptir: Girdi: Kaynak veri, sorgu, bir prompta karşılık verme, talimat, sistemdeki başka kullanıcılara mesaj, değiştirme İşleme: Sıralama, depolanmış veriye erişme, kaydetme ve güncelleme, özetleme, seçme, hesaplama Depolama: Veri, yazı, görüntü ve diğer dijital bilginin saklanmasıdır. Çıktı: Hard copy, soft copy, kontrol, sesli çıktı 9 Nisan 2017

46 Bilgi sistemlerinde otomatik tanıma ve veri toplama sistemleri
Nesnelerin otomatik olarak tanımlanmasını, haklarında gerekli bilgilerin toplanmasını ve bu bilgilerin insan katılımı olmaksızın BS’lerine otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemlerdir: Barkod-Çubuk kod RFID-Radyo frekanslı tanımlama sistemleri Akıllı kartlar Optik karakter tanıma sistemleri Biyometrik tanıma sistemleri 9 Nisan 2017


"ISL417-Yönetim Bilgi Sistemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları