Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORUŞTURMA USUL ve ESASLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORUŞTURMA USUL ve ESASLARI"— Sunum transkripti:

1 SORUŞTURMA USUL ve ESASLARI

2 KAMU GÖREVLİLERİN SORUŞTURULMASI
Kamu görevlisinin, bir fiil veya hali neticesinde üçüncü kişilerin ve kamunun zarar görmesi durumunda o kamu görevlisi hakkında adli ve idari yönden sorumluluklar doğacaktır. Kamu görevlilerinin soruşturması; kamu görevlileri hakkında bir suç iddiasının yetkili mercilerce öğrenilmesinden başlayarak kolluk kuvvetleri, müfettişlik veya muhakkiklik ve ilgili savcılık tarafından bu iddia ile ilgili olarak yapılan her türlü araştırma, inceleme ve bilgi-belge toplama, delil toplama neticesinde iddia konusunu somut delillerle sübuta erdirmek amacıyla yapılan araştırma evresi olarak tanımlanmaktadır.

3 KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA YAPILAN SORUŞTURMA TÜRLERİ
1- Disiplin soruşturması Suç, idari işleyişe karşı çıkmışsa kamu görevlilerinin idarenin işleyişine uygun davranmalarını sağlamak üzere idari mercilerce yürütülen inceleme ve soruşturma işlemlerine denir. sayılı yasaya göre yapılan soruşturma Görevinden kaynaklı olarak işlediği adli suç. sayılı yasaya göre yapılan soruşturma Görev nedeniyle ortaya çıksa dahi 3628 sayılı yasa (rüşvet, zimmet, irtikap ve mal bildirimi konularında) kapsamındaki suçlar. 4- Genel hükümlere göre yapılan soruşturma

4 DİSİPLİN SORUŞTURMASI
Memur Kamu Hizmeti Hiyerarşi (Yetki, rütbe ve aşama sırası anlamındadır) Disiplin (Kamu görevlilerinin, idarenin yasalarına ve düzenine uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemler bütünüdür) Disiplin suçu (Personelin, idarenin işleyişini bozacak şekilde mevzuat hükümlerini ihlal etmesi şeklinde ortaya çıkan hukuki durumdur.) Disiplin cezası (Disiplin suçu işleyen personele suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca yaptırım uygulamasıdır.)

5 DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE SORUMLULUKLARI
657 sayılı DMK’nın 6 ile 16. maddeleri arasında sayılmıştır. Anayasaya ve kanunlara sadakat Tarafsız ve devlete bağlı olma zorunluluğu Resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güvene layık olma Amirlerin, yönetimlerindeki idarelerin mevzuata uygun olarak işlemesinden sorumlu olması, maiyetindeki memurları yetiştirmekten sorumlu olması. Memurlara adil ve tarafsız davranma zorunluluğu. Memurların kanuni emirlere uyma zorunluluğu Görevlerini yaparken dikkat ve itina zorunluluğu Malen sorumlu olmaları 3628 sayılı kanun gereğinde mal bildiriminde bulunma zorunluluğu Bilgi ve demeç verme yasağı Görevleriyle ilgili olarak kendilerine teslim edilen malzemeyi iade etme zorunluluğu

6 DEVLET MEMURLARINA YASAK OLAN FİİL VE DAVRANIŞLAR
657 sayılı DMK’nın 26 ile 31. maddeleri arasında sayılmıştır. Kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları, Grev yasağı, Ticari faaliyette bulunma yasağı (istisnaları vardır) Hediye ve menfaat kabul etme yasağı (üçüncü kişilerden) Menfaat sağlamaları yasağı (idarelerden veya bağlı olan teşebbüslerden) Görevlerinden ayrılmış olsalar dahi Gizli Bilgileri açıklama yasağı

7 DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: A - Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

8 Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek, c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek, k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak. m) (Ek:17/9/ /1 md.)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

9 Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
C - Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, g) (Mülga: 13/2/ /111 md.) h) (Mülga: 13/2/ /111 md.) ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, j) (Mülga: 13/2/ /111 md.)

10 D - Kademe ilerlemesinin durdurulması:
Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b) Özürsüz ve kesintisiz gün göreve gelmemek, c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, g) (Mülga:17/9/ /33 md.) h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek, n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

11 E - Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, c) Siyasi partiye girmek, d) Özürsüz olarak (...) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) (Değişik: 13/2/ /111 md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

12 DİSİPLİN SORUŞTURMA SÜRECİ
1- DİSİPLİN SUÇUNUN ÖĞRENİLMESİ: Disiplin amirleri maiyetindeki memurlarının disiplin suçu oluşturan fiil ve hallerini; *Basın ve yayın araçlarında çıkan bir haber yoluyla; *Usulüne uygun olarak yapılmış çeşitli teftiş ve denetimlerle, *İhbar ve şikayet yoluyla *Re’sen yapacakları denetim veya incelemeler sonucunda öğrenebilirler.

13 2- İHBAR VE ŞİKAYET DİLEKÇELERİNDE ARANILACAK ÖZELLİKLER
*3071 sayılı Dilekçe Kanunun “Dilekçede Bulunması Zorunlu şartlar” başlıklı 4.maddesinde: Dilekçe sahibinin: Adı-Soyadı İmzası İş veya ikametgah adresi *3071 sayılı Dilekçe Kanunun incelenmeyecek dilekçeler başlıklı 6. maddesinde: Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, 4. maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, incelenemezler Not: Diğer kanunlarda da dilekçelerin özellikleri hakkında düzenlemeler bulunmaktadır.

14 3-İŞLEME KONULMAYACAK, ARAŞTIRMA-İNCELEME-SORUŞTURMA KONUSU OLAMAYACAKLAR VE CEVAPLANDIRILMAYACAK DİLEKÇE VE BAŞVURLAR Üzerinde isim ve soy isim bulunmayan dilekçe ve başvurular. Üzerinde adres bulunmayan dilekçe ve başvurular. Üzerinde imza bulunmayan dilekçe ve başvurular. Belirli bir konuyu içermeyen dilekçe ve başvurular. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikteki ihbar ve şikâyetler İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmemesi, İddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanmaması, Yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar. Yargı organının görev alınana giren konular ile ilgili idareden talep bulunulan dilekçe ve başvurular. (Yargı bağımsızlığı ilkesi) Aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki dilekçe ve başvurular. Soyut nitelikteki dilekçe ve başvurular. Genel nitelikteki dilekçe ve başvurular. Kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan •Başvuranın kimliği tespit edilemeyen dilekçeler hakkında işlem yapılmayacaktır.

15 İşleme Konulmayacak Nitelikte Olan ihbar Ve şikayetlerin işleme Konulma istisnaları
İddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soy ad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz. İhbar veya şikâyet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde, yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış müracaatı tekrar inleme koyabilirler. Yukarıda Zikredilen Düzenlemelere Aykırı Davranış Halinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar İşleme konulmaması gereken bir dilekçe ve başvurunun İşleme alınması kamu görevlisi için bir leke ve karalama olacağından, bu kamu görevlisi tarafından her zaman tazminat davası açılabilir. İşleme konulmaması gereken bir dilekçe ve başvurunun İşleme alınması nedeni ile Başbakanlık Genelgesinde açıkça belirtildiği üzere disiplin soruşturması açılabilir ve cezalandırılma yapılabilir. Ceza hukuku yönünden de hakaret suçu ile ilişkilendirilebilir ve dava açılabilir. İşleme konulmaması gereken bir dilekçe ve başvurunun içeriliği kamu görevlisine iftira suçunu oluşturabilir. Bu özelliğe sahip bir dilekçenin işleme alınması sonrasında, iftiracı konumunda bulunan ve kimliğini gizleyen başvuran kişinin aranmasına ilişkin bir faaliyete geçmeyen idareci, bu yönden iftira suçunu adli makamlara bildirmeyerek TCK yer alan suçu bildirmeme suçunu işlemiş olabileceği kadar, ayrıca iftira suçunun oluşmasında katkıda bulunduğu konusunda itham ve ceza ile karşılaşabilir. İşleme konulması gereken bir dilekçe ve başvurunun işleme alınmaması nedeni ile bu kez, ihmal suçu ile ilgili olarak sorumluluk doğabilir.

16 SORUŞTURMA SÜRECİNİN BAŞLATILMASI
1. Disiplin Soruşturması Yaptırmaya Yetkili Disiplin Amirleri Sağlık Bakanı Kurumumuz disiplin yönetmeliğinde Disiplin Amiri olarak belirtilenler 2. İncelemeci ve Soruşturmacı görevlendirme Yetkili makam tarafından disiplin suçunun işlendiği haberi alındığında bütün devlet memurları hakkında disiplin soruşturması yapılır. Suç işlendiği anda: Görevde bulunan, emekliye ayrılan, istifa eden, müstafi sayılan ve devlet memurluğundan çıkarılanlar da dahil olmak üzere I SAYILI CETVEL MERKEZ TEŞKİLATI DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ BİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ A) KURUM BAŞKANLIĞI 1 Kurum Başkanı Bakan - 2 Kurum Başkanlığı Sekretaryasında Çalışan Personel B) KURUM BAKAN YARDIMCILIĞI Kurum Başkan Yardımcısı Daire Başkanı 3 Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı 4 Diğer Personel Kurum Başkan C) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 1. Hukuk Müşaviri Hukuk Müşaviri Ç) DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Denetim Hizmetleri Daire Başkanı Sağlık Baş denetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı D) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kurum

17 II Sayılı Cetvel TAŞRA TEŞKİLATI

18 TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI
III SAYILI CETVEL TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI DİSPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ BİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ HASTANE YÖNETİCİLİĞİ 1 Hastane Yöneticisi Genel Sekreter Vali 2 Başhekim, Müdür, Sivil Savunma Uzmanı 3 Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu /İdari Sorumlu), Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman DiŞ Tabibi, Tabip ve DiŞ Tabibi ile Eczacı, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Tıbbi Teknolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Perfüzyonist, ĠĢ ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Dil ve Konuşma Terapisti ve Başhekimlik bünyesinde çalışan diğer personel Başhekim 4 Eğitim verilen Klinik ve Laboratuvarlar bünyesinde çalışan Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman DiŞ Tabibi, Tabip, DiŞ Tabibi ve Asistan Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu) 5 Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mimar ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel Müdür (İdari ve Mali İşler) 6 Müdür Yardımcısı ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel Müdür (Sağlık Otelciliği Müdürü) 7 Müdür Yardımcısı, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant, DiŞ Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel Müdür (Sağlık Bakım Hizmetleri)

19 SORUŞTURMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. SORUŞTURMACI ATANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Disiplin soruşturmasını yürütecek olan soruşturmacı disiplin amiri veya atamaya yetkili amirlerce atanabilir. Kurumumuz disiplin amirleri yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar da soruşturmacı atayabilirler. Görevlendirme yazılı olarak yapılmalı ve soruşturmacıya tebliğ edilmelidir. (soruşturulacak olayla ilgili tüm hususlar açıkça belirtilmelidir.) Soruşturmacı, hakkında soruşturma yapılacak memura eşit veya daha üst görevde olmalıdır. Tarafsızlığı şüpheli görülenler soruşturmacı olarak atanmamalıdır. Memurun işlemiş olduğu suç aynı zamanda adli soruşturmayı gerektiriyorsa bunun sonucu beklemeden memura disiplin cezası verilebilir. Disiplin soruşturması yapılmadan kamu görevlisine disiplin cezası verilemez .(Disiplin suçu, disiplin amiri tarafından öğrenilmesi üzerine DERHAL disiplin soruşturulmasına başlanır.) Disiplin amiri memur tarafından işlenilen disipline aykırı fiilin mağduru olması halinde bizzat kendisi disiplin soruşturmasını yürütemez, soruşturmacı atayamaz, tutanak altına alacağı memurun disipline aykırı fiilini ve hali gereğini yapmak üzerine Kurumumuz disiplin yönetmeliğinde belirtilen kendisinin bir derece üstündeki disiplin amirine yoksa bir alt derecedeki disiplin amirine gönderir, Her iki disiplin amirinin de mağduriyeti halinde Bakanlığın yetkili disiplin amirlerine gönderir. Disiplin amiri soruşturmacı olacak yeterlilikte bir kişiyi bulamazsa soruşturmayı bizzat kendisi yapabilir.

20 SORUŞTURMA BAŞLATILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SÜRELER
Disiplin amirlerinin soruşturmaya başlarken atamaya yetkili amirden izin almaları gerekmez. 657 sayılı yasanın maddesine göre 125. maddede sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında fiil ve hallerin işlendiğinin disiplin amirlerince öğrenildiği tarihten itibaren; Uyarma, Kınama, aylıktan kesme, ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren hallerde 1 ay, Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hallerde ise 6 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez.

21 MUHAKKİK/SORUŞTURMACI
Asli ve sürekli olarak yasal müfettiş görev ve yetkisi olamayıp hiyerarşik kadrolarda yer alan geçici olarak yetkili mercii tarafından teftişe görevlendirilen kamu görevlileridir. Görev ve Yetkileri Disiplin soruşturması yapmak üzere muhakkik olarak görevlendirilen soruşturmacı kendisini yazılı olarak görevlendiren disiplin amirinin ceza verme yetkisi hariç her türlü yetkisini haiz olup, soruşturma konusuyla sınırlı olmak üzere soruşturma ile alakalı her türlü evrakı incelemeye, ilgili kişi ve kurumlardan bilgi ve belge almaya, tanık dinlemeye, mahallinde keşif yapmaya, hakkında soruşturma yapılan memurun savunmasını almaya ve nihayetinde rapor düzenlemeye yetkilidir. Soruşturma devam ettiği sırada soruşturma konusu dışında yeni bir disipline aykırı fiil veya halin soruşturmacı tarafından tespiti halinde disiplin soruşturmasını yapan muhakkikin re’sen o yeni konu hakkında soruşturma yapma yetkisi yoktur. Mezkur durum tespit edildiğinde muhakkik tarafından durum derhal disiplin amirine yazılı olarak bildirilir, ek soruşturma izni alırsa yeni tespit ettiği konu hakkında soruşturma yapabilir. Muhakkik tarafından yapılan her türlü iş ve işleme ait belge ve evrak numaralandırılarak soruşturma raporuna eklenerek üst yazıyla kendisini görevlendiren makama yazıyla sunulur. Muhakkik tarafından düzenlenecek raporlarda Bakanlığımız uygulamalarına göre Şayet herhangi bir ceza teklifi kanaati hasıl olmamışsa rapora inceleme raporu, ceza teklifi kanaati hasıl olmuş ise soruşturma raporu ismi verilmelidir. Disiplin soruşturması neticesinde muhakkik tarafından düzenlenen soruşturma raporunun netice kısmında soruşturmaya konu olaylar ve deliller ayrı ayrı tahlil edilmeli, delillere göre suçun sübut bulup bulmadığı tartışılmalı, şayet disipline aykırı fiilin somut deliller ışığında sübuta erdiğine kanaat getirilirse o fiilin ve halin 657 sayılı yasada düzenlenen disiplin cezalarının hangisi ile cezalandırılması gerekip gerekmediği madde/fıkra ve bend belirtilerek gösterilmelidir. Burada muhakkikin tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağına mutlaka bakması gerekmektedir. Raporun netice bölümünde soruşturmacı adli, idari, mali ve disiplin yönünden teklifte bulunmalıdır.

22 DİSİPLİN CEZASI UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Disiplin Cezalarını Vermeye Yetkili Disiplin Amirleri Uyarma Kınama Disiplin Amiri Aylıktan Kesme Kademe İlerlemesinin Durdurulması Disiplin Kurulu Atamaya Yetkili Amir (İL) (VALİ) Devlet Memurluğundan çıkarma Amirin isteği ile Yüksek disiplin Kurulu Disiplin Kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Disiplin amiri, hakkında soruşturma yapılan memura isnat edilen fiille alakalı olarak soruşturmacı tarafından düzenlenerek kendisine sunulan raporu inceleyerek, fiilin somut delillerle sübuta ermediğine ya da zamanaşımına uğradığına kanaat getirdiği takdirde disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verir.

23 Disiplin amiri bir memuru hakkında disiplin soruşturmasını soruşturmacı marifetiyle yaptırabileceği gibi, bizzat kendisi de disiplin soruşturmasını yapabilir. Kendi eliyle disiplin soruşturması yapan disiplin amirinin ayrı bir soruşturma raporu düzenlemesine gerek yoktur. Ancak bizzat kendisi tarafından hazırlanan disiplin cezası verilmesini içerir kararda soruşturma raporunda bulunması gereken tüm hususların yanı sıra sonuç kısmında madde, fıkra ve bent tayin suretiyle uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezasını verebilir, mezkur kararda bu cezalara karşı başvurulabilecek yasa yollarını ve sürelerini de açıkça yazmak zorundadır. Soruşturmacı fiilin kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirdiği yönünde soruşturma raporu düzenlemişse; disiplin amiri de aynı kanaatte olduğu takdirde, dosyayı bir yazı ile atamaya yetkili amire gönderir. Soruşturma konusu fiil veya haller birden fazla disiplin cezasını gerektiriyorsa, disiplin amiri kendisinin verebileceği uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını verir. Hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiilleri de varsa, bu durumda her iki eylemine ilişkin iki ayrı kurulda işlem yapılacağından her ikisine de ayrı ayrı soruşturma raporu düzenlenmesi ve atamaya yetkili amirlerce ayrı ayrı teklif hazırlanması gerekir.

24 Tekerrür Yineleme, tekrarlama anlamına gelen tekerrür 657 sayılı kanunun 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Alt Ceza Uygulaması Disiplin Amiri ceza verirken hakkında inceleme yapılan memurun geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalar bakarak (olumlu ise) bir alt cezanın uygulanmasına karar verebilir. Şayet indirim yapılmayacaksa bunun gerekçesinin yazılması gerekmektedir. Tebligat Anayasanın 40. maddesi uyarınca disiplin cezası verilen memura başvuracağı yasa yolları ve yasa yollarına başvurulmasında öngörülen sürelerin belirtilmesi gerekmektedir. Disiplin Cezalarını Uygulama Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden ay başında bir kez uygulanır, verilen disiplin cezaları sıralı olarak disiplin amirlerine, devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca devlet personel başkanlığına bildirilir. Aday Memur Ve Sözleşmeli Personel Bakımından Uygulama ***

25 4924 Sayılı Kanun Çerçevesinde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personele Yönelik Disiplin Cezası Uygulamaları Sözleşmeli Sağlık Personeline ilişkin disiplin kuralları sayılı Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin ile Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik, 4924 sayılı Kanun ve sayılı Kurumumuz Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde uygulanır. Sözleşmeli Sağlık Personeli: tarih ve 4924 sayılı Kanuna dayanılarak istihdam edilen personeli ifade etmektedir. Sözleşmeli sağlık personeli hakkında; disiplin suçları, disiplin cezaları, disiplin işlemleri, disiplin amirleri ile disiplin kurulları bakımından 4924 sayılı Kanun ile bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlıkta çalışan emsali Devlet memurlarına uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır. Sözleşmeli Sağlık Personeline Uygulanılabilecek Disiplin Cezaları ve Uygulama Biçimi: İlgili Mevzuat çerçevesinde Sözleşmeli Personele uygulanabilecek Disiplin Cezalarından Aylıktan kesme cezası, sözleşmeli sağlık personelinin brüt ücretinin 1/30- 1/8 arasında kesinti yapılarak uygulanır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesinde esas alınan kıdem süresinde fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl arasında indirim yapılarak uygulanır. Son olarak Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise sözleşmenin feshedilmesi suretiyle yerine getirilir. Yönetmelik Uyarınca 4924 Sayılı Sözleşmeli Personel Hakkında Disiplin İşleminde Uyulacak Usulü şartlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde sayılan fiiller hariç olmak üzere; hizmet sözleşmesi ile ekinde yer alan görev tanımları ve etik kurallarda belirtilen koşullara uyulmadığının sıralı disiplin amirleri tarafından öğrenilmesi üzerine, ***ilgili amir 10 gün içerisinde soruşturma açar veya doğrudan savunma ister. Savunma isteminde sözleşmeli personele uymadığı koşul açıklıkla belirtilir ve savunmasını yapmak için 7 günden az olmamak üzere süre verilir. ***Savunmanın uygun görülmemesi halinde 10 gün içerisinde ilgili sözleşmeli personel yazılı olarak ve gerekçesi ile ikaz edilir. ***Hizmet sözleşmesinin geçerli olduğu yıl içerisinde aynı konuda ihlalin tekerrürünün sıralı disiplin amirleri tarafından öğrenilmesi halinde sözleşmeli personelle ilgili tespit Valiliğe bildirilir. ***Valilik gerek görmesi halinde, yukarıdaki usule göre, sözleşmeli personel hakkında soruşturma açar veya savunma ister. ***Soruşturma sonucunda Vali, hizmet sözleşmesinde ve eklerinde belirtilen koşullara uymama halinin tekerrür ettiğine karar vermesi halinde, soruşturma evrakı ile birlikte ilgili sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin feshini Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulundan talep eder. ***Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen usullere göre ilgili hakkında gerekli işlemleri yapar. Bu işlemler sonucunda ilgilinin hizmet sözleşmesinin feshine veya ilgili Valiliğin talebinin reddine karar verilir. Her iki durumda karar ve gerekçesi ilgililere bildirilir. ***Bir sözleşme yılı içerisinde hizmet sözleşmesinde ve eklerinde yer alan ayrı konuların ihlali halinde ilk iki defa sıralı disiplin amirlerince işlem yapılır; üçüncü defasında Valilik talebi ile yukarıdaki usule göre işlem tesis edilir. Yüksek Disiplin Kurulu, sözleşmenin feshini gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde kararını vermediği takdirde, sözleşmeyi fesih yetkisi zaman aşımına uğrar.

26 657 Sayılı Kanunun 4/B Ve 4/C Maddesine Göre İstihdam Edilen Personele Yönelik Disiplin Cezası Uygulaması Sözleşmeli personele DİSİPLİN CEZASI verilemez, yönetmelikle düzenleme yapılamaz, sözleşmesi feshedilebilir. 663 Sayılı KHK Çerçevesinde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personele Yönelik Uygulama 657 sayılı DMK’nın 125 inci maddesinde sayılan uyarma ve kınama cezasını gerektiren fiil ve halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve halleri iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve halleri bir defa işlediğinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilir.

27 DİSİPLİN KURULLARI 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 134. maddesi, disiplin kurullarının, oluşmasına dayanak teşkil etmektedir. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe göre disiplin kurulları: *** İl Disiplin Kurulu, *** Merkez Disiplin Kurulu, *** Yüksek Disiplin Kurulu, Şeklinde oluşmakta olup, Yüksek Disiplin Kurulu, kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya ve yaptırmaya yetkilidirler.

28 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER… Hukuk ve Disiplin Birimi Av. Burak ÖVÜÇ Disiplin Uzmanı Mehmet Şirin ELMAS


"SORUŞTURMA USUL ve ESASLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları