Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cevher Hazırlama Tasarımı Öğütme Prof. Dr. Mehmet TANRIVERD İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cevher Hazırlama Tasarımı Öğütme Prof. Dr. Mehmet TANRIVERD İ."— Sunum transkripti:

1 Cevher Hazırlama Tasarımı Öğütme Prof. Dr. Mehmet TANRIVERD İ

2 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME Cevher zenginlestirme tesislerindeki ogütme devrelerinin amaci, kırıcı devresinde elde edilen ürünün, mineral tanelerinin serbestlesmesini saglamak üzere optimum serbestlesme derecesinin gerektirdigi inceli ğ e ufalanmasıdır Ö ğ ütme, boyut küçültme işleminin son aşaması olup, 25 mm’den daha küçük tane boyutlarına uygulanır.

3 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME Ö ğ ütme işlemleri, genellikle degirmen içerisindeki ö ğ ütücü ortamın (çelik çubuk veya bilyalar, cakıl veya cevherin kendisi) kinetik enerjisi kullanılarak sulu veya kuru olarak gerceklestirilir. Cevher zenginleştirme işlemlerinin ço ğ u sulu ortamlarda yapıldı ğ ı için, ö ğ ütme işlemleri de sulu olarak yapılır. Kuru ö ğ ütme yöntemleri çimento klinker ve bazı endüstriyel minerallerin (barit, kil, kalsit, talk vs..) ö ğ ütülmesinde zorunlu olabilir.

4 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME Ö ğ ütme devrelerini oluşturan ana donatılar; De ğ irmenler, sınıflandırıcılar, pompalar, oluk ve boru harları Çubuklu ve bilyalı de ğ irmenler cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde çok yaygın olarak gördü ğ ümüz de ğ irmenlerdir. Ancak, ikincil ve üçüncül kırıcılar (tersiyer) ö ğ ütme de ğ irmenlerinin yerini alan otojen ve yarı otojen de ğ irmenler, cevher özellikleri uygun oldu ğ u taktirde, giderek artan bir önem kazanmaktadırlar.

5 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME Mekanik helezonlu smınıflandırıcılar ve hidrosiklonlar ögütme devrelerinin standart sınıflandırıcıları konumundadır. Ö ğ ütme devreleri acık veya kapalı devre esasına göre çalışabilmekle beraber, özellikle bilyalı de ğ irmenler kapalı devre olarak calıştırılırlar.

6 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME Çubuklu De ğ irmen Çubuklu de ğ irmenler genellikle birinci kademe ö ğ ütme devrelerinde kullanılır. İ nce kırıcı yada kaba ö ğ ütme cihazı olarak düşünülebilirler. 50mm irili ğ e kadar malzemeyi 300 mikron inceli ğ e ö ğ ütebilirler Genellikle yaş ö ğ ütmede kullanılırlar. Kırma işleminden sonraki ürünü alıp bilyalı de ğ irmene hazırlarlar. Çubuklu de ğ irmenlerde boy çap oranı (L/D) 1.5-2.5 arasındadır. L D Çubuklu de ğ irmene malzeme beslemesi, genel olarak bantlı veya titreşimli besleyicilerle yapılır

7 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME Max. Çubuk Uzunlu ğ u: 6,8 m.- 8 m(5X8m) Max. Çubuk Çapı: 25-150 mm Şarj Oranı: % 35 – 40 Çalışma hızı: kritik hızın %50-75 ile çalışırlar Pülp yo ğ unlu ğ u: % 60 - 75 katı içerir Kaskad Çalışma şartlarında çalışırlar

8 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME Çubuklu de ğ irmenlerin di ğ er de ğ irmenlere göre başlıca avantajları; 1)Ö ğ ütme şekli, ürünün tane boyut da ğ ılımını kontrol etti ğ inden kapalı devre ö ğ ütmeye gerek kalmaz, 2)Çubuklar arası boşluk az oldu ğ undan ö ğ ütme verimi daha yüksektir, 3)Aşınan çubukların de ğ iştirilmesi daha kolaydır De ğ irmenlerde malzeme, çubukların arasında bir hat boyunca ö ğ ütüldükleri için ö ğ ütme sonrası homojen bir ürün elde edilir. Bu nedenle çubuklu de ğ irmenler bilyalı de ğ irmenler öncesi açık devre olarak çalışırlar. Ayrıca şlam boyutunda az ürün verdikleri için flotasyon öncesi ö ğ ütme işlemi için de uygundur.

9 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME-Bilyalı Değirmenler Max. Bilya Çapı: 25-150 mm Şarj Oranı: % 40-50 Çalışma hızı: kritik hızın %70-80 ile çalışırlar Pülp yo ğ unlu ğ u: % 65 - 80 katı içerir Kaskad Çalışma şartlarında çalışırlar L D Genel olarak ince ö ğ ütmelerde de ğ irmenin boyu daha uzundur

10 CHT-Ö ğ ütme by MT İ kinci kademe ve ince ö ğ ütme devrelerinde kullanılır.De ğ irmene beslenen malzeme boyutu 9,5 - 1,2 mm, ö ğ ütülen cevherin boyutuda 600-45 mikron arasında de ğ işmektedir. Birim a ğ ırlık için bilya yüzey alanı çubuklardan daha fazla oldu ğ u için daha uygundur. Ö ğ ütme verimi bilyaların yüzey alanı ile de ilgilidir. Bilyalar genellikle küçük seçilmelidir. Bilya şarjı o şekilde yapılmalıdır ki kullanılan en büyük bilya besleme malındaki en iri ve en sa ğ lam parçaya ö ğ ütecek a ğ ırlıkta olmalıdır. ÖĞÜTME-Bilyalı Değirmenler

11 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME EÜ(%) Tane İ rili ğ i (µ) Bilyalı Çubuklu Çubuklu – Bilyalı De ğ irmenler Arasındaki Elek Üstü Grafi ğ i

12 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME-Otojen Değirmenler Ocaktan çıkan veya primer kırma işleminden geçen cevherin bir de ğ irmen içinde kendi kendine ö ğ ünmesi anlamına gelir. Otojen ö ğ ütme, birinci kademe boyut küçültme prosesi olup ço ğ u zaman kırma ve ö ğ ütmeyi bir arada yaparak aşınmayı ve ö ğ ütme maliyetini azaltır. Yarı otojen ö ğ ütmede ise, cevher ve az miktarda ö ğ ütücü bilyalarla yapılan ö ğ ütmedir. Otojen ö ğ ütme devreler; klasik ö ğ ütme devrelerine göre %30-40 daha ekonomiktir. D / L oranı 3 / 1 civarındadır Şarj miktarı : %35 – 40 ve kritik hızın %80-90’ı hızlarda çalışırlar D L

13 CHT-Ö ğ ütme by MT  Saatte belirli bir ebadın altına ö ğ ütülen ton cevher olarak verilebilir.  Genel olarak belirli büyüklükteki bir de ğ irmenin kapasitesini kesin rakamlarla belirmek mümkün de ğ ildir. Çünkü kapasite bir çok faktöre ba ğ lıdır. Değirmenlede Kapasiteyi Etkileyen Parametreler KAPAS İ TE

14 CHT-Ö ğ ütme by MT 1 – Cevher Özelliklerine Göre  Sertlik, yumuşaklık, özgül a ğ ırlık, tane irili ğ i ( Ö ğ ütülecek parça ebadı büyüdükçe kapasite düşer ). Cevherin ö ğ ütülebilirli ğ i ile kapasite arasında direkt bir ilişki vardır. Değirmenlede Kapasiteyi Etkileyen Parametreler

15 CHT-Ö ğ ütme by MT 2 – De ğ irmen Yapısına Göre  De ğ irmen boyutları, astar şekli ve yapısı, ö ğ ütücü ortam şekli, özgül a ğ ırlı ğ ı, ebadı ve miktarı, de ğ irmen hızı ve taşma şekli  Kapasite çapın kübü ve boy ile do ğ ru orantılı kabul edilebilir.  De ğ irmen hızı ile kapasite direkt ilişkilidir. Pek çok de ğ irmen için kritik hızın % 60’ ında kapasite yüksek, % 80’ inden sonra düşmektedir. Değirmenlede Kapasiteyi Etkileyen Parametreler

16 CHT-Ö ğ ütme by MT 3 – De ğ irmen Çalışma Şekline Göre  Açık ve ya kapalı devre tertibi, besleme hızı, katı oranı, devreden yük, ö ğ ütmeden beklenen ürün ebadı kapasiteyi etkilemektedir.  Kapalı devre çalışmada kapasite artar.  Ö ğ ütmeden beklenen ürün ebadı düştükçe kapasite düşer.  Besleme hızının de ğ işmesi, di ğ er bütün faktörleri ve kapasiteyi etkiler. Değirmenlede Kapasiteyi Etkileyen Parametreler

17 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME F1 (Kuru ö ğ ütme fak.) F2 (Açık devre ö ğ t. fak.) F3 Kapalı Öğütme faktörü F4 ( İ ri boyut fak.) F5 ( İ nce boyut fak.) F7 (Bilyalı de ğ. küç. fak.) F8 (Çubuklu de ğ. fak.) Düzeltilmiş Enerji Sarfiyatı Gerekli güç

18 CHT-Ö ğ ütme by MT Çubuklu De ğ irmen seçimi ÖĞÜTME

19 CHT-Ö ğ ütme by MT Bilyalı De ğ irmen seçimi ÖĞÜTME

20 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME

21 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME Çubuk Çapı Bilya Çapı

22 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME Kw b= 9,5-11,5 civarında çıkar(genel olarak) 1000 kw çeken de ğ irmen 950 kw çekmeye başlarsa ????

23 CHT-Ö ğ ütme by MT ÖĞÜTME Örnek


"Cevher Hazırlama Tasarımı Öğütme Prof. Dr. Mehmet TANRIVERD İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları