Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Dr. A. Kadir ATLI Halk Sa ğ lı ğ ı (iş sa ğ lı ğ ı) Bilim Uzmanı 2014-ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Dr. A. Kadir ATLI Halk Sa ğ lı ğ ı (iş sa ğ lı ğ ı) Bilim Uzmanı 2014-ANKARA."— Sunum transkripti:

1 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Dr. A. Kadir ATLI Halk Sa ğ lı ğ ı (iş sa ğ lı ğ ı) Bilim Uzmanı 2014-ANKARA

2 Oturumun Amacı Katılımcıların, işyerlerinde sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları ile ilgili ilkeler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

3 Öğrenim hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar; Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları konusunda temel kavramları, Meslek hastalıklarının çeşitleri ve tanı yöntemlerini, Korunma yöntemlerini, Meslek hastalığı istatistiklerini öğrenip, İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4 Dünya Sağlık Örgütü Kuruluş Yasası Sa ğ lık; sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı de ğ il, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halidir.

5

6 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) İş Sağlığı Ortak Komitesinin 1950 yılında yaptığı ve 1995’de güncellediği iş sağlığı tanımına göre: İş Sağlığı; "Her türlü işte çalışan işçilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından ötürü işçilerin sa ğ lıklarının yitirilmesinin önlenmesi, çalışma sırasında sa ğ lıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları, onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini, özetle işin işçiye, işçinin de işe uygunlu ğ unun sa ğ lanmasını amaçlar”.

7 İŞÇİLERİN SAĞLIK GÖZETİMİ 1. İ şe Giriş Muayenesi, 2.Erken Kontrol Muayenesi 3.Aralıklı Kontrol Muayenesi 4. İ şe Dönüş Muayenesi 5. İ şten Ayrılma Muayeneleri 6.Geç Muayeneler 7.Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler 8.Erken Tanı 9.Yer- İ ş De ğ işikli ğ i 10.Çalışma Ortamı Gözetimi 01.04.2015Dr. A. Kadir ATLI7

8 Erken tanı-yoksa !!!

9 Sağlık gözetiminin amacı; çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunmaktır

10 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23 1. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizli ğ e karşı korunma hakkı vardır. 2. Herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır. 3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gere ğ inde başka toplumsal koruma yollarıyla desteklenmiş bir yaşam sa ğ layacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. 4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.

11 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331Kabul Tarihi: 20/6/2012 Meslek hastalı ğ ı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalı ğ ı ifade eder.

12 Meslek Hastalığı (Sigortacılık) Tanımı-5510 Sigortalının çalıştı ğ ı işin niteli ğ ine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden u ğ radı ğ ı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhsal bozukluk halleridir.

13 Nedeni bellidir. Önlenebilir (nedeni belli olduğuna göre, yüzde yüz). İlerleyicidir. Tekrarlama olasılığı vardır (önlem alınmadığında). Maluliyet söz konusu olabilir. Tazminat gerektirebilir. Bildirimi zorunludur (kim, nereye?) Meslek Hastalığı, 13

14 1919 ILO Şarbon-(Antrax)- ilk meslek hastalı ğ ı 1925 ILO İ lk mh listesi:1. Kurşun zehirlenmesi, 2. Cıva zehirlenmesi 3. Antrax 1934 ILO mh liste 10 hastalık: 1. Kurşun zehirlenmesi 2. Cıva zehirlenmesi 3. Antrax 4. Silikozis 5. Fosfor 6. Arsenik 7. Benzen ve homologları 8. Alifatik hidrokarbonlar, halojenler 9. Radyum ve di ğ er radyoaktif maddeler 10. Derinin primer epitel ca.

15 Meslek Hastalıkları Sosyal Sigortalar Sa ğ lık İ şlemleri Tüzü ğ ü-1972 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranlarının Tespit İ şlemleri Yönetmeli ğ i-2008

16 16

17 Meslek Hastalıkları Listesi A Grubu: Kimyasal Maddeler Nedeniyle Meydana Gelen Meslek Hastalıkları B Grubu: Mesleki Deri Hastalıkları C Grubu: Pnömokonyoz ve Di ğ er Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları D Grubu: Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar E Grubu: Fiziksel Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları

18 A Grubu: Kimyasal Maddelerin Neden Olduğu Meslek Hastalıkları A-1a Arsenik ve bileşikleri (arsenikli hidrojen dışında) A-1b Arsenikli hidrojen veya arsin (AsH 3 ) A-2 Berilyum (glüsinyum) ve bileşikleri A-3a Karbonmonoksit A-3b Fosgen (karbonilklorür) A-3c Hidrosiyanik asit, siyanidler ve siyan bileşikleri A-5 Krom ve bileşikleri A-6 Cıva ve anorganik bileşikleri A-7 Manganez ve bileşikleri

19

20

21 Kimyasal madde maruziyeti

22 Boya-tiner

23 B Grubu: Mesleki Deri Hastalıkları B-1 Deri kanserleri ve prekanseröz deri hastalıkları (kurum, zift, katran, asfalt, antrasen, mineral ya ğ lar, parafin vb mad.) B-2 Kanserleşmeyen Deri Hastalıkları

24 Mesleksel Deri Hastalıkları 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI24

25 Vitiligo; meslekle ilgisi var mı? 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI25

26 Mesleksel deri hastalıkları 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI26

27 C Grubu: Pnömokonyoz ve Diğer Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları C-1a Silikoz ve silikotüberküloz C-1b Asbestoz C-1c Silikatoz C-1d Sideroz C-2 Alüminyum ve bileşikleri C-3 Sert Metallerin Tozları C-4 Thomas Cürufu C-5 Mesleki Bronşiyal Astım C-6 Bissinoz

28 Silikoz Madencilerin en önemli meslek hastalıklarındandır. Akci ğ erlerde biriken tozun neden oldu ğ u hastalıktır 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI28

29 Silikoz Döküm kalıpları kumdan yapılır. Silikozis dökümcülerin önemli meslek hastalıklarından biridir. 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI29

30 Solunum bölgesine gelmeden dumanın uzaklaştırılması 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI30

31 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI31 Solunum bölgesine gelmeden dumanın uzaklaştırılması-alttan emişli tezgah

32 Silikoz Camın hammaddesi silisyumdur, Cam ve seramik üretiminde silikozis önemli bir meslek hastalı ğ ıdır. 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI32

33 Silikoz Kumlama ülkemizde önemli silikozis nedenlerindendir 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI33

34 Mesleksel astım İ şyerlerinde kullanılan pek çok kimyasal (lateks, boya ve katkı maddeleri, izosiyanatlar, so ğ uk vb) mesleksel astıma yol açabilir. 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI34

35 Bissinoz Tekstil iş kolunda, pamuk, keten tozlarının neden oldu ğ u akci ğ er hastalı ğ ıdır. 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI35

36 Kaynak işi ve aspiratör-solunum bölgesi 01.04.2015 21:0036Dr. A. Kadir ATLI

37 Kumlama tezgahı- kapalı sistemde parça temizliği

38 Akciğer toz hastalıkları

39 D Grubu: Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar D-1 Helminthiasis: Ankilostomiasis, nekatoriasis D-2 Tropik hastalıklar: Malarya, amöbiasis, sarı humma, veba, rekürrent ateş, dank, leishmanyoz, frambosie, lepra, lekeli humma, riketsiyöz D-3 Hayvanlardan insana bulaşan hastalıklar: Bruselloz, tetanoz, şarbon, salmonella enfeksiyonları, Weil hastalı ğ ı, kuduz, ornithozlar, psittakoz, rekürent ateş, şap hastalı ğ ı, çiçek, Q Humması, lekeli humma, ekinokok humması, ruam, bovin tipi tüberküloz D-4 Viral Hepatit, tüberküloz

40 Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar Gıda iş kolu, Temizlik, Atıklar, Deri sanayi Sa ğ lık Çalışanları açısından önemli bir sorundur. 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI40

41 Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar Şarbon (Deri işçileri, kasaplar ve hayvancılıkla u ğ raşanlar için önemli bir hastalıktır). Hepatit laboratuvar çalışanları ve hemşireler başta olmak üzere tüm sa ğ lık çalışanları için hala önemini korumaktadır. 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI41

42 E Grubu: Fiziksel Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları E-1 İ yonlayıcı ışınlarla olan hastalıklar 1. Elektromanyetik ışınlar (Röntgen, gama…) 2. Korpüsküler ışınlar (alfa, beta, nötron ve protonlar) lazer ışınlar E-2 Enfraruj ışınlarıyla meydana gelen katarakt E-3 Gürültüye ba ğ lı işitme kaybı E-4 Hava basıncındaki ani de ğ işmelerle olan hast. E-5 Titreşim sonucu kemik eklem zararları ve anjiyonörotik bozukluklar E-6 … 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI42

43 Kaynak; ışıma, kaynak dumanı 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI43

44 Kaynakçılık 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI44

45 Titreşim Zımpara, daire testere, beton kırma makineleri vb. titreşim nedeniyle kas iskelet sistemi hastalıklarına yol açar 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI45

46 Titreşim Titreşimi emen eldivenler riski azaltır. 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI46

47 Gürültü

48 Çalışma ortamına ilişkin koşulları ve maruziyetleri bilmek yaşamsal önem taşır. (Karikatür Nick Thorkelson)

49 Eksik olanı bulun…

50 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI50

51 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI51

52 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI52

53 Gürültülü işlerin yapıldı ğ ı yerlerde (80 dB ve üzeri) işverenin;  Çalışma ortamında gürültü düzeyini belirli aralarla ölçtürmesi,  İ şçilere gürültünün zararları ve korunma yolları konusunda e ğ itim aldırması ve bu e ğ itimlerin periyodik olarak tekrarlanması,  İ şçilerin belirli aralarla işitme düzeylerini (odyogram) ölçtürmesi,  İ şçilere istediklerinde kullanabilmeleri için kulak koruyucularını (tıkaç-kulaklık) hazır bulundurmalıdır. 01.04.2015 21:0053Dr. A. Kadir ATLI

54 85 dB ve üzerinde gürültülü işlerin yapıldı ğ ı yerlerde işverenin;  Çalışma ortamında gürültü düzeyini belirli aralarla ölçtürmesi,  İ şçilere gürültünün zararları ve korunma yolları konusunda e ğ itim aldırması ve bu e ğ itimlerin periyodik olarak tekrarlanması,  İ şçilerin belirli aralarla işitme düzeylerini (odyogram) ölçtürmesi ve işitme muayenesi yaptırması,  İ şçilere istediklerinde kullanabilmeleri için kulak koruyucularını (tıkaç-kulaklık) hazır bulundurmalı ve bu koruyucuları kullandırmalıdır. 01.04.2015 21:0054Dr. A. Kadir ATLI

55 85 dB ve üzerinde gürültülü işlerin yapıldı ğ ı yerlerde işverenin ayrıca; Gürültünün işçinin kula ğ ına ulaşmadan engellenmesi için önlemler aldırması, çalışma ortamının yeniden düzenlenmesi (ortamda fiziksel de ğ işikler yapması) ve izlenmesi için danışmanlık hizmetinden yararlanması gerekir. 01.04.2015 21:0055Dr. A. Kadir ATLI

56 Odiometri 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI56

57 Odiometri 4000-6000 Hertz’de çentik 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI57

58 Solunum fonksiyon testi 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI58

59 Tüm İşyerlerinde Ortak Sorun SİGARA 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI59

60 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI60

61 01.04.2015 21:00Dr. A. Kadir ATLI61 Teşekkür eder, Kazasız Sağlıklı Günler Dilerim


"Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Dr. A. Kadir ATLI Halk Sa ğ lı ğ ı (iş sa ğ lı ğ ı) Bilim Uzmanı 2014-ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları