Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR. AYTAÇ GÜLCÜ. DVT yıllık görülme sıklığı 5-20 / 10.000 ? ¹ 1%-8% PE’ye sekonder ölüm Komplikasyonlar pulmoner emboli phlegmasia cerulea dolens phlegmasia.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR. AYTAÇ GÜLCÜ. DVT yıllık görülme sıklığı 5-20 / 10.000 ? ¹ 1%-8% PE’ye sekonder ölüm Komplikasyonlar pulmoner emboli phlegmasia cerulea dolens phlegmasia."— Sunum transkripti:

1 DR. AYTAÇ GÜLCÜ

2 DVT yıllık görülme sıklığı 5-20 / 10.000 ? ¹ 1%-8% PE’ye sekonder ölüm Komplikasyonlar pulmoner emboli phlegmasia cerulea dolens phlegmasia alba dolens amputasyon kronik posttrombotik sendrom (PTS) kronik tromboembolik pulmoner HT 1. Fowkes, F.J., J.F. Price, and F.G. Fowkes, Incidence of diagnosed deep vein thrombosis in the general population: systematic review. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2003. 25(1): p. 1-5.

3 DVT / VTE TEDAVİSİ Sistemik antikoagulasyon/ İVK filtreleri Sistemik tromboliz Cerrahi venöz trombektomi Perkutan endovasküler tedavi yöntemleri Kateter aracılı tromboliz (KAT) Perkutan mekanik trombektomi (PMT) Perkutan farmakomekanik tromboliz (KAT+PMT) Perkutan aspirasyon trombektomi (PAT)

4 Sistemik Antikoagulan Tedavi DVT-VTE konvansiyonel tedavi UFH veya DMAH 3 - 6 ay Warfarin Antikoagulan tedavi trombus yayılımını önler DVT ve VTE rekürrens önler PE önler trombolitik etkisi yok, trombusu ortadan kaldırmaz Antikoagulan tedavi: rekanalizasyon oranı¹ popliteal ve krural ven trombozu %95 İliofemoral-popliteal ven trombozu %20 1. Elsharawy, M. and E. Elzayat, Early results of thrombolysis vs anticoagulation in iliofemoral venous thrombosis. A randomised clinical trial. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2002. 24(3): p. 209-14.

5 Akut iliofemoral-popliteal venöz tromboz tedavisinde endovasküler trombektomi stratejileri trombüs yükünün hızlıca ortadan kaldırılması balon venoplasti ve/veya stentleme venöz patensi ve akım akut semptomların giderilmesi valvüler kompetansın korunması düşük PTS insidansı güvenli ve etkin yüksek rekanalizasyon oranı ¹ 1. Comerota, A.J. and D. Paolini, Treatment of acute iliofemoral deep venous thrombosis: a strategy of thrombus removal. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2007. 33(3): p. 351-60.

6 PAT TEKNİK Erişim: Popliteal ven Subkutan dokuya %2’lik lidokain ile yüzeyel anestezi US kılavuzluğunda, 21 G mikroponksiyon iğne seti ile popliteal vene erişim 10F vasküler kılıf 5000 Ü İV heparin bolus, idame olarak İV heparin 1000 Ü / saat Non-iyonik kontrast madde -> derin venöz sisteme yönelik asendan venografi

7 PAT TEKNİK 10F vasküler kılıf içerisinden, 9F, düz uçlu, 90cm’lik kılavuz kateterler ile distalden proksimale doğru trombüs aspirasyonu Lüminal açıklık -> ven duvarlarındaki trombüslerin de temizlenmesi amacıyla -> 9F, 40º açılı uçlu, 90cm’lik kılavuz kateter ile aspirasyon En proksimaldeki tromboze segmentler, pulmoner emboliden kaçınmak için en son aspire edil ir Tromboaspirasyon -> Venografi -> %50’nin üzerinde darlık -> PTA ve stent

8 İVK FİLTRE Filtre Doppler US veya venografi Ana iliak vende serbest yüzen trombüs Vena kava inferiorda trombüs Dökümente edilmiş PE PE : sınırlı kardiyopulmoner rezerv

9 Tedavi Sonrası Bakım Tüm hastalar Mobilizasyon ve yürüme egzersizleri, Kasığa kadar orta basınçlı varis çorabı(20- 30mmHg) Bacak elevasyonu Antikoagulan tedavi (INR 2.5-3) Takip Doppler US (1, 3, 6, 12. aylar) Klinik semptomlar PE

10 Olgu 1: 40 yaş, K Öykü : Sol alt ekstremitede ağrı, şişlik, kızarıklık şikayeti var. FM: Solda çap artışı, ekstremitede gode bırakan ödem, Homans testi (+), fizik aktivite kısıtlı.

11 Doppler US: AFV, FV ve PV’de çap artışı, akım yokluğu mevcuttur. Lümende kompresyona yanıt alınamamaktadır. Lümen içinde hipoekoik trombus mevcuttur. AFV FV PV

12 Venografi: - Sol popliteal ven düzeyinden ana iliak ven düzeyine dek lümen içi trombüslere bağlı dolum defektleri - Popliteal ven ve ana femoral ven düzeyindeki kollateral venöz yapılara ait dolum izlenmekte

13 Girişim: PAT + Stent + PTA

14 Kontrol Doppler US: Üçüncü ayda yapılan Doppler US incelemede, ana iliak vene yerleştirilen stentin açık olduğu izlenmektedir. AFV, FV ve PV’de de lümen açıklığı sağlanmıştır DVT nedeni: Sol ana iliak vene, sağ iliak arter basısı (May-Turner Sendromu) Stent AFV FV PV

15 Olgu 2: 48 yaş, E Öykü : Sol alt ekstremitede ağrı, şişlik, kızarıklık şikayeti var. FM: Solda çap artışı, ekstremitede gode bırakan ödem, Homan’s testi (+), fizik aktivite kısıtlı.

16 Planlanan girişimden bir gün önce pulmoner emboli gelişen hastada, öncelikle İVK’ya koruyucu filtre yerleştirildi.

17 Girişim: PAT -> venografi -> femoral vende darlık -> balon anjioplasti Kontrol venografide sol ana iliak vene, iliak arterin basısı izlendi. Basıya bağlı darlık olan AİV’ye stent -> balon anjioplasti Venografide popliteal venden VKI’ye kadar normal çapta akım sağlandı.

18 Olgu 3: 43 yaş, E Öykü : Sağ alt ekstremitede ağrı, şişlik, kızarıklık şikayeti var. Yakın zamanda aorta-bifemoral bypass greft ameliyatı olmuş. FM: Sağda çap artışı, ekstremitede gode bırakan ödem, Homans testi (+), fizik aktivite kısıtlı.

19 Girişim: Sağda popliteal ven giriş yerinden sonra FV, AFV ve iliak venlere ait dolum defekti mevcuttur (A-B). PAT sonrası bu segmentlerde tam açıklık sağlanmıştır (C-D). Venografide AİV’den sonra ince bir kollateral ile karşı taraf azigos venine kontrast geçişi izlenmektedir. A B C D

20 Kılavuz tel ile VKI kateterizasyonu ardından AİV-VKI’ya balon anjioplasti yapılarak stent yerleştirilmiştir (A-B). Stent sonrası balon dilatasyon uygulanmış ve venografide normal çapta akım sağlanmıştır DVT nedeni: Cerrahi komplikasyon

21 Postoperatif 1.hafta Preoperatif Postoperatif Doppler US: 3.ay kontrolde VKI-AİV düzeyindeki stent patent olarak değerlendirildi. Popliteal venden VKI düzeyine dek tam açıklık sağlandı.

22 PAT vs STANDART ANTİKOAGULAN TEDAVİ Doppler akut iliofemoral-popliteal (proksimal) DVT: PAT vs standart antikoagülan tedavi randomize kontrollü ve prospektif Olguların Seçimi: 42 hasta Hastalar, ardışık olarak girişim ve medikal tedavi gruplarına ayrıldı Girişim grubunda 21 hasta, medikal tedavi grubunda 21 hasta yer aldı

23 Çalışmaya dahil olma kriterleri Akut dönemde (<14gün) proksimal DVT tanısı almış hastalar Dışlama Kriterleri İnfrapopliteal DVT varlığı, >14 gün subakut ve kronik DVT varlığı, Prone pozisyon verilemeyen hastalar, Terminal dönemde hastalık ya da palyatif tedavi, Aktif kanama ( gastrik/duodenal ülser, serebrovasküler kanama) varlığı, Son bir yıl içinde geçirilmiş hemorajik stroke varlığı, Kanama-pıhtılaşma profili bozukluğu, Hemofili hastalıkları, Gebelik

24 SemptomVarYok Ekstremitede şişlik 10 Ekstremitede ağrı 10 Gode bırakan ödem 10 Ciltte kızarıklık 10 Parestezi 10 Fizik aktivitede kısıtlanma 10 0 puan : Asemptomatik/Klinikte iyileşme 6 puan: Klinikte kötüleşme

25 DVT nedeniGirişimMedikalToplam İmmobilizasyon6 %298 %3814 %33,3 Malignite4 %193 %147 %16,7 Bilinmeyen3 %146 %299 %21,4 May-Turner Sendromu4 %190 %04 %9,6 Venöz girişim ve cerrahi komplikasyon 4 %19 8 %19 N:21 %100 47 %100 DVT nedenlerinin gruplara göre dağılımı Gruplar arasında DVT nedenleri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).

26 Venografi PAT N:21 Total patent N:2 >50 %, rezidü stenoz N:19 >50 %, rezidü stenoz N:14 İliak Ven Stent N:13 Femoral Ven Stent N:1 After PAT + PTA Total patent N:5 PAT Grup

27 Teknik başarı (%90,4) Anjiografik sonuçlar 15 hasta (%71,4) tam venöz açıklık 4 hasta (%19) parsiyel venöz açıklık 2 hasta (%9,6) rekanalizasyon başarısız Minor komplikasyon; giriş yeri, popliteal ven duvar rüptürü sonucu ekstravazasyon 2 İVK filtre

28 Anatomik değerlendirme: Doppler US 1. ve 3. aylar 1.ay GirişimMedikal Tam13 (%61,9)0 Parsiyel7 (%33,3)5 (%23,8) Tromboz1 (%4,8)16 (%76,2) n:21 (%100) p<0,0013.ay GirişimMedikal Tam12 (%57,1)0 Parsiyel 7 (%33,3) 6 (%28,6) Tromboz2 (%9,6)15 (%71,4) n:21 (%100) *21 (%100) p<0,001

29 Stent patensi oranları Patensi1. ay3. ay Tam 10 % 71,4 Parsiyel 3 % 21,4 2 % 14,3 Tromboz 1 % 7,2 2 % 14,3 n: 14 % 100

30 PAT vs. Antikoagulasyon Semptom skor Tanı1. ay kontrol3. ay kontrol GirişimMedikalGirişimMedikalGirişimMedikal 0 - - -- 9 %42,8 - 1 - - 7 %33,3 - - 2 - - 12 %57,11 %4,83 %14,28 %38,1 3 1 %4,84 %192 %9,6 6 %28,62 %9,68 %38,1 4 14 %66,613 %62 - 12 %57,1 - 5 %23,8 5 6 %28,64 %19 - 2 %9,5 -- 6 - - ---- Ort. 4,23±0,514,00±0,631,77±0,593,71±0,711,08±0,832,86±0,79 P p>0.05p<0.001 n: 21 PAT klinik sonuçlar açısından da standart antikoagulan tedaviye üstündür. Klinik değerlendirme: Klinik semptom skorlama (1. ve 3. ay)

31 DVT tedavisi amaçları akut trombüs yükünün ortadan kaldırılması semptomların giderilmesi venöz açıklık ve akımın sağlanması PE önlenmesi PTS önlenmesi Konvansiyonel antikoagulan tedavinin limitasyonları mevcut Sistemik trombolitik tedavi, KAT, PMT: riskler, maliyet, etkinlik, komplikasyon oranları, yoğun bakım ihtiyacı PAT vs. Anticoagulation in Acute Iliofemoral DVT

32 Perkutan aspirasyon trombektomi (PAT) tromboze hemodiyaliz fistüllerin rekanalizasyonunda uygulanmış etkin bir yöntem 6 ay patensi oranı 86% ¹ DVT tedavisinde PAT ile ilgili literatür bilgisi sınırlı PAT: rekanalizasyon oranı 88.9% 2 Duvar ve kapak hasar riski düşük Trombolitik ilaç kullanımı ve hemoraji riski elimine edilmiş 1.Turmel-Rodrigues, L., et al., Manual catheter-directed aspiration and other thrombectomy techniques for declotting native fistulas for hemodialysis. J Vasc Interv Radiol, 2001. 12(12): p. 1365-71. 2. Kwon, S.H., et al., Percutaneous aspiration thrombectomy for the treatment of acute lower extremity deep vein thrombosis: is thrombolysis needed? Clin Radiol, 2009. 64(5): p. 484-90. PAT

33 Çalışmamızda rekanalizasyon oranı: 90.4% Kwon ve ark : PAT 88,9% rekanalizasyon oranı 6. ayda patensi oranları 97% KAT-PMT rekanalizasyon oranları 83%-90% ¹-² PAT vs KAT-PMT: minör ve düşük komplikasyon oranları 1. Delomez, M., et al., Mechanical thrombectomy in patients with deep venous thrombosis. Cardiovasc Intervent Radiol, 2001. 24(1): p. 42-8. 2. Jeon, Y.S., et al., Catheter-directed thrombolysis with conventional aspiration thrombectomy for lower extremity deep vein thrombosis. Yonsei Med J, 2010. 51(2): p. 197-201

34 PTA ve/veya stentleme19 hasta (90,4%) PTA dirençli stenotik segmentler (n=14, 66,6%) stentlenmiştir (n=13 iliac, n=1 femoral) Literatürde stenoz (> %50) sıklığı %80 1 1. ve 3. ay stent patensi oranları: %92.8 ve %85.7 Venoplasti - Stent 1. Hofman LV, Kuo WT. Catheter directed thrombolysis for acute DVT. Lancet. 2012 Jan. 7;379(9810)

35 PAT Ağır trombüs yükleri derin venöz sistemden temizlenebilir Tamamlayıcı PTA ve/veya stentleme yapılabilir Yüksek rekanalizasyon oranı Venöz akım hızlıca tekrar sağlanır Güvenli ve etkin bir yöntem Kanama komplikasyonu Klinik semptomlarda kısa sürede düzelme

36 DVT tedavisinde PAT ve antikoagulasyon standart antikoagulan tedavinin yerine kullanılabilir PAT düşük komplikasyon oranlarıyla güvenli ve etkin bir yöntemdir PAT proksimal akut DVT tedavisinde özellikle trombolitik ajanların kontrendike olduğu durumlarda uygulanabilir Perkutan Aspirasyon Trombektomi vs. Antikoagulasyon

37


"DR. AYTAÇ GÜLCÜ. DVT yıllık görülme sıklığı 5-20 / 10.000 ? ¹ 1%-8% PE’ye sekonder ölüm Komplikasyonlar pulmoner emboli phlegmasia cerulea dolens phlegmasia." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları