Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EŞLER ARASI İ LET İ Ş İ M. Eşlerle Yapılan Araştırmalardan Bazı Sonuçlar: 1- Araştırma sonucuna göre; kadınların % 96 sı eşiyle arasındaki iletişim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EŞLER ARASI İ LET İ Ş İ M. Eşlerle Yapılan Araştırmalardan Bazı Sonuçlar: 1- Araştırma sonucuna göre; kadınların % 96 sı eşiyle arasındaki iletişim."— Sunum transkripti:

1 EŞLER ARASI İ LET İ Ş İ M

2

3 Eşlerle Yapılan Araştırmalardan Bazı Sonuçlar: 1- Araştırma sonucuna göre; kadınların % 96 sı eşiyle arasındaki iletişim yetersizli ğ inden şikâyetçi olduklarını ortaya koymuştur. 2-Başka bir araştırma sonucuna göre; Yetişkin bir kadın günlük ortalama 25 bin sözcük kullanırken, erke ğ in ortalama 10 bin sözcük kullandı ğ ı belirlenmiştir. 3-Başka bir araştırma sonucuna göre; erkeklerin ilişkilerindeki hemen her şeyi eşlerine oranla daha toz pembe görmekte olduklarını ortaya koymuştur. 4-Yapılan araştırmalar kadınların “sözlü – sözsüz duygusal işaretleri anlama, ifade etme ve iletme” konusunda erkeklere göre daha usta oldu ğ unu ortaya koymuştur.Erkekler ise “incinebilirlik, suçluluk, korku ve acıyla ilgili duygularını en aza indirmekte” beceri sahibidirler.

4 Eşlerle Yapılan Araştırmalardan Bazı Sonuçlar: 5- Başka bir araştırmaya göre; evli geçirilen bir ömre karşın bekar geçirilen bir ömürde kalp krizi geçirme riski 10 kat daha fazladır. 6- Tüm boşanmaların %42’si evlili ğ in ilk 5 yılında gerçekleşir. 7-Sa ğ lıklı ailenin üç özelli ğ i:(Avrupa’da yapılan bir araştırmanın sonucu) a-dine ba ğ lılık b-karşılıklı övgü ve takdir c-birlikte zaman geçirme

5 İ letişim Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması ve geri dönüt alınmasıdır. Bir süreçtir. Zaman içinde de ğ işim gösterir. Bireyin bulundu ğ u ortama (toplumsal rollerine) göre de ğ işik özellikler gösterir.(Örnek) Sözlü iletişim dil ile ne söyledi ğ imiz, dil ötesi ile nasıl söyledi ğ imiz şeklinde ikiye ayrılır. Sözsüz iletişim yüz-beden ifadesi, bedensel temas, mekan kullanımı ve araçlar olmak üzere dörde ayrılır. Yapılan araştırmalar iletişimde kelimelerin %7, ses tonunun %38 ve konuşma dışı görsel davranışların % 55 etkili oldu ğ unu gösterir. İ letişimin önemi:

6 Kapalı olan bir zihin ölmekte olan bir zihindir.

7 Eşler arası iletişimi etkileyen faktörler 1-Eşlerin sahip oldu ğ u de ğ erler: İ nanç **e ğ itim ***örf –adet 2-mizaç ve kişilik farklılı ğ ı: *Ben nasıl bir eşim? **Eşime nasıl davranıyorum? ***Nasıl bir davranış bekliyorum? 3-Ekonomik sebepler: *Geçim darlı ğ ı **Eşlerin hayattan beklenti düzeyleri ***Eşlerden birinin farklı ekonomik imkanlara sahip olması 4-Sosyo-kültürel De ğ erler: *Çevre de ğ işikli ğ i ** İ ş de ğ işikli ğ i ***Statü de ğ işikli ğ i 5-Di ğ er Nedenler: *Do ğ al afetler **toplumun geçirdi ğ i de ğ işim ***Kitle iletişim araçları

8 Eşler arası Olumsuz İ letişim İ letişimi Engelleyen Özellikler -Emretme, yönetme:“Yakınmayı bırak şu işini bir an önce bitir” “yap” (isyankar davranışa neden olabilir) -Uyarma, tehdit etme: “ Çocukların bakımıyla ilgili bu işleri şimdi bitirmelisin yoksa çok kötü şeyler olacak.” (gücenme ve kızgınlı ğ a neden olabilir) -Ahlak dersi verme: “yapmalıydın” “sorumlulu ğ unu yerine getirmedin” (suçluluk duygusuna neden olabilir) -Araştırma, sorgulama. “neden?” “kim?” “sen ne yaptın?” (kısıtlandı ğ ı duygusu yaratır ve kaçamak cevaplara yöneltebilir) -Mantık yoluyla inandırma: “işte bu nedenle hatalısın” “olaylar gösteriyor ki…” (Savunucu tutum yaratır) -Yargılama,Eleştirme, suçlama: “Sen çok tembelsin” “işi a ğ ırdan alıyorsun” (Rahat olamama ve yetersizlik duygusu neden olabilir) -Tahlil etme teşhis koyma: “senin derdin ne biliyor musun?” “aslında böyle demek istemiyorsun” (tedirginlik ve başarısızlık duygusuna neden olabilir) -Ad takma, gülünç duruma düşürme. “sulu göz” “koca bebek” “bizimki tam Süpermen” (karşılık vermeye iter) -Konuyu de ğ iştirme,işi alaya vurma

9 Eşler arası iletişimde çatışmalar 1-Aktif Çatışma: *yansıtma 2-Pasif Çatışma (Küsler Diyalogu): *iki kişi aynı ortamda ama iletişim yoktur. **cevapsız kalınca pasif çatışma oluyor. ***gürültü ve barış ça ğ rıları. ****ilgi görme çabaları olabilir. 3-Varoluş Çatışması(Ben sandım ki…): *monolog **yanlış anlama ve ilgisiz konuda mesaj verilince. -Akşama yemek ne yapayım? -Kitabım nerde ya gördün mü? -Makarna iyi olur mu ?… -Kitabı bulamazsam kötü olur…

10 4-Tümden Reddetme: (Hiç…) Mesajı tümüyle reddetme sonucunda oluşur. *Yaptı ğ ım yemekte hiç bir kusur yok. **Tek do ğ ru benim fikrim. 5-Önyargılı çatışma: (Ben kararımı çoktan verdim) İ letişim başlamadan konuyla ilgili hüküm verilmiştir. “ben senin düşüncelerini bilirim” “her zamanki gibi aynı şeyleri yapacaksın” 6-Yo ğ unluk Çatışması: (Haklısın ama…) Eşler arasında kısmen uyuşma olmasıdır. Eşinin çok güzel buldu ğ u elbiseyi “güzeldi ama o kadarda de ğ il” 7-Kısmi algılama çatışması: (Bunu da mı demiştin) Mesaj kısmen anlaşıldı ğ ında ortaya çıkar. “Alması gerekenleri eksik aldı ğ ında” 8-Alıkoyma Çatışması: (Anlatamadım galiba..) Birey başka kaynaktan aldı ğ ı mesajı anlar ancak eşine tam olarak anlatamaz.

11 Evlilikte Bazı Stres Kaynakları İ lgisizlik Kıskançlık Aldatma

12 Eğer her zaman yaptığınız şeyleri yapmaya devam ederseniz, elde ettiğiniz şeylerden başka bir şey elde edemezsiniz. Eğer her zaman yaptığınız şeyleri yapmaya devam ederseniz, elde ettiğiniz şeylerden başka bir şey elde edemezsiniz.

13 Eşler arası Olumlu İ letişim Gelişime açık ilişkiler sorgulama ve yenilenme içerir Temel unsurlar Sevgi (hissettirilen) Saygı(kabul,de ğ erli,dikkate alınma) Güven ba ğ ı

14 “YENİLİĞE DOĞRU İLK ADIM DİNLEME ALIŞKANLIĞI KAZANMAKTIR”

15 Eşler arası Olumlu İ letişim 1- Aktif Dinleme: Sözünü kesmeme. Konuşurken araya girmeme. Küçük özetlerle kısa tekrar. (Ayna) Beden dilini aktif kullanma. Kapı Aralayıcılar:  ‘ Senden ö ğ renece ğ im şeyler olabilir’  ‘ Düşüncelerin dinlemeye de ğ er’ Paylaşmaya Hazır Olmak, Konuşmaya Davet:  ‘Bana ondan söz et’  ‘Senin görüşün ilgimi çekti’  Aktif Dinlemenin Yararları: Olumsuz duyguları konuşma fırsatı verir. Kişi temel sorununu kendi fark eder Anlaşıldım duygusunu yaşar, karşıdaki kişiye olumlu duygular besler Karşıdaki kişileri anlamaya ve dinlemeye hazır duruma getirir.

16 “Anlaşılma arzusu sevilme arzusu kadar şiddetlidir” 2-Empati: Kendini eşinin yerine koy, düşünce ve duygularını do ğ ru bir şekilde anla… anladı ğ ını ona ilet… Fenomenolojik alan. Empati kurma özelli ğ i olan bireyin eşine yardım etme davranışı artar. Empati kurulan kişi, anlaşıldı ğ ını,önemli oldu ğ unu ve de ğ er verildi ğ ini hisseder. Örnek. “-Bir yardımcı tut” “kocan yardım etmiyor mu?” “bulaşık/çamaşır makinesi al” “ev işleri kadının görevi sıkılmaman gerekir” “Ev işleri seni iyice bunaltmış” “bunca iş karşısında kendini çaresiz ve yalnız hissediyorsun”

17 Hiç bir şey öfke kadar insan düşüncesini sapıtamaz. Hiç bir şey öfke kadar insan düşüncesini sapıtamaz.

18

19 3-Kendini Do ğ ru ifade etme: Kızgınlık duygusu: kırılma, iste ğ in yerine gelmemesi,haksızlık edilmesi gibi durumlarda ortaya çıkan bir duygudur. Birikti ğ inde öfke patlamalarına neden olur. Olumsuz iç konuşmalar kızgınlı ğ ın şiddetini artırır. Kızgınlık dile getirilmedi ğ inde ilişkiye so ğ ukluk ve mesafe getirir. Bazen eşler bütün sorunlarını kızarak halletmeye çalışır(Tepkisel kızgınlık) Kızgınlık üstünlük kurma aracı olarak kullanılır. Bireyler için tüketici ve yorucudur. Kızgınlık kültürümüzde erkeksi bir duygu olarak kabul edilir. Kızgınlı ğ ımızı sorgularsak iletişim özelli ğ imizi olumlu etkiler. Kızgınlı ğ ın açıklanmadı ğ ı ilişkide kişi hissetti ğ ini, neden kızdı ğ ını eşine pek açıklamaz ve dolaylı faaliyetlere yönelerek rahatlar. Meydan savaşı yerine küçük tartışmalarla biriktirmeden ifade edilmelidir. İ lişkisine önem veren kişi neden kızgınlık yaşadı ğ ını biriktirmeden ifade eder. Kızgınlı ğ ı uygun bir dille ifade etmek kadar kızgınlı ğ ı duymak ve anlamaya çalışmakta önemlidir.

20 AFFETMEK İYİ İNSANLARIN İNTİKAMIDIR

21 “sen…” diye başlayan “sen dili” ifadesi kızgınlı ğ ı alevlendirir. “sen zaten hep böylesin” “adamı deli edersin”  Kişiye yöneliktir  Kişiye kendi ile ilgili bir şeyler söyler  Benlik Saygısını zedeler ya da tümden yok eder  Öfke ve nefret duyguları oluşturur  Çekingen ya da saldırgan insanlar yaratır Yapıcı ifade “ben dili” dir. Kendine ait duygu ve düşünceleri ifade eder. “böyle konuştu ğ unda rahatsız oluyorum ve kendimi de ğ ersiz hissediyorum”  Davranışa yöneliktir  Benlik saygısına olumlu katkısı vardır  Atılgan insanlar yaratır  Suçlayıcı de ğ ildir

22 Ben dil üç önemli ö ğ eden oluşur; -bizi olumsuz etkileyen davranışın tanımı. -bu davranışın üzerimizdeki etkisi. -bu olaydan kaynaklanan duygumuz. “Ben kitap okurken sürekli bir şeyler talep etmen (davranışın tanımı) dikkatimi da ğ ıtıyor (etkisi) böyle giderse kitabı bitirememekten korkuyorum(duygu)” “ Sen egoistsin, şımarı ğ ın tekisin ve kimseye saygın yok!” yerine “Eve geç gelmekle beni rahatsız etmeye devam ediyorsun.” “Niye beni aramadın? Sen düşüncesiz bencil herifin tekisin” yerine “Beni arayıp geç gelece ğ ini söylemeyince beni önemsemedi ğ ini hissettim ve kızdım.” “Sen tembelsin” yerine “Bana daha fazla yardım etmeni isterim” “Sen çocukları hep şımartıyorsun” yerine “onlara karşı daha müsamahasız olman gerekti ğ ini düşünüyorum”

23 Eşlerarası olumlu iletişime katkı sa ğ layacak di ğ er özellikler: Farklı sevgi dillerini kullanmak.(sözel,dokunma, ilgilenme, hizmet etme, zaman geçirme, hediyeleşme) Ben anlayışı yerine “Biz” anlayışı geliştirmek. (Çocuklar,arkadaşlar,eşlerin ebeveynleri) Fedakarlık duygusu yo ğ un olmalı, hırs duygusu sorgulanmalı. Orta Nokta Kuralı İ yi Zan Kuralı Kendini gerçekleştiren ön kabul Kuralı Kızgınlık hakkı tanımak Kendinizi kanıtlamanız gerekmez Aykırı duygulara sahip olma hakkı tanımak Avukat ya da savcı gibi de ğ il hâkim gibi davranmak Ara sıra birlikte de ğ erlendirme ve özeleştiri konuşması yapmak

24

25 Eşini de ğ iştirmeye çalışmamak Boşanma tehdidine karşı dikkat etmek Farklı düşünmeyi sa ğ lamak Kontrol duygusunu kaybetmemek “Ah şu da olsaydı” sendromuna dikkat etmek Bireysel konulara odaklanmak yerine ortak konulara odaklanmak Uzun ayrılıklar yerine kısa ayrılıklar Eşlerin birbirlerine güvendiklerini hissettirmek

26 Evlilikteki başarı; uygun insanı bulmaya olduğu kadar, uygun insan olmaya da bağlıdır. Evlilikteki başarı; uygun insanı bulmaya olduğu kadar, uygun insan olmaya da bağlıdır.

27 Evlilik sorunlar Evlilikte en ö nemli sorunlar arasında eşler arası iletişim s ü resi ve kalitesinin eksikliği, kendi aileleri ve eşlerinin aileleri ile olan ilişkileri, toplumsal hayata y ö nelik davranış ve hissedişleri, ekonomik sorunlarla başa ç ıkabilmeleri, mesleki durumları sorunlarını çö zmede kullandıkları yollar, eğer ç ocukları varsa onların bakımı ve yetiştirilmesindeki farklı bakış a ç ıları, ve cinsel hayatlarındaki yetersizlikler ve uygunsuzluklar sayılabili r.

28

29 Bir İlişkinin Sürmesi İçin Neye İhtiyaç Vardır? Çiftlerin birbirlerine destek olmalarında, yardımlaşmalarında, mutluluklarında ve belki de ailenin oluşmasında aşk-sevgi en önemli itici güçlerden biri olmasına karşılık ilişkinin temel yapısını sevgi belirlemez. Kişisel özellikler ve beceriler ilişkinin sürmesi ve gelişmesi için en önemli belirleyicidir. Mutlu bir ilişki için belirleyici olan kişisel özellikler: sadakat, duyarlık, cömertlik, saygı, bağlılık, sorumluluk, güvenirliktir. Eşlerin birbiriyle yardımlaşmaya, uzlaşmaya birlikte kararlar alarak uygulamaya gereksinimleri vardır. Eşler birbirlerine karşı esnek kabullenici ve bağışlayıcı olmak zorundadırlar. Birbilerinin hatalarına, eksiklerine ve özelliklerine karşı hoşgörülü olmaları gerekir. Bu özellikler zamanla beslendikçe, ilişki gelişir ve olgunlaşır

30 insan yakın bir ilişkiye o ilişkiyi mutlu kılacak temel birtakım bilgilerle - veya teknik becerilerle- girer. Yakın ilişkiye giren insanlar nasıl birlikte karar alınacağını veya eşin verdiği Çiftler sıklıkla kendi ilişkilerinin dışındaki diğer insanlara nasıl uyum sağlanacağı konusunda (örneğin iş hayatı gibi) usta olmasına rağmen, çok az mesajların "şifrelerin" nasıl çözüleceğini sıklıkla bilmiyorlardır. Evin tavanı aktığında belki onun nasıl onarılacağını bilen çiftler, iş aralarındaki sevginin günden güne azalması olduğunda ne yapacaklarını bilmelidir.

31

32 Eşlerarası iletişimsizlik: letişimsizlik eşleri en çok yıpratan sorunlardan biri. Eşi tarafından konuşmaya değer bulunmadığını düşünen eş, kendini zamanla değersizmiş gibi görüyor ve psikosomatik problemler yaşayabiliyor. Eşler bazen partnerlerinin kendilerinden çok fazla şey talep ettiğini düşünüyorlar. Ya da eşlerden biri diğerinin yeteri kadar açık olmadığından ve düşüncelerini paylaşmadığından şikâyet edebiliyor. Çünkü eşler genellikle sorunlarını konuşmaktan, paylaşmaktan ve tartışmaktan kaçınıyorlar. Bu iletişimsizlik ise eşlerin birbirleri ve ilişkileri hakkında olumsuz düşünceler geliştirmesine neden oluyor. Bu durunda olan eşin genellikle iç sesi şöyle oluyor: “Bana karşı yeterince açık değil.

33

34

35

36

37

38

39 Eşler arası terapisi “Evlilik kuşatılan bir şehre benzer. İçindekiler dışarı çıkmaya, dışarıdakilerde içeri girmeye çalışırlar.” “Evlilik kuşatılan bir şehre benzer. İçindekiler dışarı çıkmaya, dışarıdakilerde içeri girmeye çalışırlar.” Aile terapisi için gelen eşler genellikle ya boşanmanın eşiğinde oluyorlar ya da ilişkilerinden tamamen umudu kesmiş olup birde şu televizyon programındaki doktora bir gidelim, nasıl olsa kaybedecek bir şeyimiz yok diyerek kendilerince son şanslarını denemek istiyorlar. Hal böyle olunca işimiz biraz daha zorlaşıyor. Birbirlerine tahammülleri bitmiş, “gözünün üstünde kaşın var” mantığı ile birbirlerini değerlendiren insanlara yaklaşmak ve bozulan ilişkilerini yeniden rayına sokmak haliyle daha da çetrefilli hale geliyor. Genellikle bu tip eşlerle ayrı ayrı görüşmeden önce eşler arası iletişimle ilgili genel bilgiler vermeden önce çocukları varsa dikkatlerine dokunacak bilgiler vererek başlanıyor. Batıdan devşirilen Aile terapisinin mantığında böyle bir yöntem yok ama bizim coğrafyamızda ve bizim insanımızda bu teknik genelde işe yarıyor

40

41 D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ M D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ M


"EŞLER ARASI İ LET İ Ş İ M. Eşlerle Yapılan Araştırmalardan Bazı Sonuçlar: 1- Araştırma sonucuna göre; kadınların % 96 sı eşiyle arasındaki iletişim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları