Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN"— Sunum transkripti:

1 YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN
Ramazan OMAÇ Gelir İdaresi Grup Başkanı

2 6111 SAYILI KANUN VE İKİNCİL MEVZUAT
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 6111 SAYILI KANUN VE İKİNCİL MEVZUAT KANUN 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarihli ve 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İÇ GENELGE 2011/1 ve 2011/2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun İç Genelgeleri ile 2011/3 sayılı Uygulama İç Genelgesi çıkarılmıştır. TEBLİĞ 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 12 Mart 2011 tarihli Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

3 KANUNLA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR VE DİĞER MALİ AVANTAJLAR
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KANUNLA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR VE DİĞER MALİ AVANTAJLAR Birikmiş borçları ödeme kolaylığı 6111 sayılı Kanun Davaların sulh yoluyla çözümü kolaylığı İncelemesi başlamış olan mükelleflere mali avantaj ve ödeme kolaylığı Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanın teşviki Vergi incelemesine tabi olmama avantajı Kayıtlarını düzeltme avantajı Varlık barışı imkanlarından yararlanma avantajı Kredi kartıyla taksitli ödeme kolaylığı

4 KANUNUN MEVCUT TAKSİTLENDİRME MÜESSESESİNDEN FARKI 1/2
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KANUNUN MEVCUT TAKSİTLENDİRME MÜESSESESİNDEN FARKI 1/2 1 Alacağın hukuki durumuna bağlı olarak asıl alacak tutarında indirime gidilebilmek-tedir. 4 Taksitli ödemelerde tecil faizi yerine daha düşük oran olan katsayılar uygulanmak-tadır. 2 Yüksek faiz tutarları yerine daha düşük TEFE/ÜFE tutarı alınmaktadır 3 Taksitler aylık yerine 2’şer aylık periyotlar şeklinde ödenebilmektedir. 5 Teminat alınmamak-tadır. 6 Tutar ve taksit süresine bakılmaksı-zın tüm taksitlendir-me taleplerini vergi dairesi neticelendirmektedir.

5 KANUNUN MEVCUT TAKSİTLENDİRME MÜESSESESİNDEN FARKI 2/2
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KANUNUN MEVCUT TAKSİTLENDİRME MÜESSESESİNDEN FARKI 2/2 11 İyi niyetli kötü niyetli ayırımı yapılmaksızın kapsama giren tüm borçlular yararlanabile-cektiir. 7 Taksitlendirme kapsamına nerdeyse tüm amme alacakları alınmıştır hatta özel hukuktan doğan alacaklar vardır. 10 Usulsüzlük cezalarından kısmen vazgeçilmekte-dir. 8 Taksitlendirme süresi 18 taksit 36 ayı geçmemesi şartıyla tamamen borçlunun tercihine bırakılmıştır 9 Vergi ziyaı cezalarının tamamından vazgeçilmekte-dir.

6 KANUNDAN YARARLANAMANIN DOĞURDUĞU SONUÇLAR-1/2
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KANUNDAN YARARLANAMANIN DOĞURDUĞU SONUÇLAR-1/2 Vadesi geçmiş borçlar, vadeye bağlanmış hale gelecektir. 1 Borçlular nezdindeki icra takipleri hangi aşamada olursa olsun durdurulacaktır. 2 Vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair yazı verilecektir. 3 Sonuçlar Borçları taksitlendirilen mükelleflerin teminat değişikliği talepleri yerine getirilebilecektir. 4 Tatbik edilen hacizler yapılan ödemler nispetinde kaldırılacaktır. 5 Taşıta ilişkin borçlarını yapılandıranlara aracın fenni muayenesini yaptırma imkanı verilecektir. 6

7 KANUNDAN YARARLANMANIN DOĞURDUĞU SONUÇLAR-2/2
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KANUNDAN YARARLANMANIN DOĞURDUĞU SONUÇLAR-2/2 Tüm borçlarını yapılandıran mükellefler kamu ihalelerine katılabilecek ve desteklerden yararlanabilme şansı elde edeceklerdir. 7 Borçlarını yapılandıran mükelleflerin araçlarına yönelik fiili hacizler kaldırılabilecektir. 8 Kredi kartıyla son taksit tutarını da içerecek şekilde taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda kredi kartıyla ödemenin yapıldığı araca ilişkin satış ve devrine ait ilişik kesme belgesi verilecektir. 9 Sonuçlar 10 Kredi kartıyla son taksit tutarını da içerecek şekilde taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda bu işlemin yapıldığı tarihten sonra cari dönem şartı aranmayacaktır. Kesinleşmiş alacakları için yapılandırmadan yararlanmak üzere başvuran ve ödeme emrine ilişkin açılan davalardan vazgeçenlerden aranılanılan %10 oranındaki haksız çıkma zammından vazgeçilecektir. 11 Yapılandırılan alacaklara ilişkin Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen mahkeme kararlarında hükmedilen yargılama giderleri ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir. 12

8 KAPSAMA GİREN İDARELER-1/2
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAPSAMA GİREN İDARELER-1/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MALİYE BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI İL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALKINMA AJANSLARI

9 KAPSAMA GİREN İDARELER-2/2
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAPSAMA GİREN İDARELER-2/2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YURTKUR TRT RTÜK KOSGEB TEDAŞ ASKİ İSKİ OSB TOBB TÜRMOB TESK TBB VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR-1/2 Vergi Daireleri
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAPSAMA GİREN ALACAKLAR-1/2 Vergi Daireleri 00 Vergi ziyaı cezaları Usulsüzlük özel usulsüzlük cezaları Her türlü vergi, resim ve harçlar 00 Fon payı Eğitime katkı payı Bazı idari para cezaları 00 Gecikme faizi ve gecikme zamları 6183 sayılı Kanun kapsamına giren diğer alacaklar Ecrimisil Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi Öğrenim ve katkı kredisi 00 Haksız alınan destekler

11 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR-2/2 Diğer İdareler
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAPSAMA GİREN ALACAKLAR-2/2 Diğer İdareler Belediyelerin vergi, resim ve harç ile vergi cezaları Gümrük vergisi, İdari para cezaları gecikme zamları İl özel idareleri harç, katılma payı ve kira alacakları Belediyelerin tarifeden doğan ücret, su bedeli ile kira alacakları İSKİ, ASKİ su ve atık su bedelleri 00 Sigorta primleri ve idari para cezaları ile kira alacakları Geliştirme ve Destekleme Fonu Kaynaklı alacaklar 00 YURT-KUR Öğrenim ve Katkı Kredisi alacakları KOSGEB desteklerden kaynaklanan alacakları 00 TOBB, TÜRMOB, TBB, TESK ve Odaların aidat alacakları TEDAŞ elektrik alacakları 00 TRT elektrik payı ve bandrol ücreti

12 KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI Askerlik idari para cezaları Trafik idari para cezaları Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş idari para Cezaları 00 Karayolu taşıma idari para cezaları 00 Nüfus idari para cezaları 00 Seçim idari para cezaları

13 KAPSAMA GİRMEYEN ALACAKLAR
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAPSAMA GİRMEYEN ALACAKLAR Petrolden Devlet hissesi ve Devlet hakkı Adli Para Cezaları İdari Para Cezaları (Kapsama Girenler hariç) 00 Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payı Madenlerden Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu Akaryakıt fiyat farkı ve akaryakıt fiyat istikrar payı 00 Şeker Fiyat Farkı

14 KAPSAM ÖLÇÜTLERİ Vergilendirme dönemi Beyanname verme süresi Vergiler
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAPSAM ÖLÇÜTLERİ Vergilendirme dönemi Beyanname verme süresi Vergiler ’dan önce olanlar ’dan önce tahakkuk edenler Vergiler (MTV, emlak vergisi, harçlar vb) Tahakkuk tarihi Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları (vergi ziyaı cezası) Vergi aslına bakılarak karar verilecek Vergi aslına bakılarak karar verilecek Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) 31/12/2010 tarihinden önce yapılan tespitler Tespit tarihi Vadesi 31/12/2010 tarihinden önce olanlar Diğer amme alacakları Vade tarihi 31/12/2010 tarihinden önce karar verilenler İdari para cezaları Karar verme tarihi

15 BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ Başvuru Kanunun yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için yazılı başvuru şarttır. Başvuruların son günü 2 Mayıs 2011 tarihidir. Başvurular (elektronik ortamda yapılması zorunlu olan beyan ve bildirimler hariç) posta yoluyla yapılabilecektir. Matrah/vergi artırımına yönelik başvurular elektronik ortamda da yapılabilecektir. Başvurularda 1 Seri No.lu Tebliğ ekinde yer alan formlar çoğaltılarak kullanılabilecektir. Borçlu olunan her vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır. Başvuru formunda dava açılmayacağı, kanun yollarına başvurulmayacağı ve açılmış davalardan vazgeçileceği belirtilecektir. Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam borç için başvuru şarttır.

16 Kimler Faydalanabilir
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KİMLER BAŞVURABİLİR Kimler Faydalanabilir Mükellefler Cezaya muhatap olanlar Sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle; Mirasçılar, Kefiller, Limited şirket ortakları Kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir. Mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunan yeminli mali müşavirler

17 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA ALACAK TUTARININ TESPİTİ
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA ALACAK TUTARININ TESPİTİ Tahsil Edilecek Tutarlar Alacak asıllarının tamamı Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50’si Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si İdari para cezalarının tamamı Vazgeçilen Tutarlar Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

18 TEFE/ÜFE TUTARININ HESAPLANMASI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEFE/ÜFE TUTARININ HESAPLANMASI TEFE/ÜFE TUTARI TEFE/ÜFE tutarı, kaynak kanunun fer’i alacak için öngördüğü hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanacaktır. İlk aya ilişkin TEFE/ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacaktır İndirilen tutar üzerinden TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınacaktır. Hesaplamaya konu döneme ilişkin olarak TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde TEFE/ÜFE tutarı sıfır kabul edilecektir.

19 İHTİLAFLI ALACAKLARDA Verilmiş En Son Karar
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İHTİLAFLI ALACAKLARDA Verilmiş En Son Karar Verilmiş en son karar Davanın bulunduğu safhaya göre yapılmıştır. Sadece vergiler, vergi cezaları ve idari para cezaları kapsama alınmıştır. Yapılandırılan alacak tutarının tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata ilişkin verilen ve Kanunun yayımlandığı tarihinden önce (bu tarih dahil) taraflardan birine tebliğ edilmiş karardır. Terkin kararı, vergi dairesince tarh edilen vergi veya kesilen cezanın tümünün vergi mahkemesince kaldırılmasına dair karardır. Tasdik kararı, vergi dairesince tarh edilen vergi ile kesilen cezanın ihtilaflı kısmının tümünü onaylayan vergi mahkemesi kararıdır. Tadilen tasdik kararı ise tarh edilen vergi ile kesilen cezayı kısmen veya değiştirerek onaylayıp diğer kısmını kaldıran vergi mahkemesi kararıdır. Danıştay kararı, temyiz talebinin reddederek vergi mahkemesi kararının aynen tasdikini öngörebilir. Danıştay kararı, temyiz talebinin kabul ederek vergi mahkemesi kararını bozabilir. Vergi mahkemesi yeniden karar verir. Danıştay kararı, kısmen bozma kararı olabilir. Bozulan kısım için vergi mahkemesi yeniden karar verir.

20 İHTİLAFLI ALACAKLARDA Tahsil Edilecek Tutar
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İHTİLAFLI ALACAKLARDA Tahsil Edilecek Tutar Tahsil Edilecek Tutarlar Davanın bulunduğu safhaya göre; Alacak asıllarının (ilk tarhiyat tutarı üzerinden) %50’si, %20 si, veya tasdik edilen tutarın tamamı Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %25’i, %10’u veya tasdik edilen tutarın %25’i Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %25’i, %10’u veya tasdik edilen tutarın %25’i İdari para cezalarının %50’si, %20’si veya tasdik edilen kısmın %50’si

21 İHTİLAFLI ALACAKLARDA Vazgeçilen Tutar
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İHTİLAFLI ALACAKLARDA Vazgeçilen Tutar Vazgeçilen Tutarlar Davanın bulunduğu safhaya göre; Alacak asıllarının kalan % 50’si, %80’i veya terkin edilen kısmı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı Alacak aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 75’i, % 90’ı veya tasdik edilen kısmın %75’i ile terkin edilen kısmı Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %75’i, %90’ı veya tasdik edilen kısmın %75’i ile terkin edilen kısmı İdari para cezalarının kalan % 50’si, %80’i veya tasdik edilen kısmın %50’si ile terkin edilen kısmı Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

22 İHTİLAFLI ALACAKLARDA Alacak Tutarının Tespiti
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İHTİLAFLI ALACAKLARDA Alacak Tutarının Tespiti Alacak tutarının hesaplanması İlk tarhiyat tutarına göre ihbarnamenin tebliğ edildiği tarih esas alınarak dava açma süresinin son günü itibarıyla tahakkuk ettirilecek, Tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay sonrası ise vade tarihi olacaktır. Belirlenen tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Vergi mahkemesinde dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergilere gecikme faizi yerine hesaplanması gereken TEFE/ÜFE tutarı, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacaktır. İtiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da bu yollara başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olduğu durumlarda, ödenecek alacak asıllarının tespitinde Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacaktır.

23 İHTİLAFLI ALACAKLARDA Yapılmış Ödemenin Mahsubu ve İade
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İHTİLAFLI ALACAKLARDA Yapılmış Ödemenin Mahsubu ve İade tarihinden önceki ödemeler Vergi mahkemeleri nezdinde dava devam ederken tahakkuk etmeyen vergilerin, Kanunun yayım tarihinden önce ödenmiş olması halinde, İlk derece mahkemesince verilen tasdik kararının üst yargı organınca bozulması üzerine, vergilerin Kanunun yayım tarihinden önce ödenmiş olması halinde Ödenmiş tutar, yapılandırılma sonucunda hesaplanan vergi ve TEFE/ÜFE tutarından mahsup edilecek, Kalan tutar, 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi de göz önünde bulundurularak red ve iade edilecektir. (6111 sayılı Kanun Md. 21) Vergi mahkemesinin tasdik kararına istinaden tarihinden önce ödenmiş ancak halen Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde temyiz veya itiraz aşamasında bulunan vergi ve cezaların 6111 sayılı Kanun uyarınca red ve iadesi mümkün değildir.

24 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR Tahsil Edilecek Tutarlar Sadece vergi ve vergi cezaları kapsama alınmıştır. Tarh edilen vergilerin % 50’si Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE tutarı, Kanunun yayımlandığı tarihinden dava açma süresinin bitim tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %25’i Vazgeçilen Tutarlar Tarh edilen verginin %50’si Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 75’i Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %75’i Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

25 İNCELEME SAFHASINDAKİ ALACAKLAR- Uygulama
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME SAFHASINDAKİ ALACAKLAR- Uygulama Uygulama İncelemelerin tamamlanmasını müteakip ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır. Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlayarak ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. Vergi aslına bağlı olmayan cezalara ilişkin tarihinden önceki tespitler esas alınacaktır. Elektronik ortamda verilmesi gereken; beyannameler, Ba, Bs formları,süresinde verilmemesi nedeniyle kesilecek özel usulsüzlük cezaları için tespit tarihi olarak beyanname/formların verilme süresinin son gününü izleyen gün esas alınacaktır.

26 PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR Pişmanlıkla Beyan Edilen Alacaklar Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanlardır. Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannamelerden elektronik ortamda gönderilebilenlerin; yıllık gelir veya kurumlar ile katma değer vergisi beyannamelerini ya da muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadır.

27 PİŞMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR ALACAK TUTARININ TESPİTİ
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PİŞMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR ALACAK TUTARININ TESPİTİ Tahsil Edilecek Tutarlar Tarh edilen verginin tamamı Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihine kadar TEFE/ÜFE tutarı Vazgeçilen Tutarlar Alacak aslına bağlı olmayan cezaların tamamı Pişmanlık zammı ve gecikme faizinin tamamı Vergi ziya cezasının tamamı

28 MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMI 1 Mükelleflerin 2006 2007 2008 2009 yıllarına ilişkin 2 Gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahlarını Kanunda öngörülen oranda artırılması 3 Katma değer vergisi veya gelir (stopaj), kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarını Kanunda öngörülen oranda artırılması

29 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I) MATRAH ARTIRIMI VE VERGİ ORANLARI İLE ASGARİ ARTIRIM TUTARI YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) (İŞLETME H.) (BİLANÇO ESASI VE SERBEST MESLEK KAZANCI) VERGİ ORANI 2006 % 30 6.370 9.550 % 20 2007 % 25 6.880 10.320 2008 7.480 11.220 2009 % 15 8.150 12.230 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır.

30 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (II)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (II) Basit usulde vergilendirilen mükellefler için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların 1/10’udur. GMSİ mükellefleri için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların 1/5’idir. YIL BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER İÇİN ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) 2006 955 1.910 2007 1.032 2.064 2008 1.122 2.244 2009 1.223 2.446

31 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I) KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ORANLARI VE ASGARİ ARTIRILACAK MATRAH TUTARLARI YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) VERGİ ORANI 2006 % 30 19.110 % 20 2007 % 25 20.650 2008 22.440 2009 % 15 24.460 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır.

32 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (II)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (II) Kurumlar vergisi mükelleflerinin; Yatırım indirimi istisnası stopajı, Menkul kıymet yatırım fon veya ortaklıklarının portföy işletmecilik kazançları üzerinden kurum bünyesinde yaptıkları stopaj Altın ve kıymetli madenler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliği nedeniyle kurum bünyesinde yaptıkları stopaj bulunması halinde matrah artırımından yararlanabilmeleri için stopaj yoluyla ödedikleri bu vergileri de, ilgili yıllara ait matrah artırım oranlarında artırarak ödemeleri gerekmektedir. Artırılan matrahlar üzerinden %15 oranında vergi ödenecektir.

33 GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI Tevkif yoluyla ödenen vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilemeyecektir. Artırımında bulunulan yıllara ait 2010 yılına devreden zararların % 50’si, 2010 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilebilecektir. İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllara devrolan zararlar ve geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan mahsup edilemeyecektir. Tevkif yoluyla ödenen vergilerin iadesinin talebi halinde, vergi incelemesi ve tarhiyat hakkı saklı tutulmaktadır. Kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında asgari matrahların tespitinde kıst dönem dikkate alınacaktır. Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleşen tarhiyatlar matrah artırımında dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. Kar dağıtımına bağlı stopaj uygulaması matrah artırımı kapsamında değildir.

34 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (I)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (I) Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANI YIL VERGİ ARTIRIM ORANI 2006 % 3,0 2007 % 2,5 2008 % 2,0 2009 % 1,5

35 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (II)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (II) KDV artırımı bir tam yıl için yapılacaktır. Kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler kıst dönem için yararlanacaklardır. Artırımda bulunulacak yılda KDV beyannamelerinin tamamı verilmemişse verilen beyannameler esas alınarak artırımda bulunulacaktır. Bir yıllık sürede 3 veya daha fazla beyanname veren mükelleflerin bu beyanlarında yer alan tutarlar tam yıla iblağ edilecektir. Bir yıllık sürede 3 dönemden daha az sayıda beyanda bulunulmuş ise mükelleflerin KDV artırımından yararlanabilmesi için gelir/kurumlar vergisi matrah artırımında bulunması şarttır. Bu durumda beyan edilen tutar üzerinden % 18 oranında vergi ödenecektir.

36 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (III)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (III) İNCELEME VE TARHİYAT HAKKI Katma değer vergisi artırımında bulunulan yıllar için, prensip olarak, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. İade ve tecil-terkin talebi olanlar bu hususlar bakımından incelenecektir. Sonraki dönemlere devreden vergiler bakımından da inceleme yapılabilir. Ancak, bu inceleme sonunda artırım talebinde bulunulan yıllara ilişkin olarak tarhiyat yapılamaz. Haklarında özel esaslar uygulanan mükelleflerin genel esaslara geçme taleplerine yönelik inceleme yapılması mümkündür. Bu incelemeler sonucunda artırımda bulunulan yıllarla ilgili tarhiyat yapılamayacaktır. SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gereken vergiler bakımından vergi artırımından yararlanılamaz.

37 GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIMI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIMI Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri Ücret ödemeleri Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler Kira ödemeleri Çiftçilere yapılan ödemeler Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler üzerinden tevkif ederek beyan ettikleri gelir (stp) vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır.

38 ÜCRET STOPAJINDA ARTIRIM
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRET STOPAJINDA ARTIRIM Ücretli olarak çalışanlardan vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların beyan ettikleri ücret ödemelerine ilişkin tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM ORANI YIL VERGİ ARTIRIM ORANI 2006 % 5 2007 % 4 2008 % 3 2009 % 2 İlgili yıllarda muhtasar beyanname vermemiş mükellefler için bu maddede asgari işçi sayıları ve bu işçilere ilişkin asgari ücret tutarları belirtilerek düzenleme yapılmıştır.

39 SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM Muhtasar beyannamelerinde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. İlgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeyecektir. GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM ORANI YIL VERGİ ARTIRIM ORANI 2006 % 5 2007 % 4 2008 % 3 2009 % 2

40 SERBEST MESLEK STOPAJININ HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SERBEST MESLEK STOPAJININ HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM Yıllar Beyan Edilecek Matrah (Bilanço esası için belirlenmiş asgari matrahın % 50’si) Ödenecek Vergi Tutarı (% 15) 2006 4.775 716,25 2007 5.160 774,00 2008 5.610 841,50 2009 6.115 917,25

41 KİRA STOPAJININ HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KİRA STOPAJININ HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM Yıllar Beyan Edilecek Matrah (GMSİ için belirlenmiş asgari matrah tutarı) Ödenecek Vergi Tutarı (% 15) 2006 1.910 286,50 2007 2.064 309,60 2008 2.244 336,60 2009 2.446 366,90

42 YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden 2006 ila 2009 yılları için her bir yıl itibarıyla % 1 oranında hesaplanacak vergiyi ödemeleri halinde bu tevkifat türü için de vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Bu kapsamda muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenilen ödeme türünün beyannamede bulunmaması halinde ise bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari matrah üzerinden 2006 ila 2009 yılları için her bir yıl itibarıyla % 3 oranında hesaplanacak vergi ödenerek artırım imkanından yararlanılacaktır.

43 VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlara yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeyecektir. Yıllar Havlu, çarşaf, çorap, halı vb. emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri; Hurda mal alımları için Diğer mal alımları için Diğer hizmet alımları için 2006 %0,5 %1,25 %2,5 2007 2008 2009

44 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERİN HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM Yıllar Beyan Edilecek Matrah (Bilanço usulüne göre gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah) Vergiden Muaf Esnafa yapılan Ödemeler İçin (GVK Madde 94/13 kapsamında yapılan ödemeler için) 2006 9.550 %5 2007 10.320 2008 11.220 2009 12.230

45 ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI Çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden (bir yıla iblağ edilmeksizin) ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının % 25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Yıllar Borsada satışı yapılan hayvan ve mahsulleri. Borsada satılan zirai mahsuller; Borsa dışı satılan hayvan ve mahsuller; Orman idaresine yapılan hizmetler. Borsa dışı satılan zirai mahsuller; Diğer hizmetler. 2006 %0,25 %0,50 %1 2007 2008 2009

46 (GVK Madde 94/11 kapsamında yapılan ödemeler için)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERİN HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM Yıllar Beyan Edilecek Matrah (Bilanço usulünde gelir vergisi asgari matrahı) Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin (GVK Madde 94/11 kapsamında yapılan ödemeler için) 2006 9.550 %2 2007 10.320 2008 11.220 2009 12.230

47 Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (I)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (I) Matrah/vergi artırımı üzerinden hesaplanan vergiler, Kanunda belirtilen şekilde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranının 2 katı oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir. Ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır. Artırılan matrahlar için ayrıca geçici vergi hesaplanmayacaktır. Mükellefler defter ve belgeleri muhafaza ve istendiğinde ibraza mecburdurlar. Bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde gerekli cezalar kesilecektir. Matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu Kanundan önce başlanılmış incelemenin 1 ay içinde bitirilmemesi halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir.

48 Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (II)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (II) 1 ay içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle Kanunun yayımı tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talebi bulunan inceleme raporları derhal vergi dairesine gönderilecektir. İnceleme veya takdir komisyonu kararının vergi dairesine gelmesinden önce matrah artırımında bulunulursa inceleme ve takdir sonucu bulunan fark ile matrah artırımı mukayese edilerek gerekli tarhiyat yapılacaktır. Artırım için verilen beyannamelerden damga vergisi alınmayacaktır. Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler artırım hükümlerinden yararlanamayacaktır. Matrah/vergi artırımında bulunulan yıllar için beyannamelere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir. Matrah/vergi artırımdan kaynaklı eksik tahakkuk eden vergiler ilk taksit süresi sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve buna göre işlem yapılacaktır.

49 STOK BEYANI Stok Beyanı
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI STOK BEYANI İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan malları kayda alanlara Kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan malların çıkışını yapanlara Stok Beyanı Kayıtlarını düzeltme imkanı verilmekte ve belirli oranda bir vergi ödemeleri halinde herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

50 İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR Türü Kayda Alınacak Değer Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV KDV İndirimi Beyan ve Ödeme Zamanı Emtia Rayiç bedel Genel orana tabi ise %10 İndirimli Orana tabi ise yarısı Yapılır tarihine kadar bir beyanname ve eki envanter listesiyle verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir. Makine Teçhizat Demirbaş Yapılmaz

51 İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR BELGESİZ ALIŞLAR Emtia üzerinden ödenen vergi indirim konusu yapılabilecektir. Bu mallar için Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sorumluluk uygulaması yapılmayacaktır. Bu mallardan ÖTV’ ye tabi olanların vergisinin ödendiği ispat edilemiyorsa cezasız ve faizsiz ÖTV ödemesi yapılabilecektir. Beyan edilen kıymetlerin satış bedeli bunların deftere kaydedilen bedelinden düşük olamayacaktır.

52 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLAR
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLAR Türü Kayda Alınacak Değer Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV KDV İndirimi Beyan ve Ödeme Zamanı Emtia Maliyet + Kar Emtianın tabi olduğu KDV oranı Her türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir. tarihine kadar beyan edilecek ve vergisi aynı süre içinde ödenecektir. Kasa veya Net Ortaklar Cari Hesabı Düzeltme %3 -

53 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLAR
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLAR FATURASIZ SATIŞLAR HESAP DÜZELTMELERİ Mükelleflerin, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtialarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlanmaktadır. Fatura düzenlenerek kayıtlara alınan emtia için geçmişe yönelik ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır. Sadece emtialar için getirilen bir düzenlemedir. Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı için tarihi itibarıyla fiili tutara bakılmaktadır. Düzeltme işlemi başvurunun yapıldığı anda muhasebe kayıtlarına yansıtılacaktır. Kasa ve Ortaklar Cari hesabı yönünden yapılan düzeltmeler için gelecekte adatlandırma yapılamayacaktır. Geçmişe yönelik olarak tarhiyatla karşılaşılmaması için için matrah artırımında bulunulması, 2010 yılı için ise verilecek beyannamelerde bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir.

54 5811 SAYILI VARLIK BARIŞI KANUNU İLE İGİLİ DÜZENLEME
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 5811 SAYILI VARLIK BARIŞI KANUNU İLE İGİLİ DÜZENLEME 5811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak, Yurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye getiremeyenlere Süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara Tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere 30 Nisan 2011 tarihine kadar bu şartların yerine getirilmeleri için ilave süre veriliyor. Şartları yerine getirenler 2006 ve 2007 yıllarıyla ilgili olarak haklarında yapılan vergi incelemelerinde bulunan matrah farkından varlık barışı kapsamında beyan ettikleri matrahları mahsup edebilecektir. Ayrıca, takdir komisyonları tarafından haklarında daha önce matrah farkı takdir edilen ve tarh edilen vergiyi ödemiş olan mükellefler, 30 Haziran 2011 tarihine kadar başvuruda bulunması halinde ödemiş oldukları bu vergileri iade alabilecektir. Vergi ödenmemiş ve mahkemeye gidilmişse davalardan vazgeçilmesi şartıyla bu vergiler terkin edilecektir.

55 SİLİNEN KÜÇÜK ALACAKLAR
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİLİNEN KÜÇÜK ALACAKLAR TERKİN İŞLEMİ Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilen bazı idari para cezaları ile bazı amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilmektedir. tarihinden önce verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 120 liranın altında kalan idari para cezaları (Sigara kullanımından kaynaklananlar hariç), 12 lira ve altında kalan kaçak geçiş ücretleri Vergi dairelerince takip edilen vadesi tarihinden önce olan her bir alacağın türü, dönemi, aslı ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar Vergi dairelerince takip edilen vadesi tarihinden önce olan aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar Terkin işlemi için mükelleflerin başvurusu olmadan gerçekleştirilecektir. Mükellefler terkin sonrası kalan borç üzerinden yapılandırmadan yararlandırılacaktır.

56 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-1/3
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-1/3 ÖDEME Mayıs/2011ayından başlamak üzere peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır. Taksitli ödemeler için taksit seçeneklerinden birinin seçilmesi zorunludur. İlk taksit ödeme süresi içinde yapılan peşin ödemelere herhangi bir faiz ve katsayı uygulanmayacaktır Taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden yıllık gelir/kurumlar vergisini, gelir/kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin vadesinde ödenmesi gerekmektedir.

57 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-2/3 Kredi Kartıyla Taksitli Ödeme
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-2/3 Kredi Kartıyla Taksitli Ödeme Kredi kartıyla taksitli ödeme Vergi borçlarının kredi kartıyla ödenebilmesi imkanı getirilmiştir. Kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden Sanal POS’la yapılacaktır. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir. Borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir.

58 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-3/3 Mahsuben Ödeme
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-3/3 Mahsuben Ödeme Mahsuben Ödeme Kanun kapsamında vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler mahsuben ödenebilecektir. Mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır. Mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın 1 ay içerisinde ödenmesi istenecek bu sürede ödeme yapıldığı takdirde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

59 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL ÖDEME SÜRESİ Özel Ödeme Süreleri İl özel idareleri, belediyeler ve spor kulüplerine borçlarını tasfiye edebilmeleri için daha uzun sürede ödeme imkanı verilmektedir. İl özel idareleri ve belediyeler borçlarını 6 yılda 36 taksitte, Spor kulüpleri ise 7 yılda 42 taksitte, Çiftçiler; orman kredileri, tarım kredileri, sulama birliklerine olan borçları ile arazi bedellerinden kaynaklanan borçlarını 5 yılda 5 eşit taksitte, ödeyebilecektir.

60 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KATSAYI UYGULAMASI KATSAYI UYGULAMASI Yapılandırılan alacağın tamamının en geç tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Kanunun yayımlandığı tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz ve katsayı uygulanmayacaktır. Taksitli ödemelerde; başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecek, seçilen ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir. 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 katsayısı esas alınacaktır. Özel ödeme süresi verilen alacaklar için 1,20, 1,25, 1,30 ve 1,35 katsayıları belirlenmiştir. (Belediyeler, spor kulüpleri, çiftçiler)

61 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KATSAYI DÜZELTMESİ KATSAYI DÜZELTMESİ Borçluların seçtikleri taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapma imkanları vardır. Daha kısa sürede yapılan ödemelerde hesaplanan katsayı tutarı düzeltilecektir. Erken yapılan ödemeler nedeniyle katsayı düzeltmesinin yapılabilmesi için borçlu tarafından seçilen taksit süresine uygulanacak katsayı ile alacağın tamamının ödendiği tarihin denk geldiği taksit süresi için belirlenmiş katsayının birbirinden farklı olması gerekmektedir. Kısmi erken ödemeler için katsayı düzeltmesi yapılmayacaktır.

62 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER Ödenmeyen Taksitler Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Ancak, ödenmeyen taksit geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Cari yükümlülükler açısından da 1 takvim yılında en fazla 2 defa ihlal hakkı verilmektedir. Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit tutarlarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

63 YAPILANDIRMANIN BOZULMA KOŞULLARI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YAPILANDIRMANIN BOZULMA KOŞULLARI Yapılandırma hakkının kaybedilmesi Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların tarihine kadar borcun tamamını ödememeleri halinde, Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması halinde Bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde Bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari döneme ilişkin vergi borcunun, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır. Kısmi ödeme yapmaları halinde, Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

64 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
DİĞER HÜKÜMLER DİĞER HUSUSLAR Kanunun yayımlandığı tarihten önce tecil edilip tecil şartlarına uygun ödenmekte olan alacakların kalan taksit tutarları için bu Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine, idari para cezaları ihtilaflarına ilişkin dilekçeler ise ilgili idareye verilecektir. Bu dilekçelerin tahsil dairelerine/idareye verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir. Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar ile ilgili işlem yapılmayacaktır.

65 Kanundan yararlanmaya devam
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YAPILANDIRMADAN YARARLANMA ŞARTLARI Kanundan yararlanmaya devam Dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi Ödemelerin süresinde yapılması Cari dönem ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi Yazılı başvuru

66 Teşekkürler


"YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları