Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düzenleyici Etki Analizi ve Sivil Toplum Kuruluşları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düzenleyici Etki Analizi ve Sivil Toplum Kuruluşları"— Sunum transkripti:

1 Düzenleyici Etki Analizi ve Sivil Toplum Kuruluşları
tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Düzenleyici Etki Analizi ve Sivil Toplum Kuruluşları Bengisu Vural 2 Ekim 2009, İstanbul

2 İçerik Etki Analizi: Genel Çerçeve Türkiye’de DEA İhtiyacı
DEA ve STKlar İçerik Etki Analizi: Genel Çerçeve Türkiye’de DEA İhtiyacı TEPAV’ın Genel Amaçları TEPAV Etki Analizi Çalışmaları

3 Etki Analizi: Genel Çerçeve
DEA ve STKlar Etki Analizi: Genel Çerçeve Daha iyi düzenleme Etkili: planlanan hedefe ulaşmalı Etkin: hedeflere en az maliyetle ulaşmalı Etkili ve etkin düzenleme için etkiler sistematik olarak değerlendirilmeli Düzenleyici Etki Analizi (DEA): Yeni bir kanun veya mevzuat değişikliği gibi uygulanması düşünülen tedbirlerin/politikaların Olumlu ve olumsuz muhtemel etkilerini Bu etkilerin toplum kesimleri arasında dağılmını Sistematik olarak değerlendiren mantıksal bir süreç Karar verme aracı değil, daha iyi karar vermede yardımcı bir araç İlk soru: veriler ne soyluyor İkinci soru: biraz daha spekulatif

4 Etki Analizi Süreci DEA ve STKlar Aşama 1: Sorunu tanımlama
Düzenleme gerekli mi? Düzenleme red EVET HAYIR Düzenlemeden etkilenebilecek tüm kesimler müzakerelerde yer aldı mı? Aşama 2: Müzakere süreci Düzenleme geçersiz veya müzakere tekrar EVET HAYIR Düzenleme tüm değerlendirmeleri içeriyor mu, sorunun tarifi uygun mu? Aşama 3: Mevzuatın hazırlanması Düzenleme geçersiz veya taslak yeniden EVET HAYIR Aşama 4: Parlemento sürecinde mevzuatın yeniden değerlendirilmesi Düzenleme halen asli amaçlarına hizmet ediyor mu? Düzenleme geçersiz veya taslak yeniden EVET HAYIR Aşama 5: Düzenlemenin takip edilmesi Düzenleme halen beklenmedik etkileri olmadan sorunu çözebiliyor mu? Düzenleme uygun, ancak periyodik olarak değerlendirmeye devam et Düzenlemeyi kaldır veya değiştir EVET HAYIR Source: Kirkpatrick, 2007

5 DEA ve STKlar Türkiye’de DEA Politika üretim süreçlerinde “daha iyi düzenleme” ilkelerinin öne çıkması Hukuki zorunluluk: “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” (Şubat 2007) Türkiye’de dönüşüm süreci İkinci nesil reformlar (Sağlık, Sosyal Güvenlik, İşgücü, Eğitim…) AB müktesebatına uyum Ve kriz: Kriz sürecinin yönetimi Kriz sonrasına ilişkin düzenlemeler

6 TEPAV’ın Temel Amaçları
DEA ve STKlar TEPAV’ın Temel Amaçları TEPAV’ın temel amacı: politika tasarımı sürecine katkı Nasıl? Alınacak politika kararlarının sektörel ve makro etkilerini analiz ederek Uygulanması önerilen politikaları değerlendirerek Politika seçeneklerinin fayda ve sakıncalarını ortaya koyarak Politika oluşturma sürecinin iyileştirilmesine katkıda bulunarak Kararların gerekçelerinin kamuoyuna daha iyi anlatılmasını sağlayarak

7 Etki Analizi Etki analizi ile
DEA ve STKlar Etki Analizi Etki analizi ile Politika tasarım amaçlarının netleştirilmesi Uygulanabilecek politika seçeneklerinin belirlenmesi Ekonomik, sosyal ve çevresel fayda ve sakıncaların tespiti Toplumun hangi katmanlarının ne şekilde etkilendiğinin tespiti Seçeneklerin değerlendirilmesi Tedbirin gerekçelerinin kamuoyuna daha iyi anlatılması Politika kararlarının kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır TEPAV’ın temel amaçları ile etki analizinin işlevleri örtüşmektedir

8 TEPAV Etki Analizi Çalışmaları
DEA ve STKlar TEPAV Etki Analizi Çalışmaları AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek, Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi Eğitim Pilot Uygulama: LCPD REACH Tüzüğü’nün Türk Kimya Sektörüne Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi Projesi (ERCIT) Değer Zinciri Analizi Firma Düzeyinde Strateji Geliştirilmesi TEPAV|MOD Çalışmaları Genel Denge Modeli çalışmaları Eğitim Çalışmaları Sektörel Politika Analiz ve Değerlendirme Modelleri Geliştirme Projesi Seminerler

9 DEA ve STKlar LCPD Projesi AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Etki Analizi Kapasitesini Güçlendirerek, Çevre Başlığında Uygulama ve Farkındalık Yaratma Projesi Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (LCPD) Termal girdisi 50 MW’a eşit ya da daha fazla olan yakma tesislerinden kaynaklanan PM, SO2 ve NOx emisyonlarına sınır değerler getirerek insan sağlığına ve ekosisteme verilen zararların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

10 DEA ve STKlar LCPD Projesi Amaç: Kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında, yerel idare ve sivil toplum örgütlerinde, bölgesel kalkınma ajanslarında ve medyada etki analizi konusunda farkındalık yaratılması İlgili kurum ve kuruluşlardaki karar alıcıların etki analizi konusunda eğitilmesi Çevre başlığında örnek bir uygulama ile ilgili kurum ve kuruluşlarda etki analizi yapabilecek kapasitenin geliştirilmesi

11 LCPD Projesi Projenin amacı doğrultusunda
DEA ve STKlar LCPD Projesi Projenin amacı doğrultusunda Çeşitli seminer, çalıştay ve toplantılar yapıldı Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (LCPD) uyumlaştırılması konusunda pilot etki analizi çalışması yürütüldü DEA konusunda eğitim verildi LCPD’nin paydaş kuruluşlarının yönetici ve temsilcilerinden Danışma ve Çalışma Kurulları oluşturuldu 4 örnek termik santral (Yatağan, Soma, Çan, Seyitömer) incelendi

12 LCPD: Pilot Uygulama Türkiye’de mevcut durum tespiti
DEA ve STKlar LCPD: Pilot Uygulama Türkiye’de mevcut durum tespiti Enerjide dışa bağımlılık, arz güvenliği, yerli kaynak kullanımı, mevcut santrallerin durumu Sorunun tanımlanması Kamu kurumlarının çelişen öncelikleri (Maliye Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı) Alternatiflerin belirlenmesi Paydaşların belirlenmesi ve sürece katılımlarının sağlanması ÇOB, ETKB, EÜAŞ, DPT, Hazine Müsteşarlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TKİ, TOBB, EMO’dan oluşan danışma kurulu ve teknik çalışma grupları Fayda ve maliyetlerin belirlenerek kazanan ve kaybedenlerin tespiti Seçilen alternatiflerin açıklanması

13 DEA ve STKlar ERCIT Projesi REACH Tüzüğü’nün Türkiye Kimya Sanayiine Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi Projesi REACH nedir? REACH, AB’de üretilen veya AB’ye ithal edilen kimyasalların kayıt, değerlendirme, test İzin Kısıtlama prosedürlerini bir takvime bağlı olarak yeniden düzenleyen bir AB direktifidir.

14 ERCIT Projesi Projenin amacı:
DEA ve STKlar ERCIT Projesi Projenin amacı: Türk kimya sektörünün tedarik zincirinin incelenmesi Sağlıklı bir değer zinciri analizi için gereken çerçevenin oluşturulması Türk kimya sektörünün REACH’e uyumlu hale getirilmesi REACH’in öngördüğü farklı maliyetlerin değerlendirileceği bir araştırma yapılması Ekonomik etki analizi Prototip firma bazında strateji geliştirilmesi AB mevzuatına ve REACH tüzüğüne uyumlaşırken şirketlerimizin, özellikle KOBİ’lerimizin nesnel analizlerle bilgilendirilmesi

15 ERCIT Projesi Sorunun tanımı Türkiye’de mevcut durum tespiti
DEA ve STKlar ERCIT Projesi Sorunun tanımı Sadece ihracatçı firmalar etkilenmiyor Sadece kimyasal üreticisi firmalar etkilenmiyor Türkiye’de mevcut durum tespiti Değer zinciri analizi Mevcut verilerin yetersizliği: Anket çalışması ihtiyacı Paydaşlarla ortak çalışma Çevre ve Orman Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Sektör Dernekleri ve Firmalar

16 TEPAV|MOD Çalışmaları
DEA ve STKlar TEPAV|MOD Çalışmaları TEPAV’da sektörel etki analizi çalışmaları dışında makro değerlendirmelere olanak sağlayacak model çalışmaları da sürdürülmektedir. Türkiye Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Ekonomideki tüm Akımların Piyasaların Aktörlerin Davranışlarını modelleyen çok sektörlü, sağlam mikroekonomik temellere dayalı dış dünyayla etkileşimli bir simülasyon modeli

17 TEPAV|MOD Çalışmaları
DEA ve STKlar TEPAV|MOD Çalışmaları Geliştirilen bu model Politika kararlarının ya da dışsal şokların, sektörel üretim, istihdam, dış ticaret, tüketim, tasarruf vb. üzerindeki tüm etkilerini hem yön, hem de mertebe olarak hesaplayabilecek Kısmi denge analizi ile öngörülemeyen etkileri, kazanan ve kaybeden aktörleri belirleyecek Politik önermelerin farklı toplumsal katmanlara etkisinin ölçülmesine olanak sağlayacak

18 DEA ve STKlar Eğitim Çalışmaları Sektörel Politika Analiz ve Değerlendirme Modelleri Geliştirme Projesi Kapsamında verilen Fayda-Maliyet analizi dersleri Yürütücü: TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Amaç: Kamu kurumlarında sektörel politika analizi modellerinin ve modelleri kullanabilecek kapasitenin geliştirilmesi Katılımcı kurumlar: Maliye Bakanlığı, TBMM, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Seminerler

19 DEA Deneyiminden Öğrendiklerimiz
DEA ve STKlar DEA Deneyiminden Öğrendiklerimiz Kamuda ortak akılla sorunların çözülmesi fikri yaygınlaştırılmalıdır Kurumlar arası iletişim geliştirilmeli Kamu kurumları dışındaki paydaşların görüşlerinin de alınması gerektiği anlaşılmalıdır Sivil toplum da karar alma süreçlerinde etkin olmak için müzakerelere katılmalıdır Etki analizi iş yükü olarak görülmemeli, herkes sürece sahip çıkmalıdır Aksi taktirde beklenmeyen etkiler, yanlış düzenlemeler ve kaybedenler dönüşüm sürecini ve hatta AB üyelik sürecini olumsuz bir şekilde etkileyecektir.

20 Bengisu Vural - bengisu.vural@tepav.org.tr
Need for RIA and Public Consultation in Turkey Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Söğütözü Cad. No:43 TOBB-ETÜ Yerleşkesi TEPAV Binası 06560 Söğütözü – Ankara Tel: 312 – Fax: 312 – Bengisu Vural -


"Düzenleyici Etki Analizi ve Sivil Toplum Kuruluşları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları