Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ NİSAN 2013 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ NİSAN 2013 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ."— Sunum transkripti:

1 SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ NİSAN 2013 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

2 ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ Bir yükseköğretim kurumunun stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; Toplumsal unsurların yüksek öğretim kurumları ile ilişkileri, Yasal uygulamalar, Eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir.

3 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ POLİTİK ÇEVRE YASAL ÇEVRE EKONOMİK ÇEVRE SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRE DEMOGRAFİK ÇEVRE TEKNOLOJİK ÇEVRE ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİK ÇEVRE YASAL ÇEVRE EKONOMİK ÇEVRE SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRE DEMOGRAFİK ÇEVRE TEKNOLOJİK ÇEVRE ULUSLARARASI ÇEVRE

4 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ POLİTİK ÇEVRE: FAALİYETTE BULUNULAN ÜLKEDE MERKEZİ VE YEREL RESMİ MAKAMLARIN VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ SİYASİ OTORİTESİNİ SAĞLADIĞI VE KULLANDIĞI ORTAM YASAL ÇEVRE: POLİTİK ÇEVRE UNSURLARININ SOMUT KURALLAR HALİNE DÖNÜŞMÜŞ ŞEKLİ EKONOMİK ÇEVRE: Hizmetlerin sınırlı kaynaklarla üretildiği/ tüketildiği, Kaynakların, Mal ve Hizmetlerin, Gelirin Bölüşüldüğü Ortam SOSYO KÜLTÜREL ÇEVRE: İnsanların değer yargılarını, tutum ve davranışlarını, kültürel alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini oluşturan ve etkileyen unsurların bulunduğu çevre DEMOGRAFİK ÇEVRE: Nüfusun yapısı, özellikleri, trendleri TEKNOLOJİK ÇEVRE: Yeni ürünler, Süreçler, yeni yaşam biçimleri, iletişim, iş hayatı, rekabet avantajı, teknolojik gelişme, diğer çevresel unsurlarda değişim Uluslararası Çevre: Ülke dışındaki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olaylar ve aktörleri kapsar.

5 SEKTÖR / İŞ ÇEVRE ANALİZİ Kurumun girdilerini sağladığı, çıktılarını müşterilerine sunduğu ve rakipleri ile mücadele ettiği çevredir. Öğrencilerin profili (puanlar, geldikleri okullar), mezunlar, çalıştıkları kurumlar YAKIN ÇEVRE ANALİZİ Rekabet durumu, pazarın sınırları, yapısı, pazara giriş zorluk derecesi, pazarın gelişme hızı, coğrafi konum Olası rakiplerin tehdidi (sektörün yapısı ve büyüklüğü, sektörün gelişme hızı, talebin dengeli olup olmadığı, belirsizlik ve risk durumu), rakipler arası rekabetin şiddeti, üründeki farklılaşma

6 BOLONYA SÜRECİ 28-29 NİSAN 2009BAKANLAR ZİRVESİ –LOUVAN-BELÇİKA

7 “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” veya kısaca “EHEA” olarak anılan, “öğretim ve öğrenimde ülkelerarası bütünleşme projesi” Mayıs 1998’de dört Avrupa ülkesinin eğitim bakanlarının Paris’te başlattığı ve günümüze kadar – Sorbon Bildirisi (Mayıs 1998, Paris) – Bologna Bildirisi (Haziran 1999) – Prag Toplantısı (Mayıs 2001) – Berlin Toplantısı (Eylül 2003) – Bergen Toplantısı (Mayıs 2005) – Londra Toplantısı (Mayıs 2007) – Leuven Toplantısı (Mayıs 2009) evreleri izleyerek gelişen EHEA sürecinin, 2010 yılında tamamlanması planlanmıştır. AYA (Avrupa Yüksek Öğretim Alanı) EHEA (EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA)

8 AYA (AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETIM ALANı) EHEA (EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA) 1. Avrupa yüksek öğretiminde, Avrupalıların iş bulma olanaklarını ve uluslararası yarışabilirliklerini arttırıcı, kıyaslanabilir ve kolay anlaşılabilir dereceler sisteminin benimsenmesi. 2. Lisans/lisansüstü iki dereceli yükseköğretim sisteminin benimsenmesi. 3. Avrupa genelinde öğrenci dolaşımını (devinimini) en yaygın şekilde arttıracak ECTS (veya benzeri) standard bir kredi sisteminin oluşturulması. 4. Engellerin ortadan kaldırılmasıyla, Öğrencilerin, Öğretim elemanlarının, Araştırmacıların, Yönetici personelin, Avrupa yüksek öğretim kurumları arasında, hak kaybına uğramaksızın devinimlerine olanak sağlanması. Sözü edilen kişilerin devinimi, akademik kaliteyi arttırıcı bir etmen olarak, EHEA sürecinin temelini oluşturmaktadır. 5. Kalite güvencesi için kıyaslanabilir kriter ve yöntemlerin geliştirilmesine destek veren bir işbirliğine gidilmesi.

9 AYA (AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETIM ALANI) EHEA (EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA) 6. Yüksek öğretime, özellikle müfredat gelişimi, kurumlararası işbirliği, mobilite ve bütünleştirilmiş eğitim ve araştırma programları açılarından Avrupalılık boyutlarının kazandırılması. 7. Yaşam boyu eğitim-öğrenim felsefesinin benimsenmesi, gerekli düzenlemeler ve kurumlar arası işbirliklerinin sağlanmasıyla, bu fikre işlerlik kazandırılması. 8. Öğrencilerin eğitime yönelik örgütlenmelere katılımlarının ve eğitim içeriğini etkilemelerinin sağlanması. 9. Bologna sürecinin toplumsal boyutunun dikkate alınması. 10. Doktora Çalışmaları ve Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı (EHEA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) Arasındaki Sinerji:

10 AYA (AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETIM ALANI) EHEA (EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA) 2003 Berlin toplantısında, aşağıda belirtilen ilkeler öncelikler olarak benimsenmiştir. Kalite güvencesi, İki katmanlı sistem, Akademik derecelerin ve öğrenim sürelerinin tanınması, Üçüncü katman (Doktora çalışması)

11 BOLOGNA SÜRECİ VE ÜNİVERSİTEMİZ Yükseköğretimde kalite ve eğitimin belli bir standarda yükseltilmesini hedefleyen Bologna Süreci, Üniversitemizin temel politika ve öncelikleri kapsamında değerlendirilmekte ve etkin bir şekilde yürütülmektedir. Bologna sürecinin kurum içinde yayılımının artırılması, Üniversitenin ulusal ve uluslararası boyutta tanınırlığının sağlanmasına yönelik Diploma Eki Etiketi (DS Label) için yapılan başvuru başarıyla sonuçlanmıştır. 2005 Yılından beri tek not sistemi olarak uygulamasına devam edilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) için 2011 yılında gerekli başvurular yapılmış olup, ilgili yılda üniversitemiz Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi (ECTS Label) almaya hak kazanmıştır. Uluslararasılaşma stratejileri kapsamında, özelikle açık ve uzaktan eğitim sistemi ile ilişkili olarak, yakın coğrafyadaki (Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Balkanlar) ülkelerle stratejik işbirlikleri oluşturmaya yönelik girişimler başlatılmıştır. Üniversitenin özellikle yaşam boyu öğrenmeye yönelik toplumsal katkısını arttırmak amacıyla ulusal televizyon kanalı olan TRT ile birlikte eğitim kanalı oluşturmak üzere stratejik işbirliği anlaşması gerçekleştirilmiştir. Kanal, 6 Aralık 2010 tarihinde yayın yapmaya başlamıştır. Proje Tabanlı Staj- AR-GE ve Inovasyon Koordinasyon Birimi (Arinkon) kurulması, yönergesinin hazırlanması-Mart 2013 Fikri ve Mülki Haklarla ilgili hazırlık çalışmalarına başlanması Mart 2013

12 ÜLKELERİN BOLOGNA SÜRECİ DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU LONDRA 2007 – LEUVEN 2009

13 TÜRKİYE’NİN BOLOGNA KARNESİ 2005-2009 AYA’DA KALİTE GÜVENCESİ İÇİN STANDARTLAR VE KILAVUZ İLKELERİNİN ULUSAL DÜZEYDEN UYGULANMASI ÇOK İYİ (4.00) AYA ile uyumlu Ulusal Kalite SistemiMÜKEMMEL (5) Dış Kalite Güvencesi Sistemi Gelişmelerindeki Durum İYİ (3)ÇOK İYİ (4) Kalite Güvencesinde Öğrenci KatılımıMÜKEMMEL (5)ÇOK İYİ (4) Kalite Güvencesinde Uluslararası KatılımÇOK İYİ (4)İYİ (3) DERECE SİSTEMİNİN UYGULANMASI ÇOK İYİ (4.33) İkili Sistemin Uygulama DüzeyiMÜKEMMEL (5) Bir Sonraki Dereceye GeçişMÜKEMMEL (5) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi UygulamalarıİYİ (3)-İYİ (3) TANIMAİYİ (3.25)ÇOK İYİ (4.33) Diploma Eki UygulamasıÇOK İYİ (4) Lizbon Tanıma Sözleşmesinin UygulanmasıMÜKEMMEL (5)ÇOK İYİ (4) AKTS UygulamalarıİYİ (3.00)MÜKEMMEL (5) YAŞAM BOYU ÖĞRENİMİYİ (3.00) Önceki Öğrenimin TanınmasıZAYIF (1.00)İYİ (3) ORTAK DERECELERMÜKEMMEL (5.00) Ortak derecelerin Oluşturulması ve Tanınması MÜKEMMEL (5) GENEL ORTALAMA ÇOK İYİ (3,80) ÇOK İYİ (4.13)

14

15

16

17 Öncelik 44. Ulusal yenilik sistemindeki aktörler arasında işbirliği geliştirilecek, özel kesimin sistem içerisindeki etkinliği artırılacak ve bu alanda uluslararası işbirliği geliştirilecektir. Öncelik 45. Başta KOBİ’ler olmak üzere, özel kesimin Ar-Ge kapasitesi ve Ar- Ge’ye olan talebinin artırılması sağlanacak, yenilik tabanlı girişimcilik desteklenecektir. Öncelik 46. Özel sektör ile üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik programlar ve rekabet öncesi Ar-Ge işbirlikleri ile yenilik tabanlı rekabetçi kümelenme çalışmaları desteklenecektir. Öncelik 47. Araştırmacı insan gücü, özel sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecektir. Öncelik 48. Araştırma altyapılarının etkin kullanımı sağlanacaktır. Öncelik 69. Tekstil, hazır giyim, deri, seramik, cam, mobilya, kuyumculuk gibi geleneksel sektörler başta olmak üzere özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek, ulusal ve uluslararası marka oluşturulması desteklenecektir. (MODA-İÇ MİM.) Öncelik 77. Uluslararası standartlarda, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun imalat yapılmasını teminen denetim etkinleştirilecek, Yapı Denetimi Hakkında Kanunun yurt genelinde etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.MİMARLIK Öncelik 78. Ara işgücü ve yapı müteahhitliğinde belgelendirme sistemi kurularak sektör istihdamının niteliği artırılacaktır. KAYNAK: DPT,2012 Programı

18 Öncelik 87. İş dünyasının talep ettiği nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum, hayat boyu öğrenme perspektifinde girişimcilik kültürünün benimsenmesi ve temel beceri ve yetkinliklerin kazandırılması yoluyla güçlendirilecektir. Öncelik 88. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal meslek standartlarına göre güncellenecek ve uyumlaştırılacaktır. Öncelik 97.Orta ve yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve hareketliliğini yaygınlaştırıp artırmaya yönelik uluslararası programlar ile yabancı öğrenci ve bilim insanlarının ülkemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılımını artırmaya yönelik gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Öncelik 98. YÖK, üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan ve kalite standartları belirleyerek denetleyen bir kurum haline dönüştürülecek, üniversitelerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda idari ve mali özerklikleri artırılmak suretiyle yükseköğretim sisteminin rekabetçi bir yapıya kavuşması sağlanacaktır. Öncelik 113. Yurtiçi ve yurtdışı kültür mirasımızın envanterinin çıkarılarak dijital ortama aktarılması sağlanacak, bu mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Öncelik 127. Kırsal alanda yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin mevzuat çalışmaları tamamlanacak ve uygulama projeleri hayata geçirilecektir. KAYNAK: DPT,2012 Programı

19 EĞİTİM - ÖĞRETİM

20 http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=3644&metod=IlgiliGosterge

21

22

23 YıLLARA GÖRE YÜKSEKÖĞRETIME BAŞVURAN VE YERLEŞTIRILEN ÖĞRENCI SAYıLARı (KAYNAK: YÖK, 2007) Ref: Prof.Dr. Üstün ERGÜDER, 18. MDK Sunusu, 23 Mayıs 2009

24

25

26 Personel Arzı ve İhtiyacı Projeksiyonu (Bin Kişi) (1) Tahmin 2000 2005 Arz (1) İhtiyaç (1) Arz (1) İhtiyaç (1) Hekim 80,9 97,6 89,0 121,7 Diş Hekimi 14,2 21,5 16,0 28,3 Eczacı 21,8 21,6 21,3 26,2 Hemşire 71,0 172,8 77,1 212,8 Veteriner 11,8 11,6 14,3 15,0 İlköğretim öğretmeni 334,2 376,0 394,8 413,0 Ortaöğretim öğretmeni 155,7 133,0 210,1 180,0 Yük.öğrt.öğretim elemanı 64,0 83,0 85,0 119,5 Mimar 28,8 25,1 33,1 32,4 İnşaat Mühendisi 43,9 37,1 50,2 45,9 Makina Mühendisi 44,3 44,7 52,1 56,3 Endüstri Mühendisi 12,4 12,4 17,6 18,8 Elektrik-Elektronik Müh. 32,4 30,9 39,7 43,0 Bilgisayar Mühendisi 6,8 9,2 12,6 16,6 Kimya Mühendisi 19,1 17,4 20,5 21,5 DPT, 8’inci 5 Yıllık kalkınma Planı; http://www.dpt.gov.tr

27 Çeşitli Mesleklerde Cinsiyete Göre Esas Mesleğini Yapma Oranları K (%) E(%) Toplam(%) Elektrik, Elektronik, Radyo ve 43,6 49,0 48,6 Telefon Teknisyenleri İnşaat Mühendisleri 61,5 65,7 65,3 Elektrik, Elektronik ve Telefon Mühendisleri 58,5 61,5 61,2 Makina Mühendisleri 53,1 59,8 59,3 Orman ve Ziraat Mühendisleri ile Bahçe Mimarları 28,4 41,7 38,0 Desinatörler 39,3 35,1 37,4 Mimar ve İnşaat Teknisyenleri 33,8 45,8 44,0 Makina Teknisyenleri ve Montörler 35,6 41,0 40,8 Teknik Ressamlar-Arazi Fen Memurları ve Harita 34,1 45,9 43,0 Teknik Vasıflı Meslekler Toplam 40,0 49,2 52,3 Kaynak: DİE 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı, Türkiye Geneli Esas Meslek Yapılan İş Bilgileri

28 YAYINLAR

29 Türkiye ile AB Ülkelerinin Bilimsel Yayın Sayıları Koçoğlu, Serinkan, 2012:47 AB ye aday veya yeni üye olmuş ülkeler arasında Türkiye, 10.sırada yer almaktadır.

30 Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayın Sayısı Kasım 2011 tarihi itibariyle güncellenmiştir. http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/istatistikler/BTY_Stat.pdf

31 Ülkelerin Bilimsel Yayın Sayıları Tabloda 1996 yılından 2009 yılına kadar ülkelerin bilimsel yayınları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Türkiye 21. sırada bulunmaktadır. Türkiye sıralamada ilk 20 içerisinde yer alamamıştır. Nüfusu daha az olan İsviçre, İsveç, Tayvan, Belçika, Polonya, Kanada gibi ülkeler Türkiye’den daha iyi performans göstermiştir. Koçoğlu, Serinkan, 2012:45

32 SCI’de Taranan Dergilerde Türkiye Adresli Bilimsel Yayın Sayısı Özellikle 1990 yılından sonra, Türkiye’nin SCI tarafından taranan dergilerindeki yayın sayısında, artış olduğu görülmektedir. Koçoğlu, Serinkan, 2012:46

33 Kaynak: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/13131/2010_yili_yayi n_istatikleri/0713cb97-edb2-460f-8007-7c37df8d78bf

34 ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME

35

36

37 Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı Kaynak: TÜİK

38 DESTEK PROGRAMLARI 20112012 (1) İşletme Sayısı Destek Miktarı (TL) İşletme Sayısı Destek Miktarı (TL) KOBİ Proje Destek Programı 63020 540 6591 14929 938 893 Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı83043 294 75790536 120 393 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 4612 451 1505714 299 954 Tematik Proje Destek Programı8 (2)197 61113 (2)161 971 Girişimcilik Destek Programı2 41626 252 9553 62432 679 490 Genel Destek Programı15 38767 538 53212 60450 302 267 Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 00133 000 Toplam19 317170 275 66418 353163 535 968 KOSGEB Destek Programları Kaynak: KOSGEB, 2012 (1) Eylül ayı itibarıyla gerçekleşen rakamlardır. (2) Destek alan meslek kuruluşu sayısını ifade etmektedir.

39 Ülkelerin Gelir Grupları, Patent Sayıları, Satınalma Gücü ve Ar-Ge Harcamaları (%) Koçoğlu, Serinkan, 2012:48

40 TPE’ye Yapılan Patent Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı

41 Son Beş Yılda İlk 20 Ülkenin Patent Sayıları Türkiye 2006 yılından 2010 yılına kadar geçen sürede, ilk 20 ülke içine girememiştir. Türkiye’nin son beş yıllık performansına bakıldığında, patent üretiminde oldukça gerilerde olduğu ve fazla bir artış sağlayamadığı görülmektedir. Koçoğlu, Serinkan, 2012:44

42 Faydalı Model Başvurularının ve Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı 15.01.2012 raporlama tarihi itibariyle http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/istatistikler/BTY_Stat.pdf

43

44 Kişi Başına Ar-Ge Harcaması http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTY PD/istatistikler/BTY_Stat.pdf

45 Gerçekleştiren Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı

46 Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları* * 2012 sabit fiyatlarıyla http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_fil es//BTYPD/istatistikler/BTY_Stat.pdf

47 TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri Koçoğlu, Serinkan, 2012:53

48 ÜNİVERSİTEMİZ VE FAKÜLTEMİZİN TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

49  Ekim 2005’te “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” çerçevesinde “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu” kurulmuştur.  Kasım 2005 tarihinde Üniversitenin Misyon/Vizyon/Değerlerini belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.  Anadolu Üniversitesi 2007 yılında SWOT analizini gerçekleştirmiş, vizyon, misyon ve temel değerlerini belirlemiştir.  2009-2013 stratejik planını hazırlamıştır.  Haziran 2007’de Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programına başvurmuştur.  EUA değerlendirme ekibi tarafından Mart 2008’de ön saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.  9-12 Haziran 2008 tarihleri arasında ise asıl saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Eylül 2008’de rapor hazırlamıştır. 1998’den bugüne kadar Türkiye’den 17 üniversite incelenmiş, 2008 yılında ise 4 üniversite daha değerlendirme listesine dahil edilmiştir. 49

50 VİZYONMİSYON Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak.   Kent,bölge,ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla;  Bilim, teknoloji,sanat ve spor alanlarında eğitim,araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak,  Her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak,  Toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek,  İnsan ve maddi kaynaklarını toplumun, kurumun ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda daha etkili kullanmak.  Topluma ve tüm paydaşlara şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olmak.  Anadolu Üniversitesi olarak birlikte öğrenmek, değişmek, değiştirmek ve öncü olmak. 50

51 Şeffaflık Hesap Verebilirlik Adillik İnsan Odaklılık Yenilikçilik Yaratıcılık Güvenilirlik Mükemmellik Evrensellik 51

52

53 53

54

55 55

56 1. AKUT Kulübü 2. Arkeoloji Kulübü 3. Atatürkçü Düşünce Kulübü 4. Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü 5. Bilgi ve Zeka Oyunları Kulübü 6. Bilgisayar Kulübü 7. Bilim ve Teknoloji Kulübü 8. Caz Kulübü 9. Çağdaş Eğitim Kulübü 10. Dans Kulübü 11. Doğa-Çevre Kulübü 12. Doğa Sporları Kulübü 13. Düşünce ve Hukuk Kulübü 14. Endüstri İlişkileri ve Sosyal Politika Kulübü 15. Edebiyat Kulübü 16. Eczacılık ve Sağlık Kulübü 17. Endüstri Mühendisliği Kulübü 18. Erasmus Kulübü 19. Felsefe Kulübü 20. Fotoğrafçılık Kulübü 21. Girişimcilik Kulübü 22. Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü 23. Havacılık Kulübü 24. İletişim Kulübü 25. İşletme ve Ekonomi Kulübü 26. Kalite Kulübü 27. Kariyer Kulübü 28. Karikatür Kulübü 29. Kentsel Gelişim Kulübü 30. Kızılay Kulübü 31. Kimya ve Teknolojileri Kulübü 32. Malzeme Teknolojileri Kulübü 33. Marketing Anadolu Kulübü 34. Moda Tasarımı Kulübü 35. Motorsporları Kulübü 36. Mühendislik ve Teknoloji Kulübü (IEEE) 37. Müzik Kulübü 38. Plastik Sanatlar Kulübü 39. Rock Kulübü 40. Sinema Kulübü 41. Sualtı Kulübü 42. Tarih Kulübü 43. Tasarım Kulübü 44. Tiyatro Kulübü 45. Turizm ve Gezi Kulübü 46. Yapı Kulübü 47. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kulübü ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

57 ÖĞRENCİ KULÜP SAYILARI

58 58 ÜNİVERSİTELERKENT 1.Anadolu ÜniversitesiESKİŞEHİR 2. Ortadoğu Teknik ÜniversitesiANKARA 3. Boğaziçi ÜniversitesiİSTANBUL 4. İstanbul Teknik ÜniversitesiİSTANBUL 5. İstanbul ÜniversitesiİSTANBUL 6. Ankara ÜniversitesiANKARA 7. Gazi ÜniversitesiANKARA 8. Bilkent ÜniversitesiANKARA 9. HacettepeANKARA 10. AkdenizANTALYA 11. Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesiÇANAKKALE 12. Ege Üniversitesi İZMİR 13. Sabancı Üniversitesi İSTANBUL 14. Dokuz Eylül Üniversitesi İZMİR 15. Yıldız Üniversitesi İSTANBUL 16. Marmara Üniversitesi İSTANBUL 17. Sakarya Üniversitesi SAKARYA 18. Selçuk Üniversitesi KONYA 19. Erciyes Üniversitesi KAYSERİ 25. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTELERİN WEB SİTELERİNİN ZİYARET EDİLME SAYISINA GÖRE SIRALAMA

59 59 Country Ranking University Name World Ranking CategoryArticleCitation Total Document JITJCITCollaborationTotal 1 Istanbul University 383A69.4964.7833.0255.4945.7846.89315.45 2 Hacettepe University 400A68.5164.9132.9655.5145.8147.05314.76 3 Ankara University 464A68.1264.2632.3855.1345.4046.51311.81 4Ege University486A68.1164.2631.9454.8545.4746.28310.92 5 Middle East Technical University 495A67.0164.1431.9154.9745.4847.11310.63 6Gazi University501A68.3264.1632.1854.8645.2945.69310.49 7 Istanbul Technical University 633B++65.3863.8531.5354.6245.3346.34307.06 AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE ÜNİVERSİTELERİN SIRALAMASI (URAP-2012)

60 2012 LYS SONUÇLARINA GÖRE FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİ TABAN VE TAVAN PUANLARI

61 2009-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARININ KARŞILAŞTIRMASI

62 2009-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARININ KARŞILAŞTIMASI

63 2009-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

64 2012-2013 ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE MİMARLIK BÖLÜMLERİ TABAN VE TAVAN PUANLARI

65 2012-2013 ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ TABAN VE TAVAN PUANLARI

66 2012-2013 ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE MODA TASARIMI BÖLÜMLERİ TABAN VE TAVAN PUANLARI

67 2012-2013 ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE ENDÜSTRİYEL TASARIM/ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMLERİ TABAN VE TAVAN PUANLARI

68 TÜRKİYEDE TASARIM EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERDEKİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYILARININ KARŞILAŞTIRMASI

69 TÜRKİYEDE TASARIM EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARININ KARŞILAŞTIRMASI

70 TÜRKİYEDEKİ ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

71 TÜRKİYEDEKİ TASARIM EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU (2011 Yılı Makale Puanı, Toplam Atıf Puanı, Toplam Bilimsel Doküman Puanı, Doktora Öğrencisi Puanı, Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı, Toplam puan)


"SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ NİSAN 2013 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları