Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ NİSAN 2013

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ NİSAN 2013"— Sunum transkripti:

1 SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ NİSAN 2013
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

2 ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ
Bir yükseköğretim kurumunun stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; Toplumsal unsurların yüksek öğretim kurumları ile ilişkileri, Yasal uygulamalar, Eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir.

3 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ POLİTİK ÇEVRE YASAL ÇEVRE EKONOMİK ÇEVRE SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRE DEMOGRAFİK ÇEVRE TEKNOLOJİK ÇEVRE ULUSLARARASI ÇEVRE

4 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ POLİTİK ÇEVRE: FAALİYETTE BULUNULAN ÜLKEDE MERKEZİ VE YEREL RESMİ MAKAMLARIN VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ SİYASİ OTORİTESİNİ SAĞLADIĞI VE KULLANDIĞI ORTAM YASAL ÇEVRE: POLİTİK ÇEVRE UNSURLARININ SOMUT KURALLAR HALİNE DÖNÜŞMÜŞ ŞEKLİ EKONOMİK ÇEVRE: Hizmetlerin sınırlı kaynaklarla üretildiği/ tüketildiği, Kaynakların, Mal ve Hizmetlerin, Gelirin Bölüşüldüğü Ortam SOSYO KÜLTÜREL ÇEVRE: İnsanların değer yargılarını, tutum ve davranışlarını, kültürel alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini oluşturan ve etkileyen unsurların bulunduğu çevre DEMOGRAFİK ÇEVRE: Nüfusun yapısı, özellikleri, trendleri TEKNOLOJİK ÇEVRE: Yeni ürünler, Süreçler, yeni yaşam biçimleri, iletişim, iş hayatı, rekabet avantajı, teknolojik gelişme, diğer çevresel unsurlarda değişim Uluslararası Çevre: Ülke dışındaki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olaylar ve aktörleri kapsar.

5 SEKTÖR / İŞ ÇEVRE ANALİZİ
Kurumun girdilerini sağladığı, çıktılarını müşterilerine sunduğu ve rakipleri ile mücadele ettiği çevredir. Öğrencilerin profili (puanlar, geldikleri okullar) , mezunlar , çalıştıkları kurumlar YAKIN ÇEVRE ANALİZİ Rekabet durumu, pazarın sınırları, yapısı, pazara giriş zorluk derecesi, pazarın gelişme hızı, coğrafi konum Olası rakiplerin tehdidi (sektörün yapısı ve büyüklüğü, sektörün gelişme hızı, talebin dengeli olup olmadığı, belirsizlik ve risk durumu) , rakipler arası rekabetin şiddeti, üründeki farklılaşma

6 28-29 NİSAN 2009BAKANLAR ZİRVESİ –LOUVAN-BELÇİKA
BOLONYA SÜRECİ 28-29 NİSAN 2009BAKANLAR ZİRVESİ –LOUVAN-BELÇİKA

7 AYA (Avrupa Yüksek Öğretim Alanı)
EHEA (European Higher Education Area) “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” veya kısaca “EHEA” olarak anılan, “öğretim ve öğrenimde ülkelerarası bütünleşme projesi” Mayıs 1998’de dört Avrupa ülkesinin eğitim bakanlarının Paris’te başlattığı ve günümüze kadar Sorbon Bildirisi (Mayıs 1998, Paris) Bologna Bildirisi (Haziran 1999) Prag Toplantısı (Mayıs 2001) Berlin Toplantısı (Eylül 2003) Bergen Toplantısı (Mayıs 2005) Londra Toplantısı (Mayıs 2007) Leuven Toplantısı (Mayıs 2009) evreleri izleyerek gelişen EHEA sürecinin, 2010 yılında tamamlanması planlanmıştır.

8 AYA (Avrupa Yüksek Öğretim Alanı) EHEA (European Higher Education Area)
1. Avrupa yüksek öğretiminde, Avrupalıların iş bulma olanaklarını ve uluslararası yarışabilirliklerini arttırıcı, kıyaslanabilir ve kolay anlaşılabilir dereceler sisteminin benimsenmesi. 2. Lisans/lisansüstü iki dereceli yükseköğretim sisteminin benimsenmesi. 3. Avrupa genelinde öğrenci dolaşımını (devinimini) en yaygın şekilde arttıracak ECTS (veya benzeri) standard bir kredi sisteminin oluşturulması. 4. Engellerin ortadan kaldırılmasıyla, Öğrencilerin, Öğretim elemanlarının, Araştırmacıların, Yönetici personelin, Avrupa yüksek öğretim kurumları arasında, hak kaybına uğramaksızın devinimlerine olanak sağlanması. Sözü edilen kişilerin devinimi, akademik kaliteyi arttırıcı bir etmen olarak, EHEA sürecinin temelini oluşturmaktadır. 5. Kalite güvencesi için kıyaslanabilir kriter ve yöntemlerin geliştirilmesine destek veren bir işbirliğine gidilmesi.

9 AYA (Avrupa Yüksek Öğretim AlanI) EHEA (European Higher Education Area)
6. Yüksek öğretime, özellikle müfredat gelişimi, kurumlararası işbirliği, mobilite ve bütünleştirilmiş eğitim ve araştırma programları açılarından Avrupalılık boyutlarının kazandırılması. 7. Yaşam boyu eğitim-öğrenim felsefesinin benimsenmesi, gerekli düzenlemeler ve kurumlar arası işbirliklerinin sağlanmasıyla, bu fikre işlerlik kazandırılması. 8. Öğrencilerin eğitime yönelik örgütlenmelere katılımlarının ve eğitim içeriğini etkilemelerinin sağlanması. 9. Bologna sürecinin toplumsal boyutunun dikkate alınması. 10. Doktora Çalışmaları ve Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı (EHEA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) Arasındaki Sinerji:

10 AYA (Avrupa Yüksek Öğretim AlanI) EHEA (European Higher Education Area)
2003 Berlin toplantısında, aşağıda belirtilen ilkeler öncelikler olarak benimsenmiştir. 􀂃􀂃 Kalite güvencesi, 􀂃􀂃 İki katmanlı sistem, 􀂃􀂃 Akademik derecelerin ve öğrenim sürelerinin tanınması, 􀂃􀂃 Üçüncü katman (Doktora çalışması)

11 BOLOGNA SÜRECİ VE ÜNİVERSİTEMİZ
Yükseköğretimde kalite ve eğitimin belli bir standarda yükseltilmesini hedefleyen Bologna Süreci, Üniversitemizin temel politika ve öncelikleri kapsamında değerlendirilmekte ve etkin bir şekilde yürütülmektedir. Bologna sürecinin kurum içinde yayılımının artırılması, Üniversitenin ulusal ve uluslararası boyutta tanınırlığının sağlanmasına yönelik Diploma Eki Etiketi (DS Label) için yapılan başvuru başarıyla sonuçlanmıştır. 2005 Yılından beri tek not sistemi olarak uygulamasına devam edilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) için 2011 yılında gerekli başvurular yapılmış olup, ilgili yılda üniversitemiz Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi (ECTS Label) almaya hak kazanmıştır. Uluslararasılaşma stratejileri kapsamında, özelikle açık ve uzaktan eğitim sistemi ile ilişkili olarak, yakın coğrafyadaki (Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Balkanlar) ülkelerle stratejik işbirlikleri oluşturmaya yönelik girişimler başlatılmıştır. Üniversitenin özellikle yaşam boyu öğrenmeye yönelik toplumsal katkısını arttırmak amacıyla ulusal televizyon kanalı olan TRT ile birlikte eğitim kanalı oluşturmak üzere stratejik işbirliği anlaşması gerçekleştirilmiştir. Kanal, 6 Aralık 2010 tarihinde yayın yapmaya başlamıştır. Proje Tabanlı Staj- AR-GE ve Inovasyon Koordinasyon Birimi (Arinkon) kurulması, yönergesinin hazırlanması-Mart 2013 Fikri ve Mülki Haklarla ilgili hazırlık çalışmalarına başlanması Mart 2013

12 ÜLKELERİN BOLOGNA SÜRECİ
DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU LONDRA 2007 – LEUVEN 2009

13 TÜRKİYE’NİN BOLOGNA KARNESİ 2005-2009
AYA’DA KALİTE GÜVENCESİ İÇİN STANDARTLAR VE KILAVUZ İLKELERİNİN ULUSAL DÜZEYDEN UYGULANMASI ÇOK İYİ (4.00) AYA ile uyumlu Ulusal Kalite Sistemi MÜKEMMEL (5) Dış Kalite Güvencesi Sistemi Gelişmelerindeki Durum İYİ (3) ÇOK İYİ (4) Kalite Güvencesinde Öğrenci Katılımı Kalite Güvencesinde Uluslararası Katılım DERECE SİSTEMİNİN UYGULANMASI ÇOK İYİ (4.33) İkili Sistemin Uygulama Düzeyi Bir Sonraki Dereceye Geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Uygulamaları İYİ (3)- TANIMA İYİ (3.25) Diploma Eki Uygulaması Lizbon Tanıma Sözleşmesinin Uygulanması AKTS Uygulamaları İYİ (3.00) YAŞAM BOYU ÖĞRENİM Önceki Öğrenimin Tanınması ZAYIF (1.00) ORTAK DERECELER MÜKEMMEL (5.00) Ortak derecelerin Oluşturulması ve Tanınması GENEL ORTALAMA ÇOK İYİ (3,80) ÇOK İYİ (4.13)

14

15

16

17 Öncelik 48. Araştırma altyapılarının etkin kullanımı sağlanacaktır.
Öncelik 44. Ulusal yenilik sistemindeki aktörler arasında işbirliği geliştirilecek, özel kesimin sistem içerisindeki etkinliği artırılacak ve bu alanda uluslararası işbirliği geliştirilecektir. Öncelik 45. Başta KOBİ’ler olmak üzere, özel kesimin Ar-Ge kapasitesi ve Ar-Ge’ye olan talebinin artırılması sağlanacak, yenilik tabanlı girişimcilik desteklenecektir. Öncelik 46. Özel sektör ile üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik programlar ve rekabet öncesi Ar-Ge işbirlikleri ile yenilik tabanlı rekabetçi kümelenme çalışmaları desteklenecektir. Öncelik 47. Araştırmacı insan gücü, özel sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecektir. Öncelik 48. Araştırma altyapılarının etkin kullanımı sağlanacaktır. Öncelik 69. Tekstil, hazır giyim, deri, seramik, cam, mobilya, kuyumculuk gibi geleneksel sektörler başta olmak üzere özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek, ulusal ve uluslararası marka oluşturulması desteklenecektir. (MODA-İÇ MİM.) Öncelik 77. Uluslararası standartlarda, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun imalat yapılmasını teminen denetim etkinleştirilecek, Yapı Denetimi Hakkında Kanunun yurt genelinde etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.MİMARLIK Öncelik 78. Ara işgücü ve yapı müteahhitliğinde belgelendirme sistemi kurularak sektör istihdamının niteliği artırılacaktır. KAYNAK: DPT,2012 Programı

18 tamamlanacak ve uygulama projeleri hayata geçirilecektir.
Öncelik 87. İş dünyasının talep ettiği nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum, hayat boyu öğrenme perspektifinde girişimcilik kültürünün benimsenmesi ve temel beceri ve yetkinliklerin kazandırılması yoluyla güçlendirilecektir. Öncelik 88. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal meslek standartlarına göre güncellenecek ve uyumlaştırılacaktır. Öncelik 97.Orta ve yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve hareketliliğini yaygınlaştırıp artırmaya yönelik uluslararası programlar ile yabancı öğrenci ve bilim insanlarının ülkemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılımını artırmaya yönelik gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Öncelik 98. YÖK, üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan ve kalite standartları belirleyerek denetleyen bir kurum haline dönüştürülecek, üniversitelerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda idari ve mali özerklikleri artırılmak suretiyle yükseköğretim sisteminin rekabetçi bir yapıya kavuşması sağlanacaktır. Öncelik 113. Yurtiçi ve yurtdışı kültür mirasımızın envanterinin çıkarılarak dijital ortama aktarılması sağlanacak, bu mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Öncelik 127. Kırsal alanda yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin mevzuat çalışmaları tamamlanacak ve uygulama projeleri hayata geçirilecektir. KAYNAK: DPT,2012 Programı

19 EĞİTİM - ÖĞRETİM

20

21

22

23 Yıllara Göre Yükseköğretime Başvuran ve Yerleştirilen Öğrenci Sayıları (Kaynak: YÖK, 2007)
Ref: Prof.Dr. Üstün ERGÜDER, 18. MDK Sunusu, 23 Mayıs 2009

24

25

26 Personel Arzı ve İhtiyacı Projeksiyonu (Bin Kişi) (1) Tahmin
Arz (1) İhtiyaç (1) Arz (1) İhtiyaç (1) Hekim , , , ,7 Diş Hekimi , , , ,3 Eczacı , , , ,2 Hemşire , , , ,8 Veteriner , , , ,0 İlköğretim öğretmeni , , , ,0 Ortaöğretim öğretmeni 155, , , ,0 Yük.öğrt.öğretim elemanı 64, , , ,5 Mimar , , , ,4 İnşaat Mühendisi , , , ,9 Makina Mühendisi , , , ,3 Endüstri Mühendisi , , , ,8 Elektrik-Elektronik Müh. 32, , , ,0 Bilgisayar Mühendisi , , , ,6 Kimya Mühendisi , , , ,5 DPT, 8’inci 5 Yıllık kalkınma Planı;

27 Mimar ve İnşaat Teknisyenleri 33,8 45,8 44,0
Çeşitli Mesleklerde Cinsiyete Göre Esas Mesleğini Yapma Oranları K (%) E(%) Toplam(%) Elektrik, Elektronik, Radyo ve , , ,6 Telefon Teknisyenleri İnşaat Mühendisleri , , ,3 Elektrik, Elektronik ve Telefon Mühendisleri , , ,2 Makina Mühendisleri , , ,3 Orman ve Ziraat Mühendisleri ile Bahçe Mimarları , , ,0 Desinatörler , , ,4 Mimar ve İnşaat Teknisyenleri , , ,0 Makina Teknisyenleri ve Montörler , , ,8 Teknik Ressamlar-Arazi Fen Memurları ve Harita , , ,0 Teknik Vasıflı Meslekler Toplam 40, , ,3 Kaynak: DİE 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı, Türkiye Geneli Esas Meslek Yapılan İş Bilgileri

28 YAYINLAR

29 Türkiye ile AB Ülkelerinin Bilimsel Yayın Sayıları
AB ye aday veya yeni üye olmuş ülkeler arasında Türkiye, 10.sırada yer almaktadır. Türkiye ile AB Ülkelerinin Bilimsel Yayın Sayıları Koçoğlu, Serinkan, 2012:47

30 Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayın Sayısı
Kasım 2011 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

31 Ülkelerin Bilimsel Yayın Sayıları
Tabloda 1996 yılından 2009 yılına kadar ülkelerin bilimsel yayınları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Türkiye 21. sırada bulunmaktadır. Türkiye sıralamada ilk 20 içerisinde yer alamamıştır. Nüfusu daha az olan İsviçre, İsveç, Tayvan, Belçika, Polonya, Kanada gibi ülkeler Türkiye’den daha iyi performans göstermiştir. Ülkelerin Bilimsel Yayın Sayıları Koçoğlu, Serinkan, 2012:45

32 SCI’de Taranan Dergilerde Türkiye Adresli Bilimsel Yayın Sayısı
Özellikle 1990 yılından sonra, Türkiye’nin SCI tarafından taranan dergilerindeki yayın sayısında, artış olduğu görülmektedir. Koçoğlu, Serinkan, 2012:46

33 Kaynak: http://www. yok. gov

34 ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME

35

36

37 Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı
Kaynak: TÜİK

38 2011 2012 (1) İşletme Sayısı Destek Miktarı (TL)
DESTEK PROGRAMLARI 2011 2012 (1) İşletme Sayısı Destek Miktarı (TL) KOBİ Proje Destek Programı 630 1 149 Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 830 905 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 46 57 Tematik Proje Destek Programı 8 (2) 13 (2) Girişimcilik Destek Programı 2 416 3 624 Genel Destek Programı 15 387 12 604 Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 1 33 000 Toplam 19 317 18 353 KOSGEB Destek Programları Kaynak: KOSGEB, 2012 (1) Eylül ayı itibarıyla gerçekleşen rakamlardır. (2) Destek alan meslek kuruluşu sayısını ifade etmektedir.

39 Ülkelerin Gelir Grupları, Patent Sayıları, Satınalma Gücü ve Ar-Ge Harcamaları
(%) Koçoğlu, Serinkan, 2012:48

40 TPE’ye Yapılan Patent Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı

41 Son Beş Yılda İlk 20 Ülkenin Patent Sayıları
Türkiye 2006 yılından 2010 yılına kadar geçen sürede, ilk 20 ülke içine girememiştir. Türkiye’nin son beş yıllık performansına bakıldığında, patent üretiminde oldukça gerilerde olduğu ve fazla bir artış sağlayamadığı görülmektedir. Koçoğlu, Serinkan, 2012:44

42 Faydalı Model Başvurularının ve Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı
raporlama tarihi itibariyle

43

44 Kişi Başına Ar-Ge Harcaması

45 Gerçekleştiren Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı

46 Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları*
* 2012 sabit fiyatlarıyla

47 TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri
Koçoğlu, Serinkan, 2012:53

48 ÜNİVERSİTEMİZ VE FAKÜLTEMİZİN TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

49 ÜNİVERSİTEMİZDE SÜREKLİ İYİLEŞME ÇALIŞMALARI
Ekim 2005’te “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” çerçevesinde “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu” kurulmuştur. Kasım 2005 tarihinde Üniversitenin Misyon/Vizyon/Değerlerini belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Anadolu Üniversitesi 2007 yılında SWOT analizini gerçekleştirmiş, vizyon, misyon ve temel değerlerini belirlemiştir. stratejik planını hazırlamıştır. Haziran 2007’de Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programına başvurmuştur. EUA değerlendirme ekibi tarafından Mart 2008’de ön saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. 9-12 Haziran 2008 tarihleri arasında ise asıl saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Eylül 2008’de rapor hazırlamıştır. 1998’den bugüne kadar Türkiye’den 17 üniversite incelenmiş, 2008 yılında ise 4 üniversite daha değerlendirme listesine dahil edilmiştir.

50 ÜNİVERSİTEMİZ VİZYON VE MİSYONU
Kent,bölge,ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; Bilim, teknoloji,sanat ve spor alanlarında eğitim,araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak, Her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak, Toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek, İnsan ve maddi kaynaklarını toplumun, kurumun ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda daha etkili kullanmak. Topluma ve tüm paydaşlara şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olmak. Anadolu Üniversitesi olarak birlikte öğrenmek, değişmek, değiştirmek ve öncü olmak. Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak.

51 Temel Değerler Şeffaflık Hesap Verebilirlik Adillik İnsan Odaklılık
Yenilikçilik Yaratıcılık Güvenilirlik Mükemmellik Evrensellik

52

53

54

55

56 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 1. AKUT Kulübü 2. Arkeoloji Kulübü 3. Atatürkçü Düşünce Kulübü 4. Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü 5. Bilgi ve Zeka Oyunları Kulübü 6. Bilgisayar Kulübü 7. Bilim ve Teknoloji Kulübü 8. Caz Kulübü 9. Çağdaş Eğitim Kulübü 10. Dans Kulübü 11. Doğa-Çevre Kulübü 12. Doğa Sporları Kulübü 13. Düşünce ve Hukuk Kulübü 14. Endüstri İlişkileri ve Sosyal Politika Kulübü 15. Edebiyat Kulübü 16. Eczacılık ve Sağlık Kulübü 17. Endüstri Mühendisliği Kulübü 18. Erasmus Kulübü 19. Felsefe Kulübü 20. Fotoğrafçılık Kulübü 21. Girişimcilik Kulübü 22. Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü 23. Havacılık Kulübü 24. İletişim Kulübü 25. İşletme ve Ekonomi Kulübü 26. Kalite Kulübü 27. Kariyer Kulübü 28. Karikatür Kulübü 29. Kentsel Gelişim Kulübü 30. Kızılay Kulübü 31. Kimya ve Teknolojileri Kulübü 32. Malzeme Teknolojileri Kulübü 33. Marketing Anadolu Kulübü 34. Moda Tasarımı Kulübü 35. Motorsporları Kulübü 36. Mühendislik ve Teknoloji Kulübü (IEEE) 37. Müzik Kulübü 38. Plastik Sanatlar Kulübü 39. Rock Kulübü 40. Sinema Kulübü 41. Sualtı Kulübü 42. Tarih Kulübü 43. Tasarım Kulübü 44. Tiyatro Kulübü 45. Turizm ve Gezi Kulübü 46. Yapı Kulübü 47. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kulübü

57 ÖĞRENCİ KULÜP SAYILARI

58 ÜNİVERSİTELERİN WEB SİTELERİNİN ZİYARET EDİLME SAYISINA
GÖRE SIRALAMA ÜNİVERSİTELER KENT Anadolu Üniversitesi ESKİŞEHİR 2. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ANKARA 3. Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL 4. İstanbul Teknik Üniversitesi 5. İstanbul Üniversitesi 6. Ankara Üniversitesi 7. Gazi Üniversitesi 8. Bilkent Üniversitesi 9. Hacettepe 10. Akdeniz ANTALYA 11. Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi ÇANAKKALE 12. Ege Üniversitesi  İZMİR 13. Sabancı Üniversitesi  İSTANBUL 14. Dokuz Eylül Üniversitesi 15. Yıldız Üniversitesi 16. Marmara Üniversitesi 17. Sakarya Üniversitesi  SAKARYA 18. Selçuk Üniversitesi  KONYA 19. Erciyes Üniversitesi  KAYSERİ 25. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  ESKİŞEHİR

59 AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE ÜNİVERSİTELERİN SIRALAMASI (URAP-2012)
Country Ranking University Name World Ranking Category Article Citation Total Document JIT JCIT Collaboration Total 1 Istanbul University 383 A 69.49 64.78 33.02 55.49 45.78 46.89 315.45 2 Hacettepe University 400 68.51 64.91 32.96 55.51 45.81 47.05 314.76 3 Ankara University 464 68.12 64.26 32.38 55.13 45.40 46.51 311.81 4 Ege University 486 68.11 31.94 54.85 45.47 46.28 310.92 5 Middle East Technical University 495 67.01 64.14 31.91 54.97 45.48 47.11 310.63 6 Gazi University 501 68.32 64.16 32.18 54.86 45.29 45.69 310.49 7 Istanbul Technical University 633 B++ 65.38 63.85 31.53 54.62 45.33 46.34 307.06

60 2012 LYS SONUÇLARINA GÖRE FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİ TABAN VE TAVAN PUANLARI

61 2009-2013 TABAN Ve tavan puanlarInIn karşILAŞTIRMASI

62 2009-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARININ KARŞILAŞTIMASI

63 2009-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

64 2012-2013 ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE MİMARLIK BÖLÜMLERİ TABAN VE TAVAN PUANLARI
Üniversite Adı Program Adı Puan Türü Kontenjan En Küçük Puan En Büyük Puan İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İNGİLİZCE) MİMARLIK MF-4 52 546,528 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 77 485,027 525,108 108 484,438 537,725 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 98 473,199 484,228 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 139 467,816 484,252 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 458,687 476,707 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. 47 457,483 479,010 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 82 454,953 467,575 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 62 452,330 466,710 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 450,789 467,810 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 57 446,811 453,319 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS. 439,171 462,430 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 433,808 463,415 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 85 423,950 441,247

65 2012-2013 ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ TABAN VE TAVAN PUANLARI
Üniversite Adı Program Adı Puan Türü Kontenjan En Küçük Puan En Büyük Puan İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK MF-4 30 460,308 483,268 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 57 406,970 436,354 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 47 392,965 439,710 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 62 382,298 415,298 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 36 381,427 413,633 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 77 458,687 476,707 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ. 31 369,469 420,906 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 367,672 420,871

66 2012-2013 ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE MODA TASARIMI BÖLÜMLERİ TABAN VE TAVAN PUANLARI
Üniversite Adı Program Adı Puan Türü Kontenjan En Küçük Puan En Büyük Puan GAZİ ÜNİVERSİTESİ MODA TASARIMI YGS-5 22 334,590 392,155 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 57 322,277 359,749 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TM-3 67 309,521 390,981 MODA TASARIMI (İÖ) 304,283 377,181

67 ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE ENDÜSTRİYEL TASARIM/ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMLERİ TABAN VE TAVAN PUANLARI Üniversite Adı Program Adı Puan Türü Kontenjan En Küçük Puan En Büyük Puan ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ MF-4 47 504,676 522,667 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 501,614 534,871 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 26 469,030 482,232 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM 62 391,279 435,290 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 67 383,764

68 ÜNİVERSİTE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 58.254 2 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 52.046 3 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 39.128 4 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 30.334 5 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 29.512 6 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 24607 7 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 22.911 8 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22.378 9 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 21.233 10 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 16.903 11 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 6.252 12 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2.591 13 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2.476 TÜRKİYEDE TASARIM EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERDEKİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYILARININ KARŞILAŞTIRMASI

69 ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1.810 2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1.334 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1.291 4 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1.110 5 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 916 6 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 780 7 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 723 8 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 658 9 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 573 10 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 564 11 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 274 12 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 156 13 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 138 TÜRKİYEDE TASARIM EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARININ KARŞILAŞTIRMASI

70 ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 40.31 2 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 38.89 3 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 37.06 4 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 35.25 5 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 34.82 6 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 30.95 7 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.18 8 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 29.97 9 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 26.86 10 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 22.85 11 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 22.12 12 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 17.94 13 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 16.61 TÜRKİYEDEKİ ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

71 TÜRKİYEDEKİ TASARIM EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU
Sıralama Üniversite 2011 Yılı Makale Puanı Toplam Atıf Puanı Toplam Bilimsel Doküman Puanı Doktora Öğrencisi Puanı Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı TOPLAM 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 174.73 199.00 199.12 178.37 73.38 824.61 2 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 192.61 193.04 190.73 187.87 52.41 816.66 5 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 152.33 177.50 167.10 176.60 66.24 739.78 8 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 154.27 163.40 158.04 153.64 80.02 709.37 9 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 157.17 162.39 151.26 139.49 86.01 696.32 11 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 150.37 151.61 159.68 170.33 57.27 689.26 19 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 125.87 134.43 139.36 168.39 42.49 610.53 23 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 120.09 136.73 139.76 135.69 55.04 587.31 28 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 121.89 132.65 138.83 114.63 47.87 555.89 33 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 114.69 121.82 124.15 129.78 50.91 541.36 38 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 94.60 124.34 112.91 133.16 54.15 519.16 40 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 108.91 121.70 122.91 104.57 58.18 516.27 93 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 19.50 9.55 20.36 129.01 77.54 255.96 TÜRKİYEDEKİ TASARIM EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU (2011 Yılı Makale Puanı, Toplam Atıf Puanı, Toplam Bilimsel Doküman Puanı, Doktora Öğrencisi Puanı, Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı, Toplam puan)


"SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ NİSAN 2013" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları