Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YMM. A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YMM. A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 1."— Sunum transkripti:

1 2014 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YMM. A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 1

2 İŞLETME HESABINDAN BİLANÇOYA- BİLANÇODAN İŞLETME HESABINA GEÇİŞ 2 VUK M.179; a) a) (I)'inciden (II)'nciye geçiş: İş hacmi bakımından I'inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak, II'nci sınıfa geçebilirler: 1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette düşük olursa, veya; 2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse.

3 İŞLETME HESABINDAN BİLANÇOYA- BİLANÇODAN İŞLETME HESABINA GEÇİŞ 3 VUK M.180; b) (II)'nciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II'nci sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I'inci sınıfa geçerler. 1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, veya; 2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse.

4 VUK M.177 HADLER 2014 4 1.Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (1.1.2014'den itibaren 150.000 -TL) veya satışları tutarı 8.640.000.000 (1.1.2014'den itibaren 200.000 -TL) lirayı aşanlar. 2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 lirayı (1.1.2014'den itibaren 80.000 -TL) aşanlar; 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı (400.000 TL) ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (1.1.2014'den itibaren 150.000 -TL) lirayı aşanlar;

5 ÖRNEK (ÖZELGE) 5 2010 yılı hesap dönemi mal alışları 90.000 lira, mal satışlarının 100.000 lira olduğu kabul edilerek, 2011 yılı hesap döneminde sınıf değiştirerek (II) nci sınıf tüccar olarak defter tutulabilir mi? 2010 yılı hesap döneminde 90.000 lira olan mal alışlarınızın ve 100.000 lira olan mal satışlarınızın, mal alışları için belirlenen (129.000) - (129.000 X %20) = 103.200 liralık veya mal satışları için belirlenen (180.000) - (180.000 X %20) = 144.000 liralık sınırın altında kalması nedeniyle 2011 yılı hesap döneminde işletme hesabında defter tutabilmeniz mümkün bulunmaktadır. 2011 yılı için belirlenen hadler esas alınmıştır.

6 Örnek (Özelge) 6 Hizmet sektöründe faaliyet gösteren, 2012 yılı hâsılatı, 83.000- TL, 2013 yılı hasılatı ise 90.000- TL olması halinde 2014 yılında defter tutma bakımından hangi sınıf defter ??? 2012 yılı gayrisafi iş hâsılatı [((83.000- 80.000)/80.000)x100=] % 3,75, 2013 yılı gayrisafi iş hâsılatı [((90.000-80.000)/80.000)x100 =] %12,5 ve toplamda arka arkaya iki dönemin gayrisafi iş hasılatı % 16,25 oranında bir fazlalık gösterdiğinden 2014 yılında bilanço esasına göre defter tutulması gerekmektedir.

7 AYNI YILDA İŞİ TERK EDİP AYNI FAALİYETE YA DA BAŞKA FAALİYETE BAŞLAYAN MÜKELLEF 7 AYNI FAALİYET bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin aynı yıl içinde aynı faaliyete tekrar başlamaları işi bırakma sayılmayacağından bilanço esasına göre defter tutmaya devam etmeleri gerekmektedir. FARKLI FAALİYET Yeniden işe başlayan mükellef kabul edilerek işletme hesabı esasına göre defter tutabilecektir.

8 DÖNEM İÇİNDE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ 8 Dönem İçinde Sınıf Değiştirilemez.

9 I.SINIF DEFTER TUTULMASI GEREKİRKEN TUTULMAZ İSE? 9 GELİR İDARESİ; FORM BA VE BS VERİLMEDİĞİNDEN CEZA KESMEKTEDİR ÖRNEK BİM KARARI;

10 10 11.07. 2012 tarihinde düzenlenen cevaplı rapor ile bilanço esasına göre defter tutması gerektiği tespit edilen davacıya 11.09.2012 tarihinde tebliğ edilen yazı ile bu durumun bildirilmesi üzerine, davacının ancak bilanço usulüne göre defter tutmaya başladıktan sonra elektronik ortamda Ba-Bs formları vermemesi halinde cezaya muhatap olabileceğinden, kendisine bildirimin yapıldığı 11.09.2012 tarihinden önce yani fiilen bilanço esasına göre defter tutmadığı dönemlerde Ba Bs bildirim formlarını elektronik ortamda vermesi mümkün olmayan davacı adına geçmişe dönük olarak kesilen dava konusu özel usulsüzlük cezalarında yasal isabet, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında da hukuka uyarlık görülmemiştir.”

11 11 31.12.2014 TARİHLİ MALİ TABLOLAR VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENECEĞİNDEN DEĞERLEME İŞLEMLERİ DE BU KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YÜRÜTÜLECEKTİR. Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Ayrıca, 6102 Sayılı TTK Hükümlerine göre Muhasebe ve Raporlama Standartlarına Göre Finansal Tabloları da Düzenleyeceklerdir.

12 Dönem Başı Bilançosu -------------/-------------- Yevmiye Defteri Kaydı --------------/--------------- Defteri Kebir Hesaplarını Sınıflama GENEL GEÇİCİ MİZAN Kesin Mizan ENVANTER İŞLEMLERİ Gelir Tablosu Dönem Sonu Bilançosu 12

13 13

14 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 14 1- Envanter işlemleri (sayım, tarım vb.), 2- DEĞERLEME İŞLEMLERİ 3-DÖNEMSELLİK KAVRAMI GEREĞİ YAPILMASI İŞLEMLER, 4- AMORTİSMANLARIN HESAPLANMASI 5- GELİR VE GİDER HESAPLARININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ, 6- DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE YÖNELİK HESAPLARIN KAYITLARA YANSITILMASI, 6- FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ,

15 DEĞERLEME 15 Değerleme,vergi matrahlarının Değerleme, vergi matrahlarınınhesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Tanım uyarınca değerleme A) Tespit B) Takdir Şeklinde yapılmaktadır. Tespit, mükelleflerce VUK’nunda yer alan değerleme ölçüleri kullanılarak yapılan değerleme işlemi, Takdir ise, mutat değerleme ölçüleri kullanılarak değerleme yapılamadığı takdirde idare tarafından yapılan takdir işlemidir Takdir ise, mutat değerleme ölçüleri kullanılarak değerleme yapılamadığı takdirde idare tarafından yapılan takdir işlemidir.

16 EMSAL BEDEL 16

17 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ARSA SAHİBİNE VERİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE DÜZENLENECEK FATURA BEDELİ 17

18 TAPU HARCININ MATRAHI 18 KDV hariç tutardır.

19 Yargı!!! 19 ARSA SAHİBİNE TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER KDV’YE TABİ DEĞİLDİR.

20 Özelge!!!! (ARSA SAHİBİ YÖNÜNDEN) 20 - Sahibi olduğunuz arsanın, kat karşılığı müteahhide teslimi sonucu tapuda adınıza tescil işlemi yapılarak iktisap edilen... adet gayrimenkulün tek tek satışının yapılması, gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden söz konusu satış işlemleri dolayısıyla adınıza mükellefiyet tesis edilmesi ve elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre ticari kazanç olarak vergilendirilmesi, - Müteahhit tarafından şahsınıza teslim edilen dairelerin, işletmeniz kayıtlarına dahil edildiği tarih itibarıyla maliyet bedeli ile maliyet bedeli ile değerleme imkanı bulunmadığı takdirde vergi değeri ile vergi değerinin bilinememesi durumunda ise emsal bedeli ile değerlenerek kayıtlarınıza alınması gerekmektedir.

21 ÖRNEK UYGULAMA FARKLILIKLARI 21 VUK 267/2 Maliyet Bedeli esası (% 5) VUK 267/1 Ortalama Fiyat Esası Ç.Ş. Bakanlığı, İnşaat Birim Maliyet (% 25) ANTALYA TİC. ODASI KOMİTE KARARI ENF OranıX2 BRÜT KARLILIK (ORT % 10) YARGI ?????? ? ? İDAREDE BİRLİK İLKESİ VE HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNE AYKIRIDIR

22 TAKDİR KOMİSYONU KARARI İLE GİDER YAZILMASI GEREKENLER 22 1- Kırılan, çürülen veya bozulan mallar, 2- İşletmeden bedelsiz çekilen mallar, 3- İşletmeye konulan mallar, 4- Kaza sonucu zayi olan mallar, (Sigortasız ise)

23 ZAYİ OLAN MALLARLA İLGİLİ OLARAK SİGORTADAN ALINAN TAZMİNAT 23

24 KULLANIM SÜRESİ DOLAN İLAÇLAR 24

25 25 İşletmenin Demirbaşı olan ölen sualtı canlılarının imhasının hıfzıssıhha kurumunca rapora bağlanması da göz önüne alındığında, söz konusu imhaya ilişkin tutanak, rapor vb. belgelerin birer örneğinin de yer aldığı bir dilekçe ile takdir komisyonuna fevkalade teknik amortisman için başvurulması sonucunda, ölen sualtı canlılarının takdir komisyonu tarafından belirlenecek hurda değerine göre işlem yapılması gerekmektedir. (ÖZELGE)

26 FİRE SAYILMAYAN İKTİSADİ KIYMETLER 26

27 60 NO’LU KDV SİRKÜLERİ 27 " Malın tamamen yok olmaması, ancak değerinde önemli derecede düşüklük meydana gelmesi halinde malın zayi olması hükümleri geçerli olmayacaktır. Bu durumda malların zayi olması değil, düşük bedelle veya zararına satışı söz konusu olacağından, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılabileceği tabiidir." açıklamasına yer verilmiş, - Üretim esnasında renginde problem olan giyeceklerin, - Üretim esnasında renginde problem olan giyeceklerin, - Yangın sonucu tamamen yok olmayan ve ekonomik değeri olan yedek parça ve malzemelerin - Yangın sonucu tamamen yok olmayan ve ekonomik değeri olan yedek parça ve malzemelerin daha düşük bir fiyatla satılması halinde, bunlar nedeniyle yüklenilen KDV'nin tamamı indirim konusu yapılabileceği örnek verilerek açıklanmıştır. daha düşük bir fiyatla satılması halinde, bunlar nedeniyle yüklenilen KDV'nin tamamı indirim konusu yapılabileceği örnek verilerek açıklanmıştır. Ancak, üretim sırasında ortaya çıkan kıymetlerin üretim artığı, tali ürün veya yan ürün vasfına sahip olmamaları ve ekonomik bir değer taşımamaları durumunda ise bunların "fire" kapsamında değerlendirilecektir.

28 DÖNEMSELLİK İLKESİ VDO İLİŞKİSİ 28 Dönemsellik ; işletmelerin sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması dönemsellik ilkesinin sonucudur. VUK uyarınca defterlerin hesap dönemi itibariyle tutulması gerekmektedir.

29 İNKİŞAF BEDELİ ADI ALTINDA ALINAN İNKİŞAF/YATIRIM BEDELİ 29 Alınan inkişaf/yatırım bedelinin tahakkuk ettiği dönem ticari kazancınızın tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir. Öte yandan, söz konusu inkişaf/yatırım bedeli kullanılarak şirketinizce yapılan harcamaların vergi uygulamaları açısından gider niteliği taşıması halinde yapıldığı dönemde; bu harcamaların amortismana tabi iktisadi kıymet edinimine yönelik olması halinde ise söz konusu iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığınca tespit edilen faydalı ömürleri dikkate alınarak hesaplanan amortisman tutarlarının ilgili oldukları dönemde kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

30 ASGARİ İŞÇİLİK ÖDEMELERİ GİDERDİR. 30 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, fiilen bu Kuruma ödendiği tarihte gider olarak dikkate alınabilecek olup bu şekilde hesaplanan sigorta primleri nedeniyle söz konusu kuruma ödenen para cezaları ile gecikme zamları ve faizlerin kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

31 YETKİ BELGESİ ÖDEMELERİ PEŞİN ÖDENEN GİDERDİR. 31 Uluslararası taşıma yapılabilmesi için gerekli olan ve Ulaştırma Bakanlığından beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde alınan R2 yetki belgesi dolayısıyla şirketiniz tarafından tek seferde yapılan ödemenin, dönemsellik ilkesi gereğince yetki belgesinin süresiyle orantılı olarak ilgili dönemlerde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendine göre safi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

32 DÖNEM KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURA VB BELGELER 32 Örneğin, (A) işletmesinin 2014 yılına ilişkin yapmış olduğu bir gidere ilişkin fatura işletmeye 25 Şubat 2015 tarihinde gelmiş ve söz konusu fatura 25 Şubat 2015 tarihinde 2015 yılı defterlerine kaydedilmiştir. 2014 yılında kaydedilen bu gider faturası 2014 yılına ilişkin olduğundan 2014 yılına ilişkin vergi matrahı hesaplanırken Beyannamede ticari kardan/KURUM KAZANCINDAN indirilmelidir. Beyanname üzerinden indirilen bu tutarın 2015 yılı beyannamesinde (Geçici Vergi Dahil) ise ticari kara ilave edilmelidir.

33 FATURASI 2014 YILINDA DÜZENLENEN ANCAK, 2015 YILINDA İHRAÇ EDİLEN MALLAR 33

34 HASILAT VEYA GİDERİN DÖNEM KAPANDIKTAN SONRA DÜZELTİLMESİ 34 1- Geçmiş yılda gider yazılan damga vergisinin iade alınması, 2- Düzenlenen serbest meslek makbuzunun ödenmeden iade edilmesi, 3- Geçmiş yıla ilişkin stopaj tarhiyat ı. Vb…

35 DEĞERLEME SONUCU DOĞAN KUR FARKLARI KDV YE TABİ MİDİR ? 35 Tahsil edildiği dönemde lehe oluşan kur farkı üzerinden, işlemin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

36 KOSGEB'İN GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK SAĞLADIĞI DESTEKLERDE KDV? 36 KOSGEB tarafından nitelikli eleman istihdamı ve yurtiçi fuarları finansal programı gibi geri dönüşümsüz olarak firmalara yapılan ödemeler bir teslim ve hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmadığından KDV'nin konusuna girmemektedir.

37 SGK’NIN ÖDEMEDİĞİ BEDELLER 37 alacaklarda amortisman (şüpheli alacaklar veya değersiz alacaklar) Fatura bedelinden reddedilen miktar kadar ödemesi durumunda, ödenmeyen kısmın faturayı düzenleyen tarafından hasılattan çıkarılması, Vergi Usul Kanununun alacaklarda amortisman (şüpheli alacaklar veya değersiz alacaklar) hükümlerine göre mümkün bulunmaktadır. Özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen faturalarda hizmet bedellerinde bir değişiklik olması halinde, değişikliğin gerçekleştiği dönem içinde KDVK’ nun 35 inci maddesi kapsamında gerekli düzeltme işleminin yapılmasına Gelir İdaresince Kabul edilmiştir.

38 DEĞERSİZ ALACAKLAR  VUK, M.322;  VUK, M.322; Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmıyan alacaklar değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. 38

39 KANAAT GETİRİCİ BELGE (ÖZELGE) 39 - Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü veya Medeni Kanunun 31 ve izleyen maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakkında verilen gaiplik kararı ve mirasçılarında mirası reddettiklerine dair sulh hukuk mahkemelerince verilmiş bulunan mirası red kararı, -Borçlu aleyhine alacaklı tarafından açılan davayı borçlunun kazandığına dair mahkeme kararı, -Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş belgeler, -Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması, -Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir malvarlığı bulunmadığını belgeleyen resmi evrak, -Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını ve yasal süresi içerisinde yenileme talebinde de bulunulmadığını gösteren icra memurluğu yazısı, -Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar, (Alacaklının tek taraflı irade beyanı ile alınmasından vazgeçilen alacakların, değersiz alacak olarak zarar kaydı mümkün değildir.) -Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan iflas kararına ilişkin belgeler. - Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü veya Medeni Kanunun 31 ve izleyen maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakkında verilen gaiplik kararı ve mirasçılarında mirası reddettiklerine dair sulh hukuk mahkemelerince verilmiş bulunan mirası red kararı, -Borçlu aleyhine alacaklı tarafından açılan davayı borçlunun kazandığına dair mahkeme kararı, -Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş belgeler, -Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması, -Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir malvarlığı bulunmadığını belgeleyen resmi evrak, -Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını ve yasal süresi içerisinde yenileme talebinde de bulunulmadığını gösteren icra memurluğu yazısı, -Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar, (Alacaklının tek taraflı irade beyanı ile alınmasından vazgeçilen alacakların, değersiz alacak olarak zarar kaydı mümkün değildir.) -Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan iflas kararına ilişkin belgeler.

40 AVANSLAR 40 Alınan ve verilen dövizli sipariş avansları yabancı para ile borç ve alacak niteliği taşıdığından dönem sonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen kurlara göre değerlenmek suretiyle enflasyon düzeltmesi yapılır. (özelge 2005 Gel. Gn.Md)

41 AVANSLAR 41 VERGİ İNCELEME ELAMANI BORÇ/ALACAK DEĞİLDİR. MUKAYYET DEĞERLE DEĞERLENMELİ DİR. Vergi mahkeme si denetim elamanı ile aynı görüştedir Vergi mahkeme si denetim elamanı ile aynı görüştedir. Danıştay, Farklı görüştedir. gerçek borç ve alacaktır!!!

42 YATIRIMDAN KAYNAKLANAN AVANSLAR (özelge) 42 163 ve 334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz ve kur farkı giderlerine ilişkin olup, döviz cinsinden verilen avansların değerlemesi sonucu oluşan kur farkları bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Yapılacak yatırımlar için döviz cinsinden verilen avanslar, döviz cinsinden alacak hükmünde olduğundan, dönem sonlarında Vergi Usul Kanununun yukarıdaki hükümlerinin de dikkate alınarak değerlemeye tabi tutulması, değerleme sonucu oluşan kur farklarının kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

43 KOSGEB VB TEŞVİKLER GELİR MİDİR?  BU KONU TARTIŞMALIDIR.  Yatırımla ilgili olanların 176 NOLU VU GT: « yatırımcı adına tahakkuk ettirilen destekleme primleri, sabit yatırımların maliyet bedelini azaltıcı bir unsur olduğundan, mükelleflerce bu primler, tahakkuk ettirildikleri tarihte gerçekleştirilmiş olan sabit yatırımların maliyet bedelinden indirilebilir. «  Yatırımla ilişkilendirilmeyenlerin gelir yazılması gerekmektedir. 43

44 YATIRIMLARA İLİŞKİN ALINAN TEŞVİKLER 44

45 GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇ. MADDE 84 45 Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.

46 SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ 46 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hibe edilen ve 5746 sayılı Kanun uyarınca özel bir fon hesabında tutulması gereken Teknogirişim Sermaye Desteği kurum kazancının tespitinde gelir olarak ve Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmayacaktır. Ancak bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılmaktadır.

47 FİNANSAL KİRALAMA 47 13 Aralık 2012 TARİHLİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU YAYIMLANDI. BU KANUN KAPSAMINDA YAPILAN KİRALAMALAR FİNANSAL KİRALAMA HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞERLENECEKTİR. Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır. Satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır.

48 FİNANSAL KİRALAMA 48 Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.) Binde 3,96” oranında harç alınmaktadır.

49 FİNANSAL KİRALAMADA KUR FARKI VB. 49 Yabancı para cinsinden yapılan finansal kiralama sözleşmelerinde kiracının sözleşme tarihinden sonra oluşan anapara kur farkları ile kiracı tarafından ödenen faizlerin, ilgili kıymetin maliyetine intikal ettirilmesi ve maliyete eklenen bu farkların ilgili kıymetin amortisman süresi içinde itfa edilmesi gerektiği Gelir İdaresince kabul edilmektedir.

50 STOK DEĞERLEME  Stoklar maliyet bedeli ile değerlenecektir. 50 238 Sıra No’lu VUK GT, Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. İşletmelerin finansman temini maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi müesseselerinden aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden, dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadır.

51 DEPOZİTO KARŞILIĞINDA VERİLEN STOKLAR 51

52 SU DAMACANALARI 52

53 VUK M.187 Envantere Alma Zorunluluğu 53 Ferdi teşebbüslerde, Ferdi teşebbüslerde, mükellefin sahip olduğu bina ve arazi hakkında aşağıda yazılı esaslar cari olur: 1.Fabrika, ambar, atelye, dükkan, mağaza ve arazi -işletmede ister kısmen, ister tamamen kullanılsınlar- değerlerinin tamamı üzerinden envantere alınır. 2. Ticaret hanları gibi oda oda veya kısım kısım kullanılabilen binalarla evlerin ve apartmanların yarısından fazlası işletmede kullanıldığı takdirde envantere ithal edilir. 3. Envantere alınan gayrimenkullerin kullanış tarzlarında sonradan vaki olacak değişiklikler, hesap yılı içinde nazara alınmaz.

54 AMORTİSMAN  VUK, hükümlerine göre ayırmak zorunlu değildir. Ancak, TMS ve UFRS uyarınca zorunludur. 54

55 AMORTİSMAN AYRILIRKEN ORANIN BELİRLENMESİ 55 Mülkiyeti İşletmeye Ait ise veya Finansal Kiralamaya Konu ise Maliye Bakanlığı’nca ilgili iktisadi kıymet için belirlenen amortisman oranı uygulanarak amortisman hesaplanacaktır.

56 AMORTİSMAN AYRILIRKEN ORANIN BELİRLENMESİ 56 Mülkiyeti İşletmeye Ait OLMAYIP KİRALANMIŞ İSE, Özel Maliyet Bedeli (Kira veya işletme hakkı süresi, İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ (Kira veya işletme hakkı süresi, İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ )

57 BENZİN İSTASYONLARI 57 MÜLKİYET SAHİBİ Mİ, KİRACI MI BUNA GÖRE AMORTİSMAN ORANI BELİRLENECEKTİR.

58 ÖZEL MALİYET BEDELİ (adi kiralama) 58

59 ÖZEL MALİYET Mİ, Peşin Ödenen Kira mı? 59 - Kiracı tarafından binanın alt katında toplantı ve kongre düzenlemek maksadıyla yaptırıIan tadilat giderlerine karşılık binanın kullanım hakkına sahip olunacağından bu harcamaların özel maliyet bedeli olarak dikkate alınması mümkün bulunmayıp, söz konusu harcamalara karşılık fatura edilen tutarların kira gideri olarak dikkate alınması, -Kira gideri olarak dikkate alınan tutarlar gerçek kişi mal sahibine hesaben yapılan kira ödemesi olarak kabul edilmek suretiyle bu tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5/a) bendi uyarınca % 20 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

60 KİRALANAN TAŞINMAZIN SATIN ALINMASI HALİNDE ÖZEL MALİYET BEDELLERİ 60 İtfa edilmemiş özel maliyet bedeli hesabının kapatılarak hesap bakiyesinin taşınmazlar (bina) hesabına dahil edilmesi ve özel maliyet bedelinin henüz itfa edilmeyen kısmının da taşınmazın tabi olduğu amortisman oranına göre itfa edilmesi gerekmektedir.

61 HAYVANLARIN DEĞERLEMESİ 61 VUK m.277’de sadece zirai işletmelere dahil hayvanların değerlemesi yer almakta olup, zirai işletmelere dahil olmayan hayvanların değerlemesinin ise Vergi Usul Kanununda yer alan genel hükümlere göre yapılması gerekmektedir. Buna göre, üreme sonucu meydana gelen artışlarda maliyet bedeli bilinebiliyorsa maliyet bedeli, maliyet bedelinin bilinmemesi ve tespitinin imkansız olması durumunda anılan Kanunun 267 nci maddesindeki hükme göre emsal bedeli esas alınmak suretiyle işletmeye dahil edilmesi gerekmektedir. VUK; m.277; Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedelinin tesbiti mümkün olmıyan ahvalde maliyet bedeli, yerine emsal bedeli alınır. Bu hükmün tatbikinde emsal bedeli işletmenin bulunduğu mahal (Gezici hayvancılıkta kışlak) için zirai kazanç komisyonlarınca tespit edilmiş olan ortalama maliyet bedelidir.

62 ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ MALİYET BEDELLERİ 62

63 YENİLEME FONU 63

64 ÖRTÜLÜ KAZANÇ VE ÖRTÜLÜ SERMAYE 64 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SIRASINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR.

65 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 65

66 E-Ticarette Belge Düzeni 66 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "4 - Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni" başlıklı bölümünde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 9/A maddesinde mesafeli sözleşmelerin; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeler olarak tarif edildiği belirtilerek "Bundan böyle, sadece kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlara ilişkin iade işlemleri için Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesi ve en az iki örneğinin müşteriye malla beraber gönderilmesi uygun görülmüştür. internet üzerinden yapılan satışlar mesafeli sözleşme kapsamında değerlendirileceğinden, bu satışlarınız için tutarına bakılmaksızın fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

67 6111 SY. KANUN (M.11) (Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar) 67 OLUŞAN KKEG Geçmiş Yıl Karlarından veya Yedeklerden Mahsup Edilirse!!!!

68 6552 m.74’DEN YARARLANILIR İSE 68 Tebliğ., Mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması halinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir ticari kâr tutarı, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında beyan edilen ve "689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır.

69 DEFTERLERİN YAZDIRILMASI  Yeni TTK ile birlikte defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine riayet edilmesi edilmektedir. Bu nedenle tasdikletilmiş defterlerin yapraklarının yeterli olup olmadığının mutlaka yıl sonu gelmeden kontrol edilmeli, yeterli değilse yıl bitmeden ek tasdik işlemi yaptırılmalıdır. 69

70 TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLER 70 Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul Kanunu 1.Yevmiye defteri, 2.Defteri kebir, 3.Envanter defteri, 4.Pay defteri, 5.Yönetim kurulu karar defteri 6.Genel kurul toplantı ve müzakere defteri 7.Müdürler kurulu defteri 1.Yevmiye defteri 2.Envanter defterleri; 3.İşletme defteri 4.Çiftçi işletme defteri; ---- 5. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) 6. Nakliyat Vergisi defteri; Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri; Serbest meslek kazanç defteri; Bu defterler yerine kullanılacak olan defterler

71 DAMGA VERGİSİ DEFTERİ 71

72 DAMGA VERGİSİ DEFTERİ 72 16 ve 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olan mükelleflerin, damga vergisi defteri tutması ve bu defteri notere veya ticaret sicil memurluğuna tasdik ettirmesi; söz konusu defterin Vergi Usul Kanununa göre tasdiki mecburi olan diğer defterler gibi tasdikinin zamanında yapılmaması durumunda, mükellef adına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca ceza kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca, sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan şubelerin de damga vergisi defteri tutmaları gerekmektedir.

73 BİTİM İŞLERİ DEFTER 73 İmalat defteri tutma zorunluluğunun muhasebe işlemlerini 7/A seçeneğine göre izleyen mükellefler için kaldırılmıştır. Ancak, VUK m. İmalat defteri tutma zorunluluğunun muhasebe işlemlerini 7/A seçeneğine göre izleyen mükellefler için kaldırılmıştır. Ancak, VUK m. 200’ de, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar imalat defteri yerine bitim işleri defteri tutmak ve bu deftere müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarını tarih sırasıyla yazmak zorundadırlar. (ÖZELGE)

74 DEFTERLERDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR Yevmiye defteri a) Madde sıra numarası, b) Tarih, c) Borçlu hesap, ç) Alacaklı hesap, d) Tutar, e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları. Defteri kebir a) Tarih, b) Yevmiye defteri madde sıra numarası, c) Tutar, ç) Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri. Envanter defteri Taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının ve varlıklar ile borçların değerleri 74

75 ŞUBENİN KAYITLARININ MERKEZDE TEK DEFTERDE TUTULMASI 75 Kanuni defterlerin merkezden tasdik edilerek tutulması mümkün bulunmaktadır. Ancak, aynı defterlerin kullanılması halinde, merkez ve şube hesaplarının ayrı ayrı kodlanarak izlenmesi gerekmektedir.

76 KAPANIŞ ONAYI 76

77 DEFTER VE BELGELERİN ZAYİİ 77 Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.

78 ÖLÜM, İŞİ TERK VEYA TASFİYE HALİNDE SAKLAMA ÖDEVİ 78 Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi hâlinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gereğince saklamakla yükümlüdür. Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde veya tüzel kişi sona ermişse defter ve kâğıtlar on yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından saklanır. Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi hâlinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gereğince saklamakla yükümlüdür. Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde veya tüzel kişi sona ermişse defter ve kâğıtlar on yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından saklanır.

79 79

80 TEŞEKKÜR EDERİZ TEŞEKKÜR EDERİZ. 80


"2014 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YMM. A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları