Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR"— Sunum transkripti:

1 2014 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
YMM. A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR

2 İŞLETME HESABINDAN BİLANÇOYA- BİLANÇODAN İŞLETME HESABINA GEÇİŞ
VUK M.179; a) (I)'inciden (II)'nciye geçiş: İş hacmi bakımından I'inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak, II'nci sınıfa geçebilirler: 1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette düşük olursa, veya; 2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse.

3 İŞLETME HESABINDAN BİLANÇOYA- BİLANÇODAN İŞLETME HESABINA GEÇİŞ
VUK M.180; b) (II)'nciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II'nci sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I'inci sınıfa geçerler. 1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, veya; 2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse.

4 VUK M.177 HADLER 2014 Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı ( 'den itibaren TL) veya satışları tutarı ( 'den itibaren TL) lirayı aşanlar. 2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı lirayı ( 'den itibaren TL) aşanlar; 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ( TL) ile yıllık satış tutarının toplamı ( 'den itibaren TL) lirayı aşanlar;

5 ÖRNEK (ÖZELGE) 2010 yılı hesap döneminde lira olan mal alışlarınızın ve lira olan mal satışlarınızın, mal alışları için belirlenen ( ) - ( X %20) = liralık veya mal satışları için belirlenen ( ) - ( X %20) = liralık sınırın altında kalması nedeniyle 2011 yılı hesap döneminde işletme hesabında defter tutabilmeniz mümkün bulunmaktadır. 2011 yılı için belirlenen hadler esas alınmıştır. 2010 yılı hesap dönemi mal alışları lira, mal satışlarının lira olduğu kabul edilerek, 2011 yılı hesap döneminde sınıf değiştirerek (II) nci sınıf tüccar olarak defter tutulabilir mi?

6 Örnek (Özelge) Hizmet sektöründe faaliyet gösteren, 2012 yılı hâsılatı, TL, 2013 yılı hasılatı ise TL olması halinde 2014 yılında defter tutma bakımından hangi sınıf defter ??? 2012 yılı gayrisafi iş hâsılatı  [(( )/80.000)x100=] % 3,75, 2013 yılı gayrisafi iş hâsılatı  [(( )/80.000)x100 =] %12,5 ve toplamda arka arkaya iki dönemin gayrisafi iş hasılatı % 16,25 oranında bir fazlalık gösterdiğinden 2014 yılında bilanço esasına göre defter tutulması gerekmektedir.

7 AYNI FAALİYET FARKLI FAALİYET
AYNI YILDA İŞİ TERK EDİP AYNI FAALİYETE YA DA BAŞKA FAALİYETE BAŞLAYAN MÜKELLEF AYNI FAALİYET bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin aynı yıl içinde aynı faaliyete tekrar başlamaları işi bırakma sayılmayacağından bilanço esasına göre defter tutmaya devam etmeleri gerekmektedir. FARKLI FAALİYET Yeniden işe başlayan mükellef kabul edilerek işletme hesabı esasına göre defter tutabilecektir.

8 DÖNEM İÇİNDE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ
Dönem İçinde Sınıf Değiştirilemez.

9 I.SINIF DEFTER TUTULMASI GEREKİRKEN TUTULMAZ İSE?
GELİR İDARESİ; FORM BA VE BS VERİLMEDİĞİNDEN CEZA KESMEKTEDİR ÖRNEK BİM KARARI;

10 tarihinde düzenlenen cevaplı rapor ile bilanço esasına göre defter tutması gerektiği tespit edilen davacıya tarihinde tebliğ edilen yazı ile bu durumun bildirilmesi üzerine, davacının ancak bilanço usulüne göre defter tutmaya başladıktan sonra elektronik ortamda Ba-Bs formları vermemesi halinde cezaya muhatap olabileceğinden, kendisine bildirimin yapıldığı tarihinden önce yani fiilen bilanço esasına göre defter tutmadığı dönemlerde Ba Bs bildirim formlarını elektronik ortamda vermesi mümkün olmayan davacı adına geçmişe dönük olarak kesilen dava konusu özel usulsüzlük cezalarında yasal isabet, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında da hukuka uyarlık görülmemiştir.”

11 TARİHLİ MALİ TABLOLAR VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENECEĞİNDEN DEĞERLEME İŞLEMLERİ DE BU KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YÜRÜTÜLECEKTİR. Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Ayrıca, 6102 Sayılı TTK Hükümlerine göre Muhasebe ve Raporlama Standartlarına Göre Finansal Tabloları da Düzenleyeceklerdir.

12 ENVANTER İŞLEMLERİ GENEL GEÇİCİ MİZAN Dönem Başı Bilançosu
/ Yevmiye Defteri Kaydı / Defteri Kebir Hesaplarını Sınıflama GENEL GEÇİCİ MİZAN ENVANTER İŞLEMLERİ Kesin Mizan Dönem Sonu Bilançosu Gelir Tablosu

13 ENVANTER Bilanço günündeki
Mevcutları, Alacakları, Borçları; Saymak, ölçmek tartmak ve değerlemek Suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı Olarak tespit etmektir

14 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
1- Envanter işlemleri (sayım, tarım vb.), 2- DEĞERLEME İŞLEMLERİ 3-DÖNEMSELLİK KAVRAMI GEREĞİ YAPILMASI İŞLEMLER, 4- AMORTİSMANLARIN HESAPLANMASI 5- GELİR VE GİDER HESAPLARININ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ, 6- DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE YÖNELİK HESAPLARIN KAYITLARA YANSITILMASI, 6- FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ,

15 DEĞERLEME Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla
ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Tanım uyarınca değerleme A) Tespit B) Takdir Şeklinde yapılmaktadır. Tespit, mükelleflerce VUK’nunda yer alan değerleme ölçüleri kullanılarak yapılan değerleme işlemi, Takdir ise, mutat değerleme ölçüleri kullanılarak değerleme yapılamadığı takdirde idare tarafından yapılan takdir işlemidir.

16 EMSAL BEDEL Emsal bedel ölçüsünün kullanılması gereken durumlarda bu ölçüye göre değerleme yapılması zorunludur. A- Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar. B-Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde maliyet bedeli yerine VUK’nun 267. maddesinin ikinci sırasındaki usul hariç (MALİYET BEDELİ HARİÇ) olmak üzere, emsal bedeli ölçüsü uygulanabilir.

17 EMSAL BEDEL ÜZERİNDEN FATURA DÜZENLENMELİDİR. (KDV GT, özelge)
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ARSA SAHİBİNE VERİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE DÜZENLENECEK FATURA BEDELİ EMSAL BEDEL ÜZERİNDEN FATURA DÜZENLENMELİDİR. (KDV GT, özelge) GİDER PUSULASI DA DÜZENLENMELİDİR ???(ÖZELGE)

18 TAPU HARCININ MATRAHI KDV hariç tutardır.

19 ARSA SAHİBİNE TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER KDV’YE TABİ DEĞİLDİR.
Yargı!!! ARSA SAHİBİNE TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER KDV’YE TABİ DEĞİLDİR.

20 Özelge!!!! (ARSA SAHİBİ YÖNÜNDEN)
Sahibi olduğunuz arsanın, kat karşılığı müteahhide teslimi sonucu tapuda adınıza tescil işlemi yapılarak iktisap edilen ... adet gayrimenkulün tek tek satışının yapılması, gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden söz konusu satış işlemleri dolayısıyla adınıza mükellefiyet tesis edilmesi ve elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre ticari kazanç olarak vergilendirilmesi, Müteahhit tarafından şahsınıza teslim edilen dairelerin, işletmeniz kayıtlarına dahil edildiği tarih itibarıyla maliyet bedeli ile maliyet bedeli ile değerleme imkanı bulunmadığı takdirde vergi değeri ile vergi değerinin bilinememesi durumunda ise emsal bedeli ile değerlenerek kayıtlarınıza alınması gerekmektedir.

21 ÖRNEK UYGULAMA FARKLILIKLARI
VUK 267/2 Maliyet Bedeli esası (% 5) VUK 267/1 Ortalama Fiyat Esası ANTALYA TİC. ODASI KOMİTE KARARI ENF OranıX2 BRÜT KARLILIK (ORT % 10) Ç.Ş. Bakanlığı, İnşaat Birim Maliyet (% 25) İDAREDE BİRLİK İLKESİ VE HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNE AYKIRIDIR YARGI ????????

22 TAKDİR KOMİSYONU KARARI İLE GİDER YAZILMASI GEREKENLER
1- Kırılan, çürülen veya bozulan mallar, 2- İşletmeden bedelsiz çekilen mallar, 3- İşletmeye konulan mallar, 4- Kaza sonucu zayi olan mallar, (Sigortasız ise)

23 ZAYİ OLAN MALLARLA İLGİLİ OLARAK SİGORTADAN ALINAN TAZMİNAT
Sigortadan tazminat alındığı takdirde, Vergi Usul Kanununun 330 uncu maddesi kapsamında sigortadan alınan tazminat ile zayi olan MALLARIN net defter değerlerinin kıyaslaması sonucu bulunacak müspet farkın gelir hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir. (VUK, m.330)

24 KULLANIM SÜRESİ DOLAN İLAÇLAR
Takdir Komisyonu Kararına gerek yoktur. ANCAK; İmha edilecek emtianın niteliğine göre, ilgili mevzuat gereği görevli olan bakanlıkların veya yetkili kurumun görevlileri ve bu emtiayı imha etmeye yetkili müessese ile mükellefin temsilcilerinin de yer aldığı bir komisyon nezdinde imha işleminin yapılması ve bu durumun komisyon tarafından tutanakla tespit edilmesi gerekmektedir.

25 İşletmenin Demirbaşı olan ölen sualtı canlılarının imhasının hıfzıssıhha kurumunca rapora bağlanması da göz önüne alındığında, söz konusu imhaya ilişkin tutanak, rapor vb. belgelerin birer örneğinin de yer aldığı bir dilekçe ile takdir komisyonuna fevkalade teknik amortisman için başvurulması sonucunda, ölen sualtı canlılarının takdir komisyonu tarafından belirlenecek hurda değerine göre işlem yapılması gerekmektedir. (ÖZELGE)

26 FİRE SAYILMAYAN İKTİSADİ KIYMETLER
Fire; kendiliğinden meydana gelen bir azalmayı ifade etmekte olup, bu durumda fiziken mevcut olan bir emtia bulunmadığından, değerlenecek bir emtiadan da söz etmemiz mümkün değildir. Fire, fiziken mevcut ise bu fire de olsa değerlemeye tabidir.

27 60 NO’LU KDV SİRKÜLERİ "Malın tamamen yok olmaması, ancak değerinde önemli derecede düşüklük meydana gelmesi halinde malın zayi olması hükümleri geçerli olmayacaktır. Bu durumda malların zayi olması değil, düşük bedelle veya zararına satışı söz konusu olacağından, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılabileceği tabiidir." açıklamasına yer verilmiş, - Üretim esnasında renginde problem olan giyeceklerin, - Yangın sonucu tamamen yok olmayan ve ekonomik değeri olan yedek parça ve malzemelerin daha düşük bir fiyatla satılması halinde, bunlar nedeniyle yüklenilen KDV'nin tamamı indirim konusu yapılabileceği örnek verilerek açıklanmıştır. Ancak, üretim sırasında ortaya çıkan kıymetlerin üretim artığı, tali ürün veya yan ürün vasfına sahip olmamaları ve ekonomik bir değer taşımamaları durumunda ise bunların "fire" kapsamında değerlendirilecektir.

28 DÖNEMSELLİK İLKESİ VDO İLİŞKİSİ
Dönemsellik ; işletmelerin sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması dönemsellik ilkesinin sonucudur. VUK uyarınca defterlerin hesap dönemi itibariyle tutulması gerekmektedir.

29 İNKİŞAF BEDELİ ADI ALTINDA ALINAN İNKİŞAF/YATIRIM BEDELİ
Alınan inkişaf/yatırım bedelinin tahakkuk ettiği dönem ticari kazancınızın tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir. Öte yandan, söz konusu inkişaf/yatırım bedeli kullanılarak şirketinizce yapılan harcamaların vergi uygulamaları açısından gider niteliği taşıması halinde yapıldığı dönemde; bu harcamaların amortismana tabi iktisadi kıymet edinimine yönelik olması halinde ise söz konusu iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığınca tespit edilen faydalı ömürleri dikkate alınarak hesaplanan amortisman tutarlarının ilgili oldukları dönemde kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

30 ASGARİ İŞÇİLİK ÖDEMELERİ GİDERDİR.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, fiilen bu Kuruma ödendiği tarihte gider olarak dikkate alınabilecek olup bu şekilde hesaplanan sigorta primleri nedeniyle söz konusu kuruma ödenen para cezaları ile gecikme zamları ve faizlerin kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

31 YETKİ BELGESİ ÖDEMELERİ PEŞİN ÖDENEN GİDERDİR.
Uluslararası taşıma yapılabilmesi için gerekli olan ve Ulaştırma Bakanlığından beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde alınan R2 yetki belgesi dolayısıyla şirketiniz tarafından tek seferde yapılan ödemenin, dönemsellik ilkesi gereğince yetki belgesinin süresiyle orantılı olarak  ilgili dönemlerde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendine göre safi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

32 DÖNEM KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURA VB BELGELER
Örneğin, (A) işletmesinin 2014 yılına ilişkin yapmış olduğu bir gidere ilişkin fatura işletmeye 25 Şubat 2015 tarihinde gelmiş ve söz konusu fatura 25 Şubat 2015 tarihinde 2015 yılı defterlerine kaydedilmiştir. 2014 yılında kaydedilen bu gider faturası 2014 yılına ilişkin olduğundan 2014 yılına ilişkin vergi matrahı hesaplanırken Beyannamede ticari kardan/KURUM KAZANCINDAN indirilmelidir. Beyanname üzerinden indirilen bu tutarın 2015 yılı beyannamesinde (Geçici Vergi Dahil) ise ticari kara ilave edilmelidir.

33 FATURASI 2014 YILINDA DÜZENLENEN ANCAK, 2015 YILINDA İHRAÇ EDİLEN MALLAR
İhracat işlemlerinde KDVK, ÖTVK, GVK ve KVK yönünden vergiyi doğuran olay, satışa konu olan malın fiilen ihraç edildiği tarihte gerçekleşmekte olup, satış akdi bu tarihte tamamlanmış olmaktadır. Dolayısıyla, 2015 yılı geliri olarak kayıtlara alınacaktır.

34 HASILAT VEYA GİDERİN DÖNEM KAPANDIKTAN SONRA DÜZELTİLMESİ
Bu işlemlerin sonucunda dönemsellik ilkesi gereği ilgili dönemde meydana gelen VDO’ın düzeltilmesi gerekmektedir. ANCAK, VUK DA VDO’NUN DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR. 1- Geçmiş yılda gider yazılan damga vergisinin iade alınması, 2- Düzenlenen serbest meslek makbuzunun ödenmeden iade edilmesi, 3- Geçmiş yıla ilişkin stopaj tarhiyatı. Vb…

35 DEĞERLEME SONUCU DOĞAN KUR FARKLARI KDV YE TABİ MİDİR ?
Tahsil edildiği dönemde lehe oluşan kur farkı üzerinden, işlemin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

36 KOSGEB'İN GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK SAĞLADIĞI DESTEKLERDE KDV?
KOSGEB tarafından nitelikli eleman istihdamı ve yurtiçi fuarları finansal programı gibi geri dönüşümsüz olarak firmalara yapılan ödemeler bir teslim ve hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmadığından KDV'nin konusuna girmemektedir.

37 SGK’NIN ÖDEMEDİĞİ BEDELLER
Fatura bedelinden reddedilen miktar kadar ödemesi durumunda, ödenmeyen kısmın faturayı düzenleyen tarafından hasılattan çıkarılması, Vergi Usul Kanununun alacaklarda amortisman (şüpheli alacaklar veya değersiz alacaklar) hükümlerine göre mümkün bulunmaktadır. Özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen faturalarda hizmet bedellerinde bir değişiklik olması halinde, değişikliğin gerçekleştiği dönem içinde KDVK’ nun 35 inci maddesi kapsamında gerekli düzeltme işleminin yapılmasına Gelir İdaresince Kabul edilmiştir.

38 DEĞERSİZ ALACAKLAR VUK, M.322; Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmıyan alacaklar değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

39 KANAAT GETİRİCİ BELGE (ÖZELGE)
-Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü veya Medeni Kanunun 31 ve izleyen maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakkında verilen gaiplik kararı ve mirasçılarında mirası reddettiklerine dair sulh hukuk mahkemelerince verilmiş bulunan mirası red kararı,             -Borçlu aleyhine alacaklı tarafından açılan davayı borçlunun kazandığına dair mahkeme kararı,             -Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş belgeler,             -Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması,           -Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir malvarlığı bulunmadığını belgeleyen resmi evrak,       -Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını ve yasal süresi içerisinde yenileme talebinde de bulunulmadığını gösteren icra memurluğu yazısı,     -Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar, (Alacaklının tek taraflı irade beyanı ile alınmasından vazgeçilen alacakların, değersiz alacak olarak zarar kaydı mümkün değildir.)         -Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan iflas kararına ilişkin belgeler.

40 AVANSLAR Alınan ve verilen dövizli sipariş avansları yabancı para ile borç ve alacak niteliği taşıdığından dönem sonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen kurlara göre değerlenmek suretiyle enflasyon düzeltmesi yapılır. (özelge 2005 Gel. Gn.Md)

41 gerçek borç ve alacaktır!!!
AVANSLAR Vergi mahkemesi denetim elamanı ile aynı görüştedir. Danıştay, Farklı görüştedir. gerçek borç ve alacaktır!!! VERGİ İNCELEME ELAMANI BORÇ/ALACAK DEĞİLDİR. MUKAYYET DEĞERLE DEĞERLENMELİDİR.

42 YATIRIMDAN KAYNAKLANAN AVANSLAR (özelge)
163 ve 334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz ve kur farkı giderlerine ilişkin olup, döviz cinsinden verilen avansların değerlemesi sonucu oluşan kur farkları bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Yapılacak yatırımlar için döviz cinsinden verilen avanslar, döviz cinsinden alacak hükmünde olduğundan, dönem sonlarında Vergi Usul Kanununun yukarıdaki hükümlerinin de dikkate alınarak değerlemeye tabi tutulması, değerleme sonucu oluşan kur farklarının kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

43 KOSGEB VB TEŞVİKLER GELİR MİDİR?
BU KONU TARTIŞMALIDIR. Yatırımla ilgili olanların 176 NOLU VU GT: « yatırımcı adına tahakkuk ettirilen destekleme primleri, sabit yatırımların maliyet bedelini azaltıcı bir unsur olduğundan, mükelleflerce bu primler, tahakkuk ettirildikleri tarihte gerçekleştirilmiş olan sabit yatırımların maliyet bedelinden indirilebilir. « Yatırımla ilişkilendirilmeyenlerin gelir yazılması gerekmektedir.

44 YATIRIMLARA İLİŞKİN ALINAN TEŞVİKLER
Duran Varlıklarla ilgili olarak doğan lehe doğan Kur Farklarının veya teşvik primlerinin İlgili İktisadi Kıymetin Aktifleştirildiği Dönem Sonuna Kadar Olanların Maliyet Bedelinden Düşülmesi Zorunludur. İzleyen Dönemlerde Doğan Söz Konusu farkların veya teşvik primlerinin maliyet bedelinden düşülmesi veya Doğrudan Gelir Yazılması İhtiyaridir. Aleyhe doğan farklar da maliyet bedeline eklenebileceği gibi gider de yazılabilir. Maliyet bedeline eklenmesi halinde, iktisadi kıymetin kalan ekonomik ömrü süresi içinde maliyete eklenen bedel için amortisman ayrılır. ANCAK, SEÇİLEN YÖNTEM DEĞİŞTİRİLEMEZ.

45 GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇ. MADDE 84
Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.

46 SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hibe edilen ve 5746 sayılı Kanun uyarınca özel bir fon hesabında tutulması gereken Teknogirişim Sermaye Desteği kurum kazancının tespitinde gelir olarak ve Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmayacaktır. Ancak bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılmaktadır.

47 FİNANSAL KİRALAMA 13 Aralık 2012 TARİHLİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU YAYIMLANDI. BU KANUN KAPSAMINDA YAPILAN KİRALAMALAR FİNANSAL KİRALAMA HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞERLENECEKTİR. Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır. Satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır.

48 FİNANSAL KİRALAMA Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.) Binde 3,96” oranında harç alınmaktadır.

49 FİNANSAL KİRALAMADA KUR FARKI VB.
Yabancı para cinsinden yapılan finansal kiralama sözleşmelerinde kiracının sözleşme tarihinden sonra oluşan anapara kur farkları ile kiracı tarafından ödenen faizlerin, ilgili kıymetin maliyetine intikal ettirilmesi ve maliyete eklenen bu farkların ilgili kıymetin amortisman süresi içinde itfa edilmesi gerektiği Gelir İdaresince kabul edilmektedir.

50 STOK DEĞERLEME Stoklar maliyet bedeli ile değerlenecektir. 238 Sıra No’lu VUK GT, Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. İşletmelerin finansman temini maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi müesseselerinden aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden, dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadır.

51 DEPOZİTO KARŞILIĞINDA VERİLEN STOKLAR
Bu mallar işletmenin varlığı olup, değerlemeye tabidir. Bu mallar bir yıldan fazla kullanılabilmekte ise (TÜP GİBİ) demirbaş olarak kaydedilmelidir. Ayrıca, bu malların NAZIM HESAPLAR’da da izlenmesi gerekmektedir. Geri getirilmek üzere, depozito karşılığı verilen ambalaj maddeleri bir kısmı değişik nedenlerle geri gelmez ise bu ambalaj maddelerinin amortisman konusunu teşkil eden kıymetlerden olması durumunda Bu ambalaj maddeleri mal olarak değil, demirbaş olarak aktifleştirilmek suretiyle değerlenmeleri gerekir.

52 SU DAMACANALARI Damacanaların depozito olarak değerlendirilmesi halinde, teslim damacanaları da ihtiva edecek şekilde su teslimi sayılacak, düzenlenecek faturada damacanalar için ayrıca KDV hesaplanmayacaktır. Ancak, söz konusu damacanaların işletme açısından ticari mal olarak değerlendirilmesi halinde teslime ilişkin faturada damacanalar ayrıca gösterilerek % 18 oranında KDV hesaplanacaktır.

53 VUK M.187 Envantere Alma Zorunluluğu
Ferdi teşebbüslerde, mükellefin sahip olduğu bina ve arazi hakkında aşağıda yazılı esaslar cari olur: Fabrika, ambar, atelye, dükkan, mağaza ve arazi -işletmede ister kısmen, ister tamamen kullanılsınlar- değerlerinin tamamı üzerinden envantere alınır. 2. Ticaret hanları gibi oda oda veya kısım kısım kullanılabilen binalarla evlerin ve apartmanların yarısından fazlası işletmede kullanıldığı takdirde envantere ithal edilir. 3. Envantere alınan gayrimenkullerin kullanış tarzlarında sonradan vaki olacak değişiklikler, hesap yılı içinde nazara alınmaz.

54 AMORTİSMAN VUK, hükümlerine göre ayırmak zorunlu değildir. Ancak, TMS ve UFRS uyarınca zorunludur. Gayrimenkul (mütemmim cüzü ve teferruatı dahil) ve gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler (maden ocakları, petrol kuyuları, makine ve tesisat, gemiler ve diğer taşıt araçları, patent, telif, ihtira,imtiyaz v.b gayri maddi haklar) alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin, İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması, Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması Envantere dahil olması, Kullanılmaya hazır olması, İktisadi kıymetin değerinin belli bir tutarı aşması. ( TL)

55 AMORTİSMAN AYRILIRKEN ORANIN BELİRLENMESİ
Maliye Bakanlığı’nca ilgili iktisadi kıymet için belirlenen amortisman oranı uygulanarak amortisman hesaplanacaktır. Mülkiyeti İşletmeye Ait ise veya Finansal Kiralamaya Konu ise

56 AMORTİSMAN AYRILIRKEN ORANIN BELİRLENMESİ
Özel Maliyet Bedeli (Kira veya işletme hakkı süresi, İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ) Mülkiyeti İşletmeye Ait OLMAYIP KİRALANMIŞ İSE,

57 BENZİN İSTASYONLARI MÜLKİYET SAHİBİ Mİ, KİRACI MI BUNA GÖRE AMORTİSMAN ORANI BELİRLENECEKTİR.

58 ÖZEL MALİYET BEDELİ (adi kiralama)
Kiracı tarafından kiralanan gayrimenkul için yapılan ve gayrimenkulün normal tamir, bakım ve temizleme giderleri dışında kalan, gayrimenkulu genişletmek ve değerini devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan giderler Özel Maliyet Bedeli Olarak Aktifleştirilecektir. Kira süresi belli ise kira süresi içinde, kira süresi belli değilse 5 yılda eşit olarak amortisman ayrılacaktır. Opsiyonlu kira sözleşmelerinde ise opsiyon dikkate alınmayacaktır. Ancak, kira süresinin uzamasından sonra yapılan özel maliyet bedeli harcamaları ise yapıldığı yıl itibariyle kalan kira süresi içinde itfa edilecektir.

59 ÖZEL MALİYET Mİ, Peşin Ödenen Kira mı?
- Kiracı tarafından binanın alt katında toplantı ve kongre düzenlemek maksadıyla yaptırıIan tadilat giderlerine karşılık binanın kullanım hakkına sahip olunacağından bu harcamaların özel maliyet bedeli olarak dikkate alınması mümkün bulunmayıp, söz konusu harcamalara karşılık fatura edilen tutarların kira gideri olarak dikkate alınması, -Kira gideri olarak dikkate alınan tutarlar gerçek kişi mal sahibine hesaben yapılan kira ödemesi olarak kabul edilmek suretiyle bu tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5/a) bendi uyarınca % 20 oranında tevkifat yapılması             gerekmektedir.

60 KİRALANAN TAŞINMAZIN SATIN ALINMASI HALİNDE ÖZEL MALİYET BEDELLERİ
İtfa edilmemiş özel maliyet bedeli hesabının kapatılarak hesap bakiyesinin  taşınmazlar (bina) hesabına dahil edilmesi ve özel maliyet bedelinin henüz itfa edilmeyen kısmının da taşınmazın tabi olduğu amortisman oranına göre itfa edilmesi gerekmektedir.

61 HAYVANLARIN DEĞERLEMESİ
VUK m.277’de sadece zirai işletmelere dahil hayvanların değerlemesi yer almakta olup, zirai işletmelere dahil olmayan hayvanların değerlemesinin ise Vergi Usul Kanununda yer alan genel hükümlere göre yapılması gerekmektedir. Buna göre, üreme sonucu meydana gelen artışlarda maliyet bedeli bilinebiliyorsa maliyet bedeli, maliyet bedelinin bilinmemesi ve tespitinin imkansız olması durumunda anılan Kanunun 267 nci maddesindeki hükme göre emsal bedeli esas alınmak suretiyle işletmeye dahil edilmesi gerekmektedir.        VUK; m.277; Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedelinin tesbiti mümkün olmıyan ahvalde maliyet bedeli, yerine emsal bedeli alınır. Bu hükmün tatbikinde emsal bedeli işletmenin bulunduğu mahal (Gezici hayvancılıkta kışlak) için zirai kazanç komisyonlarınca tespit edilmiş olan ortalama maliyet bedelidir.

62 ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ MALİYET BEDELLERİ
3100 SY Kanun , M.7/1 Mükellefler kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için (5281 sayılı Kanunun 43/11. maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük: ) %100'e kadar amortisman oranı seçebilirler, amortisman ayırma imkanı bulunmayanlar ise alış bedellerinin tamamını vergiye tabi kazançlarının tespitinde indirim konusu yaparlar.

63 YENİLEME FONU Satılan ya da elden çıkan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, İşin mahiyetine göre zaruri bulunur veya Bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden kar, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın matrahına eklenir.

64 ÖRTÜLÜ KAZANÇ VE ÖRTÜLÜ SERMAYE
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SIRASINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR.

65 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
1- Merkez Bankası Reeskont Faiz Oranı üzerinden faiz hesaplanması, ( RG % 10,50) 2- Hesaplanan faiz tutarı üzerinden % 18 oranında KDV hesaplanması, 3- Fatura düzenlenmesi, 4- Ortak nezdinde icra takibine başlanır ise şüpheli alacak addolunarak karşılık ayrılması mümkündür.

66 E-Ticarette Belge Düzeni
385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "4 - Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni" başlıklı bölümünde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 9/A maddesinde mesafeli sözleşmelerin; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeler olarak tarif edildiği belirtilerek "Bundan böyle, sadece kapıdan ve mesafeli sözleşmeler düzenlenerek yapılan satışlara ilişkin iade işlemleri için Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden iade bölümünün yer alacağı bir faturanın düzenlenmesi ve en az iki örneğinin müşteriye malla beraber gönderilmesi uygun görülmüştür. internet üzerinden yapılan satışlar mesafeli sözleşme kapsamında değerlendirileceğinden, bu satışlarınız için tutarına bakılmaksızın fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

67 6111 SY. KANUN (M.11) (Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar) OLUŞAN KKEG Geçmiş Yıl Karlarından veya Yedeklerden Mahsup Edilirse!!!! ÖZELGE DE!!! KAR PAYI DAĞITIMI SAYILIR

68 6552 m.74’DEN YARARLANILIR İSE
Tebliğ., Mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması halinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir ticari kâr tutarı, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında beyan edilen ve "689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır.

69 DEFTERLERİN YAZDIRILMASI
Yeni TTK ile birlikte defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine riayet edilmesi edilmektedir. Bu nedenle tasdikletilmiş defterlerin yapraklarının yeterli olup olmadığının mutlaka yıl sonu gelmeden kontrol edilmeli, yeterli değilse yıl bitmeden ek tasdik işlemi yaptırılmalıdır.

70 TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLER
Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul Kanunu Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Pay defteri, Yönetim kurulu karar defteri Genel kurul toplantı ve müzakere defteri Müdürler kurulu defteri Yevmiye defteri Envanter defterleri; İşletme defteri Çiftçi işletme defteri; ---- 5 . İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) 6. Nakliyat Vergisi defteri; Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri; Serbest meslek kazanç defteri; Bu defterler yerine kullanılacak olan defterler

71 DAMGA VERGİSİ DEFTERİ Damga Resmi Kanununa göre yolcu bileti ücretleri, sigorta primleri ve ilan ücretleri gibi mevzular üzerinden resim istifa etmeye mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler bu ücret primlerle istifa ettikleri damga resimleri için tarih sırasiyle bir kayıt tutmaya mecburdurlar. Tüccarlar bu kayıtları muhasebe defterlerinde tuttukları hesaplarda gösterebilirler. Kayıtların muhasebe defterinde gösterilmemesi halinde ayrı bir "Damga Resmi defteri" tutulur. Devlet müesseselerinin resmi defter ve kayıtları Damga Resmi defteri yerine geçer.

72 DAMGA VERGİSİ DEFTERİ 16 ve 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olan mükelleflerin, damga vergisi defteri tutması ve bu defteri notere veya ticaret sicil memurluğuna tasdik ettirmesi; söz konusu defterin  Vergi Usul Kanununa göre tasdiki mecburi olan diğer defterler gibi tasdikinin zamanında yapılmaması durumunda, mükellef adına Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca ceza kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca, sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan şubelerin de damga vergisi defteri tutmaları gerekmektedir.

73 BİTİM İŞLERİ DEFTER İmalat defteri tutma zorunluluğunun muhasebe işlemlerini 7/A seçeneğine göre izleyen mükellefler için kaldırılmıştır. Ancak, VUK m. 200’ de, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar imalat defteri yerine bitim işleri defteri tutmak ve bu deftere müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarını tarih sırasıyla yazmak zorundadırlar. (ÖZELGE)

74 DEFTERLERDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR
Yevmiye defteri a) Madde sıra numarası, b) Tarih, c) Borçlu hesap, ç) Alacaklı hesap, d) Tutar, e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları. Defteri kebir a) Tarih, b) Yevmiye defteri madde sıra numarası, c) Tutar, ç) Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri. Envanter defteri Taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının ve varlıklar ile borçların değerleri

75 ŞUBENİN KAYITLARININ MERKEZDE TEK DEFTERDE TUTULMASI
Kanuni defterlerin merkezden tasdik edilerek tutulması mümkün bulunmaktadır. Ancak, aynı defterlerin kullanılması halinde, merkez ve şube hesaplarının ayrı ayrı kodlanarak izlenmesi gerekmektedir.

76 KAPANIŞ ONAYI Kapanış Onayı Yaptırılacak Defterler:
Yevmiye defteri, [izleyen hesap döneminin altıncı ayı sonuna kadar] Yönetim kurulu karar defteri, [izleyen hesap döneminin birinci ayının sonu] Müdürler kurulu defteri [izleyen hesap döneminin birinci ayının sonu] Kapanış onayı fiziki ortamda tutulan defterler için yaptırılacaktır.

77 DEFTER VE BELGELERİN ZAYİİ
Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.

78 ÖLÜM, İŞİ TERK VEYA TASFİYE HALİNDE SAKLAMA ÖDEVİ
Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve ticareti terk etmesi hâlinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gereğince saklamakla yükümlüdür. Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde veya tüzel kişi sona ermişse defter ve kâğıtlar on yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından saklanır.

79 TEŞEKKÜR EDERİZ

80 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"2014 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları