Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Culture, Management Style, and Business Systems

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Culture, Management Style, and Business Systems"— Sunum transkripti:

1 Culture, Management Style, and Business Systems
Chapter 5 Culture, Management Style, and Business Systems McGraw-Hill/Irwin International Marketing, 13/e © The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved.

2 Kültür tüm elemanları ile birlikte yönetim stilini ve tüm iş sistemini etkiler.
Bir ülkede varolan yönetim stilini bilmek ve farklılıkları gözönüne almak uluslar arası pazarlarda başarı için önem taşımaktadır.

3 Gereken uyum (uyarlama)
Uyum uluslar arası pazarlar için anahtar kavramı oluşturur. Uyum için anahtar temel kriterler aşağıdaki gibidir: 1) açık tolerans 2) esneklik 3) alçak gönüllülük 4) adalet/dürüstlük 5) farklı tempolarla uyarlanma becerisi 6) Merak/ilgi 7) ülke bilgisi 8) diğerleri için ilgi 9) saygı gösterme becerisi 10) kendini çevreye bütünleştirme becerisi

4 Uyum derecesi Etkili uyumun esası bireyin kendi kültürü hakkında farkındalığıdır. Diğerlerindeki farklılıkların fark edilmesi sinirlilik, kızgınlık ve yanlış anlamalara sebep olabilir.

5 Kültürel mecburiyetler
İş beklentileri ve alışkanlıkları karşılanmalı, bunlara uygun hareket edilmeli ya da ilişki başarılı ise vazgeçilmelidir.. Arkadaşlık yerel bayilerin daha çok satış yapmaya motive edebilir. Arkadaşlığın etkisi tüm kültürlerde çok önemsenmemelidir. Özellikle aile ilişkilerinin yakın olduğu kültürlerde. Bir kültürde bireyin tavrı diğer kültürlerden daha önemlidir. Bir kültürde kesinlikle kaçınılması gereken diğer kültürde zorunlu olabilir.

6 Kültürel isteğe bağlı olanlar ve kültürel istisnalar
En açık ve farklı olan adetler gerekli olmayan ama uyum sağlanabilirler olanlar Kültürel istisnalar Yerellere özgü olanlar ve yabancılara yasak olanlar

7 Otorite ve karar verme Üç tipik otorite yapısı: Üst yönetim kararları
Komite ya da grup kararı Merkeziyetçi olmayan kararlar

8 Yönetim hedef ve arzuları
Güvenlik ve hareketlilik Temel insan motivasyonu ile ilgilidir. Geniş ekonomik ve sosyal çıkarımları vardır. Kişisel hayat Sosyal kabul ve bağlı olma Bazı ülkelerde izleyen çalışanlar ve birlikte çalışılanlar tarafından kabul edilmek işteki temel amaçtır. Güç ve başarı

9 Annual Hours Worked Insert Exhibit 5.1

10 İletişim biçimleri Yüzyüze iletişim Internet iletişimi:
Yöneticiler bazen diğer dildeki temel bir anlamayı bile başaramazlar. Bir çok iş iletişimi sözlere dökülmeyen ima edilen iletişime bağlıdır.. Internet iletişimi: Bir internet sitesinde yazan e-postaların %78’i ingilizce yazılmıştır. Ancak, internet kullanıcılarının %35’i bu mesajı anlamamaktadır. Ülkeye özel internet siteleri İnternet siteleri istenmeyen mesajlar ya da sözlü olmayan ifadeler, semboller açısından incelenmelidir. Formalite /tempo

11 Contextual Background of Various Countries
Insert Exhibit 5.2

12 Monokronik zaman: Polykronik zaman:
Bir anda tek bir şeye odaklanma Zamanı küçük parçalara ayırma ve tam zamanında ilgilenme Düşük konteksli kültürler bunu kullanır. Polykronik zaman: Yüksek konteksli kültürlerde egemendir. Bir çok olayın aynı anda meydana gelmesi İlişkinin oluşmasına izin verir. Çoğu kültür P-zaman ve M-zaman karmasını sunar, zamanla oynanan role göre birine eğilim gösterir. Küresel pazarlar geliştikçe daha çok iş adamı M-zamana adapte olmaktadırlar.

13 görüşmeler İş görüşmeleri iş adetlerinin temelini oluşturur.
İş görüşmelerinin temel elemanları ülkelerden ülkelere farklılık göstermez. Ürünle, fiyatla, ürünle ilişkili hizmetlerle, satıcı ve müşteri arasındaki arkadaşlıkla ilgilidir. Görüşmelerdeki standart kural öne kendini bil sonra karşındakini bildir.

14 Etik ve sosyal sorumlu karar verme
Normal iş faaliyetlerinde beş alanda karar verirken zorlukla karşılaşılır: işe alma uygulamaları ve politikaları Employment practices and policies Tüketici korunması Çevrenin korunması Politik ödemeler ve ülkedeki politik kararlara ihtiyaç Temel insan hakları ve temel özgürlükler

15 Stratejik düşünmede kültürün etkisi
Daha az bireyselci toplumlarda işçi ve yönetim iş birliği yapar. Rekabetçi bireyci yaklaşım ekonomik büyüme zamanında daha uygundur.

16 İlişki odaklı bilgi odaklı toplumların sentezi
Çalışmalar yüksek/düşük konteksli toplumlar ve bireyselci/ortaklaşma davranış kültürü ile güç mesafesi indeksleri arasında güçlü bir ilişkinin varlığını işaret etmektedirler. Her kültür kültürün tüm boyutlarına uyacak diye bir kural yoktur. Bilgi odaklı kültür : A.B.D. İlişki kültürü: Japonya Kültürel farklılıkların sentezi tanıdık olmayan kültürler için varsayımda bulunmamızı sağlar.

17 The Political Environment: A Critical Concern
Chapter 6 The Political Environment: A Critical Concern McGraw-Hill/Irwin International Marketing, 13/e © The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved.

18 Küresel perspektif Uluslar arası iş yapmanın en önemli ve reddedilemez gerçeği misafir hükümet ile ev sahibi hükümet bütünleşik ortak durumundadır. Hükümet kontrol ederek ya da sınırlayarak bir işletmenin faaliyetlerini cesaretlendirir ve destekler ya da cesaretinin kırar engeller ya da yasaklar.

19 Ulusların egemenliği Egemen bir devlet tüm dış kontrollerden bağımsızdır. Uluslar diğer ülkelerle birarada varolmak için bazı egemenlik haklarından vazgeçebilirler. NAFTA – North America Free Trade Agreement NATO – North Atlantic Treaty Organization WTO – World Trade Organization

20 Hükümet politikalarının istikrarı
Hükümetlerin istikrarını etkileyen hususlar: Karşıt bir politik parti iktidara gelince hükümet politikalarında radikal değişim Ulusalcı ve kendi çıkarlarını düşünen gruplardan baskı Zayıflayan ekonomik koşullar Yabancı yatırıma karşı önyargı Hükümetler arasında çatışma Uluslar arası pazarlarda istikrarsızlığın beş temel politik sebebi: Bazı hükümet biçimleri istikrarlı değildir. Ticaret koşullarında önemli etkisi olan politik partilerdeki değişimler ulusalcılık Bazı ülkelere karşı kin Ticari ihtilaflar

21 A Sampling of Government Types
Insert Exhibit 6.1

22 Politik partiler Ülkelerde iki güçlü politik parti genelde egemen olur her ikisinin de yönünü bilmek önem taşır. Hükümet politikalarında tahmin edilmeyen eğilimler eğilimin yönü ne olursa olsun yatırımı caydırır.

23 milliyetçilik Ulusal güvenlik ve ilgi uluslar arası ilişkilerden daha önemlidir. Ülke dışarıdaki güçlerden tehdit edildiğini hissettiği ya da yerel ekonomik zayıfladıkça daha milliyetçi hal dönüşebilir.

24 Hedeflenen korku ya da kin
Pazarlama yöneticilerinin ulusalcılık ile bir ülkeye yönelmiş kin ya da korkuyu karıştırmamaları lazımdır.

25 Küresel faaliyetlerin politik riskleri
El koyma – ödemeden işletme mallarına el koyma kamulaştırma – hükümetin belli bir karşılık ödeyerek yatırıma el koyması yerelleştirme – ev sahibi ülkenin yabancı yatırımın ulusal kontrol ve sahipliğe transferine sebep olması

26 Ekonomik riskler Değişim kontrolleri Yerel içerik yasası
Ülkede satılan malın bir kısmının yerel içeriği olmasını şart koşması. İthalat kısıtlamaları ithal edilen ürünlerin hammaddesinin yurt içindeki satıcılardan alınmasına göre seçilmesi böylece yerel endüstriler için Pazar oluşturulması

27 Ekonomik riskler Vergi kontrolleri Fiyat kontrolleri İşçi problemleri
Yabancı yatırımı kontrol için kullandığında politik risk yaratır Fiyat kontrolleri Toplumun çıkarına ilişkin ürünler için ilaç yiyecek benzin İşçi problemleri İşçi sendikaları hükümetler tarafından desteklenir

28 Politik yaptırımlar bir ülke ya da ülkedeki grup başka bir ülkeyi boykot edebilir ve iki ülke arasındaki tüm ticaret durabilir ya da bazı ürünlerin ticaretine yaptırımlar gelebilir. Genelde tarihte bu şekilde boykotlar diğer ülkeler boykota katılmadığı için başarılı olmamaktadır.

29 Politik ve sosyal eylemciler
Hükümet tarafından onaylanmazlar. Ticaretin normal akışını engelleyebilirler.

30 Hükümetlerden bağımsız örgütler
Hükümetler tarafından alınan politikalara müdahale ederler Protestolar Lobi faaliyetleri Hükümet örgütleri ile işbirlikleri Gezegenin farklı bölgelerindeki sefaletin düzeltilmesine yardımcı olan kuruluşlar: Kızılay Kızılhaç UNICEF……..

31 U.S. State Department Travel Warnings
Insert Exhibit 6.3

32 Şiddet ve terörizm

33 Siberterörizm ve siber suç
İnternet terörist ve suçlarda önemli bir aracı oluşturmaktadır. Siber saldırının nereden geldiği anlaşılamamaktadır. Virüs dalgası durdurulana kadar ciddi bir zarar yaratmaktadır. Siber terörizm araçları işletmeye, tüm endüstriye ya da ülke altyapısına yönelebilir.

34 Politik olarak duyarlı ürünler ve hususlar
Çevreye, döviz kurlarına, ulusal ya da ekonomik güvenliğe ya da ülke refahına etkisi olan ürünler ile toplumsal tartışmaya çık olan ürünler politik olarak daha duyarlıdır. Sağlık politik tartışma yaratır dolayısıyla politik ilgi görür.

35 Politik riskin öngörülmesi
Politik risk değerlemesi politik istikrarsızlığı öngörmek ve yönetime politik olayları ve bu olayların varolan ve gelecekteki uluslar arası kararlara etkilerini değerlendirmek ve tanımlamak çabasıdır. Risk değerlemesi yatırım yaparken bir işletmenin varsayacağı ve kabul etmeye hazırlandığı risk seviyesini belirlemek için kullanılır.

36 Top 20 States in Danger of Failing (Ranked)
Insert Exhibit 6.4

37 Lessening Political Vulnerability (continued)
Politik riski azaltmak için Ortak yatırım Yatırım temelini genişletme Lisans verme Planlı yerelleştirme Politik pazarlık Politik ödemeler

38 Uluslararası pazarlamayı etkileyen önemli yasal konular; politik risk, politik istikrarsızlık ve yasal sınırlamalardır. Politik ve yasal çevre göz önüne alındığında aşağıdaki faktörler önem taşımaktadır Ülke dış politikaları Politik iklim ve istikrar, yabancı sermayeye karşı tutum ve korumacılık, ülkelerin uluslararası dış alıma karşı genel tutumları (yasal kısıtlamalar, kotalar, gümrük tarifeleri, boykotlar, kambiyo kısıtlamaları, ithalat kısıtlamaları, psikolojik engeller, gümrük zorlukları, gayri resmi boykotlar, rekabet, fiyat, ambalaj, standart, kalite, sağlık, karantina ve diğer kısıtlamalar, destek teşvik ve sübvansiyonlar…) Parasal düzenlemeler Devlet bürokrasisi


"Culture, Management Style, and Business Systems" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları