Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan : Av. Yaşar ÖZTÜRK Eğitim Süresi : 2 Saat

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan : Av. Yaşar ÖZTÜRK Eğitim Süresi : 2 Saat"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan : Av. Yaşar ÖZTÜRK Eğitim Süresi : 2 Saat
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU IŞIĞINDA TİCARİ İŞLETME HUKUKU VE LİMİTED ŞİRKETLER Hazırlayan : Av. Yaşar ÖZTÜRK Eğitim Süresi : 2 Saat

2 EĞİTİMİN AMACI Bu eğitimde; 6102 sayılı TTK ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde oluşan mevzuat değişikliklerinin ticari işletmeler ve limitet şirketler yönünden ele alınması amaçlanmaktadır.

3 KONU BAŞLIKLARI TİCARİ İŞLETME HUKUKU Ticari işletme kavramı
Ticari işletmenin konusu dışında kalan kuruluşlar Ticari işletmede şube ve merkez Tacir Tacirlere ilişkin yükümlülükler

4 KONU BAŞLIKLARI Ticaret Sicili Ticaret ünvanı ve işletme adı
Ticari defterler Ticari defterlerin ispat fonksiyonu Ticari temsilcilikler ve ticari vekiller Haksız rekabet Marka tescili ve markanın korunması

5 KONU BAŞLIKLARI LİMİTED ŞİRKETLER Şirket sözleşmesinin hazırlanması
Tescil ve ilan Oy hakkı Genel kurul Yönetim kurulu ve sorumluluğu Müdür ve sorumluluğu

6 KONU BAŞLIKLARI Tutulması zorunlu defterler
Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi Sermayenin arttırılması ve azaltılması Tür değişikliği Ortakların borçları, hakları ve sorumlulukları Ortaklık sıfatının değişmesi Limitet şirketinin sona ermesi

7 KONU BAŞLIKLARI 6102 SAYILI TTK’DA TEKNOLOJİK GELİŞMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER TTK’NIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN SONRAKİ TARİHLERDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN DÜZENLEMELERİ

8 TİCARİ İŞLETME TİCARİ İŞLETME KAVRAMI Bütünlük ilkesi
TİCARİ İŞLETMENİN KONUSU DIŞINDA KALAN KURULUŞLAR Ticari işletme ve esnaf işletmesi arasındaki sınır Ticari işletmenin devri TİCARİ İŞLETMEDE ŞUBE VE MERKEZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun acentenin hakları konusunda getirdiği değişiklikler

9 TACİR Tacir ve esnaf arasındaki farklar
Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işletme kriteri Bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimsenin iyi niyetle üçüncü kişilere karşı sorumluluğu

10 TİCARET SİCİLİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ticaret sicili konusunda getirdiği değişiklikler Tescil süreci Tescile davet ve ceza Tescilde açıklık ilkesi Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi

11 TİCARET ÜNVANI VE İŞLETME ADI
Unvan kullanma zorunluluğu Şirket nevilerine göre ticaret ünvanının şekli Ticaret ünvanının devri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ticaret ünvanlarının korunması konusunda getirdiği değişiklikler Ticaret ünvanına tecavüz edilen kimsenin hakları

12 TİCARİ DEFTERLER 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ticari işletmeye ilişkin belgelerin düzenlenmesi konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ticari defterlerin tutulması konusunda getirdiği değişiklikler sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ticari işletmeye ilişkin belgelerin saklanması konusunda getirdiği değişiklikler

13 TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ticari defterlerin delil olmasına konusunda getirdiği değişiklikler Defter tutma yükümlülüğü

14 TİCARİ TEMSİLCİLER VE TİCARİ VEKİLLER
HAKSIZ REKABET 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bileşik faiz uygulaması konusunda getirdiği değişiklikler Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar MARKA TESCİLİ MARKANIN KORUNMASI

15 LİMİTED ŞİRKETLER KURULUŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketler topluluğu konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun tek kişilik şirket kurulması veya mevcut şirketlerin tek kişilik şirkete dönüştürülebilirliği konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin internet sitesi açma zorunluluğu konusunda getirdiği değişiklikler

16 Limited şirket bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulur Ortakların sayısı elliyi aşamaz ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI Şirket sözleşmesinde olması gereken zorunlu kayıtlar Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler En az sermaye tutarı ve ayni sermaye Şirketin kurulma anı ve tüzel kişilik kazanması TESCİL VE İLAN İŞLEYİŞ VE ORGANLAR OY HAKKI

17 GENEL KURUL Genel kurulun devredilemez yetkileri
Olağan karar alma ve önemli kararlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin genel kurul toplantılarına kimlerin katılabileceği konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin genel kurul toplantılarının yapılması konusunda getirdiği değişiklikler

18 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun şirketlerin genel kurullarında karar alınması konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun şirketlerin elektronik ortamda genel kurul ve yönetim kurul toplantısı yapabilmesi konusunda getirdiği değişiklikler Oy hakkı ve hesaplanması

19 YÖNETİM KURULU VE SORUMLULUĞU
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun şirketlerde yönetim kurulunun konumu konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun şirketlerin yönetim kurulunun toplantı yapmasına ve karar alması konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin hakları konusunda getirdiği değişiklikler

20 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin yönetim kurullarının yetkilerini devir etmesi ya da üyeleri arasında paylaşması konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin yönetim kurullarının sorumlulukları konusunda getirdiği değişiklikler

21 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin yönetim kurullarının yetkilerini devir etmesi halinde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluktan kurtulması konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin, müdürlerin ve bu kişilerin yakınlarının şirkete karşı borçlanabilmesi konusunda getirdiği değişiklikler

22 MÜDÜRLER VE SORUMLULUKLARI
Şirketi yönetim ve temsil Müdürlerin birden fazla olmaları Müdürlerin devredilemez ve vazgeçilemez görevleri, yetkileri ve hükümlülükleri Müdürleri temsil yetkilerinin kapsamı ve sınırlandırılması

23 Müdürlerin görevden alınması, yönetim ve temsil yetkilerinin geri alınması ve sınırlandırılması
Haksız fiil ve sorumluluğu

24 TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun finansal tabloların ilanı konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirketlerde pay defteri tutulma zorunluluğu konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirketlerin hisse senedi çıkartabilmesi konusunda getirdiği değişiklikler

25 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin denetimi konusunda getirdiği değişiklikler
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerde denetçinin sorumlulukları konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun dış denetim kapsamında dışında kalan şirketler açısından denetim yaptırılması zorunluluğu konusunda getirdiği değişiklikler

26 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerde kimlerin denetçi olabilecekleri konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerde denetçi raporuna bağlanan sonuçlar konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Türkiye Muhasebe Standartları” kavramı konusunda getirdiği değişiklikler

27 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hangi şirketlerin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlamak zorunda oldukları konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin iç denetimlerinin sağlanması konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirket ile denetçi arasında görüş ayrılığı olduğunda yapılacaklar konusunda getirdiği değişiklikler

28 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bağımsız denetime tabi olan anonim ve limited şirketlerin 2012 yılı bilançosunun denetiminin hangi kanun hükümlerine göre yapılacağı konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun cezai düzenlemeler konusunda getirdiği değişiklikler

29 ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Anonim şirketler esas sözleşmelerini limitet şirketlerde şirket sözleşmelerini tarihine kadar 6102 sayılı TTK ile uyumlu hale getireceklerdir. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır.

30 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ticaret şirketlerinin şirket sözleşmesinde yer almayan bir konuda faaliyetleri konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin birleşmelerine konusunda getirdiği değişiklikler

31 SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI
Esas sermayenin arttırılmasında ilke ve rüçhan hakkının kullanılması Esas sermayenin azaltılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim ve limitet şirketlerde asgari sermaye ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilme şartları konusunda getirdiği değişiklikler

32 TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bir şirketin türünü başka bir şirkete dönüştürülebilmesi konusunda getirdiği değişiklikler

33 LİMİTET ŞİRKETTE ORTAKLARIN BORÇLARI, HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde ön görülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler

34 Esas sermaye payının işlemlere konu olması ve pay defteri
Esas sermaye payının geçiş halleri Miras, eşler arasındaki mal ve icra borçları ve yükümlülükleri dolayısıyla şirketin sorumluluğu Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri Ek ödeme yükümlülüğünün ortağın şirketten ayrılmasından sonraki süreçte devam etmesi ve bu hususta yeni halefin sorumluluğu

35 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim ve limitet şirketlerde ortakların şirkete karşı borçlanabilmesi konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim ve limitet şirketlerde ortaklara kar payı ve avans ödenmesi konusunda getirdiği değişiklikler

36 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim ve limitet şirketlerde pay sahiplerine sermaye koyma borcu dışında başka yükümlülüklerin verilebilirliği konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun’un şirketlerin pay sahiplerine tanınan haklar konusunda getirdiği değişiklikler

37 ORTAKLIK SIFATI VE ORTAKLIK SIFATININ DEĞİŞMESİ
Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun limitet şirketlerde sermaye payının devri için gereken şartlar konusunda getirdiği değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ortaklıktan çıkarılma konusunda anonim ve limitet şirketler açısından getirilen yenilikler konusunda getirdiği değişiklikler Ortaklıktan çıkmaya katılma Ayrılma akçesi

38 LİMİTET ŞİRKETİN SONA ERMESİ
Sona erme sebepleri ve sona erme sonuçları Tasfiye ve tasfiyede uygulanacak hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun haklı sebeplerin bulunması halinde anonim ve limitet şirketlerinin feshinin talep edilebilirliği konusunda getirdiği değişiklikler

39 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun gayri faal şirketlerin tasfiyesine konusunda getirdiği değişiklikler 6102 SAYILI TTK’TA TEKNOLOJİK GELİŞMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER TTK’NIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN SONRAKİ TARİHLERDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN DÜZENLEMELERİ

40 Herkese Teşekkürlerimle


"Hazırlayan : Av. Yaşar ÖZTÜRK Eğitim Süresi : 2 Saat" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları