Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2 Mevlana Değişim Programı Nedir? Küreselleşen dünyada herhangi bir coğrafi ve etnik sınır olmaksızın diploma denkliği olan yükseköğretim kurumları ile Türkiye deki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programıdır.

3 Değişim Programının Amacı Nedir? Yükseköğretimi uluslararası arenada en üst düzeye çıkarmak. Ülkemizdeki yükseköğretimi tanıtmak ve yabancı öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almasını sağlamak. Ülkemizin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde tanıtmak. Kültürler arası etkileşimin artmasıyla farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamak.

4 Diğer Programlardan Farkı Nedir? Yükseköğretim Kurumlarının uluslararası bir nitelikte olmasını sağlaması; Bölge, alan, coğrafi sınırı olmaksızın yükseköğretimin markalaşması; Karşılıksız burs imkânı; Programa katılan öğrenci ve akademisyenlerin diğer değişim programlarından da yararlanabilme şansı; Yükseköğretimin giderek küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde, öğrenci ve öğretim elemanlarının dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma - verme fırsatını sunması;

5 Değişim Programının Kazandırdıkları Özgüveni yüksek bireylerin yetişmesini, Bilimsel ve teknik iletişimi arttırması, Yenilikçi ve rekabet duygusu gelişmiş bireylerin yetişmesini, Toplumsal ve küresel sorumluluk sahibi bireylerin kazanılmasını, Dünyayı ve ülkesini daha iyi tanıyan bireylerin yetişmesini, Nitelikli ve vizyon sahibi kişilerin yetişmesini sağlar.

6 Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı kapsamındaki tüm organizasyon ve çalışmalar, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon ofisleri ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen koordinatörler üzerinden yürütülmektedir. Birim ya da bölümler değişim yapmak istedikleri üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını http://www.yok.gov.tr/web/denklik/anasayfa bağlantısından kontrol eder. http://www.yok.gov.tr/web/denklik/anasayfa Karşı kurumun YÖK denklik listesinde olmaması halinde Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü’ne başvurulur ve Koordinatörlük, ‘Tanınma Talep Dilekçesi’ doldurarak denklik konusunda YÖK’ten bilgi ister.

7 Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Birim ya da bölümler öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmak istedikleri ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı üniversitelerle Mevlana Değişim Protokolü imzalama konusunda gerekli görüşmeleri yapıp hemfikir olduktan sonra bu durumu Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirir. Mevlana Kurum Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Protokolünü hazırlayarak rektörlerin imzasına sunar.

8 Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Ana protokolde yer almayan ancak karşılıklı talep edilen ve üzerinde hemfikir olunan durumlar da Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilir ve Koordinatörlük özel koşulları içeren (konaklama, sağlık sigortası, ortak not sistemi, vb.) bir ‘Ek Protokol’ hazırlayarak karşılıklı imzalanmasını sağlar. Değişim süreci Mevlana Kurum Koordinatörlüğü ve birim ve bölüm koordinatörlüklerinin ortak çalışmasıyla organize edilir.

9 Mevlana Değişim Protokolü Tanınma Talep Dilekçesi Dilekçesi Mevlana Değişim Programı - Denklik Birimi M SONUÇ Protokol yapılması planlanan yurtdışı yükseköğretim kurumunun denklik durumunun kontrolü için Türkiye’deki üniversitenin Kurum Koordinatörü tarafından imzalı dilekçenin YÖK’e iletilmesi Değişim Protokolü imzalanması planlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının denklik durumlarının kontrolü

10 Değişim Süresi Öğrenci Öğretim Elemanı En az 1, En fazla 2 yarıyı l 1 E ğ itim-ö ğ retim yılını a ş amaz En az 1 hafta (En az 6 Saat) En fazla 3 ay

11 Öğrenci Değişimi Türkiye sınırları içerisinde eğitim öğretim faaliyetinde bulunan devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin örgün öğretimine devam eden öğrencilerden;  Ön lisans 2. sınıflar  Lisans 2.,3. ve 4. sınıflar  Yüksek lisans ve doktora öğrencileri (Hazırlık, Bilimsel Hazırlık ve İlk Yarıyıl Eğitimlerini Tamamlayanlar ) katılabilir.

12 Öğrenci Değişim Koşulları Ön lisans ve lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması Yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler için not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Öğrencilerin Mevlana Değişim Programı ile gidecekleri yükseköğretim kurumunun eğitim- öğretim diline ait yeterliliği gösteren dil puanı olması. (İngilizce, Arapça, Korece, vb.) %50 Akademik ortalama + %50 Dil puanı =Mevlana değişimi puanı

13 Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü Değişim dönemi başlamadan önce dersler ve krediler belirtilir. Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir. Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder. Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı koordinatörü tarafından imzalanır. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.

14 Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü Gönderen yükseköğretim Kurum Koordinatörü Öğrenim Protokolünü imzalar ve bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmalıdır. Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz. Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar.

15 Akademik Tanınırlılık Öğrenim Protokolü Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir.

16 Değişim Programı Başvuru Süreci İlgili üniversitelerdeki kontenjanlar belirlenir. Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Protokolleri kendi internet sayfalarında en az 15 gün süreyle ilan eder. Programa başvuru koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verildikten sonra başvuru süreci başlar.

17 Değişim Başvuruları Mevlana Değişim Programı’na katılmak isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarımız başvuru süreci ilan edildikten sonra Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’ne gerekli evraklarla birlikte başvurabilirler. Hazırlanacak olan belgeler Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir. (Belgeler için http://mevlana.adiyaman.edu.tr ) http://mevlana.adiyaman.edu.tr

18 Öğretim Elemanı Değişimi Mevlana Değişim Programına yurt içinde ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar katılabilir. Araştırma görevlileri de programa öğrenci statüsünde katılabilir.

19 Öğretim Elemanı Değişim Koşulları Mevlana Değişim Programına daha önce katılmamış olmak, Dil puanının yeterliliğini gösterir nitelikteki belge, Programa katılmaya hak kazanan ve gitmeyen öğretim elemanı 3 yıl boyunca başvuru yapamaz.

20 Değişim İçin Gerekli Belgeler Öğrenciler Aday öğrenci başvuru formu Üniversite başvuru formu Katılım Belgesi Öğrenim protokolü Öğrenci beyannamesi Öğrenci bilgi formu Yükümlülük sözleşmesi Kabul belgesi Nihai rapor Öğretim Elemanları Hareketlilik Programı Değerlendirme Formu Katılım Belgesi Nihai Rapor

21 Öğrenim Giderleri Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Programdan faydalanan öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler.

22 Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır BURSLAR

23 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre gidilecek olan ülkenin GSMH durumuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar (280x3=840TL) burs ödenebilir. Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de aylık burs tutarının iki katı (560 TL) burs ödenir. BURSLAR

24 Öğrenci bursları, değişim başladıktan sonraki 30 gün içinde aylıklar halinde ödenir. Değişim süresince her ay öğrenciye alması gereken burs miktarının %70’i kadar ödeme yapılır. Geri kalan %30 burs miktarı öğrenci döndükten sonra başarı durumuna göre ödenir.

25 ÖRNEK TABLO (Giden Öğrenci) ÜLKE 2011 GSMH $ (Dolar) BURS (5102 Sayılı Kanun) Afganistan542,00 $420 TL (1,5x280) Cezayir5244,00 $560 TL ( 2 x 280) Avustralya60979,00 $840 TL ( 3 x 280) Kanada50345,00 $840 TL Gürcistan3202,00 $420 TL Japonya45902,00 $840 TL Ürdün4655,00 $420 TL

26 Öğretim Elemanları ile İlgili Hususlar Yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenebilir. (18 $ ile 80 $ arasında harcırah ve 1000 $ ile 2500 arasında yol) Yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ödenir.

27 ÖRNEK TABLO (Giden Öğretim Üyesi) ÜLKE Okutman- Öğretim Görevlisi Yevmiye Öğretim Üyeleri Yevmiye UÇAK BİLETİ AYLIK SAĞLIK SİGORTASI ABD 51 $ 80$2500$70$ AVUSTRALYA 56 A$ 70 A$2500 A$70 A$ JAPONYA 6401 JY 6950JY210.000JY5750JY ÜRDÜN 39 $ 60$1000$70$ KAZAKİSTAN 18 $ 32$1000$70$ TÜRKMENİSTAN 18 $ 32$1000$70$ KANADA53 K$70K$2500K$70K$

28 2014-2015 Mevlana Değişim Programı Takvimi FAALİYETTARİH Değişim ilanlarının duyurulması30 Mart – 14 Nisan 2014 Değişim için başvuruların alınması15 Nisan – 22 Nisan 2014 Başvuruların değerlendirilmesi24 Nisan – 02 Mayıs 2014 Değerlendirme sonuçlarının YÖK’e iletilmesi 05 Mayıs 2014 Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 12 Mayıs 2014

29 Adres: Mediko Sosyal Merkezi 1. Kat Web : http://mevlana.adiyaman.edu.trhttp://mevlana.adiyaman.edu.tr Tel: 0 412 223 2500 E-posta: mevlana@adiyaman.edu.trmevlana@adiyaman.edu.tr İLETİŞİM


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları