Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kasım ÖZER Genel Müdür Ağustos 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kasım ÖZER Genel Müdür Ağustos 2008."— Sunum transkripti:

1 Kasım ÖZER Genel Müdür Ağustos 2008

2 ILO Tahminleri İşle ilgili ölümler 2.2 milyon İş kazaları 270 milyon
Dünyadaki işgücü Milyar İşle ilgili ölümler milyon İş kazaları milyon Meslek hastalıkları milyon Dünya GSMH milyar $ İSG kaynaklı kayıp 4 % Göçmenler 175 milyon Okur yazar olmayan milyon Yoksul Nüfus milyon Çocuk işçi 246 milyon (Takala, 2005)

3 OSHA (Avrupa İSG Ajansı) Yayınlarına göre;
Avrupa ülkelerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yılda; kişinin hayatını kaybettiği, kişinin sürekli çalışamaz duruma geldiği, 149 Milyon iş günü ve 20 milyar EURO maddi kaybın meydana geldiği, rapor edilmektedir.

4 İş kazası geçiren kişilerin dağılımı/100.000
TR

5 İş kazalarına bağlı ölümlerin dağılımı/100.000
TR

6 Yeni oluşan meslek hastalıklarının dağılımı/100.000
Mayıs 2004 den önce AB Ülkeleri TR

7 Türkiye’de hergün; 217 iş kazası olmaktadır.
4 işçi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir. 5 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir.

8 Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması görevi, yılında kurulan Çalışma Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne verilmiştir yılları arasında İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı olarak hizmet vermiştir yılında KHK ile ve 2003 yılında 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kuruluş Kanununun 12 nci maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

9 İSGGM ORGANİZASYON ŞEMASI

10 GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ-1
İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak. Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek. Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek. Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek.

11 GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ-2
İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak. İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek. İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak.

12 GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ-3
Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek. Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek."

13 İSGGM Personel Durumu 438 243 (%56) 195 (%44) Kadro Adedi Dolu Boş
Personelin Dağılımı: – Teknik (Mühendis,kimyager,fizikçi) – Sağlık (Doktor,eczacı,biyolog, hemşire.) – İdari

14 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri

15 MEVZUAT ÇALIŞMALARI 33 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
4857 sayılı İş Kanunu gereği toplam; 33 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 4 adet tebliğ Resmi Gazetede yayımlanmıştır. “ Ulusal Program”da yer alan 28 adet AB İSG Direktifi 21 adet İSG Yönetmeliği olarak uyumlaştırılmıştır.”

16 Dava Açılmış Olan Yönetmelikler
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği; Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği.

17 5763 sayılı Kanunu ile sağlanan yenilikler:
İşyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmetinin dışarıdan satın alınabilir olması, Ortak sağlık ve güvenlik merkezlerinin yasal zemine kavuşması, İSG alanında her türlü hizmet verecek kişi ve kurumların yetkilendirilmesi ve kontrolü, Risk değerlendirmesi kavramının yasada yer alması.

18 Yeni hazırlanan Yönetmelikler:
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, danışmanlık ve uzmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Risk Değerlendirmesi, Usul ve Esasları İle Risk Değerlendirmesi Yapacak Kişi Ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı, İş Ekipmanlarının teknik Kontrol ve Deneyleri hakkında Yönetmelik,

19 Yeni hazırlanan Yönetmelikler:
İşyeri Ortamlarında ve Çalışanlarda Yapılacak Analiz, İnceleme, Ölçüm ve Araştırmalar Hakkında Yönetmelik, İşletme Belgesi Alması Gereken İşyerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı, Alt İşverenlik İlişkisin Kurulması, Bildirimi ve Tescili Hakkında Yönetmelik, Bir İşin Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Hangisinin Kapsamında Sayılacağı Hakkında Yönetmelik,

20 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinde sosyal taraflar (işçi ve işveren sendikaları), üniversite, sivil toplum kuruluşları, diğer ilgili kurum ve kuruluşları biraraya getirerek; iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç, öncelik, politika ve stratejilerin belirlenmesi, tarafların görüş ve düşüncelerini açıklamalarını sağlayan bir platform oluşturmak üzere 2005 yılında kurulmuştur.

21 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi
İSG Hedefleri

22 ULUSAL İSG HEDEFLERİ (2006-2008)
POLİTİK HEDEFLER: AB normlarına uygun bir İSG Kanununun çıkarılması İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin bütün çalışanları kapsaması, İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin bütün işyerlerine yaygınlaştırılması, İş sağlığı ve güvenliği hizmet birimlerinin etkin hale getirilmesi,

23 ULUSAL İSG HEDEFLERİ (2006-2008)
UYGULAMA HEDEFLERİ: İş kazaları sayısının % 20 azaltılması, Ülkemizdeki meslek hastalıkları tanı sistemlerinin geliştirilmesi, Ülkemizde kamu eliyle yürütülen İSG teknik destek hizmetlerinin %20 artırılması.

24 KKD Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Avrupa Birliği yeni yaklaşım mevzuatı ile uyumlu olarak kişisel koruyucu donanım ürünlerinin (KKD) piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri 2005 yılında başlatılmıştır. 2008 yılında ağırlıklı olarak Tuzla olmak üzere kişisel koruyucu donanım üreten veya pazarlayan 23 işyerinde piyasa gözetim ve denetimi gerçekleştirilmiştir.

25 ULUSLARARASI PROJELER
AB- İSAG Projesi AB- İSAG II Projesi OSHA Projesi

26 AB İş Sağlığı ve Güvenliği Geliştirme Projesi
ISAG-FAZ-2 Proje kapsamında Ankara ve Kocaeli Bölgelerinde kullanılmak üzere gezici laboratuvarlar kurulacaktır: Gezici İş Sağlığı Akciğer ve Kalp Tarama Aracı Gezici İş Sağlığı Tıbbi Laboratuvar Aracı Gezici İşitme Tarama Aracı Bütçesi 3 milyon € olup, (AB: 2,25 milyon €)

27 2007 yılında kabul edilen AB Projeleri
İSGÜM Bölge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Projesi Projenin bütçesi 1,8milyon €’dır. (Tamamı AB desteğidir) İşyerlerinde İSG’nin Geliştirilmesi Projesi Projenin toplam bütçesi 4,075 milyon € olup, AB desteği 3,932 milyon €, Türk Hükümetinin katkısı ise 0,143 milyon € olacaktır. KKD Piyasa Gözetimi ve Denetimini Desteklemek İçin Laboratuar Kurulumu Projesi Proje Bütçesi: €, Türk Hükümetinin katkısı € dur.

28 Uluslararası İşbirliklerimiz
Almanya-Dresden İSG Akademisi ile İşbirliği Protokolü (Ağustos Ağustos 2009) İSGGM bünyesinde kurulan Eğitim Biriminin ülkemizde ve Almanya’da eğitici eğitimleri verildi. Eğitim Birimi çalışmalarının izlenmesi ve yönlendirilmesi Ortak eğitim programlarının hayata geçirilmesi. OSHA İşbirliği (2005 den bu yana) 2005 yılından bu yana OSHA Web sitesine aktif üyelik, OSHA İrtibat Noktası olarak yılda en az iki toplantısına katılım desteği, Ortak çalışma gruplarında aktif görev alma (Avrupa Risk Gözlemevi, gibi), 2007 OSHA Projesi 2008 OSHA Projesi (İyi uygulama örneği,2 si AB yarışmasına gidecek)

29 Uluslararası İşbirliklerimiz
Almanya-İnşaat BG Kurumu ile İşbirliği Protokolü (Mart Mart 2010) Ortağın KOBİ’lere yönelik oluşturduğu AMS-BAU sisteminin Türkiye’ye uyarlanabilmesi için 7 uzmanımız Almanya’da eğitildi. İnşaatta poster yarışması düzenlendi. Ödülleri İSG haftasında verildi. Yapı Taşları Dergisi’nin Türkçe basımı ve dağıtımı yapılacak. Çeviri kitapçıktan Almanya’daki Türk işçileri de yararlanacak. 5 iyi uygulama örneği seçilecek ve karşılıklı kullanıma açılacak. Yapı İşleri Yönetmeliğinin uygulanması konusunda Almanya deneyimlerinden yararlanmak üzere uzmanlarımız eğitilecek. Ortak AB projeleri yapılabilecek.

30 Ulusal İşbirliklerimiz
Sağlık Bakanlığı İşbirliği MEB İşbirliği Protokolü MPM İşbirliği Protokolü Kocaeli Üniversitesi-İSGÜM İşbirliği Protokolü

31 Ulusal Projeler/Araştırmalardan Örnekler…
Kumlama Yapılan İşyerlerinde Çalışanların Çalışma Koşulları ve Silikoz Sıklığını Araştırma Projesi Örtülü Elektrotlarla Yapılan Elektrik Ark Kaynağında ve Gazaltı Ark (MİG, MAG, TİG) Kaynağında Açığa Çıkan Kaynak Gazlarının ve Dumanlarının Analizi Projesi Diş Protezi Laboratuvarlarında Sağlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması Projesi Hava Trafik Kontrolörlerinde Stres Araştırması Unlu mamul üreten işyerlerinde astım prevalansı araştırması

32 İş Sağlığı ve Güvenliği Duyarlılık Artırma ve Tanıtım Çalışmaları
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumları Güvenlik Kültürü Seminerleri Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı

33 İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 4-10 Mayıs
1987 yılından bu yana…

34 2007-2008 Yılı Maden Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kampanyası
Madenlerde Seminerler 34

35 Risk değerlendirmesi İSG Yönetim Sistemi İSG’de Risk Değerlendirmesi
5. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı 1-3 Kasım 2008 – İstanbul Risk değerlendirmesi İSG Yönetim Sistemi İSG’de Risk Değerlendirmesi Temel İSG Hizmetleri Bu yıl 4 IOHSRC düzenlenecek olup konu başlığı güvenlik kültürüdür.Konferansta ayrıca Social Dialog OHS Trainings Improvement of Diagnosis of Occupational Diseases başlıkları tartışılacaktır. Buradan açık bir davetiye ile sizleri kasım ayında Ankaraya davet etmek istiyorum.

36 İSGÜM

37 DÖNER SERMAYE GELİRLERİ ( YTL ) SATILAN MAL VE HİZMETİN MAHİYETİ
2004 2005 2006 2007 2008 1 HİZMET SATIŞI ( ÖLÇÜM - ANALİZ ) ,00 ,00 ,53 ,00 ,00 2 TİCARİ MAL SATIŞI (AFİŞ- BRO. -EL İLANI-BÜLTEN 3 MAMUL SATIŞI ( ASBEST KİTABI ) 6,00 15,00 375,00 4 SENDİKA FORMU SATIŞLARI ,80 41.190,00 5 İTHALAT İÇİN KONTROL BELGESİ GELİRLERİ ,00 ,00 ,00 ,00 ,50 6 İŞ SAĞ. VE GÜV. TEMEL PREN.KİTABI 2.050,00 2.970,00 5,00 GENEL TOPLAM ,80 ,00 ,53 ,00 ,50

38 DÖNER SERMAYE GİDER ÇEŞİTİ
DÖNEMİ YTL. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ,19 DEMİRBAŞLAR ÜZERİNDEN AYRILAN % 20 AMORTİSMAN GİDERLERİ ,20 GEÇİCİ GÖREV-EĞİTİM-TAŞIMA-GÜVENLİK ,83 LABORATUAR SARF MALZEMESİ 80.334,01 AFİŞ -KİTAP-BASKI-DERGİ-ORGANİZASYON ,69 MUHTELİF GİDERLER 96.897,91 TOPLAM GİDERLER ,83

39 ÖDENEN KURUMLAR VERGİSİ VE STOPAJI NET KAR HAZİNEYE AKTARILAN
YIL GELİR GİDER BRÜT KAR ÖDENEN KURUMLAR VERGİSİ VE STOPAJI NET KAR HAZİNEYE AKTARILAN DEMİRBAŞ-MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI 2001 ,80 88.746,52 ,27 72.080,69 89.716,59 8.201,33 2002 ,88 ,68 ,20 ,94 ,26 58.711,65 2003 ,12 ,34 ,80 ,44 ,36 74.354,95 2004 ,77 ,65 ,12 ,45 ,67 66.355,91 2005 ,00 ,15 ,85 ,49 ,36 ,05 2006 ,53 ,33 ,50 ,12 ,38 ,94 2007 ,00 ,09 ,91 ,27 ,64 ,33 Haz.08 ,00 ,47 34.328,08 TOPLAM ,10 ,23 ,65 ,40 ,26 ,24

40 İSGGM / İSGÜM Hedefleri

41 HEDEFLER (Mevzuat) 5763 sayılı Kanun gereği yayınlanması gereken Yönetmeliklerin yayınlanması, İSG alanında her türlü hizmet verecek kişi ve kurumların yetkilendirilmesine ilişkin mevzuatın uygulanması ve ülke düzeyinde yaşanan boşluğun giderilmesi, İSG Yasa tasarısı ve ekinde yayınlanması gereken yönetmeliklerin yayınlanarak kapsam ve uygulama sıkıntılarının tamamen giderilmesi, Piyasa gözetimi ve denetiminin etkin ve yaygın hale getirilmesi,

42 HEDEFLER (İSGÜM) İSGÜM Yönetmeliğinin yenilenmesi,
İSGÜM’ün akredite, referans bir laboratuvar haline gelmesi, İSGÜM’ün WHO CC (DSÖ İşbirliği Merkezleri ) üyesi olarak uluslararası tanınırlığı ve güvenirliğinin sağlanması, Gezici laboratuvarlar eliyle İSG laboratuvar hizmetlerinin yaygınlığının artırılması, Uluslararası İSG Uygulamalı Eğitim Merkezinin açılması, İSGÜM Bölge laboratuvarlarının geliştirilmesi, KKD Test Merkezinin kurulması,

43 HEDEFLER (Uluslararası İlişkiler)
Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma alanlarının genişletilmesi ve sürekliliğinin sağlanması. ILO WHO (İrtibat Noktası) OSHA (İrtibat Noktası) BGAG Dresden Akademisi-Almanya BG BAU İnşaat Sigorta Sandığı-Almanya Uluslararası ve ulusal platformlarda bildiri ve yayınların artırılması ile İSGGM/İSGÜM’ ün saha çalışmaları ve araştırmacı kimliğinin öne çıkarılarak tanıtımının yapılması,

44 HEDEFLER (Tanıtım) 5. Uluslararası İSG Bölgesel Konferansının yapılması (1-3 kasım 2008, İstanbul) Ulusal İSG Haftalarının sürdürülmesi (4-10 Mayıs) 19. Dünya İSG Konferansının gerçekleştirilmesi (6-9 eylül 2011, İstanbul) İSGGM’ün yazılı ve görsel eğitim ve tanıtım materyallerinin çeşitliliği ve kalitesinin artırılması.

45 HEDEFLER (Personel) Alan çalışmalarında ihtiyacımız olan sağlık ve teknik personel alımının yapılması, İSG uzman ve yardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesi, Sağlık personelimizin (doktor, eczacı, Biyolog ve Hemşire)iyileştirmelerindeki adaletsizliğin giderilmesi, Sağlık ve teknik personele yurt içi ve dışında mesleki ve dil eğitim imkanlarının sağlanması.

46 İSG Hizmetlerinde Nihai Amaç:
İnsanın yaşam kalitesini yükseltmektir...

47 www.isggm.gov.tr http://tr.osha.eu.int www.insaat.isggm.gov.tr

48 ARZ EDERİM...


"Kasım ÖZER Genel Müdür Ağustos 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları