Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

13. TUEK TAHMİNİ BÜTÇESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "13. TUEK TAHMİNİ BÜTÇESİ."— Sunum transkripti:

1 13. TUEK TAHMİNİ BÜTÇESİ

2 13.TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULTAYINA KATKIDA BULUNAN DERNEKLER
DERNEK ADI MİKTAR TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ 500 TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 1.500 TÜRK İÇ HASTALIKLARI DERNEĞİ 1.000 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI DERNEĞİ TÜRKİYE ROMATİZMA ARAŞTIRMA VE SAVAŞ DERNEĞİ TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 400 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK TORAKS DERNEĞİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ 2.000 TÜRK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ 100 GENEL TOPLAM 12.000

3 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TAHMİNİ GİDERLERİ:
Yemek Giderleri : YTL Konuşmacıların yol ve konaklama gideri : YTL Yayın Basımı+Kırtasiye gideri : YTL Diğer giderler : YTL TOPLAM GİDER : YTL TOPLAM GELİR : YTL GELİR GİDER FARKI : YTL DİĞER KATKILAR Ankara Tabip Odası: : YTL İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Gala Yemeği

4

5 XIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 30 KASIM-2 ARALIK 2007, İSTANBUL

6 KATILIMCI KİŞİ SAYISI: 322 KATILIMCI DERNEK SAYISI: 40

7 Tam Süre Çalışma ve Sağlık Hizmetleri

8 1. Sağlık hizmeti sunumunda hekimlerin tam süre çalışmasının sağlanması, sağlık insan gücünün iyi yönetiminin en temel bileşenlerinden biridir ve tam süre çalışma biçimi ülkemizde geçerli olan sağlık sisteminin kuralları içinde değerlendirilmelidir. 2. Uluslararası uzmanlık eğitimi kriterlerinde, bir eğiticinin haftada en az 20 saatini tıpta uzmanlık eğitimi için ayırması gerekmektedir, mezuniyet öncesi eğitim de göz önüne alındığında eğitim programlarının başarısı ancak tam süre çalışma ilkesi ile gerçekleştirilebilir.

9 3. Gündemdeki tam süre; özlük ve ekonomik haklarda yeni bir iyileştirme ve güvence getirmeden hekimleri tercih yapmaya zorlamaktadır. 4. Tam süre çalışma; kar amacı ve piyasa koşullarından arındırılmış, finansmanı genel bütçeden sağlanan, performans türü belirsiz, güvencesiz ücretlendirme yerine maaş ve emekliliğe yansıyan, eğiticilerin emeğinin karşılığının verildiği sağlık sisteminde toplu sözleşmeli-grevli sendika hakkı ile olmalıdır.

10 5. Tam süre çalışma, kamu sağlık kuruluşlarında eşitliğin sağlanmasına odaklanmalı, genel/özel ayrımı ortadan kalkmalı ve sistemin sürekliliği güvenceye kavuşturulmalıdır. 6. Tam süre tartışmasının yalnızca hekimler arasında değil bu durumdan doğrudan etkilenen tüm taraflar; toplumun sağlıklı insanları, hastalar, öğrenciler, uzmanlık öğrencileri, sağlık çalışanları, akademinin diğer memurları… katıldıkları taktirde çıkan sonuç sağlıklı olabilir.

11 7. Her hekim sağlık politikalarından haberdar olmalı, tabip odası-birey-uzmanlık derneği işbirliği sağlanmalı, özlenen sağlık sistemi net verilerle ve taraflarla uzlaşı ile hazırlanmalı, basılmalı ve tanıtılmalıdır.

12 Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Çalışma Süreleri

13 8. Eğitim merkezleri yeterli alt yapı ve öğretim üyesi olmadan uzmanlık eğitimi yapmamalıdır.
9. Doktora ve yan dal uzmanlıkları kesinlikle YÖK, TÜBİTAK, TÜBA’nın uluslar arası değere sahip bilim adamlarından kurulu komisyonlarınca değerlendirilmeli, denetlenmelidir. 10. Kadro tespitleri mutlaka uzmanlık derneklerinin önerisi alınarak yapılmalıdır.

14 11. Asistanların yükleri azaltılmalı, asistanların rutin işleri yapmalarını engelleyici yöntemler geliştirilmelidir. 12. Asistanların araştırma-tez hazırlama için rutinden ayrılabildiği bir eğitim programı geliştirilmelidir. 13. Tıpta uzmanlık eğitimi yönetmelikle değil, tüzükle düzenlenmelidir. Tıpta Uzmanlık Kurulu uzmanlık eğitiminin tarafları olan Sağlık Bakanlığı, YÖK ve TTB’nin eşit temsil edildiği bir yapıda yeniden düzenlenmelidir. 14. Ayda en fazla 8 nöbet tutulması konusunda kararlılık içinde hareket edilmelidir.

15 15. Hekimlerin çalışma sürelerinin yalnızca hekimleri ilgilendirmediği, topluma verdikleri sağlık hizmetinin güvenliği ve niteliğini etkilediği gerçeğini kabul edip, uygulamayı ve düzenlemeyi bu yönde değiştirmek atılması gereken zorunlu bir adımdır. Ülkemizde hekimlerin çalışma süreleri uluslararası kabuller ve üst hukuk normlarında belirlenen sınırlar içerisinde değildir. Bu konuda düzenlemelere ihtiyaç vardır. Ayrıca çalışma saatlerinin uygun şekilde ücretlendirilmesi gerekmektedir.

16 16. TTB-UDEK ile ATUB yönetim kurulu arasında kurulan ve düzenli ilerleyen ilişkiye paralel, üye derneklerimiz ile ATUB altındaki bölümleri ve yeterlik kurulları arasındaki ilişkileri geliştirmek önem taşımaktadır. Bu doğrultuda; -Derneklerin ATUB temsilcilerini (tercihen 2 kişi) düzenli olarak belirlemeleri ve bu isimleri UDEK’e düzenli olarak bildirerek bu temsilcilerin UDEK ve ATUB tarafından tanınmalarını sağlamalıdırlar. - Dernekler bu temsilcilerin alanlarındaki ATUB bölüm ve çalışma grubu toplantılarına katılmalarını desteklemelidirler.

17 SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM(SMG), SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ(STE) VE YETERLİK KURULLARI

18 17. SMG etkinliklerini gerekli gören, daha çok ödüllendirme esaslı ve hekimlerce örgütlenen, karma finansmanla desteklenen, gönüllülüğün göz önünde bulundurulduğu ve kendini geliştirme, bilgiye ulaşma fırsatlarının geliştirildiği bir SMG sürecine ihtiyaç vardır.

19 18. SMG; mesleki uygulama içinde olan her hekim için etik bir görev ve kişisel bir sorumluluktur. Bu kapsamda sürekli öğrenme, uygulamayı geliştirme, yeterliliğin değerlendirmesi, bilginin sınanması, akran / hasta değerlendirmesi aşamalarını içermelidir.

20 19. SMG çalışmalarının en etkili şekilde yürütülebilmesi için; hekimlerin, gündelik uygulamalarında karşılaştığı sorunlar konusunda sorduğu sorular üzerine kurulmalı ve gereksinimlerin değerlendirilmesi ve gereksinimlere odaklanan çoklu öğrenme etkinliklerini kapsamalıdır. 20. SMG çalışmalarının en yararlı şekilde uygulanabilmesi için uygulamaya dönüştürülmeli ve bir dizi izleme dayalı öğrenme etkinlikleriyle pekiştirilmelidir.

21 21. SMG aktivitelerinin en üretken şekilde gerçekleşmesi için öğrenenler arasında etkileşimi cesaretlendirmeli ve akran tartışmaları için olanak sağlamalıdır. 22. STE etkinliklerinin konunun uzmanları tarafından farklı formatlarda sunulan özgül bilgi ve becerilerin öğrenilmesi ve kişinin kendi uygulamalarıyla bütünleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca STE aracılığı ile hekimin performansının ve son aşamada da klinik bakımın iyileştirilmesi gerekir.

22 23. STE-SMG çalışmalarında olumlu örneklerin artırılması, deneyimlerin paylaşılması çok önemlidir. Çalışmaları çeşitli aşamalarda olan uzmanlık derneklerinin bu deneyimlerini paylaşmaları için ortamların yaratılmasına devam edilmelidir. TTB-UDEK kurultaylarının bu noktada önemli bir yeri vardır. 24. SMG etkinlikleri nitelikli hizmet sunumunun bir girdisi olarak görülmelidir. SMG öğrenen kuruluşlarla ve organizasyonlarla da ilgilidir. Etkinlikler sağlık hizmeti veren kuruluşun hizmet çıktıları ile de ilişkilendirilebilmelidir

23 UZMANLIK DERNEKLERİNDE YAPILANMA, YÖNETİM VE İŞLEYİŞ SORUNLARI

24 25. Uzmanlık dernekleri, toplum yararını gözetmeli, üyelerin uzmanlık alanı ile ilgili haklarının korumalı ve geliştirmeli, uzmanlık alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları hedeflemelidir. 26. Ayrıca Eğitim (STE/SMG), sağlık hizmetlerinin standartlarının saptanması ve kalitesinin artırılması, toplum sağlığı ve toplum eğitimi, bilimsel araştırmaları desteklenmesi konularında etkin olmalıdır. 27. Uzmanlık derneklerinin bu amaçlar doğrultusunda yapılanmaları, bütün üyelerini temsil eder nitelikte çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir.

25 28. Uzmanlık alanının birden fazla dernekle temsiliyeti sorunun çözümü açısından birleşme (tek dernek, birlik, federasyon..) sağlanmalıdır. 29. TTB-UDEK yürütme kurulunun uzmanlık derneklerinin çalışmaları ile ilgili yaptığı dökumantasyon çabaları önemlidir. Bu süreçte derneklerden talep edilen çalışma raporlarının gönderilmesinin sürekliliğinin sağlanması gerekir.

26 TÜRKİYEDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE GÜNCEL SORUNLAR

27 30. Hekimlerin bilimsel duyarlılık kazanabilmesi için etik kavramların “doğru” bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Bu kapsamda sürecin tıp fakültelerinde başlaması gerekmektedir. 31. Türkiye’de bilimsel araştırmaların yürütülmesi ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Uzmanlık derneklerinin ve bağlantılı olarak da UDEK yapısının bu sorunların tespit ve çözümünde görevleri bulunmaktadır. 32. Yapılan çalışmaların araştırma etiğinin “özerklik, yararlılık ve adalet” ilkeleri doğrultusunda yürütülebilmesi için uzmanlık dernekleri gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

28 33. Yayın etiği ihlallerinin (disiplinsiz-dikkatsiz veya özensiz araştırma, yinelenen yayın, sahtecilik-saptırma-aldatmaca, aşırmacılık, uydurmacılık, dilimleme) önlenmesi konusu araştırma etiğinin dikkate alması gereken başlıklardır. 34. Akademik yükseltmeler konusunda ulusal yayın ve bildirilerin özendirilmesi, idari atamalarda asgari koşul aranması, uluslararası indekslere giren yayınların ödüllendirilmesi, Türkiye’de yayınlanan dergilerin uluslararası indekslere girmesinin özendirilmesi, kriterlerin kademeli olarak ağırlaştırılması ve bilimsel proje ve fonlar ödüllendirilmesi gibi yaklaşımların desteklenmesi gereklidir.

29 35. Uzmanlık tezleri de araştırma ve yayın etiği açısından önemli bir başlıktır. Tezlerin oluşturulma amacı genellikle doğru ve yararlı belirlenmiş olmakla birlikte, temelde bilimsel eğitim geleneğindeki eksiklikler nedeniyle uygulamada beklenen standartlara yaklaşılmış değildir. Bu eksikliklerin giderilmesi ile ilgili çalışmaların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 36. Akademik ünvanların çalışılan kurum dışında kullanılmamasına ilişkin düzenlemelerin Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne eklenmesi yönünde girişimlerde bulunulmalıdır

30 UZMANLIK DERNEKLERİ VE KONGRELER

31 36. Uzmanlık dernekleri kendi çalışma alanlarında kongreler düzenlemektedir. Kongrelerin planlama ve organizasyonu, bilimsel programın oluşturulması, ilaç endüstrisi ile ilişkilerin sınırlarının belirlenmesi gibi konularda düzenlemeler uzmanlık dernekleri çalışmalarının önceliğinde olmalıdır.

32 37. Kongreler düzenlenirken etik ilkelere tümüyle uyulmalıdır.
38. Uzmanlık dernekleri, asistanların kongrelere katılımları için ilaç endüstrisine endeksli olmayan politikalar geliştirilmelidir.

33 XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYINDA ANKARA’DA BULUŞMAK ÜZERE…..


"13. TUEK TAHMİNİ BÜTÇESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları