Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gelişme Ekonomisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gelişme Ekonomisi."— Sunum transkripti:

1 Gelişme Ekonomisi

2 20. Yüzyıldaki gelişmeler

3 Yirminci Yüzyılın yarısına yakın bir süre dünya iki kutuplu ve sürekli soğuk savaş rüzgârlarının estiği bir ortamdan, tek bir ülkenin egemen güç haline gelmeye başladığı bir dünyaya evrilirken ve dünya ülkeleri arasındaki gelir dağılımı giderek ciddi oranda daha da eşitsiz bir hal alırken, bu soruna ilk planda çözüm üretmesi gereken iktisat biliminin yetersiz kaldığını gözlemliyoruz. Ulusal ve uluslararası anlamda ortaya çıkan gelir/kaynak dağılımı eşitsizliklerinin piyasada ‘görünmez bir el’ tarafından düzeltilebileceği yaklaşımının iktisatta egemen anlayış olmasından bu yana, çözüm konusunda kayda değer bir adım atıldığını söylemek zor.

4 Ekonomik Kalkınma Nedir?
Sizce kalkındık mı? A B C Gıda Makine D

5 Üretimde etkinliğin sağlanabilmesi, eldeki mümkün tüm kaynakların tam ve maksimum kullanılmasını gerektirir; bu durumda üretim noktası eğri üzerindeki B noktasıdır. Dağılımda etkinliğin sağlanabilmesi, üretilmesi istenen mallar arasındaki seçim sonucunda üretim ile ilgili istenmeyen bir fazlalığın ya da eksikliğin olmaması anlamına gelir. Şekildeki C noktasında, üretim kapasitesi etkin olduğu halde, çok fazla miktarda makine üretilip, gıda üretimi yetersiz kaldığından, ülke zor durumdadır. Üretken kaynakların hem nicelik hem de nitelik olarak büyümesi/gelişmesi ise, üretim olanakları eğrisinin, şekilde olduğu gibi dışarıya doğru kayması demektir. Bu durumda gerçekleşen üretim miktarı, örneğin D noktası gibi bir noktada olacaktır. Üretim olanakları eğrisinin dışarıya kayması, ya teknik bir ilerleme ya da girdi olarak kullanılmaya uygun kaynaklardaki artış anlamına gelmektedir.

6 Kalkınma ekonomisi, ekonominin diğer alt disiplinlerinden ve diğer disiplinlerden en fazla yararlanan alandır istatistik tarih Kalkınma Ekonomisi hukuk sosyoloji siyaset ekonomi

7 Kalkınmanın Ölçülmesinde Karşılaşılan Başlıca Problemler
Toplam Üretim ve Gelirin Hesaplanmasındaki Problemler Refahın Ölçülmesindeki Problemler Ülkeler Arası Karşılaştırmalarda Toplam Üretim ve İstatistiklerle ilgili Problemler

8 Toplam Üretim ve Gelirle ilgili Problemler
AGÜ’lerin istatistik toplama mekanizmaları da az gelişmiştir Geçimlik sektörün varlığı Yer altı ekonomisi ya da kayıtdışı ekonominin varlığı Refahın Ölçülmesindeki Problemler İnsan ve çevre sağlığına yönelik zararların oluşturduğu maliyetler Ev İşleri Ülkeler Arası Karşılaştırmalardaki Problemler Kur hesaplamalarından kaynaklanan problemler Ticarete konu olan ve olmayan mal ve hizmetlerin varlığı

9 İstatistik toplamadaki zorluklar

10 İstatistik toplamadaki zorluklar

11 Örnek: Bahama Adaları, Irak, vs.
Dünya Bankası’nın 2004 World Development Report’da yayınlamadığı istatistikler Örnek: Bahama Adaları, Irak, vs.

12 Geçimlik ekonominin varlığı

13 Kayıtdışı ekonominin varlığı

14 Human Development Index Hesaplaması
SAĞLIK Ülkenin ortalama yaşam süresi: 78 En yüksek erişilebilecek hedef yaş: 85 En düşük katlanılabilecek hedef yaş: 25 (78 – 25)/(85-25) = 0.883 EĞİTİM Yetişkinlerdeki okur-yazarlık endeksi: (95.8-0)/(100-0)=0.958 Gayri safi kayıt oranı endeksi: (69-0)/(100-0)=0.69 Toplam eğitim endeksi: 2/3 (0.958) + 1/3 (0.69) = 0.869 GSYİH ENDEKSİ [log (8840) – log (100)]/[log (40.000) – log (100)] = 0.748 HDI = 1/3 (0.883) + 1/3 (0.869) + 1/3 (0.748) = 0.883

15 2006 yılında Human Development Index (HDI) sıralaması

16 Human Development Index

17 Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı
Ne kadar üretilecek? Ne üretilecek? Kimin için üretilecek? Nasıl üretilecek? Ne etkide bulunur?

18 Temel İhtiyaçlar Yaklaşımındaki Bazı Göstergeler
Gıda: kişi başına kalori ya da protein miktarı Eğitim: Okur-yazarlık, ilkokul kayıt oranı Sağlık: Yaşam süresi Temizlik/Hijyen: Toplumun ne kadarının temiz koşullarda yaşadığı ile ilgili oran Su arzı: Toplumun ne kadarının tremiz ya da kullanılabilir suya erişiminin olduğu Konut: oda başına insan sayısı (?)

19 Satınalma gücü yaklaşımına göre GSYİH ve eski yöntemlerle hesaplanan GSYİH, 2005
PPP Rank GDP Rank Ülke Milyon $ (PPP) Milyon $ 1 ABD 12,409,485 12,455,068 2 4 Çin 8,572,666 2,228,862 3 Japonya 3,943,754 4,505,912 12 Hindistan 3,815,553 785,468 5 Almanya 2,417,537 2,781,900 6 Birleşik Krallık 1,926,809 2,192,553 7 Fransa 1,829,559 2,110,185 8 İtalya 1,667,753 1,723,044 9 10 Brezilya 1,627,262 794,098 14 Rusya Federasyonu 1,559,934 763,720 11 İspanya 1,133,539 1,123,691 Kanada 1,061,236 1,115,192 13 Kore Cumhuriyeti 1,056,094 787,624 Meksika 1,052,443 768,438 15 24 Endonezya 847,415 287,217 16 Avustralya 643,066 700,672 17 19 Türkiye 612,312 363,300 18 32 Arjantin 558,755 183,309 27 Güney Afrika 557,971 240,152 20 34 Tayland 549,285 176,602 Kaynak: Dünya Bankası

20 Kişi Başına Düşen GSYİH
Ülke ABD $ PPP $ Lüksemburg 65,630 65,340 Hindistan 720 3,460 Norveç 59,590 40,420 Pakistan 690 2,350 İsviçre 54,930 37,080 Kenya 530 1,170 ABD 43,740 41,950 Bangladeş 470 2,090 Japonya 38,980 31,400 Mali 380 1,000 Türkiye 4,710 8,420 Madagaskar 290 880 Tayland 2,750 8,440 Sierra Leona 220 780 Çin 1,740 6,600 Etiopya 160 Filipinler 1,300 5,300 Malawi 650 Endonezya 1,280 3,720 Burundi 100 640 Kaynak:<

21 Ulusal Yoksulluk Sınırı Altında Yaşayanların Toplam Nüfustaki Oranı, %
Ülke Anket Tarihi Kırsal Kentsel Toplam Bangladeş 2000 53.0 36.6 49.8 Bolivya 1999 81.7 62.7 Kolombiya 7.0 55.0 64.0 Guatemala 74.5 27.1 56.2 Madagaskar 76.7 52.1 71.3 Malawi 66.5 54.9 65.3 Filipinler 1997 56.7 21.5 36.8 Sierra Leona 1989 76.0 68.9 Etiyopya 45.0 37.0 44.2 Ürdün 11.7 Tunus 1995 13.9 3.6 7.6 Mısır 23.3 22.5 16.7 Kaynak: Dünya Bankası, World Development Report 2005 A Beter Investment Climate for Everyone, World Bank-Oxford University Press, 2004

22 Günlük 1 $’ın Altındaki Yoksulların Toplam Nüfustaki Oranı, % Ülke
Anket tarihi Bolivya 1999 14 Etiyopya 26.3 Hindistan 34.7 Malawi 41.7 Mali 1994 72.8 Kaynak: Dünya Bankası, World Development Report 2005 A Beter Investment Climate for Everyone, World Bank-Oxford University Pres, 2004 Türkiye’de Mutlak Yoksulluk Oranı, % 2002 2003 2004 Kentsel 21.95 22.30 16.57 Kırsal 34.48 37.13 39.97 Toplam 26.96 28.12 25.60 Kaynak:

23 Günde 1$’dan daha az gelirle yaşayan nüfus (%)

24 En Üst Düzey Yüzde 10’un Ücretinin En Alt Düzeydeki
Ücret Farklılıkları En Üst Düzey Yüzde 10’un Ücretinin En Alt Düzeydeki Yüzde 10’un Ücretine Oranı 1970 1980 1990 Almanya - 2.5 ABD 3.2 3.8 4.5 Fransa 3.7 İtalya 2.3 Japonya 2.8 İngiltere 2.6 3.3 İsveç 2.1 2.0

25 Küresel Gelir Eşitsizliği
Nüfus (milyar) NüfusYüzdesi GSMH (milyar $) GSMH Yüzdesi Kişi Başına Gelir, $ 2003 2004 I 11 1.0 15.6 15.7 25,450 32,245 80.7 80.0 26,510 32,112 II 2.7 3.1 43.8 47.4 5,022 6,863 15.9 17.1 1,860 2,274 III 2.5 2.3 40.6 36.9 1,075 1,187 3.4 2.9 430 507 Toplam 6.16 6.4 100 31,647 40,295 5,120 6,329 I: Yüksek Gelir Grubu Ülkeleri II: Orta Gelir Grubu Ülkeleri III: Düşük Gelir Grubu Ülkeleri Kaynak:

26 Gelir dağılımındaki eşitsizlik
Sao Paolo, Brezilya

27 Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Eşitsizliğin Ölçülmesi
1. Yoksulluk Oranı veya Kafa Sayım Oranı 2. Yoksulluk Açığı ve Foster-Greer-Thorbecke Endeksi yi bireyin ortalama reel harcaması, z yoksulluk sınırı, N nüfus (ya da ele alınan örnek kitle), M yoksul insanların sayısı ve a eşitsizlikten hoşlanılmamasının bir ölçümü olarak yorumlanabilen bir ağırlıklandırmadır.

28 Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Eşitsizliğin Ölçülmesi
3. Sen Endeksi 4. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı Bu formülde; n örnekteki birey sayısı, yi , i bireyinin gelirini göstermektedir. 0.4’ün üzeri hesaplamalar için, o ülkede gelir eşitsizliğinin olduğu değerlendirmesi yapılır.

29 Yoksulluk ve Gelir Dağılımındaki Eşitsizliğin Ölçülmesi
4. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı

30 Gini katsayısına göre ülkeler

31 Gelirin Nüfusun Yüzdelik Dilimlerine Göre Dağılımı
Anket yılı En Düşük % 10 En Düşük % 20 İkinci % 20 Üçüncü % 20 Dördüncü % 20 En Yüksek % 20 En Yüksek % 10 Bolivya 2002 0.3 1.5 5.9 10.9 18.7 63.0 47.2 Brezilya 2003 0.8 2.6 6.2 10.7 18.4 62.1 45.8 Kolombiya 0.7 2.5 10.6 18.0 62.7 46.9 Endonezya 3.6 8.4 11.9 15.4 21.0 43.3 28.5 Japonya 1993 4.8 14.2 17.6 22.0 35.7 21.7 Meksika 1.6 4.3 8.3 12.6 19.7 55.1 39.4 Finlandiya 2000 4.0 9.6 14.1 17.5 22.1 36.7 22.6 Hollanda 1999 7.6 13.2 17.2 23.3 38.7 22.9 Panama 6.4 11.2 19.6 60.3 43.6 Paraguay 0.6 2.2 6.3 11.3 18.8 61.3 45.4 Filipinler 5.4 8.8 13.1 20.5 52.3 36.3 GüneyAfrika 1.4 3.5 10.0 62.2 44.7 Türkiye 2.0 5.3 9.7 49.7 34.1 Britanya 2.1 6.1 11.4 16.0 22.5 44.0 ABD 1.9 15.7 22.4 29.9 Kaynak:

32 Kuznets Eğrisi – Ters-U Kuramı

33 Ters-U Kuramı ile ilgili Türkçe literatür azlığı

34 Gelir eşitsizliği ve ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiden çıkarılan sonuçlar Kalkınma sürecinin ilk aşamalarında görece eşitsizliğin önemli ölçüde arttığı ancak daha sonraki aşamalarda bunun tersine döndüğü önermesini destekleyen güçlü bulgular vardır. Söz konusu önerme, ülke sayısını gelişmiş ülkelerle sınırlı tutsak da, gelişmekte olan ülkeleri de analizin içine katsak da aynı sonucu vermektedir. Kalkınma süreci içinde pek çok alt süreç gelir eşitsizliği ile ilgilidir ve aralarında nedensellik ilişkisi bulunabilir. Bu süreçler, üretim yapısındaki sektörel kaymalar, eğitime daha fazla katılımın sağlanması veya işgücünün niteliğindeki artış şeklinde olabilmekte ve özellikle kalkınma sürecinin daha sonraki aşamalarında görülen görece gelir eşitliğinin sağlanmasında açıklayıcı rol üstlenmektedir. Yatay kesit verileriyle yapılan analizlerde, kalkınma süreci içinde gelir dağılımındaki bozulmanın nüfusun büyük bir kısmını mutlak yoksulluğa iteceği şeklindeki önermeyi destekleyici sonuçlara ulaşılamamıştır. Gelinen kalkınma düzeyinde, hızlı büyümenin beklenenden daha büyük bir gelir eşitsizliğine yol açacağı yolundaki önermeyi destekleyen sonuçlara ulaşılamamaktadır.


"Gelişme Ekonomisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları