Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Peşinde Olduğumuz Macera, Toplumsal Olarak Adil Ve Çevresel Olarak Sağlıklı Kentlerdir. Eğer Geçtiğimiz Yüzyıl Kentleşmenin Yüzyılıysa, 21.Yy Kentlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Peşinde Olduğumuz Macera, Toplumsal Olarak Adil Ve Çevresel Olarak Sağlıklı Kentlerdir. Eğer Geçtiğimiz Yüzyıl Kentleşmenin Yüzyılıysa, 21.Yy Kentlerin."— Sunum transkripti:

1

2 Peşinde Olduğumuz Macera, Toplumsal Olarak Adil Ve Çevresel Olarak Sağlıklı Kentlerdir. Eğer Geçtiğimiz Yüzyıl Kentleşmenin Yüzyılıysa, 21.Yy Kentlerin Yüzyılı Olacak. İyi Bir Kentin Diğerlerinden Farklı Olmasını Sağlayan, İçinde Yaşayanları Doğa İle Uzlaştırma Kapasitesi Olacak. Kaynakların Yokluğu, Eyleme Geçmemek İçin Bahane Olamaz, Kent Planlaması Daima Düzeltmelere İzin Veren Süreçtir. Planlamanın Tüm Olası Değişkenler Hesaplandıktan Sonra Yapılabileceğine İnanmak, Kendini Beğenmişliktir.

3 Büyük Bir Dönüşümün Köklerinde Küçük Bir Dönüşüm Vardır. Yaratmaya Kolay Uygulanabilen Küçük Unsurlardan Başlayın Dünya Gittikçe Daha Hızlı Çözümlere Gereksinim Duymakta Ve Hızlı Cevaplar Yerel Düzeyde Verilebilir. Ancak Bunu Yapmak İçin Plan Yapmak Şarttır. Merkezi Ve Merkezileşmekte Olan Bürokratik Yapılar Yerine İnsanlar İçin Plan Yapın. Kentleri Yönetmeye Talipli Olanların Gözleri "Gelecekte" Olmalıdır, Ama Ayakları "Şimdide" Sıkıca Yere Basmalıdır.

4 Yalnızca İnsanların Günlük Gereksinimlerine Odaklanan Yöneticiler, Kentlerinin Geleceğini Tehlikeye Atmaktadır. Öte Yandan Yalnızca Geleceği Düşünenler, Gündelik İstekleri Göz Ardı Edenler Seçmenlerinin Desteğini Kaybedecekler Ve Hiç Birşey Başaramıyacaklardır. Yani İşlerin Özünü Kaybetmememiz, Günümüzde Varolan İnanılmaz Çeşitlilikteki Bilgilerin Hangisinin Temel, Hangisinin Staratejik Ve Hangisinin Günlük Talep Olduğunu Ayırt Etmemiz Gerekir. En İyirehber Düşünce, Günümüzü Gelecek Fikriyle Bağlamaktır

5 ELE ALINMASI GEREKEN ÜÇ TEMEL KONU : 1- Hareketliliğin Geleceği Yüzeydedir. İki Seneden Kısa Bir Süre İçinde Eksiksiz Yüzey Ulaşımı Ağları Kurabilecekken Koca Nesiller Metro Kuyruklarında Bekletilerek Kurban Edilemez.Hareketliliğin Temeli Temel Sistemlerin Birleşmesi Ve Bütünleşmesidir. Metro,otobüs,taksi Ve Bisikletler.Her Ulaşım Türünün İşletmecileri Sisteme Ortak Olmalıdır.

6 2- Sürdürülebilirlik Söz Konusu Olduğunda, Ana Fikir Bilmediklerimiz Yerine Bildiklerimize Odaklanmaktır. Sürdürülebilirlik; Tasarruf Edilenle Kaybedilen Arasındaki Denklemdir. Yani Sürdürülebilirlik = Tasarruf/Kayıp İse, Kayıp “Sıfır" Olduğu Zaman Sürdürülebilirlik Sonsuza Gider.

7 3- Kimlik. Kimlik Yaşam Kalitesini Belirleyen Temel Etkenlerden Biridir. Kişi İle Kenti Arasındaki İlişkinin Sentezini Temsil Eder. Kimlik, Kendine Güven Ve Aidiyet Duygusu Bunların Hepsikişilerin Kentlerine Dair Sahip Olduğu Referans Noktalarıyla Yakından İlgilidir. Örneğin Kentin İçindeki Eski Bir Ev, Bir Depo Gibi Modası Geçmiş Kullanımlar Geri Dönüştürülerek Birden Fazla İşlev Sunar Halde Canlı Tutmak.

8

9

10 Kent ortak bir rüyadır. Bu rüyayı inşa etmek için kentte yaşayanların rüyalarına, katılımlarına ihtiyaç vardır. Kentler dayanışma sığınağıdır.Kendimizi şimdiki ve gelecekti nesillerin yerine koyamadığımız için, en ağır çevresel yükler burada da üretilmektedir.

11 Kentte yaşayanların sağlığı yalnızca ulaşımın iyileştirilmesi ya da daha yeşil bir çevre ile sağlanmaz. Toplumun kentteki karar alma sürecine katılımı, insanların görüşlerini kentsel planlama gündemine koyarak kentlerin önemli derecede iyileşmesine katkıda bulunabilir ama sadece bu da yeterli değildir. Kentsel mekanla ilgili bütünsel bir vizyona da gereksinimimiz vardır; sektörler arasında işbirliğini ve sürdürülebilirliği gündemimize getirmemiz gerekmektedir. Dünyanın dört bir yanında kentler şuan aşırı tüketimin kalesi olmanın yanı sıra kentsel yoksulluktan kurtulma fırsatı yok denecek kadar az olan milyonlarca insan için karanlığın merkezidir.

12

13 Yerel ekonomileri güçlendirmek.Bir ulusun zenginliği büyük oranda kentlerinin ekonomik sağlığına bağlıdır. Kentler ülkeyi zengin eder. Yüksek derecede kentleşmiş ülkeler diğer uluslardan daha yüksek gelirlere, daha istikrarlı ekonomilere, daha güçlü kuruluşlara ve küresel ekonominin değişkenliği ile daha fazla başa çıkabilme yetisine sahiptirler.

14 Kentler kırsal kalkınmanın da motorudur.Örneğin, kırsal alanlar ve onlara bağımlı kentler arasındaki alt yapının iyileştirilmesi, hem kırsal verimliliği arttırmakta, hem de kırsal bölgede yaşayanların eğitime, sağlık bakımına, pazarlara, krediye, bilgiye ve diğer hizmetlere erişimini kolaylaştırmaktadır.

15 Güçlü yerel ekonomiler, büyüyebilen ve gittikçe kentleşen bir dünyanın yarattığı baskılara dayanabilecek güçlü toplulukların temelidir. Güçlü topluluklarsa, yalnızca ekonomik kalkınmanın iş, gelir, zenginlik ve güvenlik gibi geleneksel getirleri sağlamakla kalmayan, çevreyi koruyan, toplumun alt yapısını geliştiren, yerel becerileri ve kapasiteyi arttıran ve geliştiren, toplumsal yapıyı güçlendiren, mirasa ve kültürel yapıya saygılı bir bütünsel bir yaklaşıma gereksinim duyar. Bu yolla güçlü yerel ekonomiler, güçlü ulusal ekonomilerin de temelini atar.

16 Colombiya üniversitesi (n.Y.) Dünya enstitüsü milenyum köyleri projesi başlatmıştır.Bu projeye göre “ gelişmekte olan ülkelerdeki köylülerin kendilerini yoksulluk batağından kurtarabilmeleri için aşağıdan yukarıya işleyen bir yaklaşımdır” bu projenin altında yatan 12 ilke, “katılım” ve “ liderlik” yoluyla toplulukların güç kazanmasını, yerel seviyede kapasite inşasını ve yerel kuruluşların güçlendirilmesini kapsamaktadır.

17 YEREL EKONOMİLERİ GÜÇLENDİRMENİN NEDEN ÖNEMİ VAR? İlk olarak, yerel mülkiyete ve ithalat ikamesine dayalı ekonomik kalkınmanın, yerel ekonominin dışında harcanan topluluk geliri anlamına geldiğini anlamak gerekmektedir.

18 2004 yılında yapılan bir araştırmada yerel bir lokantada haracanan 1 dolar, market zincirinde harcanan 1 dolardan %25 daha fazla etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

19 Son olarak, güçlü yerel ekonomiler küresel ticaretin olumsuz ekolojik etkilerini, özellikle de uzun yol taşımacılığının neden olduğu fosil yakıt emisyonunu azaltmaktadır.

20 Yerel ekonomik kontrolü ele geçirmek.Karşılıklı çıkarları için çalışan insanların başarabilecekleri şeylerin bazı sınırları vardır.1880 lerden beri insanlar birbirlerinden farklı gereksinimleri karşılamak için kooperatifler kurmaktadır.

21 Kooperatifler, bölgenin ekonomik donanımının temelidir. En büyük sektörler arasında perakendecilik, inşaat, zirai üretim, konut yapımı ve sosyal hizmetler bulunmaktadır. Büyük ölçekli mühendislik, inşaat ve kültür miraslarının restorasyonu gibi bayındırlık hizmetlerinin çoğu inşaat kooperatiflerince yapılmaktadır

22 Tarihsel olarak bakıldığında kooperatifler yalnızca insanların kendilerini yoksulluktan kurtarmalarını sağlamamış, düşük ve orta gelirli insanlar için de tek başlarına bir araya getiremeyecekleri ekonomik avantajları biriktirme yolu olmuştur. Bunun da ötesinde kooperatifler, toplulukların toplumsal dokuyu güçlendirmesine katkıda bulunabilir, topluluk üyeleri arasında toplumsal uyum yaratabilir ve dahası kaynakların adil dağıtımını kolaylaştırabilir.

23 Kentler, topluluklar ve yerel ekonomiler çok boyutlu; ekolojik, ve kültürel etkenlerin karmaşık bir etkileşimidir. Bazı analistler, yerel ekonominin mal ve sermaye ile ilgili olduğunu düşünürler. Geleneksel olarak ekonomik ya da finansal sermayeye at f en kullanılan “ topluluk sermayesi “ terimi son zamanlarda sıklıkla doğal, fiziksel, ekonomik ve kültürel sermaye tiplerini de içine alacak şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

24 1- Temel doğal sermayenin tüketimini en aza indirmek; ekolojik sınırlar içinde, doğal kaynakları koruyarak ve zenginleştirerek, toprak, su, hava, enerji ve benzeri kaynakları sürdürülebilir şekil d e kullanarak, daha temiz üretim yöntemleri kullanarak ve katı, sıvı, hava kirliliği ve benzeri atıkları azaltarak yaşamak anlamına gelmektedir.

25 2- Fiziksel sermayeyi geliştirmek; hastaneler ve okullar gibi kamu hizmetleri, su ve sanitasyon sağlama, yeterli ulaşım, güvenli ve yüksek kaliteli barınma, uygun alt yapı ve telekominakasyon gibi topluluk değerlerine odaklanmayı içermektedir.

26 3- Ekonomik sermayeyi güçlendirmek; var olan kaynaklardan daha fazla yararlanılmasına( atıkları kaynak olarak kullanma gbi) paranın bir topluluk içinde dolaşımına, ithalat yerine malların yerel ol a rak yapılmasına, yeni bir ürün yaratmaya, diğerleriyle adil ticaret yapmaya ve topluluğun finansal durumunu geliştirmeye odaklanmak demektir.

27 4- İnsan sermayesini arttırmak; sağlık, eğitim, beslenme, aile ve topluluk uyumu g i bi konuların yanı sıra işçilerin daha üretken olmaları için daha fazla eğitime ve daha iyi iş yeri dinamiklerine odaklanmayı gerektirmektedir ve huzur, güvenlik, gıda, barınak, eğitim, gelir ve iş gibi sağlığın temel belirleyicileri gerekli ön koşullardır.

28 5- Toplumsal sermayeyi arttırmak; etkili ve temsilci yerel yönetişime, güçlü kuruluşlara, kapasite geliştirmeye, katılımcı planlamaya, bilgiye erişime ve işbirliği ile ortaklığa özen gösterilmesi gerektirmektedir.

29 6- Kültürel sermayeyi geliştirmek; geleneklere ve değerlere, mirasa ve yöreye, sanata, farlılığa ve toplumsal tarihe dikkat etmeyi vurgulamaktadır.

30 YEREL EKONOMİLERİ GÜÇLENDİRMEK TOPLULUKLARIN YAPACAKLARI; YEREL EKONOMİLERİ GÜÇLENDİRMEK TOPLULUKLARIN YAPACAKLARI; 1- Hükümetlerini, topluluk sermayelerini destekleyecek şekilde harekete geçirmelerini gerektirir. Topluluk seferberliği, topluluk sermayesinin eşgüdümünü, dengesini ve kolaylaştırılmasını sağlamak gereklidir.

31 2- Güçlü yerel ekonomilere böyle bir yaklaşım, topluluk sürdürülebilirliği ve kendi kendine yetebilme ile ilgili geniş soruların yanısıra toplu mülkiyet, yönetim, finans, organizasyon, kapasite ve öğrenme konuları hakkında göreceli olarak yeni bir görüşü zorunlu kılmaktadır. Böyle bir yakalaşım, gittikçe daha fazla sürdürülebilir topluluk kalkınması olarak adlandırılmakta ve hem topluluğun ekonomik kalkınması hem de sürdürülebilir geçim kaynağı stratejilerini içermektedir.

32 3- 0rganik ürünler almak gibi bireysel eylemler ve yaşam tarzı seçimleri önemli katkılar olsa da, yerel ekonomileri güçlendirmek, bireysel eylemlerde ve politik seçimlerde toplu bir değişime gidilmesini gerektirmektedir.

33 Güçlü yerel ekonomiler, sürdürülebilir toplulukların temel parçalarındandır. Büyük ya da küçük, insan yerleşimleri gittikçe küreselleşen dünyanın yarattığı baskılara dayanmak için güçlü yerel ekonomiklere ihtiyaç duyulmaktadır.

34 Yerel öneriler: Yerel yönetimin kurumsal sürdürülebilirlik politikası olmalıdır. Geri dönüşüm, kaynağında ayrıştırma aşamasına geçmelidir. Enerji ve su tasarrufu uygulamaları yaygınlaştırılmalııdr. Yerel modayı, yemeği, sanatı vs destekleyici programlar özendirilmelidir. Şehir planlanmalı: sokak, mahalle bazında nekadar, kaç çeşit vb. İşyerine ihtiyaç vardır tespit edilmelidir. Kültürel dokuda yer alan mahalle, sokak çeşmeleri yaşama kazandır ı lmalıdır. Turizm uygulamalarında “misafirperverlik ” kavramı kesin canlandırılarak, hayata geçirilmelidir.

35 Doğal kaynaklar havza bazında diğer belediyelerle planlanmalıdır. Bütüncül bir yaklaşım sergilenmelidir. Turizm birliği vasıtasıyla, kırsal kalkınma projeleri hayata geçirilmeli ekonomik döngü çizgi değil, döngü olmalıdır. Tarımsal üretim, ekolojik ilkelere uygun hale getirilmeli, üretici teşvik edilmeli, satış ve pazarlaması için kooperatif modeli uygulanmalıdır.

36 Pazaryeri yeniden düzenlenmelidir. Yer altı sularının tüketimi sınırlandırılmalıdır. Gençlere yönelik katılım programları düzenlenmelidir. Okullardaki çevre kulüpleri, ortak çalışma platformuna sokulmalıdır. Park ve bahçelerin, korunması ve geliştirilmesi yakın okulların idaresine bırakılmalıdır. Katılımcılığı arttırmak için, mahalle sakinleri, muhtarlarıyla devreye sokulmalıdır.


"Peşinde Olduğumuz Macera, Toplumsal Olarak Adil Ve Çevresel Olarak Sağlıklı Kentlerdir. Eğer Geçtiğimiz Yüzyıl Kentleşmenin Yüzyılıysa, 21.Yy Kentlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları