Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLAN ( ) (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLAN ( ) (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI)"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLAN (2013-2017) (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI)
Prof. Dr. Güven MURAT İİBF Öğretim Üyesi

2 Gündem Stratejik Planlamanın Tanımı, Özellikleri ve Önemi
Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Bulunması Gereken Unsurlar Stratejik Plan ve Bütçe: Maliyetlendirme

3 Stratejik Planlama Stratejik planlama bir kurumun uzun dönemli performansını belirleyen yönetsel kararlar ve aksiyonlar setidir.

4 Stratejik Planlamanın Özellikleri
Sonuçların planlamasıdır. Değişimin planlanmasıdır. Gerçekçidir. Kaliteli yönetimin aracıdır. Hesap verme sorumluluğuna kaynak teşkil etmektedir. Katılımcı bir anlayışa dayanmaktadır.

5 5018 Sayılı KMYKK’na Göre Stratejik Planlama
Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

6 Üniversiteler Açısından Stratejik Planlamanın Önemi
Stratejik planlama üniversiteler için temel yönelimleri belirlemede bir araçtır. Stratejik planlama yoluyla sınırlı kaynaklar hizmet etmek için var olduğumuz ve yaptığımız tercihlerden etkilenen paydaşlarımızın faydalarını maksimize etmek amacıyla öncelik sırasına göre temel yönelimler üzerinde yoğunlaştırılmaktadır. Stratejik planlama üniversiteye kendi faaliyet akışını şekillendirme ve kendi geleceğine odaklanma fırsatı vermektedir.

7 Stratejik Plan Süreci Cevaplandırılması Gereken Sorular
Yapılması Gerekenler Ana Başlıklarla Alt Başlıklarla NEREDEYİZ? DURUM ANALİZİ Plan ve Programlar GZFT Analizi Piyasa Analizi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? MİSYON VE İLKELER Kuruluşun var oluş gerekçesi Temel İlkeler VİZYON Arzu edilen gelecek STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? FAALİYETLER VE PROJELER Detaylı iş planları Maliyetlendirme Performans Programı Bütçeleme BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? İZLEME Raporlama Karşılaştırma PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Uygulamaya Yönelik İlerleme ve Sonuçların Değerlendirilmesi DPT (2006) Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, Haziran, s.5.

8 Stratejik Planda Bulunması Gereken Temel Unsurlar
Genel Bilgiler Tarihi Gelişim Organizasyon Yapısı Ürün ve Faaliyetler Personel Yapısı Akademik Personel İdari Personel Öğrencilere İlişkin Sayısal Veriler Öğrenci Sayısındaki Gelişmeler Öğrenci/Öğretim Elemanı Oranı Mezun Sayısında Gelişmeler Paydaş Analizi

9 Stratejik Planda Bulunması Gereken Temel Unsurlar (Devam)
Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planlama Organizasyonu Stratejik Planlama Zaman Çizelgesi Misyon, Vizyon Temel Değerler SWOT Analizi İç Çevre Analizi Dış Çevre Analizi Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler STRATEJİK PLANLAMA VE BÜTÇE (MALİYETLENDİRME VE KAYNAKLANDIRMA) İZLEME VE DEĞERLENDİRME

10 Ürün ve Faaliyetler Eğitim-öğretim Faaliyetleri Araştırma Faaliyetleri
Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlar Farabi ve Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Araştırma Faaliyetleri Ulusal ve Uluslararası Projeler Bilimsel Yayınlar Lisansüstü Tezler Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinlikler Topluma Hizmet Faaliyetleri Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetleri Danışmanlık Hizmetleri Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Sağlık, Spor ve Kültür Faaliyetleri Destek Faaliyetleri Öğrenci Hizmetleri İdari ve Mali Hizmetler Bilgi İşlem Hizmetleri Personel Hizmetleri Kütüphane Hizmetleri Sağlık, Kültür Spor Hizmetleri Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler

11 Paydaş ve Paydaş Türleri
Paydaş: Biriminizin faaliyetleriyle ilgisi olan biriminizden doğrudan ya da dolaylı bir şekilde olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenen veya biriminizi etkileyen kişi veya kurumlardır. Paydaşlar iç paydaşlar ve dış paydaşlar olarak ikiye ayrılmaktadır.

12 Paydaş Analizinin Aşamaları
Paydaşların tespit edilmesi Paydaşların önceliklendirilmesi Paydaşların değerlendirilmesi Paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi

13 Paydaşların Tespiti Faaliyetleriniz/hizmetleriniz ile ilgilenen kimlerdir? Faaliyetlerinizi/hizmetlerinizi yönlendirenler kimlerdir? Faaliyetlerinizi/hizmetlerinizi kullananlar kimlerdir? Faaliyetlerinizden/hizmetlerinizden etkilenen kimlerdir? Faaliyetlerinizi/hizmetlerinizi etkileyen kimlerdir?

14 Paydaşların Önceliklendirilmesi
Paydaş Adı İç Paydaş / Dış Paydaş Neden Paydaş Önceliği Akademik Personel İç Paydaş Hizmet üretim sürecinin temel girdisi olması 1 Öğrenciler Eğitim-öğretim hizmetinin temel faydalanıcıları Destek Birimleri (Öğrenci, İşleri , Bilgi-İşlem, Strateji Geliştirme , İdari ve Mali, İşler, Sağlık Kültür Spor) Eğitim –öğretim , araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde gerekli olan idari, mali ve teknik desteği sağlamaları Üniversiteler Dış Paydaş Ulusal ve uluslararası ölçekte öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği sağlama ve eğitim-öğretim ile araştırma konularında işbirliği yapma 2 Paydaşların önceliklendirilmesi yapılırken paydaşın biriminizin faaliyetlerini etkileme gücü ile biriminizin faaliyetlerinden etkilenme derecesi dikkate alınmaktadır.

15 Paydaşlar Akademik Birimler İdari Birimler Öğrenciler
Akademik Personel İdari Personel Mezunlar Öğrenci aileleri Üniversitelerarası Kurul Yüksek Öğretim Kurulu Bakanlıklar Valilik DPT Üniversiteler Özel Sektör Kuruluşları Kamu Kurum ve Kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri Medya

16 Paydaşların Değerlendirilmesi
Biriminizin hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilenmektedir? Biriminizden ne beklemektedir? Biriminizin faaliyetlerini/hizmetlerini nasıl etkilemektedir? (Olumlu mu yoksa olumsuz mu) Biriminizi etkileyecek güce sahip midir? Birimin faaliyetlerinden/hizmetlerinden nasıl etkilenmektedir?

17 Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi
Paydaş / Ürün ve Faaliyetler Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Araştırma Faaliyetleri Toplum Hizmet faaliyetleri Destek Faaliyetleri Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlar Farabi ve Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Ulusal ve Uluslararası Projeler Bilimsel Yayınlar Lisansüstü Tezler Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinlikler Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetleri Danışmanlık Hizmetleri Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Sağlık, Spor ve Kültür Faaliyetleri Öğrenci Hizmetleri İdari ve Mali Hizmetler Bilgi İşlem Hizmetleri Personel Hizmetleri Kütüphane Hizmetleri Sağlık, Kültür Spor Hizmetleri Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler Öğrenciler x Akademik Birimler X Akademik Personel

18 Paydaş Etki/Önem Matrisi
ZAYIF GÜÇLÜ ÖNEMSİZ İZLE Paydaş BİLGİLENDİR ÖNEMLİ ÇIKARLARLARINI GÖZET, ÇALIŞMALARINA DAHİL ET BİRLİKTE ÇALIŞ Etki: Paydaşın kuruluşun faaliyet ve hizmetlerini destekleme, yönlendirme veya olumsuz etkileme gücüdür. Önem: Kuruluşun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliktir.

19 Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi
Yüz yüze görüşme (Biriminiz üzerinde etkisi güçlü paydaşların görüşleri alınması durumunda) Anket: (Görüşülecek paydaş sayısının fazla olması durumunda)

20 Paydaşlara Sorulacak Sorular
Birimimizin hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Birimimizin olumlu karşıladığınız yönleri nelerdir? Birimimizin geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? Birimimizden beklentileriniz nelerdir?

21 ZKÜ Stratejik Planlama Sürecinin Organizasyon Yapısı
ZKÜ Stratejik Planlama Sürecinin Organizasyon Yapısı Stratejik Planlama Kurulu Stratejik Planlama Yürütme Sekretaryası Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / MYO Stratejik Planlama Komisyonu Bölüm / Anabilim Dalı/ Program Rektörlük Akademik Birimler İdari Birimler Stratejik Planlama Komisyonu

22 ZKÜ Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi
Stratejik planlama kurulunun oluşturulması Stratejik planlama yürütme sekretaryasının oluşturulması Akademik ve idari birimlerde stratejik planlama komisyonlarının oluşturulması Üniversite ve birimlerinin misyon vizyon ve ilke ve değerlerinin belirlenmesi Üniversite genelinde ve birimler bazında SWOT analizinin yapılması SWOT analizinde kullanılmak amacıyla anket hazırlanması

23 ZKÜ Stratejik Planlama Sürecinin İşleyişi (Devam)
SWOT analizinden elde edilen bilgiler ışığında üniversite genelinde ve birimler bazında stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve bunlara ulaşmada gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin tespit edilmesi Üniversite genelinde ve birimler bazında performans göstergelerinin tespit edilmesi Stratejik planların hazırlanması ve yazılı hale getirilmesi, Hazırlanan stratejik planların Stratejik Planlama Kuruluna sunumunun yapılması Birimlerden gelen stratejik planlardan hareketle üniversite stratejik planının hazırlanması, Üniversite stratejik planının Stratejik Planlama Kurulu tarafından onaylanması, Nihai stratejik planın doküman haline getirilmesi

24 ZKÜ Stratejik Planlama Zaman Çizelgesi
Faaliyet 2011 YILI 2012 YILI Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak- Aralık Üst Yönetici Tarafından Stratejik Planlama Çalışmalarının Başlatılması Stratejik Planlama Kurullarının Oluşturulması Eğitim Programları Düzenlenemsi Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi (SWOT Analizi) Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Uygulama Stratejisi ve Faaliyetlerin Belirlenmesi Stratejik Planın Tasarım Çalışmaları Birim Stratejik Planlarının Rektörlüğe Gönderilmesi Birim Stratejik Planlarından Hareketle Üniversite Stratejik Planlarının Hazırlanması Stratejik Planının DPT'ye Gönderilmesi ve DPT Tarafından Değerlendirilmesi Stratejik Planının Uygulanması

25 SWOT Analizinin Aşamaları
İç Çevre Analizi Dış Çevre Analizi

26 İç Çevre Analizi İç çevre analizi olarak da adlandırılabilen kuruluş içi analiz, kuruluşun şu andaki durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

27 İç Çevre Analizinin Amacı
Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan temel kaynakları tespit etmektir.

28 Üniversitelerin Temel Kaynakları
İnsan Öğretim elemanları Yöneticiler İdari personel Para Finansal güç Finansal kaynak elde etme Günlük faaliyetlerini finanse etme yeteneği Fiziki olanaklar Sosyal çevre Fiziki yerleşim alanları Coğrafik konumu

29 Dış Çevre Analizinin Amacı
Kurumun çevresinde yer alan yüksek performans yaratabilen alanları (fırsatları) ortaya koymak, Kurumun çevresinde yer alan yüksek performansa ulaşmayı zorlaştıran alanları (tehditleri) ortaya koymak.

30 Üniversitelere Dönük Bazı Fırsatlar
Lisans ve lisansüstü programlarına talebin artması, Toplumda üniversite diplomasının prestijinin yükselmesi, Kamu ve özel sektörle ilişki kurabilme potansiyeline sahip olması.

31 Üniversitelere Dönük Bazı Tehditler
Akademik personelin maaşlarının ve çalışma koşullarının yetersiz olması, Vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerinden yetişmiş ve deneyimli akademik personeli transfer etmesi, Akademik kadro ve finansman kaynaklarının yeterli olmaması.

32 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi GZTF Matrisi
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Akademik çalışmayı teşvik edici, sorunlara çözüm bulma noktasında yapıcı ve demokratik bir yönetim yaklaşımın benimsenmesi, Batı Karadeniz bölgesinde tıp, fen ve sosyal bilimler alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, Doktora programı aracılığıyla kendi ihtiyacı olan akademik personelini yetiştiren bir Üniversite olma özelliğine kavuşması, Genç, dinamik, yurtdışı doktoralı ve nitelikli akademik personele sahip olması, Lisans programlarında İngilizce hazırlık eğitimi veren Üniversitelerden biri olması, Öğrenci odaklı bir eğitim sisteminin benimsenmiş olması Öğretim elemanlarımızın nicelik olarak yetersiz olması, İdari ve teknik personelin nicelik olarak yetersiz olması, Mezun olacak öğrencilerin takibi ve ilişkilerin mezuniyet sonrası korunabilmesi için gerekli alt yapının henüz oluşturulamaması. Socrates-Erasmus Öğrenci-Öğretim Elemanı Değişim Programlarından az faydalanılması, Öğrencilere yönelik kariyer planlama ve iş olanakları ile ilgili bilgilendirme toplantılarının ve mesleki gezilerin sayıca yetersiz olması, İş başvurularında danışmanlık yapma olanakları ve KOSGEB projeleri aracılığıyla kendi işlerini kurmalarına yardımcı olma gibi mezunlara sağlanan desteklerin istenilen düzeye ulaşamaması, Fırsatlar Tehditler Ankara ve İstanbul gibi bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin yoğun olarak gerçekleştirildiği büyük metropollere yakın olması, Yüksek lisans ve doktora eğitimine olan talebin artması, Erdemir, Türkiye Taş Kurumu ve Kardemir gibi büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra bölgede küçük ve orta ölçekli işletmelerin var olması, Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişki kurabilme potansiyeline sahip olunması, Değişen ekonomik, teknolojik yönetsel ve sosyal çevrenin iş dünyasında sürekli eğitim ve uzmanlaşmanın önemini arttırması, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) bölgesine yönelik fiili çalışmalara katkıda bulunabilme fırsatının var olması, Bütçeden ayrılan finansal kaynakların yetersiz olması, Toplu taşıma araçlarının yetersiz olması, Öğretim elemanlarımızın üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde proje, araştırma ve diğer bilimsel uygulama aktivitelerine girmesini olumsuz yönde etkileyen döner sermaye gibi bürokratik ve yasal engellerin var olması, Orta öğretimdeki eğitim kalitesinin giderek düşmesi, Kaynak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (2007) Stratejik Plan , Zonguldak, s

33 Misyon Misyon organizasyonun değerlerini ve beklentilerini tanımlamaktadır. Misyon organizasyonun varlık nedenidir ve üst yönetimin gideceği yönü göstermektedir. Misyon üst yönetim ve planlama ekibi tarafından ortaklaşa belirlenmektedir. Alt birimlerin misyonu ise, organizasyonun misyonuna uyumlu bir şekilde birim yöneticileri ve ilgili personel tarafından tespit edilmektedir.

34 Misyon “Atatürkçü düşünce doğrultusunda; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever bireyler yetiştirmek

35 Vizyon Biriminizin gelecekte ulaşmak istediği konumdur.

36 Vizyon “Ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelere eşdeğer bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olmak”

37 Temel Değerler Temel değerler kurumsal değerleri, yönetim biçimini ve kurumsal davranış kurallarını ortaya koymaktadır. Temel değerler kurumun gelişimini, kültürünü, inanç ve felsefesi ile etik ilkelerini kapsamaktadır.

38 ZKÜ Temel Değerler İyi insan olma, Yurtseverlik, Çağdaşlık,
Öğrenci odaklılık, Doğruluk ve güvenirlilik, Katılımcılık, Paylaşımcılık, Sorumluluk, Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik, Evrensellik.

39 Stratejik Amaç Bir kuruluşun belirli bir zaman dilimi içerisinde misyonunu yerine getirme ve vizyonuna ulaşma şeklini ifade eden, sonuca yönelmiş orta ve uzun dönemli amaçlardır. Kurumun mevcut durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna gelmesini sağlayabilecek kavramsal sonuçlardır.

40 Stratejik Amaç Türleri
Eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek, İnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini arttırmak, Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek, Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek, Destek birimlerinde e-uygulamaları hayata geçirmek, En çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak, Üniversitenin bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak.

41 Stratejik Hedefler Hedefler belirli bir zaman diliminde öngörülen çıktı ve sonuçların nicelik ve nitelik olarak ifadesidir. Hedefler amaçlara ulaşmada gerekli olan kısa dönemli süreçleri oluşturmaktadır. Stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için tespit edilen spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

42 Stratejik Hedefler Eğitim-Öğretime İlişkin Stratejik Hedefler
Çevreye İlişkin Stratejik Hedefler Kurumsal Alt Yapıya İlişkin Stratejik Hedefler Kurumsal Gelişimi Sağlamaya İlişkin Stratejik Hedefler

43 Eğitim-Öğretime İlişkin Stratejik Hedefler
Yüksek lisans ve doktora eğitimine ağırlık vermek, Yandal lisans programları uygulamalarıyla interdisipliner programlar yürütmek, Mesleki eğitimi ve yaşam boyu eğitimi bölgenin ve ülkenin gereksinimlerine göre sürekli revize etmek ve iyileştirmek, İngilizce hazırlık eğitimini tüm bölümlere yaygınlaştırmak, AB eğitim programları Socrates-Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programlarına ve ECTS uygulamalarına entegre olmak.

44 Üniversitenin Çevresiyle İlişkilerini Geliştirmesine Yönelik Stratejik Hedefler
Ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek, Üniversite - sanayi işbirliği uygulamalarına ağırlık vermek, Mezuniyet sonrası öğrencilerin üniversite ile bağlarını güçlendirmek ve geliştirmek, Üniversitenin yöre halkına sunduğu hizmetlerin niceliğini ve niteliğini arttırarak toplumla ilişkilerini güçlendirmek, Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan kalkınmasına katkıda bulunacak proje, araştırma ve etkinlikleri teşvik etmek ve gerçekleştirmek.

45 Kurumsal Alt Yapıya İlişkin Stratejik Hedefler
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik alt yapıyı geliştirmek, Üniversite Kampusunu 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirmek.

46 Kurumsal Gelişimi Sağlamaya Yönelik Stratejik Hedefler
Kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek, Kamuoyunda tanıtım ve imaj yaratma çalışmalarına ağırlık vermek, Çalışanların memnuniyetini arttırmak için başarıyı ve performansı ödüllendirici mekanizmalar geliştirmek, Akademik ve idari birimlerde norm kadro uygulamasını gerçekleştirmek, Yeterli sayı ve nitelikte akademik ve idari personel kadrosu oluşturmak.

47 Performans Göstergeleri
Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

48 Performans Değerlendirme Göstergeleri
Öğrencilerle İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Eğitim-Öğretim Programlarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri Akademik Performans Değerlendirme Göstergeleri Kurumsal Alt Yapı Performans Değerlendirme Göstergeleri Üniversitenin Çevresiyle Olan İlişkilerine İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri Kurumsal Gelişime İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri

49 Öğrencilerle İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri
Öğrenci Sayısı Ortalama Öğrenci ÖSS Puanı Mezuniyet Süresi Mezun Sayısı Mezuniyet Ortalaması Kaydını Sildiren Öğrenci Sayısı Yatay Geçiş İle Giden Öğrenci Sayısı Yatay Geçiş İle Gelen Öğrenci Sayısı

50 Eğitim-Öğretim Programlarıyla İlgili Performans Değerlendirme Göstergeleri
Yeni Açılan Eğitim-Öğretim Programları Mevcut Programların Yapısında Gerçekleştirilen Değişiklikler Yabancı Dilde Verilen Ders Sayısı Niteliği Değiştirilen Ders Sayısı Öğrenci-Öğretim Elemanı Oranı Öğrenci-Bilgisayar Oranı Socrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programlarından Faydalanan Öğrenci Sayısı

51 Kurumsal Alt Yapı Değerlendirme Göstergeleri
Fiziksel Alt yapı Göstergeleri Öğretim Üyesi Ofis Sayısı Derslik Sayısı ve Kapasitesi Laboratuar Sayısı ve Kapasitesi Sosyal ve Kültürel İmkanlar Teknolojik Altyapı Göstergeleri Internet Erişimli Bilgisayar Projeksiyon Masaüstü Bilgisayar Diz üstü Bilgisayar Tepegöz Tarayıcı Yazıcı Baskı Makinesi Fotokopi Video

52 Üniversitenin Çevresiyle İlişkilerine İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri
Sanayiye Yönelik Proje Sayısı Sosyo-Kültürel İçerikli Proje Sayısı Mezunlara Sağlanan Desteklerdeki Sayısal Gelişmeler Lisans Üstü Eğitim Yapma İmkanları İş Başvurularında Danışmanlık İmkanları KOSGEB Projeleri Aracılığıyla Kendi İşlerini Kurmalarına Yardımcı Olma Yöre Halkına Sunulan Sağlık Hizmetlerindeki Niceliksel ve Niteliksel Gelişmeler Bölgenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Açıdan Kalkınmasına Katkıda Bulunacak Proje Sayısı Araştırma Sayısı Kültürel ve Sportif Etkinlik Sayısı

53 Kurumsal Gelişime İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri
Akademik Personel Memnuniyeti İdari Personel Memnuniyeti Öğrenci Memnuniyeti Mezunların Memnuniyeti Ulusal Ve Uluslar Arası Üniversite Ve Araştırma Kurumlarıyla Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler Valilik Ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarıyla Ortak Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler Özel Sektör Kuruluşlarıyla Ortak Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Ortak Gerçekleştirilen Faaliyetlerdeki Sayısal Gelişmeler

54 Stratejiler Stratejiler kurumun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Mevcut programlar ve gelecekteki yeni programlar ve piyasa fırsatları hakkında karar almaktır

55 Alternatif Stratejiler
ZT Stratejileri ZF Stratejileri GT Stratejileri GF Stratejileri

56 Maliyetlendirme Kurumun stratejik planıyla bütçesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi ve harcamaları önceliklendirmeyi amaçlamaktadır.

57 Maliyetlendirme Süreci
Faaliyet ve Projelerin Maliyeti Hedeflerin Yaklaşık Maliyetleri Amaçların Yaklaşık Maliyeti Stratejik Planın Maliyeti

58 Maliyet Tablosu 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı
Amaç 1 Hedef 1.1 Hedef 1.2 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Amaç 3 Hedef 3.1 Hedef 3.2 TOPLAM

59 Maliyet Tablosu EĞİTİM- ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK Hedefler
Faaliyetler 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması Ders materyalinin (kaynak kitap, yardımcı kitap, ders notu, teksir, slayt vb) güncelleştirilerek Internet ortamına aktarılması TL TL TL TL TL Öğretim elemanlarının kendi kişisel web sayfalarını oluşturması TL TL TL TL TL Bilgisayar sayısı arttırılarak internet erişimli bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı azaltılması TL TL TL TL TL Ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi Ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi konusunda akademik kurullarda çalışmalar yapılması 20.000TL - Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltması Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının dünya standartlarına çekilmesi   TL TL TL TL   TL Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması Her eğitim-öğretim dönemi sonunda öğrencilere ders değerlendirme anketinin uygulanması ve geri dönüş sağlanması TL TL TL TL TL

60 Kaynak Tablosu Kaynaklar 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı
Genel Bütçe Özel Bütçe Döner Sermaye Dış Kaynak Diğer Toplam

61 İzleme ve Değerlendirme
İzleme: Stratejik planın sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması sürecidir. Değerlendirme: Uygulama sonuçları amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

62 Yararlanılan Kaynaklar
Bryson, J. M. (2004); Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 3rd Edition, Jossey-Bass. DPT (2006) Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara Kotler, P. ve Patrick E. M. (1981); “Strategic Planning for Higher Education”, The Journal of Higher Education Vol. 52, No.5, ss Murat, G. Ve M. Bağdigen (2008) ; Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara. Saenghiran,B. (1995); Strategic Planning in Higher Education: A Study of Application in Selected Colleges and Universities In Bangkok, Thailand, Department of Educational Administration and Foundations, Illinois State University, Illinois. Tapinos, E., R.G. Dyson ve M. Meadows (2005); “The Impact of Performance Measurement in Strategic Planning”, International Journal of Productivity and Performance Management Vol. 54, No. 5/6, ss


"STRATEJİK PLAN ( ) (BİLGİLENDİRME TOPLANTISI)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları