Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sürekli Kalite Geliştirme ve Faaliyet Sonuçlarının Ölçülmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sürekli Kalite Geliştirme ve Faaliyet Sonuçlarının Ölçülmesi"— Sunum transkripti:

1 Sürekli Kalite Geliştirme ve Faaliyet Sonuçlarının Ölçülmesi
Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sürekli Kalite Geliştirme ve Faaliyet Sonuçlarının Ölçülmesi

2 Amaç Kamu kurumlarında, kalite geliştirme çalışmaları
Faaliyet (performans) sonuçlarının ölçülmesinde kullanılan yöntem ve teknikler Kalite geliştirme faaliyetlerinin başarısını etkileyen faktörleri; tartışmak

3 Kapsam Kamu kurumlarında ortak özellikler Temel Kalite kavramları
Toplam kalite yönetimi/Yeniden Yapılanma AKYV Mükemmellik Modeli Performans Güvence Sistemi 1993 Kamu Performansı ve Sonuçları Kanunu (ABD) Kalite Yönetimi MÜMF Mükemmellik Yolculuğu

4 Kamu Kurumlarında Ortak Özellikler (I)
Emek yoğun Gecikmeler, darboğazlar, tekrarlamalar Kriz, darboğaz ve beklenmedik iş yükü karşısında ortak çözüm Daha fazla kadro Daha fazla kaynak

5 Kamu Kurumlarında Ortak Özellikler (II)
Rekabet yok Maliyet hassasiyeti yok Kalite hassasiyeti yok Sonuçların ölçümü yok Negatif ortam Ceza ve Soruşturma

6 Kamu Kurumlarında Ortak Özellikler (III)
Çalışanlar ve memurlar açısından “Benim yetki ve sorumluluğunda değil. Amirim ne emrederse onu yaparım. “Amirim bilir. ” Sendromu Amir açısından “Bu memurlarla bu kadar iş yapılır. Sistemin çalışmama nedeni budur.” “Çalışanlar yetersiz. ” Sendromu

7 Bu Sorunları Aşmak İçin
Daha fazla değil, daha akıllı çalışmak Mevcut iş akışlarının etkinliğini arttırmak Daha çok işi daha az maliyetle yapmak Performans ölçüm sistemlerini geliştirip kullanmak

8 Çünkü Kamu kurumları da mal ve hizmet üretir
Kamu kurumlarından beklentiler artmış ve değişmiştir Kamu kurumları bu beklentileri daha az kaynakla karşılamak zorundadır Kullanılan yöntemler yıpranmış ve eskimiştir.

9 1990'lardan sonra iş dünyasındaki “Sürekli Kalite Geliştirme”
yöntemleri kamu yönetiminde de etkin olarak kullanılmaya başlamıştır.

10 Temel Kalite Kavramları

11 Kalite Yönetimi Gelişimi
Tedarikçi Geliştirme ( ) Tedarikçi Müşteri Ürün/hizmet 1. Süreç 2. Süreç Girdi Muayene (1940) İstatistiki Kalite Kontrol ( ) Toplam Kalite Kontrol ( ) Toplam Kalite Yönetimi ( )

12 Kalite Kavramları (I) Düşük kalite nedeni insanlardır
Belirli hatalar kabul edilebilir Yüksek kalite yüksek maliyet demektir Kalite kontrol ile sağlanabilir Düşük kalite nedeni insanların kötü yönetimi ve kötü sistemlerdir Amaç sıfır hatadır. % 100'ün altında kalite seviyesi kabul edilemez Kalite maliyetleri düşürür Kalite ürünün/hizmetin yapısındadır

13 Kalite Kavramları (II)
Hatalar baş derdidir, belirlenip yok edilir Hatalar kalite kontrol elemanlarınca belirlenir Kalite kalite kontrol bölümünün En ucuz mal alınmalıdır Problem teşhisi/çözümü yönetimin sorumluluğunda Hatalar problemleri belirlemede yardımcıdır. Hatalar iş yapan her çalışan tarafından belirlenir Kalite herkesin işidir. Kaliteli,güvenilir mal alınmalı Problemleri çalışanlar teşhis edip çözmeli

14 Sürekli İyileştirme/Yeniden Yapılanma
Sürekli iyileştirme (TQM) 2.5 Yeniden yapılanma (BPR) G 2 e l 1.5 i ş 1 m e 0.5 1 10 20 30 40 50 60 70 80 Adım sayısı

15 Sürekli İyileştirme/Yeniden Yapılanmanın Birleştirilmesi
f o r m Toplam Kalite Yönetimi (TQM) a Yeniden yapılanma (BPR) n s Zaman

16 Temel Mükemmellik Kavramları
Sonuçlara dayalı Müşteri odaklı Liderlik ve hedefte kararlılık Süreçlere ve gerçeklere dayalı yönetim Çalışanların gelişimi ve katılımı Sürekli öğrenme, yenilik ve iyileştirme İşbirlikleri geliştirme Kamu sorumluluğu

17 Öğrenme Özdeğerlendirme Kıyaslama En iyi örnekler Bireysel eğitim

18 EFQM Modeli ve Atasözlerimiz
Liderlik (Balık baştan kokar) İnsan Kay. (Emir demiri keser) Süreçler (Saldım çayıra mevlam kayıra) İnsan Kay.Sonuç (Ne kadar köfte o kadar iş) Ana Performans Sonuçları (Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın) (Takdiri İlahi) Politika Strateji (Gün Ola harman ola) Müşteri Sonuç. (Satılan mal geri alınmaz) Ortaklık Kaynaklar (Ayağını yorganına göre uzat) Toplum. Sonuç. (El elin eşeğini türkü söyler arar) Inovasyon ve Öğrenme (Eski köye yeni adet getirme) Üstüne vazife olmayan işlere karışma

19 (Çalışanların,süreçlerin ve kaynakların yönetimi)
PUKO Döngüsü Başarı (Takdir Teşekkür) Önlem Al Kontrol Et (özdeğerlendirme) Ufuk (vizyon) Planla (politika ve strateji) Uygula (Çalışanların,süreçlerin ve kaynakların yönetimi)

20 Sonuçların Belirlenmesi Yaklaşımların Yayılması
RADAR Mantığı Sonuçların Belirlenmesi R (results) Yaklaşımların Planlanması ve Geliştirtirilmesi A (approach) Yaklaşım/Yayılımın Değerlendirilmesi ve Gözden geçirilmesi AR (assessment/review) Yaklaşımların Yayılması D (deployment)

21 Performans Güvence Sistemi
Kamu kuruşlarında verimliliği ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla, girdileri, çıktıları sistematik olarak değerlendirmek için kullanılır.

22 Performans Güvence Sisteminin Amacı
Kamu kuruluşlarında hizmet kalitesini, performansı ve verimliliği ölçmek Birey/takım performans ve verimliliğini ölçmek Çalışanların tayin ve terfi kriterlerini saptamak Kaynak dağıtım ve kullanım etkinliğini arttırmak

23 Performans Güvence Sistemi Kapsamı
Hukuki Politik Mali Sosyal Çevre Koruma Kanun/ Yönetmelikler İnsan Sağlığı/ Güvenliği Kalite Güvencesi

24 PG Sisteminin Önkoşulları
Üst yönetimin desteği Şampiyon Uygulama takımı Misyon ve politika

25 Misyon Vizyon Performans Güvencesi
Kurumun Misyon ve Vizyonu Politikalar, programlar, faaliyetler, davranışlar Kurumun Performans Politikası Misyon/vizyon ile ilişkilendirilmeli Performans Güvence Programının Misyonu Misyon/vizyon ve performans politikası ile ilişkilendirilmeli

26 PG Sistemi Uygulama Planı
Yaklaşım ve strateji Sürekli geliştirme Sıçramalı değişim ve gelişim Müşterilerin ve paydaşların dinlenmesi Amaç, hedef ve ölçme metriklerinin belirlenmesi

27 Hedefler Ölçülebilir Anlaşılır Gerekli Yeterli Ulaşılabilir
Ekonomik olarak yapılabilir

28 Performans Güvence Sisteminin Elemanları
Performans kriterleri Performans standartları Performans ölçüm sistemleri

29 Performans Kriterleri
Uzun-vadeli ve kısa-vadeli, performansı değerlendirmek için kullanılan izafi elemanlardır. (Dinamik ve statik; kurum; birim; birey)

30 Eğitimde Performans Kriterleri

31 Performans Standartları
Kabul edilebilir, tatminkar performans düzeyleridir.

32 Performans Ölçüm Sistemleri
Performans kriterlerinin gerçekleşen değerlerinin bulunmasını sağlayan yöntem ve prosedürleri kapsayan sistemlerdir.

33 Performans Güvence Sistemi Kurmada Temel Adımlar (I)
Amaç ve hedefler belirleme ve onay Ölçüm birimlerini belirleme Standartları belirleme Rolleri ve sorumlulukları belirleme ve koordine etme Eğitim ihtiyacı belirleme, planlama ve bütçeleme

34 Performans Güvence Sistemi Kurmada Temel Adımlar (III)
Uygulama planını tamamlama, gözden geçirme ve onay Özdeğerlendirme İyileştirmeye açık alanları belirleme İyileştirme takımlarını kurma Önerileri onaylama ve uygulama Tanıma/takdir/ödüllendirme

35 1993 Kamu Performansı ve Sonuçları Kanunu (ABD)
Kamu kurumlarında stratejik planlama ve performans ölçümü sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması

36 Gerekçe Kamu kurumlarındaki verimsizlik ve israf
Faaliyet hedeflerinin yeterince belirlenip taraflara iletilmemesi Faaliyet performansı hakkında yetersiz bilgi

37 Gerekçe Halkın güveni sarsılmakta
Halkın ihtiyaçları ve beklentileri karşılanmamakta Kamu yöneticileri verimliliği ve etkinliği arttıramamakta Faaliyet performans ve sonuçları politika ve stratejilerin belirlenmesinde ve yatırım kararlarında gözönüne alınmamakta

38 Amaçlar Halkın kamunun yetkinliğine olan inancını ve güvenini geliştirme Faaliyet hedeflerini ve performansın bu hedefler doğrultusunda ölçülmesi, kamunun bilgilendirilmesi Müşteri tatmini, hizmet kalitesi ve sonuçlara odaklanma Faaliyet amaçlarına ulaşmayı sağlayacak planlamayı yapmak

39 Stratejik Plan Misyonun belirlenmesi
Amaçların ve hedeflerin belirlenmesi Amaçlara ulaşmak için gerekli süreçler, teknoloji, insan kaynağı, sermaye, bilgi ve diğer kaynakların tespiti Performans amaçlarının stratejik plandaki genel amaçlarla ilişkilendirilmesi Amaçlara ulaşmayı etkileyecek çevre faktörlerinin belirlenmesi

40 Stratejik Plan Amaç belirlemede ve güncelleştirmede kullanılan faaliyet sonuçlarının değerlendirilmelerinin tanımı Stratejik plan en az 5 yıl ve ötesini kapsamalı Stratejik plan en az 3 yılda bir gözden geçirilmeli Performans planı stratejik plan ile uyum içinde olmalı Hazırlıklar sırasında taraflardan gelecek görüş ve teklifler gözönüne alınmalı

41 Performans Planı Faaliyetler sonunda ulaşılan performans düzeyini belirler Hedefleri objektif, ölçülebilir ve niceliksel olarak açıklar Her faaliyetin sonuç ve hizmet düzeyini değerlendiren ve ölçen hizmet endikatörlerini belirler Hedeflenen ve gerçekleşen sonuçları karşılaştırı Ölçülen değerlerin geçerliliğini irdeleyen yöntemleri tanımlar

42 Takvim 30 Eylül 1997’ye kadar her kurum bir stratejik plan sunacak
31 Mart 2000’e kadar performans raporu sunulacak 2000 raporu bir önceki yılın, 2001 raporu önceki 2 yılın, 2002 raporu önceki üç yılın faaliyet sonuçlarını kapsayacak

43 Sürekli Kalite Geliştirme Faaliyetlerinin Aşamaları
Sürekli kalite geliştirme yönetimi kavram ve yöntemlerinin kavranması Kalite konseyinin kurulması Kalite planlama sisteminin kurulması Kalite geliştirme takımlarının kurulması

44 Kalite Yönetimi Kalite Planlaması Kalite Denetimi Kalite Geliştirme

45 Kalite Planlaması Sistemi
Misyonun belirlenmesi Müşterilerin ve müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi Vizyonun oluşturulması Hedef ve amaçların belirlenmesi Kritik süreçlerin ve ölçüm kriterlerinin belirlenmesi Stratejik planlama sürecinin geliştirilmesi Yıllık planların hazırlanması Değişim stratejilerinin belirlenmesi Gözden geçirme ve değerlendirme sisteminin kurulması

46 Misyon O kurum veya kuruluşun var oluş nedeni,
O kurum veya kuruluştan beklenen görev.

47 Amerikan Hava Kuvvetleri Kalite Enstitüsü Misyonu
Kalite Hava Kuvvetleri hedefine ulaşmada, kumandanlara ve onların birliklerine gerekli kavram, yöntem, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamak. Quality Progress, June 1994

48 Amerikan Hava Kuvvetlerinin Misyonu
Hava ve uzayı kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak ve kontrol ederek Birleşik Devletleri savunmak "To defend the United States through control and exploitation of air and space" Air Force Quality Institute

49 MÜ Mühendislik Fakültesi Misyonu
Üstün nitelikli mühendis yetiştirmek , ülkemizde bilgi ve teknolojinin üretilmesine, yönetilmesine, kullanılmasına ve yayılmasına katkıda bulunmak

50 Müşteri Kuruluşun ürün veya hizmetinden etkilenen ya da satın alıp kullanan herkes müşteri olarak belirlenebilir.

51 MÜ Mühendislik Fakültesi
Müşterileri Sanayi Öğrenciler

52 Sayıştayın Müşterileri
Genel ve katma bütçeli daireler TBMM TBMM Plan ve Bütçe komisyonu Toplum

53 Vizyon Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve
durumu, ilerlenecek yönü gösterir.

54 Misyon -Vizyon Misyon Vizyon Bugün Yarın Müşterileri belirler
İlham vericidir Kritik süreçleri Karar kriterlerini belirler belirler Performans düzeyi Zamandan bağımsız

55 Vizyon Kültür İnsan Ürün/servis Takım Kişisel ve Müşteri çalışmasının,
profesyonel beklentilerini sürekli gelişmenin aşma, yüksek gelişmenin ve teşviki, yenilik kaliteli ürün ve risk almanın ve mücadele hizmetler desteklenmesi

56 Amerikan Hava Kuvvetlerinin
Vizyonu Hava Kuvvetleri mensupları, Amerikanın küresel güç ve zenginliği için dünyanın en saygın hava ve uzay gücünü oluşturacaktır. "Air Force people building the world's most respected air and space force... global power and reach for America" Air Force Quality Institute.

57 Vizyonun Analizi Air Force people ; siz, gururlu, kabiliyetli iyi
eğitilmiş, çalışkan hava kuvvetleri mensupları Building ; geçmiş ile gelecek arasındaki bağı gösteriyor. The world's most respected air and space force ; esas görev-tam bir hava savaş kabiliyeti Amerika , ülkeniz, sizin müşteriniz, var oluş nedeniniz.

58 Vizyonumuz Dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen mühendisler yetiştirmek. Bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek.

59 Ürün Herhangi bir üretim sürecinin çıktısı

60 MÜMF ÜrünTipleri Eğitim Öğretim (Eğ-Öğ) Araştırma Geliştirme (Ar-Ge)

61 MÜMF’nin Ürün ve Hizmetleri
Lisans/lisansüstü programları Sertifika programları Sürekli eğitim programları Danışmanlık hizmetleri Teknoloji geliştirme projeleri Test ve ölçme hizmetleri Bilimsel araştırma faaliyetleri Yayınlar Teknoloji merkezi faaliyrtleri

62 Üretim Sistemi Süreçleri
Girdiler Süreçler Ürünler İnsangücü Pazarlama Mamul Makina Ar-Ge Hizmet Sermaye Üretim Hammadde Dağıtım Teknoloji Satış

63 Eğitim Sistemi Süreçleri
Girdiler Ürünler Öğrenci kayıt kabul Müfredat geliştirme Yeni teknolojilerin kullanılması Sınav ve değerlendirme Uluslararası ilişkiler Araştırma Altyapı ve destek hizmetler Halkla ilişkiler Bilgi işlem hizmetleri Stratejik planlama İnsan kaynakları geliştirme Öğretim elemanı temini/geliştirme Mali kaynakları geliştirme Döner sermaye Bakım onarım Öğrenci özellikleri Öğretim elemanları Mekan Altyapı Alınan hizmetler Mali kaynaklar Eğitim Mezunlar Araştırma Yayın Hizmet

64 MÜMF’nin Süreçleri Eğitim/öğretim Araştırma/geliştirme
Öğrenci işleri Kayıt ve danışmanlık Akademik işler Müfredat geliştirme Araştırma/geliştirme Araştırma ve yayın Yayın teşvik Bilgi kaynakları Internet hizmetleri Destek hizmetler Personel işleri Akademik personel Mali işler Bütçe Altyapı geliştirme Laboratuvarlar Dış ilişkiler Tedarikçilerin yönetimi

65 Sayıştayın Çalışanları
Başkanlar ve üyeler Raportörler Denetçiler Müdürler Memurlar Savcılar

66 MÜMF Çalışanları Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Asistanlar

67 MÜMF Liderleri Dekan Bölüm başkanları Kalite konseyi Fakülte Sekreteri
Proje, iyileştirme takım liderleri Öğrenci temsilcileri

68 1. Liderlik 1a. Liderler vizyon, misyon ve temel değerleri geliştirir; mükemmellik kültürü için örnek oluşturur 1b. Liderler yönetim sisteminin geliştirilmesine, uygulanmasına ve sürekli geliştirilmesine bizzat katılır 1c. Müşteri, ortaklar ve toplum temsilcileri ile sürekli geliştirme faaliyetlerinde işbirliği yapar 1d. Kurumdaki insan kaynaklarını motive eder, destekler, tanır ve takdir eder, ödüllendirir

69 Kurum faaliyetlerinden etkilenen taraflar
Paydaş Kurum faaliyetlerinden etkilenen taraflar

70 MÜMF’nin Paydaşları Paydaşlar Aralık‘98 Nisan‘96 Öğrenciler 1 1
Öğretim Elemanları Sanayi İdari Personel Toplum Mezunlar Aileler MÜ‘nün Diğer Birimleri Diğer Üniversiteler Mali Kaynak Veren Kurumlar YÖK

71 İşbirliği yapılan paydaşlar
Ortaklar İşbirliği yapılan paydaşlar

72 MÜMF’nin Ortakları Kilit Ortaklar Stratejik Ortaklar Kural Koyucular
Rektörlük MÜ’nün diğer birimleri Stratejik Ortaklar Mezunlar Sanayi Tedarikçiler Diğer eğitim kuruluşları Kalite ortaklarımız Diğer (toplum, aileler..)

73 MÜMF’nin Kalite Politikası
Öğrenci müşterimiz, mezun elçimiz İnsana, topluma saygı ve katkı Paydaşların mutluluğu Mükemmele doğru sürekli gelişim Kaynakların etkili kullanımı Tam katılım pozitif yaklaşım Fiziki, ahlaki temizlik ve düzen

74 Kurum Kültürü ve Değişimin Yönetimi
Organizasyonel yapının değiştirilmesi Süreç Yönetimi Özdeğerlendirme

75 Hiyerarşik Organizasyon
Eğitimde Hiyerarşik Organizasyon Tepe Yönetimi Orta Kademe Yönetim Öğretim Üye ve Elemanları Destek Personeli

76 Takımlar, Öğretim Elemanları
Eğitimde TKY Ters Organizasyon Öğrenciler Takımlar, Öğretim Elemanları Destek Personel Lider Başlangıç Aşaması

77 Takımlar, Öğretim Elemanları
Eğitimde TKY Ters Organizasyon Öğrenciler Takımlar, Öğretim Elemanları Destek Personel Liderler

78 Eğitimde Kalite Güvencesi
Sürekli Kalite Geliştirme (Accreditation) Eşdeğerlik (Assessment) Sonuçların Ölçümü SÜREÇLER GİRDİ SONUÇLAR

79 Süreç Analizi (Öğrenci Açısından)
Sanayi İhtiyaç ve Beklentileri Teknik Hizmetler Müfredat Tasarımı/ Geliştirme Kayıt İnsan Kaynakları Mali Yönetim Eğitim Programlaması Faaliyetler Eğtim Yöntem/Malzemesi Destek Faaliyetler Malzeme Yönetimi Eğitim/Öğretim/Uygulama Binaların Yönetimi Bilgi Sistemleri Ölçme Değerlendirme Mezuniyet Kalite Yönetimi

80 Süreç Terminolojisi Süreç: Adım, faaliyet veya işlem serisi
Süreç Sahibi: Süreci gerçekleştiren kişi veya birim İnsan, makine, birim Her sürecin bir sahibi vardır Süreç sahiplerinin iki rolü var; sürecin gerçekleştirilmesi; süreçteki faaliyetlerin bizzat yapılması

81 Süreç Terminolojisi Girdi; faaliyeti başlatan olay veya doküman
Çıktı; faaliyet sonucu Faaliyet Tanımı;faaliyeti oluşturan adımlar Destek Sistemler; faaliyeti izlemede kullanılan manuel/bilgisayar sistemi

82 Süreç Terminolojisi Hacim; faaliyet sıklığı (kere/ay)
İşlem Zamanı; faaliyeti tamamlamak için gerekli zaman Toplam Zaman: faaliyet için ayrılan toplam zaman

83 Süreç Terminolojisi Destek Sistemler Bölüm No: Bölüm Tanımı:
Faaliyet Kodu: Tedarikçi Kodu Tedarikçi Tanımı Kontrol Otorite Süreç Girdi Kodu Girdi Tanımı Çıktı Kodu Çıktı Tanımı Süreç Sahibi Faaliyet Kodu Faaliyet Tanımı. Toplam Zaman İşlem Zamanı Hacim Müşteri Kodu Müşteri Tanımı

84 Sistematik ve bağımsız bir şekilde denetler
Kalite Denetimi Kalite faaliyetlerinin ve sonuçlarının belirlenen standartlara uygunluk derecesini Bu standartların uygulanmasındaki etkinlik düzeyini Bu standartların hedeflere ulaşmak için ne kadar uygun olduğunu Sistematik ve bağımsız bir şekilde denetler

85 Denetimin Hedefi Kalite programı Kalite sistemi Yönetimin kalitesi
Ürün kalitesi Süreç kalitesi Servis kalitesi

86 Kalite Programı Kaliteyle ilgili dokümanları kapsar

87 Kalite Sistemi Dokümantasyonla birlikte bu dokümanların sonucu olan faaliyetleri de kapsar Kuruluşta kalite yönetiminin uygulama safhasıdır

88 Denetimin Amacı Kalite dokümantasyonun (programının) önceden belirlenmiş bir referans standarda uygunluğu Kalite sistemindeki faaliyetlerin dokümante edilmiş kalite programına uygunluğu

89 Standartlar ISO 9000 Dokümantasyon ABET, JCAHO
Girdilerin kontrolu, akreditasyon

90 Malcolm Baldrige Liderlik 110 Stratejik planlama 80
Müşteri/paydaş merkezlilik 80 Bilgi sistemi ve analizi 80 Çalışan merkezli Süreçlerinin yönetimi Kurum performans sonuçları 450 Toplam

91 Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı İş Mükemmelliği Modeli
1. Liderlik 2. Politika ve stratejiler 80 3. Çalışanların yönetimi 90 4. Kaynakların yönetimi 90 5. Süreçler 6. Müşteri tatmini 200 7. Çalışanların tatmini 90 8. Topluma etkiler 60 9. İş sonuçları Toplam

92 Kalite Geliştirme Sürekli kalite gelişimini sağlayacak altyapının kurulması İyileştirme takımlarının kurulması, görev ve yetkilerinin tesbiti İyileştirme takımlarına, sebeplerin teşhisi, problemlerin çözümü, sağlanacak yararların kontrolü için gerekli kaynak ve eğitimi sağlama Faaliyetlerin teşviki, takdiri ve ödüllendirilmesi

93 MUMF Mükemmellik Yolculuğu (1)
Kuruluş Müh. Yön. YL Programı 1. Kaynak ihtiyaç planı Lisans Eğitimi CIM Merkezi İlk öğrenci ders değerlen Mali sonuçların ölçülmesi 1992 Sistematik öğrenci ders değer

94 MUMF Mükemmellik Yolculuğu (2)
1. stratejik plan TKY sistemi uygulanacak Performans ölçümü TKY’nin tüm fakülte de uygulama İlk özdeğerlendirme anketi TKY öncülerine fahri doktora veril AKV Kamu Sektörü Ödülünün açıklanması 1996 Kalite Konseyinin kurulması Süreç Yönetim sisteminin kurulması Abbas Güçlü, “Eğitimde Kalite Arayışları”, Milliyet Gazetesi, 27 Kasım 1996

95 MUMF Mükemmellik Yolculuğu (3)
AKYV Mükemmellik Modelinin Adaptasyonu 1997 2. Stratejik plan 1999 AKÖ başvuru kararının açıklanması 1997 Genel Kurul toplantılarının başlaması 1997 Drexel Üniversitesi ile ortaklık kurulması 1997 GATEWAY koalisyonu üyeliği

96 MUMF Mükemmellik Yolculuğu (4)
Kalite gurularına fahri doktoranın tevcid edilmesi John Roberts’in davet edilmesi 2. Stratejik planın gözden geçirilmesi 1998 AKYV’na üyelik 1999 AKÖ başvurusu APMTC (11 milyon dolarlık) projesi 1998

97 MUMF Mükemmellik Yolculuğu (5)
1999 AKÖ başvuru kitabı ve saha ziyareti 1999 2000 AKÖ’ne başvuru kararı Mühendislik Tasarım Lab.’nın kurulması 1999 2000 AKÖ başvurusu 2000 AKÖ başvuru kitabı ve saha ziyareti 2000 2000 AKÖ finalistliği

98 Elde Edilen Sonuçlar ÖSS’de öncelikle tercih edilme
Nitelikli öğretim üyeleri Yüksek özgelir Yatırım harcamaları için ek mali kaynak Avrupa genelinde AKÖ’ne ilk başvuran yüksek öğretim kurumu

99 Elde Edilen Sonuçlar Tanıma ödüllendirmeye dayalı bir ortam İletişim
Takım çalışmasına dayalı faaliyetler Olumlu çalışma ortamı Yüksek çalışan memnuniyeti Memnun ve mutlu öğrenciler Yüksek işveren memnuniyeti

100 Kalite Geliştirme Faaliyetlerinin Başarısını Etkileyen Faktörler
Yönetim desteği ve kendini kaliteye adamış yöneticiler TKY'i anlamada yeterli bilgi Kurum kültürünü değiştirme yetkinliği İyi planlama Sürekli eğitim

101 Kalite Geliştirme Faaliyetlerinin Başarısını Etkileyen Faktörler
Sürekli iyileştirmeyi sağlayacak öğrenen kurum ortamını oluşturma Organizasyon yapısının TKY'e uyarlama Yeterli kaynak Uygun ödül sistemleri

102 Kalite Geliştirme Faaliyetlerinin Başarısını Etkileyen Faktörler
Kurum yapısına uymayan hazır bir bir TKY paketini uygulamaya çalışmama Etkin ölçme teknikleri, sonuç ve verilere kolay erişim Kısa vade yerine uzun vadeli sonuçlara odaklanma

103 Kalite Geliştirme Faaliyetlerinin Başarısını Etkileyen Faktörler
İç ve dış müşterilere yeterli dikkatin verilmesi TKY uygulaması için kuşulların müsait olması Çalışanların güçlendirilmesinin ve takım çalışmasının etkin kullanımı

104 Kamu Kuruluşları olarak sorunlarımız var mı?

105 Varsa! Bunları Kim? Nasıl? Ne zaman? Çözecek?


"Sürekli Kalite Geliştirme ve Faaliyet Sonuçlarının Ölçülmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları