Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enerji Yönetimi Namık ÜNLÜ Enerji Yönetimi Namık ÜNLÜ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ PO 21, 41470 Gebze, Kocaeli Tel. 0262 677 27 14,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enerji Yönetimi Namık ÜNLÜ Enerji Yönetimi Namık ÜNLÜ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ PO 21, 41470 Gebze, Kocaeli Tel. 0262 677 27 14,"— Sunum transkripti:

1 Enerji Yönetimi Namık ÜNLÜ Enerji Yönetimi Namık ÜNLÜ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ PO 21, 41470 Gebze, Kocaeli Tel. 0262 677 27 14, Fax: 0262 641 23 09 namik.unlu@mam.gov.tr

2 Damoclesin Kılıcı GelişmeÇevre Güvenlik …………..

3 Rezervler

4

5 Consumption / Capita : 2300 kWh

6 Neden Enerji Yönetimi lSüreçlerin Optimisazyonu lBirim Maliyetlerin düşürülmesi lKaliteli ve Yeteri kadar Enerji kullanımı lRekabetçi Koşulların korunması lTesis Ömrünün arttırılması lBakım giderlerinin azaltılması lYaklaşan Global Enerji Krizine hazırlık lYaşadığımız Çevrenin korunması

7 Enerji Yönetimi lÜrün kalitesinden, güvenlikten ve çev- resel koşullardan fedakarlık etmeksizin, lÜretimi azaltmaksızın, lEnerjinin daha verimli kullanımı doğrul- tusunda yapılandırılmış ve organize edil-miş disiplinli bir çalışmadır.

8 Enerji Tasarrufu lEnerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek, l İsrafı minimum düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalardır.

9 Enerji Tasarrufu lProses gereği çeşitli şekillerde ortama atılan enerjilerin geri kazanılması. lDizayn, proses geliştirme ve daha akılcı kullanımlarla sağlanacak tasarruflar. lİstenmeyen kaçakların önlenmesiyle sağlanacak tasarruflar. lİlk anda alakasız görünen ancak büyük enerji kayıp-larına sebep olan uygulamaların değiştirilmesi Bakımın etkinleştirilmesi, verimin arttırılması, hızlı ve yeterli ikmal vb.

10 Enerji Yönetimi Prosesi

11 Enerji Yönetimi Kursu Enerji Kısıtlaması lEnerji tüketiminin, mal ve hizmet üretiminin azaltılması yoluyla düşürülmesi

12 Enerji Yönetimi Kursu Enerji Yöneticisi Teknik Özellikleri lFabrikanın üretim prosesleri ve son ürün kalitesiyle ilgili bilgi lVeri toplama, analiz ve raporlama yeteneği lTemel enerji tüketim ekipmanları ile ilgili bilgi lEkipman seçimi, sistemi denetleme, bakım vb. İdari Özellikleri lYetkinliği - Etkinliği lİletişim kurma

13 Enerji Yöneticisine ait Görevler lÜst Yönetimi Bilgilendirme, Yönlendirme ve ikna, lEnerji Komitesine Liderlik etmek, lSayaç Verileri Toplama ve Analizler, lAylık Enerji Faturalarının irdelenmesi, lEnerji Tasarrufu İmkanlarını belirlenmesi, lİşletmenin diğer kısımlarına teknik bilgi aktarma, lYasal karar ve uygulamaları takip edip, organizasyona uyarlama, lProses, Makina ve techizat için performans standartlarının güncel tutulması, lEnerji Tasarrufu Projelerinin Denetlenmesi, lİletişim ve Halkla İlişkiler, lUlusal ve Uluslararası gelişmeleri takip etme,

14 Enerji Komitesi lFarklı çalışma alanlarında tüm enerji ile ilgili faaliyetleri planlar ve uygular. lEnerji komitesinin niteliği, yönetim yapısına, enerjinin tip ve miktarına diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. lKomite Şirket içi veya Dışı Danışmanların Bilgi ve Deneyiminden gereğinde faydalanır.

15 Enerji Komitesi Organisazyonu

16 Veri Tabanı Oluşturulması lTüketilen Enerjinin proses veya İşletme içindeki dağılımı lŞirkette tüketilen enerjinin parasal değeri nedir? lEnerji maliyeti üretim maliyetinin % kaçıdır? lEnerji tüketimi, üretim maliyetlerini kim izler? Bilgilere nasıl ulaşılır? lŞirketin büyüklüğü, ürün çeşitleri, enerji tüketen ekipmanların sayıları kapasiteleri ve tipileri? lEnerji tüketimini izlemek için sıkıntılar? Gerekli ekipmanlar? Maliyetleri? lEnerji tasarruf miktarı? Mevcut şirket kazancı ile mukayesesi? lBenchmarking

17 Enerji Yönetimi Kursu Veri Toplanması lOrtam sıcaklığı, Çalışma sıcaklığı, Ürün tipi, Çalışma saatleri, Makina hızı, Üretim miktarı vb. Önemli değişkenler olup Enerji Tüketimi takip formlarının üzerine aynı anda kaydedilerek değerlendirmeler sırasında dikkate alınmalıdır. lSpesifik değişkenler (Fabrikanın bir bölümünün üretim miktarına göre enerji ihtiyacını belirler) lKontrol edilebilir ( İşletme uygulamaları, sistem kontrolu, üretim planlaması, bakım standardı gibi enerji tüketimini enaza indirebilmek için yönetim tarafından planlanan değişkenlerdir).

18 Enerji Yönetimi Kursu Veri Analiz Yöntemleri lAkış Şemaları lSpesifik Enerji Tüketimi lGruplandırma lPareto Diyagramı lBeyin Fırtınası

19 Enerji Yönetimi Kursu Akış ŞemasıBuharBacagazıMamül 400 Kg/h ÖğütmeKurutmaAmbalaj Hammadde 1 ton/h Elektrik 500 Kwh Elektrik 200 Kwh Fuel oil 200 lt/h Elektrik 50 Kwh

20 Enerji Yönetimi Kursu Akış Şeması Tablosu

21 Enerji Yönetimi Kursu Enerji Ağacı

22 Enerji Yönetimi Kursu Spesifik Enerji Tüketimi l(SET): Birim ürün başına kullanılan enerji. lSET değerleri, enerji tasarruf çalışmaları ile düşeceği gibi, lÜrünün üretim miktarının arttırılması ile de azaltılabilir. ( Üretim dışı sabit enerji tüketimleri).

23 Enerji Yönetimi Kursu Spesifik Enerji Tüketimi Akış Şemasındaki Ürün için lElektrik Tüketimi = 1870 Kwh/ton ürün lFuel Oil Tüketimi = 0.5 ton/ton ürün lSpesifik Enerji Tüketimi = 1.4 TEP/ ton ürün

24 Enerji Yönetimi Kursu Gruplandırma lSeçilmiş Ortak değişkenler ve karakteristiklere göre verilerin ayrılması / sınıflandırılmasıdır.

25 Enerji Yönetimi Kursu Pareto Diyagramı lEnerji tüketimine katkıda bulunan unsurlar tüketim miktarına göre sıralanır. lHer bir unsurun tükettiği enerji türleri kıyaslanabilir tek birime indirgenmelidir lBüyükten küçüğe doğru sıralanan unsurların toplam sonuçları yüzdeler ile gösterilir lBu sayede odaklanılacak olan prosesler ortaya çıkarılır

26 Pareto Diyagramı Kırılma noktası Hayati azınlık Önemsiz çoğunluk

27 Beyin Fırtınası Belirli bir konu üzerinde, katılım ve yaratıcılığı kolaylaştırıcı bir atmosfer yaratarak pekçok fikrinm ortaya çıkmasını hedefleyen bir takım tekniğidir.

28 Enerji Yönetimi Çevrimi lPLAN : Tespit, Etüd ve Planlama lDO : Uygula lCHECK : Sonuçları raporla ve irdele lACT : Devamlılığı Sağla

29 Enerji Yönetimi İş Adımları lTasarruf potansiyelinden haberdar olma lYönetimin desteği lÖn enerji etüdleri lDetaylı enerji etüdleri lİşletme, Bakım ve Raporlama Prosedürlerinin kurulması lSermaye yoğun yatırımlar için ön fizibilite lFinansman temini lEkipman seçimi - Satın alma lKurma - Devreye alma lİzleme - Raporlama

30 Enerji Yönetimi İşlemleri Enerji Tasarrufu Üst Yönetimin Katkı ve Desteği Enerji Muhasebesi Ön Enerji Taraması Detaylı Enerji Taraması Eğitim Finansman Uygulama İzleme Değerlendirme

31 Enerji Tüketim Denklemleri İşletmenin Enerji tüketimini formulüze edilmesi amacı ile prosesin tümünün yada bir bölümünün denklem halinde yazabiliriz ; l E = a Değişik üretim miktarları için Enerji tüketimi sabittir ve spesifik değişkenler yoktur. l E = a + bP Enerji tüketimi bir tek spesifik değişken olan üretime bağlıdır. a sabiti üretimden bağımsız enerji tüketim miktarıdır. b sabiti spesifik değişkenin herbir birim artışına karşılık gelen enerji tüketim artışıdır l E = a + bP1 + cP2 + dP3 +....… Enerji tüketimi, üretim miktarı, hava koşulları, çalışma saatleri gibi çeşitli değişkenler veya aynı bölümde üretilen çeşitli tip ürünler gibi P1, P2, P3,.. spesifik değişkenlerine bağlıdır.

32 Hedef Belirleme Metodları l En iyi geçmiş performansa dayalı Enerji tüketiminin üretime karşı grafiğinde belli bir alan içinde dağılan noktalar birleştirilerek standart doğru elde edilir. Bu standart doğrunun altında kalan değerler en iyi verime sahip tüketimleri göstermektedir. l Basit yüzde indirimi Hedef, hesaplanan standarta nazaran belirli bir indirim örneğin % 5 indirim yapılarak belirlenebilir. l Beklenen performans Örneğin E = a + bP şeklindeki denklemde a'nın değeri düşürülmeye çalışılır. Bu durumda a üretime bağlı olmayan enerji miktarıdır.

33 En İyi Performans Metodu

34 Enerji Yönetimi Kursu Raporlama lYönetime verilen raporların kolayca anlaşılması gerekir. Bu nedenle genel sonuçlar bölümü ilk kısımda mümkün olduğunca kısa verilmelidir. lRapor aşağıdaki kısımları itiva eder. lGenel sonuçlar lMevcut durumda Prosese ait Kütle ve Enerji Denklikleri lHedeflenen durumda Prosese ait Kütle ve Enerji Denklikleri lAkış şemaları lTasarruf Tedbirleri ve Projeleri lMaliyet Analizleri lGeri Ödeme Süreleri lÖlçümler

35 Enerji Yoğunluğu Enerji Tük.Art.(%) GSMH Art.(%)Enerji Yoğunluğu 1970-93 5.25.30.99 1970-75 7.87.71.01 1975-80 3.12.61.20 1980-85 4.24.60.91 1985-90 6.46.01.06 Birim üretim artışı (GSMH) başına enerji tüketimi artışı Türkiye için 1 dolayında, gelişmiş ülkelerde 0.4-0.7 arasında.

36 Kuruluş Seviyesi Sev iye PolitikaOrganizasyonİletişimVeri YönetimiSistemYatırımlar 5 Açıklanmış ve tam destek altında Organisazyona tam uyum ve belirlenmiş sınırlar Düzenli ve erişilebilinir Her an verilerin ve bilgilerin analizi mümkün donanım ve dökümantasyon Performans ve verimliliğin tam gözlenebilirliği Planlı, ileri görür, çizgileri kesin ve örnek 4 Yönetim tarafından Açıklanmış Bir Üst yönetici insiyatifi Doğrudan temas ve formal çalışma Rutin Ölçüme dayalı lokal bilgiler Kampanyalar Değişik analiz yöntemleri ile belirleme 3 Ast birimler tarafından yazılmış Sınırları belirsiz bir tek enerji yöneticisi Belli bir proje için kurulan bir takım sayesinde ve genelikle direk Gerektiğinde ölçüm ve fatura bilgileri Kısmi eğitimlerGeri ödeme kriteleri 2 Yazılı olmayan kaideler Part time sorumlu kişiler Direk ve sınırlı temas Fatura bilgileri iletişimsiz birimlerce izleniyor Resmi olmayan temaslarDüşük giderli önlemler 1Politika belirsiz Enerji yönetimi yok Temas yokBilgi sistemi yokBeklenti yokYatırım gerektirmeyen

37 10 Yıllık Performans  20 Enerji verimliliği projesi  40 tan fazla Enerji Etüdü  100 e Yakın Ön Enerji Etüdü  Uluslararası Deneyim oABD ve Japonya’da eğitimler oBrezilya ve İspanyada 10 dan fazla etüt  Cooperation's oSiemens oEVD’ler

38 Teşekkürler www.mam.gov.tr


"Enerji Yönetimi Namık ÜNLÜ Enerji Yönetimi Namık ÜNLÜ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ PO 21, 41470 Gebze, Kocaeli Tel. 0262 677 27 14," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları