Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşyeri Sağlık Birimleri 2015

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşyeri Sağlık Birimleri 2015"— Sunum transkripti:

1 İşyeri Sağlık Birimleri 2015
İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

2 Hukuksal Çerçeve X İŞ KANUNU (4857) - 10.06.2003
X İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU – X İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   X İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ X DİĞER

3 6331 : Değişim Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının Numarası ve Yürürlük Tarihi Değişen Veya İptal Edilen Madde 6462 3 6495 Geçici Madde 4, 38 6552 2, 6, 15, 30

4 İSB Yönetmelik : Değişim
Yeni Yönetmelik ve Değişim Tarih Yeni Yönetmelik Değişiklik

5 Hizmetler Yönetmeliği : Değişim
Süreç Tarih Değişim

6 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
Madde 1 : Amaç

7 Madde 2 : Kapsam ve İstisnalar
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. e) (Ek: 10/9/ /15 md.) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri.

8 MADDE 3 : Tanımlar f) (Değişik: 12/7/ /101 md.) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı, g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren (özre uğratan) olayı, s) (Değişik: 12/7/ /101 md.) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,

9 Madde 4 : İşverenin Genel Yükümlülüğü
İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

10 Madde 5 : Risklerden Korunma İlkeleri
Risklerden kaçınmak Riskleri analiz etmek Kaynağında mücadele etmek

11 MADDE 6 : İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve (Ek : on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde) diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/ /16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. 4. (Ek: 10/9/ /16 md.) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez.

12 Madde 7 : İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

13 Madde 8 : İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları
MADDE 8 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür. (2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir. (3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. (4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

14 Madde 8 : İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları
(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

15 Madde 9, 10, 11, 12, 13 X Tehlike Sınıfının Belirlenmesi X Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma X Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım X Tahliye X Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

16 Madde 14 : İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi
(1) İşveren; a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde (Dr.Ahmet Tellioğlu) (3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. (4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

17 MADDE 15 : Sağlık Gözetimi
(1) İşveren; a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 1) İşe girişlerinde. 2) İş değişikliğinde. 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde (işyerlerinde) çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. (3) (Değişik birinci cümle: 10/9/ /17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. (4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. (5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

18 Madde 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 X Çalışanların Bilgilendirilmesi X Çalışanların Eğitimi X Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması X Çalışanların Yükümlülükleri X Çalışan Temsilcisi X Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi (TTB) X İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu X İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu

19 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş ve İdari Yaptırımlar
24. Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu 25. İşin durdurulması 26. İdari para cezaları ve uygulanması 27. Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet

20 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Geçici Hükümler
28. Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı 29. Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 30. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler (6) (Ek: 10/9/ /18 md.) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar.

21 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Geçici Hükümler
31. Belgelendirme, ihtar ve iptaller 32 – 36. Değiştirilen hükümler 37. Yürürlükten kaldırılan hükümler

22 Geçici Maddeler 1. Atıflar 2. Mevcut Yönetmelikler 3. Sağlık Raporları
4. İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Yükümlülüğü 5. Mevcut Sertifika ve Belgeler ile İhtar Puanları 6. İşyeri Hekimliği Yapan Kurum Tabiplerine Yapılan Ücret Ödemeleri (Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde gerçekleştirilmiş olan işyeri hekimliği ücreti ödemeleri nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır, bu ödemeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemez.)

23 Yürürlük ve Yürütme MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
a) (Değişik: 12/7/ /56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri; 1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde, 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8. maddeleri yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer. MADDE 39 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç / Kapsam : 1 / 2

25 DAYANAK MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun (Değişik ibare:RG-18/12/ ) 3 üncü, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

26 TANIMLAR MADDE 4 ç) Eğitim kurumu: (Değişik ibare:RG-18/12/ ) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi (işyeri hekimliği) ve diğer sağlık personeli eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri, d) (Değişik:RG-18/12/ ) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih ve saatleri, eğiticileri, katılımcıları ile eğitim verilen adres gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan programı, h) (Ek:RG-18/12/ ) İtiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanları ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından üç üyeden oluşan komisyonu, ı) (Ek:RG-18/12/ ) Komisyon: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısının başkanlığında Genel Müdürlükten üç üye ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığından seçilecek bir üye ile gerek görüldüğünde üniversitelerin tıp, hukuk, eğitim, mühendislik ve iletişim fakültelerinden seçilecek öğretim üyelerinden oluşan Komisyonu,

27 İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü MADDE 5 – (Mülga:RG-18/12/ ) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü MADDE 6 – (Mülga:RG-18/12/ )

28 İşyeri Hekimlerinin Nitelikleri ve Görevlendirilmeleri
Madde 7. İşyeri hekimliği belgesi Çalışma sürelerinin bölünerek birden fazla işyeri hekiminin görevlendirilmesi

29 Madde 8 : İşyeri Hekimliği Belgesi
ç) (Ek:RG-18/12/ ) İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan hekimlere istekleri halinde,

30 Madde 9. İşyeri Hekiminin Görevleri
9 : 3) Sağlık Gözetimi (Değişik:RG-18/12/ ) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır. 10) (Ek:RG-18/12/ ) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek. ç/6) (Ek:RG-18/12/ ) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek.

31 Madde 10 : İşyeri Hekiminin Yetkileri
a) (Mülga:RG-18/12/ ) (İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, işyeri hekimi tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.) b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

32 Madde 11 : İşyeri Hekiminin Yükümlülükleri
(3) (Değişik:RG-18/12/ ) İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

33 Madde 12 : İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri
(1) (Değişik:RG-18/12/ )  İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

34 Madde 12 : İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri
(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. (3) Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/ )  1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/ )  1000  çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/ )1000  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/ )  750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/ )  750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/ )  750  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. (5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. (6) (Ek:RG-18/12/ ) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

35 Madde 13 : İşyeri Hekimlerinin Belgelendirilmesi
(Mülga:RG-18/12/ ) (Eğitim kurumlarının bildirim görevleri)

36 14. Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usûl ve Esasları 14. Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri 15. Diğer sağlık personeli belgesi 16. Diğer sağlık personelinin görevleri 17. Diğer sağlık personelinin yetkileri 18. Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri

37 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usûl ve Esasları Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: a) (Değişik:RG-18/12/ ) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika. b) (Değişik:RG-18/12/ ) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika. c) (Ek:RG-18/12/ ) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

38 Madde 20 : Diğer Sağlık Personelinin Belgelendirilmesi
(Mülga:RG-18/12/ )

39 BEŞİNCİ BÖLÜM Eğitim Kurumlarına İlişkin Hükümler
21 : Eğitim Kurumu Başvuru İşlemleri – (1) (Değişik cümleler:RG-18/12/ ) Eğitim kurumu yetki belgesi almak amacıyla, e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. e-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.) Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur: 22 : Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar (Değişik) 23 : Derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar (Değişik) 24 : Aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları

40 Eğitim Kurumları 25. Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu (Değişik) 26. Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi (Değişik) 27. Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri (Değişik) 28. Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları (Değişik) 29. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları (Değişik) 30. Eğitim programları (Değişik) 31. Eğitim programlarına başvuru (Değişik)

41 ALTINCI BÖLÜM (Değişik bölüm başlığı:RG-18/12/ ) İşyeri Hekimlerinin ve Diğer Sağlık Personelinin Eğitimleri, Sınavları ve Belgelendirilmeleri 32. İşyeri hekimlerinin eğitimleri 33. Diğer sağlık personelinin eğitimleri (Değişik) 34. Yenileme eğitimleri (Mülga) 35. Sınavlar (Değişik) 35 / A. İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi (Değişik) 35 / B. Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi (Değişik)

42 YEDİNCİ BÖLÜM Eğiticiler ve Belgelendirme
36. İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi ile diğer sağlık personeli eğitici belgesi (Değişik) 37. Eğiticilerin görev ve sorumlulukları (Değişik) 38. Eğiticilerin belgelendirilmesi

43 SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler
39. Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları (Değişik) 40. İhlaller ve ihtar puanı uygulanması (Değişik) 41. Yetkilerin askıya alınması, iptali ve itiraz (Değişik) 41 / A. İtiraz komisyonunun çalışma şekli (Değişik) 42. Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler 42 / A. Tebligatların bildirimi ve elektronik tebligat 43. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik : (1) 27/11/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

44 Geçici Maddeler 1. Mevcut eğitim kurumlarının durumu 2. Diğer sağlık personelinin durumu 3. İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri 4. Sınava katılma hakkı 5. Elektronik ortamlarda başvuru işlemleri ve geçiş hükümleri 6. Yetki belgelerinin birleştirilmesi 7. İşyeri hemşiresi sertifikaları veya belgelerinin diğer sağlık personeli belgesi ile değiştirilmesi 8. Çalışma sürelerinde geçiş hükümleri

45 Yürürlük ve Yürütme 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28512 1. Amaç 2. Kapsam 3. Dayanak (Değişik) 4. Tanımlar ve kısaltmalar (Değişik : İtiraz Komisyonu, Toplum Sağlığı Merkezi Birimi)

47 Hak ve Yükümlülükler 5. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri (İstihdam ya da OSGB) e) (Ek:RG-18/12/ ) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle 6. İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü 7. İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri 8. Çalışanların hak ve yükümlülükleri 9. Hizmetin çalışanlara ücretsiz verilmesi

48 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi için Sağlanacak Şartlar 10. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir. (2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır. a) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır. b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir. c) İSGB’ler Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur. (3) İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir. (4) (Değişik:RG-31/1/ ) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan işyerlerinde kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve EK-1’de belirtilen araç ve gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz.

49 Sağlık ve Güvenlik Birimi
11. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar X (6) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu olmayan hallerde, işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşılayan birim, düzenlenen sağlık raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir.

50 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Çalışma Usul ve Esasları 12. Ortak sağlık ve güvenlik birimi kurulması (Değişik) 13. İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları (Değişik) 14. Görevlendirme belgesi ve sözleşme (Değişik) 15. İşbirliği ve koordinasyon

51 BEŞİNCİ BÖLÜM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Başvuruları ve Yetkilendirilmesi
16 – 22. Maddeler

52 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
23 – (1) 27/11/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

53 Ek ve Geçici Maddeler Ek 1. Elektronik tebligat Geçici 1. Mevcut OSGB’lerin durumu Geçici 2. 50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları Geçici 3. Elektronik ortamlarda başvuru işlemleri ve geçiş hükümleri

54 Yürürlük ve Yürütme 24 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer. 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

55 Asgari Ücret T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 02.02.2005 TTB
«…………………. İşyeri hekimlerinin Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen miktarın altında belirlenen ücreti içeren sözleşme imzalamaları veya bu yönde yapılacak ödemeleri itiraz etmeksizin kabul etmeleri halinde, bundan önce olduğu gibi, etik kurallara aykırı davranmaktan dolayı disiplin cezasıyla cezalandırılabilecekleri gibi kişisel olarak da hak kayıpları söz konusu olacaktır.»

56 TARTIŞMA Diğer sağlık personeli Yazılı bildirim Çalışma süreleri
Kamuda çalışan işyeri hekimleri Kamudan sağlık raporu OSGB İşyeri hekimlerinin eğitimi Örgütlenme


"İşyeri Sağlık Birimleri 2015" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları