Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜRÜLTÜ K İ RL İ L İĞİ FULYA KIZILTAŞ – 120090156 GÖRKEM ATAKUL - 120090151.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜRÜLTÜ K İ RL İ L İĞİ FULYA KIZILTAŞ – 120090156 GÖRKEM ATAKUL - 120090151."— Sunum transkripti:

1 GÜRÜLTÜ K İ RL İ L İĞİ FULYA KIZILTAŞ – 120090156 GÖRKEM ATAKUL - 120090151

2 GÜRÜLTÜ K İ RL İ L İĞİ NED İ R ?

3 Gürültü kirlili ğ i veya di ğ er adıyla ses kirlili ğ i, insan veya hayvan yaşamını olumsuz etkileyen, dengesini bozan her türlü insan, hayvan ya da makine kaynaklı ses oluşumudur. Gürültü kirlili ğ inin en yaygın biçimlerinden biri, özellikle motorlu araçların neden oldu ğ u kirliliktir.

4 GÜRÜLTÜ K İ RL İ L İĞİ NE NEDEN OLAN SEBEPLER Dünya çapında en yaygın gürültü türü ulaşım sistemlerinden kaynaklanır. Motorlu araçların yanı sıra uçak ve demiryolu araçlarının yarattı ğ ı gürültü de önemli bir yer tutar. Şehir planlamacılı ğ ında yanlışlar yapılması sanayi ve yerleşim alanlarının birbirine bitişmesine neden olabilir ve sonuç olarak sanayi alanının yarattı ğ ı gürültü kirlili ğ i komşu yerleşim birimlerinde yaşayanların sa ğ lı ğ ı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Gürültü kirlili ğ i yaratan di ğ er etmenler arasında araba alarmları, acil durum sirenleri, çeşitli beyaz eşyalar ile ev aletleri, fabrika makineleri, yapım ve onarım çalışmaları, ses sistemleri, hoparlörler sayılabilir.

5 İ NSAN SA Ğ LI Ğ INA ETK İ LER İ

6 Gürültünün insan sa ğ lı ğ ı üzerindeki etkileri hem sa ğ lıksal hem davranışsal yönde ortaya çıkabilir. Genel olarak, gürültü olarak adlandırılan her türlü ses insan sa ğ lı ğ ını fizyolojik ve psikolojik olarak etkiler. İ stenmeyen bu sesler sinir, saldırganlık, hipertansiyon, yüksek stres, kulak çınlaması ya da kulak u ğ uldaması, duyma kaybı, uyku bozuklukları gibi pek çok sonuç do ğ urabilir. Bu sonuçlar içinde, stres ve hipertansiyon ciddi sa ğ lık sorunlarına kapı açabilirken, kulak çınlamaları ve u ğ uldamaları unutkanlı ğ a, ciddi ruhsal bunalımlara ve kimi zaman panik ataklara neden olabilir.

7 Fiziksel Etkileri: Geçici veya sürekli işitme bozuklukları. Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks. Psikolojik Etkileri: Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres. Performans Etkileri: İ ş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozuklu ğ u, hareketlerin yavaşlaması.

8 Gürültü kirlili ğ ini azaltmak için alınabilecek önlemler Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması. Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi. Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi. İ şyerlerinde çalışanların maruz kalaca ğ ı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeli ğ inde belirtilen sınırlara) indirilmesi. Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlı ğ ını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda ses yalıtımı sa ğ lanması. Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin evlerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin yükseltilmemesi gerekmektedir.

9 Gürültü kirlili ğ i konusuna hassas yaklaşan Avrupa Birli ğ i, standartların çerçevesini günden güne genişletiyor. Hatta Avrupa komisyonu “Bu sesi durdurun” isimli bir kampanya başlatarak işyerindeki ses düzeyini belli bir seviyeye düşürmek istedi. Avrupalıların bu denli önemsedi ğ i bu konuda Türkiye’nin de adımlarını hızlandırması gerekecek. Uzmanlar, AB’nin gürültü standartları ile Türkiye’deki tablonun örtüşmesinin kolay olmayaca ğ ı görüşünde. Aslında Türk mevzuatında gürültü standartları yeni bir kavram de ğ il. Konuya ilişkin yönetmelik 1986 yılında çıktı, AB’ne uyum amacıyla yönetmelik 2005 yılında yenilendi. Yeni gürültü kontrol yönetmeli ğ i’ne göre çeşitli kullanım alanlarının kabul edilebilir üst gürültü seviyeleri tespit edildi. Hatta öyle ki, yönetmeli ğ in standartları evin içinde yaptı ğ ınız gürültüyü bile sınırlandırıyor. Konutların yatak odalarında oluşacak gürültünün 35 desibeli geçmemesi gerekiyor. Bu sınır oturma odasında 60, mutfak ve banyoda ise 70 db olarak belirlendi. Gürültü sınırına uymayan para cezasına çarptırılacak. Tekrarı ve gürültünün gece yapılması halinde ceza iki katına çıkacak.

10 DES İ BEL SINIRLARI Yönetmeli ğ e göre gürültünün desibel sınırları şöyle belirlendi: Otel yatak odası: 30 Hastaneler: 35 Oturma odası: 60 Mutfak ve banyo: 70 Uzay roketleri: 170 Motosiklet: 110 Canlı Müzik: 90 Şehir içi trafik: 65

11 Bununla birlikte, motorlu kara taşıtlarının eksoz gürültülerinin kontrolü, açık alanda bulunan e ğ lence merkezlerinin gürültü denetimi, fabrikalarda ve iş yerlerinde işçi sa ğ lı ğ ı açısından gürültü azaltıcı tedbirlerin aldırılması ve sa ğ lanması da yönetmelikteki düzenlemeler arasında. Peki ya AB’nin gürültü konusundaki hassasiyetinin temeli nedir? Gerekçe, insan sa ğ lı ğ ına etkileri. İ şte rakamlar: 30-65 db : konforsuzluk, rahatsızlık, sıkılma duygusu, kızgınlık, konsantrasyon ve uyku bozuklu ğ u. 65-90 db : Kalp atışının de ğ işimi, solunum hızlanması, beyindeki basıncın azalması. 90-120 db : Metabolizmada bozukluk, baş a ğ rısı. 120-140 db : İ ç kulakta bozukluk 140 ve üzeri db : Kulak zarının patlaması

12 Konuyla ilgili bugüne kadar neredeyse hiç önlem almayan Türkiye, öncelikle gürültü haritaları hazırlayacak. Amaç, hangi bölgelerin gürültü yo ğ unlu ğ u var, tespit edip, çözüm üretmek. Çünkü Türkiye’de nerelerde gürültü yo ğ unlu ğ u var nerelerde yok bilinmiyor. Örne ğ in İ stanbul Mecidiyeköy, Beşiktaş ve Ba ğ dat Caddesi’nde gürültü seviyelerinin 90 db’e kadar çıkabildi ğ i belirtiliyor, oysa AB standartı 65.

13 -Peki ya bu haritalar neden önemli? Sesin insan sa ğ lı ğ ını tehdit etti ğ i bölgeler saptanacak ve oralardaki binalara, sanayi bölgelerine vs. yalıtım zorunlulu ğ u getirilecek. Türkiye’nin bu alanda yapaca ğ ı çok iş var. Havaalanları, tren yolları şehir merkezinde. Uzmanlar bu durumun Türkiye için bir dezavantaj oldu ğ u görüşünde. Havaalanlarına ve demiryollarına gürültüyü absorbe edecek ses duvarları konulabilece ğ i belirtiliyor. Şehir içindeki gürültüyü de AB standartlarına çekmek için a ğ açlandırmaya a ğ ırlık verilebilece ğ i ya da tepeler oluşturulaca ğ ı ifade ediliyor.

14 BELED İ YELERE CEZA YETK İ S İ Bu standartların uygulanmasında belediyelere önemli görevler düşüyor. Yönetmelik hazır, denetim belediyelerde. Bundan böyle belediyeler gürültü düzeylerini aşan iş yerlerine ceza kesebilir. Ayrıca belediyelerin sanayicilere proje izni verirken, gürültü konusunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

15 TEŞEKKÜRLER

16 KAYNAKLAR http://gurultukirliligi.nedir.com/ http://www.obi.bilkent.edu.tr/ekookul/pdf/gu rultukirliligi.pdf http://www.obi.bilkent.edu.tr/ekookul/pdf/gu rultukirliligi.pdf Keskin, B. Çevresel Gürültünün Ölçümü (2005)


"GÜRÜLTÜ K İ RL İ L İĞİ FULYA KIZILTAŞ – 120090156 GÖRKEM ATAKUL - 120090151." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları