Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kriz döneminde Avrupa hastane reformları: masraf kısıtlamanın hızalanması yapısal yeniden tasarım planlarıyla mı gerçekleştirmek gerekiyor? Kriz döneminde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kriz döneminde Avrupa hastane reformları: masraf kısıtlamanın hızalanması yapısal yeniden tasarım planlarıyla mı gerçekleştirmek gerekiyor? Kriz döneminde."— Sunum transkripti:

1 Kriz döneminde Avrupa hastane reformları: masraf kısıtlamanın hızalanması yapısal yeniden tasarım planlarıyla mı gerçekleştirmek gerekiyor? Kriz döneminde Avrupa hastane reformları: masraf kısıtlamanın hızalanması yapısal yeniden tasarım planlarıyla mı gerçekleştirmek gerekiyor? Necibe Refizade

2 İ Ç İ NDEK İ LER Dergi hakkında bilgi İ ndeksler Makale künyesi Çalışmanın amacı Çalışmanın yöntemi Makalenin yapısı Çalışmanın bulguları Çalışmanın sonucu

3 DERGI HAKKINDA BILGI HEALTH POL İ CY DERG İ S İ Sa ğ lık politikası ve sa ğ lık sistemi konularını keşf etmek, araştırmak ve öncelikle ABD dışında yüksek gelirli ülkeler içinde bilhassa sa ğ lık politikasının, sa ğ lık sisteminin ve sa ğ lık hizmeti reformlarının geliştirilmesi, uygulanması ve analizi ile ilgili sa ğ lık politikası ve sistemi araştırmacıları, kanun yapıcıları ve karar vericileri arasında iletişimin artıtılması için bir araç olması amaçlanmıştır.

4 DERGI HAKKINDA BILGI 1984 yılından itibaren yayın yapmaktadır; Thomson Reuters tarafından 2013 yılında yayımlanan Citation Reports dergisinde Sa ğ lık politikası&hizmetleri kategorisinde 70 dergi içinde 33cü sırada yer almaktadır ve 1.725 etki faktörüne sahiptir; 2014 yılının Ekim ayına kadar 10 makale yayımlamış; Sa ğ lık politikası ve sisteminde hayata geçen reformlar, uygulamalar ve yenilikler hakkında farklı makaleler yayımlanmaktadır; Yeni görüş ve keşifleri desteklemektedir

5 İ NDEKSLER CINAHL Current Contents/Health Services Administration Current Contents/Social & Behavioral Sciences MEDLINE® EMBASE HealthSTAR Hospital and Health Administration Index Public Affairs Information Service Bulletin Reference Update Social Sciences Citation Index Sociological Abstracts CSA Database Scopus PsychINFO

6 MAKALE KÜNYES İ Kriz döneminde Avrupa hastane reformları: masraf kısıtlamanın hızalanması yapısal yeniden tasarım planlarıyla mı gerçekleştirmek gerekiyor? Makalenin adı: Timo Clemens, Kai Michelsena, Matt Commers, Pascal Garel, Barrie Dowdeswell, Helmut Brand Yazarların adı: 2014 Makalenin basım yılı: Health Policy: sayı 117 sayfa 6-14 Yayımlandı ğ ı dergi:

7 ÇALIŞMANIN AMACI Amaca göre genelde de ğ erlendirme çalışmasıdır. Yazarların belirlemelerine göre: Finansal kriz döneminde AB üyesi ülkelerinin hastane reformlarına kısa ve uzun vadeli tesirleri nasıl hizalandırdıklarını incelemek; AB’nin bu ulusal reformları etkiledi ğ i yolları çizmek.

8 ÇALIŞMANIN YÖNTEM İ Yazılı kaynaklardan bilgi toplama Literatür tarama: yayımlanan raporlar; bilimsel makaleler; politika belgeleri. Genellikle 2009-2013 y.yar. Medline&WebofKnowledge veritabanında yayımlanan literatür. DSÖ Avrupa Gözlemevesinin çalışması

9 MAKALEN İ N YAPISI ÖZET 1. G İ R İ Ş2.YÖNTEMLER 3.KR İ Z DÖNEM İ NDE HASTANE REFORMLARI 4.HASTANELERE AB’NIN ETKISI 5.MÜZAKERELER6.SONUÇ

10 MAKALEN İ N YAPISI KRIZ DÖNEMINDE HASTANE REFORMLARI: Hastanelere yönelik siyasi araçlar; Hastane hizmetlerinin finansmanı ve tezminatı; Hastane hizmetlerinin hacmi ve kalitesi; Hastane hizmetinin operasyonel maliyetleri; Tıbbi ürünlerin fiyatları; Sa ğ lık uzmanları; Sa ğ lık sektörüne sermaye yatırımı; Hastane sisteminin reorganizasyonu; Sa ğ lık sistemi hedeflerine etkiler.

11 MAKALENIN YAPISI Hastanlelere AB’nin etkisi: Devletler dahili sorunlarını kendileri çözmeleri gerekti ğ ine ra ğ men AB kriz döneminde devletlere yardımda israr ediyor. Bu yardım aşa ğ ıdakıları içeriyor:  Devlet borçlarının azaltılmasını teşvik etmek ve ulusal politikaları koordine etmek;  Kamu maliyetini sa ğ lamak için kontrole almak;  İ stikrar ve Büyüme Paktının canlandırılması için Mali Sıkıştırma Antlaşmasının tatbiki.

12 MAKALEN İ N YAPISI Müzakereler: Kısa vadeli reformların riskleri ve siyasetleri; Uzun vadede hastaneleri modernize etmek için organizasyonel ve finansal gereksinimler; Avrupa Birli ğ i üye ülkelerinin hastane sistemlerinin reformlarında ne gibi röl oynamaktadır.

13 ÇALIŞMANIN BULGULARI Araştırmacılar reformun etkilerini çalışmada 3 yönden nazardan geçirmişler: 1. Finansman ve tezminat: hastane bütçesi, kullanıcı ücretleri ve ödeme sa ğ layıcısı. 2. Hastane hizmetlerinin hacmi ve kalitesi: temel teminat paketlerinin kapsamı, bekleme süresi. 3. Operasyonel maliyetler: tıbbi malzemelerin fiyatları, sa ğ lık uzmanları, sermaye yatırımları, hastane sisteminin yeniden düzenlenmesi.

14 ÇALIŞMANIN BULGULARI Çalışma sonucunda malum oldu ki, bazı ülkeler kısa vadeli, bazıları ise uzun vadeli reformlar hayata geçirdiler; Ülkelerin bazıları hem uzun vadeli, hem de kısa vadeli reformlar uyguladı; Reformlar sert, ılımlı ve dolaylı şekilde gerçekleşdiler; 1930 krizinden sonra ilk uzun süreli ve çeşitli alanları etkileyen kriz olması yüzünden reformlar tüm Avrupada ve Avrupa dışında gerçekleşdi.

15 ÇALIŞMANIN BULGULARI Reformlarin hayata geçirilmesinde aşa ğ ıdakı araçlar kullanıldı: Hastane bütçesi; Kullanıcı ücretleri; Sa ğ layıcı ödeme.

16 ÇALIŞMANIN BULGULARI Sa ğ lık hizmetlerinin finansman ve tazminata dair reformu (planları): ARAÇLARREFORMUN (PLANLARIN) TASVIRIÜlke H astane bütçesi 2011 yılında% 2 oranında bütçe azalması Çek Cumhuriy eti 2010 yılının ilk yarısında yaklaşık % 1 bütçe azalması Slovenya 2011 yılında bütçenin kesin olarak azaltıması Avusturya

17 ÇALIŞMANIN BULGULARI ARAÇLARREFORMUN (PLANIN) TASV İ R İ ÜLKE Hastane bütçesi 2012 yılında € 200 tasarruf. Daha fazla %5 2013 yılı üçün planlandı Portekiz 2012 yılına %8 öngörülen indirimYunanistan 2011 yılı için dondurulmuş bütçeMacaristan Önceki %4 den daha fazlası yerine 2011 yılında %2.5 düşük büyüme sınırı Hollanda

18 ÇALIŞMANIN BULGULARI ARAÇLARREFORMUN (PLANIN TASV İ R İ )ÜLKE Hastane bütçesi%5 yerine %3 düşük büyümeLüksemburg Dondurulmuş NHC bütçe (Hastane sektörü dahil) Birleşik Krallık Kullanıcı ücretleri Hastane sisteminde ek ücretler artıyor veya tanıtılıyor Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İ rlanda, Romanya, Hollanda ve İ talya

19 ÇALIŞMANIN BULGULARI ARAÇLARREFORMUN (PLANLARIN) TASV İ R İ ÜLKE Sa ğ layıcı ödeme Tedarikçilere düşük tariflerin uygulanması Estonya, İ rlanda, Romanya, Slovenya DRG fiyatların azalmasıFransa DRG sisteminin uygulanması planlanmıştır Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs

20 ÇALIŞMANIN BULGULARI ARAÇLARREFORMUN (PLANLARIN) TASV İ R İ ÜLKE Sa ğ layıcı ödeme 2010 yılında performans için ödeme tanıtımı Hollanda Performans için ödeme tanıtma ğ planlıyor İ talya Acil iadelerin 30 gün içinde geri ödenilmemesi Birleşik Krallık

21 ÇALIŞMANIN BULGULARI KR İ Z REFORMLAR KISITLAMALAR

22 ÇALIŞMANIN SONUCU İ ncelenen çalışma da bir çox çalışmalar gibi dünya krizinin sa ğ lık sektörüne negatif etkilerini yüze çıkarmış oldu. Öyle ki, sa ğ lık sektörüne yönelik harcamalar, yatırımlar genelde azalmış oldu. Bir çok iş yerleri kapandı. Bazı ülkelerde hastane malzemeleri müzayedeye çıkarılarak satıldı. Krizle başa çıkmak için Avrupa ülkeleri AB’nin deste ğ i ile bir sıra reformlar gerçekleştirdiler

23 ÇALIŞMANIN SONUCU Bu reformlar hem negatif, hem pozitif sonuçlar vermiş oldu. Pozitif sonuçlara teknolojinin gelişmesini, negatif sonuçlara ise etkinli ğ in düşmesini ait ede bilirim Böyle ki, bazı ülkelerde hemşireler vasıfsız veya e ğ itimsiz personelle de ğ iştirildi. David P. Fidlene göre sa ğ lık sisteminde atılan en büyük siyasi adım iletişim teknolojilerinin tatbiki oldu {1}

24 ÇALIŞMANIN SONUCU 2008 yılında iklim de ğ işikli ğ i endişeleri yeniden gündeme geldi ve DSÖ iklim de ğ işikli ğ inin sa ğ lı ğ a etkisini araştırma ğ a başladı {2} Uluslararası dünya krizi Yunanıstan ekonomisini ciddi bir şekilde etkiledi ve Yunanıstan iki Anlayış Memorandumu imzaladı ki, kamu harcamalarının azalmasında bir sıra tedbirler hayata geçirsin {3}

25 ÇALIŞMANIN SONUCU Avrupa Bölge Komitesi ülkelere krize karşı yönelik önerilerde bulundu. Bu önerilerin içinde sa ğ lık bakanlıklarında antikriz şubelerin yaratılması vardır {4} Hastane sektörüne devlet ve özel sektörün yatırımları keskin olarak azaldı. Ama bazı ülkelerde aksine sa ğ lık sektöründeki teknolojik gelişime yatırımlar koyuldu.

26 ÇALIŞMANIN SONUCU Timo Clemens ve di ğ.çalışmada bu sonuca vardılar ki, önceden de ekonomilerinde sorunu olanlar krizin negatif etkisine daha çok maruz kaldılar. Kriz döneminde yatırımlar azalıyorsa, krizden sonrakı dönemde yatırımların artması gözleniyor. Philipa Mladovski ve di ğ. araştırması gösteriyor ki, Avrupa Birli ğ inde krize karşı önlemler farklı sa ğ lık sistemlerine göre de ğ işiyorlar ve esasen ülkede ekonominin düşüş seviyesine ba ğ lıdılar {5}

27 ÇALIŞMANIN SONUCU Gündemde olan muzakerelere göre gelecekte hasta bakımı hastane odaklı sistemden uzaklaşacaktır. Şu anda üye ülkeleri sa ğ lık sektöründe makro finansal stratejiyi yöneltilebilir tasarrufla dengelemekle meşgullar. Mevcut finansal kriz sa ğ lık politikası için genelde önemli bir pencere oluşturuyor, ama aynı zamanda gerekli ölçeklerin de ğ işmesi için engeller ve vazgeçiren etmenler kuruyor.

28 REFERANSLAR 1. After the Revolution: Global Health Politics in a Time of Economic Crisis and Threatening Future Trends - David P. Fidler SAYFA 5; 2. After the Revolution: Global Health Politics in a Time of Economic Crisis and Threatening Future Trends - David P. Fidler; 3. Greece: the health system in a time of crisis - Daphne Kaitelidou and Eugenia Kouli (Eurohealth dergisi, volume 18, SAYFA 12) 4. Report of the fifty-ninth session of the Regional Committee for Europe 5. Health policy responses to the financial crisis in Europe (Policy summary 5) -Philipa Mladovsky, Divya Srivastava, Jonathan Cylus, Marina Karanikolos, Tamás Evetovits, Sarah Thomson, Martin McKee (SAYFA vi)

29 KAYNAK  After the Revolution: Global Health Politics in a Time of Economic Crisis and Threatening Future Trends - David P. Fidler. Available at: http://www.ghgj.org/Fidler_After%20the% 20Revolution.pdf http://www.ghgj.org/Fidler_After%20the% 20Revolution.pdf  Greece: the health system in a time of crisis - Daphne Kaitelidou and Eugenia Kouli. Avaible at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_fil e/0005/162959/Eurohealth_Vol-18_No- 1_web.pdf http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_fil e/0005/162959/Eurohealth_Vol-18_No- 1_web.pdf

30 KAYNAK Economic crisis, health systems and health in Europe: impact and implications for policy. (Policy summary 12) - Sarah Thomson, Josep Figueras, Tamás Evetovits, Matthew Jowett, Philipa Mladovsky, Anna Maresso, Jonathan Cylus, Marina Karanikolos and Hans Kluge Avaible at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/2575 79/Economic-crisis,-health-systems-and-health-in-Europe- impact-and-implications-for-policy.pdf http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/2575 79/Economic-crisis,-health-systems-and-health-in-Europe- impact-and-implications-for-policy.pdf Health Policy In The Financial Crisis - Philipa Mladovsky, Divya Srivastava, Jonathan Cylus, Marina Karanikolos, Tamás Evetovits, Sarah Thomson and Martin McKee Avaible at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/1629 59/Eurohealth_Vol-18_No-1_web.pdf http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/1629 59/Eurohealth_Vol-18_No-1_web.pdf

31 KAYNAK  Health policy responses to the financial crisis in Europe (Policy summary 5) -Philipa Mladovsky, Divya Srivastava, Jonathan Cylus, Marina Karanikolos, Tamás Evetovits, Sarah Thomson, Martin McKee Avaible at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0 009/170865/e96643.pdf http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0 009/170865/e96643.pdf  Report of the fifty-ninth session of the Regional Committee for Europe. Avaible at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0 010/88930/E92999.pdf?ua=1 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0 010/88930/E92999.pdf?ua=1

32 . TEŞEKKÜRLER


"Kriz döneminde Avrupa hastane reformları: masraf kısıtlamanın hızalanması yapısal yeniden tasarım planlarıyla mı gerçekleştirmek gerekiyor? Kriz döneminde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları