Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı"— Sunum transkripti:

1 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Türkiye’nin katıldığı EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

2 Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

3 Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

4 Bu program kapsamında desteklenecek olan EUREKA, EUROSTARS gibi uluslararası programlara sunulan projeler için “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” geçerli olacaktır.

5

6 EUREKA nedir? Avrupa ülkelerindeki firmaların, üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılmasını ve geliştirilmesini, uluslararası ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için oluşturulmuş bir ağ yapısıdır. EUREKA, 1985’te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından kurulmuştur. Zaman içerisinde EUREKA ağının etkisinin ve işlevselliğinin artmasıyla EUREKA programına üye olan ülkelerin sayısı da artmış ve Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı, Avrupa dışından da Rusya ve İsrail gibi ülkelerin de katılımıyla EUREKA üye ülkelerinin sayısı 38’e yükselmiştir.

7 Programın amacı nedir? Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasının teşvik edilmesidir. Bu kapsamda; Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

8 Programın kapsamı nedir?
Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile; yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli uluslararası projeler desteklenmektedir.

9 Program başvuru koşulları nelerdir?
Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan ve EUREKA, EUROSTARS vb. uluslararası programlar altındaki projelere katılan Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir. Ancak Kanuni merkezi ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin Türkiye’deki temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler bu program kapsamında desteklenmezler.

10 Programın hukuki dayanağı nedir?
Program, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 18 Mayıs 1995 tarihli Kararı ile 1 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe konulan, 4 Kasım 1998, 10 Şubat 2001 ve 12 Ekim 2006 tarihlerinde iyileştirilerek yeniden yayımlanan “Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ”, 16 Ocak 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” esas alınarak uygulanmaktadır.

11 Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?
Projelerin destek süresinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu programca desteklenen projeler uluslararası proje süresi kadar desteklenir.

12 Programa ne zaman başvurulabilir?
Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Herhangi bir iş gününde proje öneri başvurusu yapılabilir. Uluslararası ortak destek programına başvuracak kuruluşlar, AGY103 Proje Öneri Bilgileri Formu ve ilgili uluslararası destek programına ait diğer başvuru dokümanlarıyla birlikte başvurularını TÜBİTAK’a sunmalıdır. Bahsedilen başvuru dokümanları uluslararası destek programının başvurusunun yapılmasının ardından en geç bir ay içerisinde proje başvurunun TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekmektedir. Bu sürede başvuru yapılmaması durumunda, proje önerisinin geri çekildiği kabul edilir ve bu bilgi ilgili programa bildirilir.

13 Programda sağlanan desteğin oranı nedir?
Programa başvuruda bulunan büyük ölçekli kuruluşlar için destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Büyük ölçekli firmalar için temel destek oranı %50 olup, proje toplam destek oranı ilave destekle en fazla %60 olur. KOBİ’ler için proje toplam destek oranı %75’tir. Büyük ölçekli kuruluşların projelerinin öncelikli alanlarda olması durumunda temel destek oranı %20 oranında artırılır. İlave destek, projenin konusunun Bilim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda olması durumunda verilir.

14 Programda hangi giderler desteklenecektir?
Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir: a) Personel giderleri. b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri. c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri; d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri. e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri. f) Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir. g) Malzeme ve sarf giderleri. h) Yeminli Mali Müşavir Giderleri. “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları”nın 12 inci maddesine göre desteklenir.

15 Programda hangi giderler desteklenmeyecektir?
Katma değer vergisi, her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri, muhasebe, sekreterlik ve benzeri idari giderler, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon ve benzeri prim giderleri, personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri, seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki giderler, taksi, metro ve benzeri ulaşım giderleri, yakıt giderleri, büro makineleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar, ofis, depo, stand, ve benzeri kiralar, inşaat ve tesisat giderleri ve kırtasiye giderleri desteklenmez. Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü dışında USA Patent Ofisi ve Avrupa Birliği Patent Ofisi gibi yurt dışından alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler destek kapsamı dışındadır.

16 EUREKA projelerine nasıl katılabilirim?
Kısa zamanda ticarileşebilecek bir ürün veya süreç yeniliği içeren fikriniz varsa, bu fikrinizi projelendirip EUREKA programı çerçevesinde sunulan hibe destekten yararlanabilirsiniz. Eğer projenizde birlikte çalışmayı planladığınız bir yabancı ortak mevcut ise öncelikle ortağınızın bulunduğu ülkenin EUREKA üyesi olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Ortağınız EUREKA üyesi bir ülkede ise, proje başvurusunun yapılması için ilk olarak EUREKA Proje Başvuru Formunun tüm ortaklar tarafından doldurulması gerekmektedir. Bu form doldurulduktan sonra proje koordinatörü tarafından ilgili ülkenin EUREKA Ofisine iletilmelidir. Daha sonra her katılımcı kendi ülkesinin EUREKA Ofisi ile temasa geçerek projede kendi üstleneceği çalışmaları içeren ulusal başvurusunu yapmalıdır. Türk katılımcılar ulusal başvuru için  AGY formunu doldurmalıdır.

17 EUREKA Üyesi Ülkeler Almanya İsveç Avusturya İsviçre Belçika İsrail
Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Fas Finlandiya Fransa Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hollanda Hırvatistan İngiltere İrlanda İspanya İsveç İsviçre İsrail İtalya İzlanda Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Monako Norveç Polonya Portekiz Romanya

18 Rusya Federasyonu San Marino Sırbistan ve Karadağ Slovakya Slovenya Türkiye Ukrayna Yunanistan Avrupa Birliği

19 Mevcut EUREKA projelerine katılmak mümkün mü?
EUREKA’ya başvuru aşamasında veya fiilen başlatılmış olan EUREKA projelerine de katılmak mümkündür. Bunun için EUREKA web sayfasında yer alan "Teknoloji Alanları" bölümünü ziyaret ederek her teknoloji alanı için ortak arayan projelerin isimlerine ulaşabilirsiniz. Daha sonra katılmak istediğiniz projelerin koordinatörüyle yazışarak, projelere katılma isteğinizi iletebilirsiniz. Projeye katılımınız koordinatör ve tüm ortaklar tarafindan onaylandıktan sonra, EUREKA Başvuru Formunu firmanızın bilgilerini de içerecek şekilde güncelleyerek, AGY formuyla birlikte TÜBİTAK’a göndermeniz gerekmektedir.

20 EUREKA Teknoloji Alanları
Elektronik, Telekomunikasyon, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Üretim Teknolojileri, Malzeme ve Taşımacılık  Madencilik, Tekstil ve Deri İşleme Teknolojileri Enerji Kimya ve Yer Bilimleri Biyoteknoloji ve Tıp Tarım ve Balıkçılık Gıda Teknolojileri Güvenlik ve Atık Yönetim Sistemleri

21 Projeme nasıl yabancı ortak bulabilirim?
Projenize yabancı ortak bulmak için EUREKA Ortak Arama Formunu eksiksiz olarak doldurarak, adresine göndermeniz gerekmektedir. Ortak arama isteğiniz ilgili ülkelerin EUREKA ofislerine iletilerek, size en kısa zamanda cevap verilecektir.

22 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları