Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ PROGRAMI 2014-2020. Erasmus+ Nedir? Sektörel Beceri Ortaklıkları (Sector Skills Alliances) Nedir? Sektörel Beceri Ortaklığı, belli bir ekonomik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ PROGRAMI 2014-2020. Erasmus+ Nedir? Sektörel Beceri Ortaklıkları (Sector Skills Alliances) Nedir? Sektörel Beceri Ortaklığı, belli bir ekonomik."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ PROGRAMI 2014-2020

2 Erasmus+ Nedir?

3 Sektörel Beceri Ortaklıkları (Sector Skills Alliances) Nedir? Sektörel Beceri Ortaklığı, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası projelerdir. Bu faaliyet kapsamında uygun kabul edilen sektörler şunlardır: Tekstil/Giyim/Deri ve Ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini oluşturan sektörler, İleri İmalat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eko- İnovasyon (çevre teknolojileri) Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler gibi beceri uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa Komisyonu’nun mevcut politikalarıyla müdahale ettiği sektörler, Erasmus+ Nedir?

4 Sektörel Beceri Ortaklığı (SSA) Sektörel Beceri Ortaklığının Temel Amaçları Nelerdir? Mesleki eğitimin piyasadaki beceri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için eğitimi işgücü piyasasına daha yakın hale getirmek, Ekonomik sektörlerin rekabet edebilirliğini artırmak, Mesleki eğitim programlarının kalitesini artırmak, İlgili sektördeki mesleki eğitim sunumunda sistematik bir etki yaratmak, Mesleki eğitimde yenilikçi metotlar geliştirmek, Öğrenme çıktıları yaklaşımı ve kalite güvencesini uygulamaya koymak (ECVET, EQF, EQAVET) Erasmus+ Nedir?

5 Sektörel Beceri Ortaklığı (SSA) Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir? Sektörel Beceri Ortaklığı, mevcut ve gelecekteki işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyarlanabilen, birbiriyle uyumlu ve kapsamlı faaliyetleri desteklemektedir. Örneğin; Belli bir ekonomik sektördeki beceri ihtiyaçlarını ve buna mukabil mesleki eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak, Ortak bir mesleki eğitim müfredatı oluşturmak ve/veya uygulamak Yeni müfredatı yaygınlaştırmak

6 Erasmus+ Nedir? Sektörel Beceri Ortaklığı (SSA) Kimler Başvuru Yapabilir? Sektörel Beceri Ortaklığı, ikisi AB üyesi ülke olmak üzere, en az üç Program Ülkesinde kurulan en az dokuz katılımcı kuruluşu içermek zorundadır. Sektörel Beceri Ortaklığının her ülkede aşağıdaki üç kategoriden en az bir kuruluşu içermesi gerekmektedir: 1.Mesleki eğitim veren kamu kuruluşları veya özel kuruluşlar: (örneğin: meslek liseleri, mesleki eğitim enstitüleri, mesleki eğitim merkezleri, işletmeler, yüksek öğretim kurumları)

7 Erasmus+ Nedir? Sektörel Beceri Ortaklığı (SSA) Kimler Başvuru Yapabilir? 2. Sektör bazında özel uzmanlığa sahip olan ve belirli bir sektörde yer alan veya bunu temsil eden kamu kuruluşları veya özel kuruluşlar (Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde) (örneğin: sosyal ortaklar; vakıflar, dernekler, ticaret ve sanayi odaları, araştırma merkezleri, kalkınma ajansları, sendikalar, teknoparklar) 3.Eğitim ve öğretim sistemlerinden sorumlu kamu veya özel kuruluşlar (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde) (örneğin: Mesleki rehberlik, mesleki danışmanlık sağlayan kurumlar, akreditasyon, belgelendirme veya yeterlilik kurumları, yerel, bölgesel veya ulusal düzeydeki kamu kurumları (Bakanlık, Valilik vb.)

8 Erasmus+ Nedir? Sektörel Beceri Ortaklığı (SSA) Başvuru Nereye Yapılacak? Sektörel Beceri Ortaklığı Komisyon merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır. http://eacea.ec.europa Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2014 (Brüksel Saati ile öğlen 12:00)

9 Erasmus+ Nedir? Sektörel Beceri Ortaklığı (SSA) Hibe Kuralları: 2 yıllık projeler için azami AB katkısı 700 Bin Avro 3 yıllık projeleri için azami AB katkısı ise 1 Milyon Avrodur. Ayrıca, başvuran kuruluş tarafından yüzde 25 eşfinansman sağlanması gerekmektedir. Komisyon 2020’ye kadar 150 Sektör Becerleri Ortaklığını desteklemeyi hedeflemektedir.

10 Proje Örnekleri – Sektörel Beceri Ortaklığı  Proje Adı: Turizm ve Yiyecek İçecek Endüstrisi (SSA-TC)  Yürüten Kurum/Kuruluş: Grwp Llandrillo-Menai, İngiltere  Toplam Bütçe: 932 750 Avro  Proje Süresi: 24 ay  Ortak ülkeler: Türkiye, Almanya, İtalya, Portekiz, Belçika, Macaristan, Hırvatistan, Finlandiya  Proje Özeti: Bu ortaklık, Avrupa’daki turizm ve yiyecek içecek sanayisindeki belirli ihtiyaçları Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) kapsamında Avrupa Kalite Güvencesi Çerçevesinde (EOF) belirlenen 4. seviyeye denk gelen yenilikçi, karşılıklı tanınan ve şeffaf bir müfredat geliştirecektir. Bu sektördeki mesleki beceri ihtiyaçları, eksiklikleri ve uyumsuzlukları değerlendirilecek, proje çıktıları ile bir e-learning platformu kurulacaktır. Mesleki yeterlilikleri anlatan bir kitapçık ile bir DVD hazırlanacak ve nihai çıktıları ile AB politika yapıcıları ve ilgili tüm paydaşlar bilgilendirecek bir strateji belgesi hazırlanacaktır.

11  Proje Adı: Otomotiv Sektöründe Eğitim Kalitesi ve Uzmanlık  Yürüten Kurum/Kuruluş: Graz University of Technology, Avusturya  Toplam Bütçe: 840 861 Avro  Proje Süresi: 24 ay  Ortak ülkeler: İrlanda, Hollanda, Belçika, Avusturya, Slovenya  Proje Özeti: Bu ortaklık iş gücü piyasasındaki ihtiyaçları net bir şekilde tanımlamak ve otomotiv sektöründe belirlenen mesleki beceri eksikliklerini gidermek üzere oluşturulmuştur. Projede uygun beceri tanımlama kartları, öğrenme materyalleri, sertifikasyon kriteri, pilot eğitim ve mevcut müfredatı kapsayan uygun belgelendirme, uygun yerlerde uzaktan öğrenim faaliyetleri yer alacaktır. Bu ortaklık sadece sanayiden gelen talebe cevap vermekle kalmayıp sektör için gereken yüksek nitelikli eğitilmiş iş gücünün ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracaktır. Proje Örnekleri – Sektörel Beceri Ortaklığı

12  Proje Adı: Enerji Tasarrufu ve Baltık Denizi Bölgesinde Sürdürülebilir İnşaat Faaliyetleri  Yürüten Kurum/Kuruluş: HANSE PARLAMENT, Almanya  Toplam Bütçe: 920 841 Avro  Proje Süresi: 24 ay  Ortak ülkeler: Almanya, Finlandiya, Polonya, Litvanya  Proje Özeti: Projenin genel hedefi enerji tasarrufu ve kaynak tasarrufu (inşaat faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımı) alanlarında KOBİ’ler için gittikçe artan nitelikli personel açığı ile başedebilmektir. Proje, bu yolla süregelen rekabeti tolere edebilmek için KOBİ’lerin gelecekte daha iyi yetişmiş personele olan ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanacaktır. Bu kapsamda, proje orta öğretim seviyesindeki gençlerin mesleki yeterliliklerinin ve sektörde çalışan personelin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, yeni mezunlar için ek bir modül oluşturulması ve sektörde çalışan KOBİ’lerde yönetici pozisyonunda yer alacak personelin yetiştirilmesi üzerine çalışılacaktır.

13 Erasmus+ Nedir? Bilgi Ortaklıkları (Knowledge Alliances) Nedir? Bilgi Ortaklığı, Erasmus+ Programı Kurumsal İşbirlikleri faaliyeti kapsamında desteklenen, yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir. Her türlü disipline, sektöre ve sektörler arası işbirliğine açıktır. Hangi faaliyetler desteklenmektedir? 1.Yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyo- ekonomik çevrede yeniliğin arttırılması: Yeni öğrenme ve öğretme metotlarının geliştirilmesi ve uygulanması Yeni ve yenilikçi öğretim programlarının geliştirilmesi ve ortaya konması İşletmeler bünyesinde ve arasında sürekli eğitim programları ve etkinliklerinin düzenlenmesi

14 Erasmus+ Nedir? Bilgi Ortaklığı Hangi faaliyetler desteklenmektedir? 2.Girişimcilik zihniyetini ve becerilerini geliştirmek: İşletmelerle işbirliği içerisinde karşılıklı beceri öğrenim metotlarının tasarlanması, Her tür disiplinde girişimcilik eğitiminin sağlanması 3.Yükseköğretim ve işletmeler arasında bilgi akışını ve değişimini sağlamak: Müfredata işlenmiş etkinliklerle ilgili çalışma alanının oluşturulması Öğrencilerin, araştırmacıların, eğitmenlerin ve işletme personelinin değişiminin sağlanması

15 Erasmus+ Nedir? Bilgi Ortaklığı Kimler Başvuru Yapabilir? Katılımcı kurum, Program Üyesi ya da Ortak Ülkedeki her hangi bir resmi ya da özel kuruluş olabilir. (örneğin; yükseköğretim kurumları, işletmeler, araştırma enstitüleri, yerel/bölgesel ya da ulusal düzeyde kamu kurumları, eğitim, staj ya da gençlik alanlarında aktif kuruluşlar, meslek kuruluşlarını temsil eden dernekler, yetkilendirme, belgelendirme veya değerlendirme kuruluşları, vb.) 3 farklı Program Üyesi ülkeden en az 6 kuruluş projede yer almalıdır. En az 2 yükseköğretim kurumu ve 2 işletme projede yer almalıdır.

16 Erasmus+ Nedir? Bilgi Ortaklığı Başvuru Nereye Yapılacak? Bilgi Ortaklıkları Komisyon merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır. http://eacea.ec.europa Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2014 (Brüksel Saati ile öğlen 12:00)

17 Erasmus+ Nedir? Bilgi Ortaklığı Hibe Kuralları: 2 yıllık projeler için azami AB katkısı 700 Bin Avro 3 yıllık projeleri için azami AB katkısı ise 1 Milyon Avrodur. Komisyon 2020’ye kadar 150 Bilgi Ortaklığını desteklemeyi hedeflemektedir.

18 Proje Örnekleri – Bilgi Ortaklığı  Proje Adı: Yeni Girişimciler için Eğitim, Kültürel ve Yaratıcı Bilgi Ortaklığı  Yürüten Kurum/Kuruluş: Center for Applied Archaeology, University of College London, İngiltere  Ortak ülkeler: Almanya, İtalya, Portekiz, Belçika, Macaristan, Hırvatistan, Finlandiya  Proje Özeti: Proje, öğrencilerde girişimcilik zihniyetini teşvik etmek suretiyle şirketlerin ve yüksek öğretim kurumlarının inovasyon potansiyelini artırmak için yenilikçi ve öğretici staj planı uygulayacaktır. Bu ortaklık, öğrencilere bu sektördeki çeşitli branşlarda işletmelere erişime yönelik, sektördeki KOBİ’lere de iş projeleri ve yeni mesleki yolları geliştirebilmeleri için fırsatlar sunmaktadır. Sektördeki işletmeler ile kurulan ağlar ve üniversitelerin ilgili fakültelerindeki uzman bölümleri ile kurulan ortaklıklar aracılığı ile yüksek öğrenim kurumları bu projeden faydalanması öngörülmektedir.

19 Proje Örnekleri - Bilgi Ortaklığı  Proje Adı: E- NSPIRATION  Yürüten Kurum/Kuruluş: Montanuniversitaet Leoben, Avusturya  Ortak ülkeler: İsveç, Almanya, Slovakya, Avusturya  Proje Özeti: Bu ortaklık süresince yeni öğrenme, öğretme ve çalışma modellerinin geliştirilecek ve uygulanacaktır. Bu ortaklığın kurulmasının temel amacı sanayideki enerji tasarrufu sorunlarının üstesinden gelmektir. Yenilikçiliği desteklemek adına proje senaryo güdümlü ihtiyaçları belirleyecektir. Bunu yaparken de enerji tasarrufu sektöründeki uygulanabilir yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasını ve yenilikçiliği destekleyerek takım çalışması yaklaşımları ile yaratıcı çalıştaylar veya teknikler kullanılması beklenmektedir.

20 Proje Örnekleri - Bilgi Ortaklığı  Proje Adı: Avrupa Yaşayarak Öğrenme Laboratuvarları Ortaklığı  Yürüten Kurum/Kuruluş: Zuyd University, Hollanda  Ortak ülkeler: Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Slovenya  Proje Özeti: Sürdürülebilir ve sıfır emisyon salınımı yapan binaların inşa edilmesi faaliyetlerinde sera gazı emisyonlarının düşürülmesi ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak projenin ana hedeflerinden biridir. Maalesef bu geçiş sürecinde sektördeki meslek becerilerinin mevcut düzende eğitilen öğrencilerin mesleki yeterlilikleri ile örtüşmediği görülmüştür. Bu proje bu geçiş sürecinde teknik eğitim sunarak, tatbiki ve teorik eğitimin dinamik bir şekilde uygulanmasını daha verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

21 ERASMUS+ İLETİŞİM

22  www.ua.gov.tr  twitter.com/ulusalaja ns  facebook.com/ulusal ajans  youtube.com/ulusalaj ans

23 ERASMUS+ YENİLİKLER

24 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE ULUSAL AJANSI www.ua.gov.tr bilgi@ua.gov.tr


"ERASMUS+ PROGRAMI 2014-2020. Erasmus+ Nedir? Sektörel Beceri Ortaklıkları (Sector Skills Alliances) Nedir? Sektörel Beceri Ortaklığı, belli bir ekonomik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları