Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu “DÜADEKK Paylaşım Toplantıları” Ekim 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ ( EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. Yükseköğretim Kurulu “DÜADEKK Paylaşım Toplantıları” Ekim 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ ( EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi)"— Sunum transkripti:

1 1 T.C. Yükseköğretim Kurulu “DÜADEKK Paylaşım Toplantıları” Ekim 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ ( EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD Öğretim üyesi DÜADEKK Danışmanı/D.Ü.Bologna Uzmanı e-mail: iyildiz@dicle.edu.tr

2 TANIŞMA

3 PROGRAM DÜADEKK PAYLAŞIM TOPLANTILARI Saatİçerik 09.00-09.15 Tanışma, Paylaşım Toplantısıyla İlgili Açıklamalar 09.15-09.30 Bologna Süreci-Uz. Aslı AYDEMİR 09.30-09.45SP Süreci-Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ 09.45-10.00EFQM Süreci-Uz.Yazgım Akyıl DEMİR 10.00-10.15Çay-Kahve Arası 10.15-10.30ADEK Süreci-Uz.Gülay BAYSAL 10.30-10.45UİP Süreci-Uz.Esra ÇEVİK 10.45-11.00Değerlendirme/ Soru-Cevap

4 4 Kalite Yönetiminin Gelişimi Son Ürün Muayenesi (....... - 1940) İstatistiki Kalite Kontrolü (1940 - 1960) Toplam Kalite Kontrolü (1960 - 1980) Toplam Kalite Yönetimi (1980 -........) (Sürekli kurumsal gelişim, sürekli kalite iyileştirme, değerlendirme ve gözden geçirme, yönetişim….. )

5 5 Müşteri Memnuniyeti Çalışan Memnuniyeti Temel ve Stratejik Ortakların Memnuniyeti Faaliyet Sonuçları Tüm paydaşların dengeli memnuniyeti Sürekli Kurumsal Gelişim Çalışanlar için etkin liderlik, eğitimler, gerekli teşvik ve desteklerle, uygun bir ortam oluşturulması Mali sonuçların başarılı olması Diğer sonuçların başarılı olması Müşteriler İçin Hatasız, profesyonel, nazik, zamanında, uygun maliyetle kaliteli hizmet verilmesi

6 İstatistik; verilerin toplanmasına, düzenlenmesine, özetlenmesine, sunulmasına ve analiz edilmesine olduğu kadar; bu analizlerden geçerli sonuçlar çıkarmasına ve mantıklı kararlara varılmasına ilişkin bilimsel yöntemlerle ilgilenir. Çünkü; “ Ölçemediğinizi anlayamazsınız ! ” “ Ölçemediğinizi iyileştiremezsiniz! ” “ Ölçemediğinizi yönetemezsiniz! ” DEĞERLENDİRME ve GÖZDEN GEÇİRME (Ölçme, Öğrenme ve İyileştirme)

7 DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) Ç alışanların, M ü şterilerin, Hissedarların ve Tedarik ç ilerin beklentilerini dengeli bir şekilde karşılamak ü zere, ü niversitemizin b ü t ü n faaliyetlerinin s ü rekli olarak iyileştirmesini koordine edip; d ü nya ç apında kalite seviyesine ulaşması ve rekabet g ü c ü n ü n artması i ç in uygun ortamlar oluşturması bağlamında; İnovasyon, Kalite, Akreditasyon ve Stratejik Y ö netim konularında Ü niversite i ç inde ve dışında koordinasyonu sağlamak amacıyla, 01 Eyl ü l 2008 tarihinde kurulmuştur.

8 DÜADEKK Rekt ö rl ü k binası 1. kattaki 2 oda ’ da, 1 koordinat ö r, 1 Danışman ve 4 uzmanıyla; Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Kurulu, Stratejik Planlama (SP) Kurulu, Kurumsal Değerlendirme-Periyodik İyileştirme ve İzleme (KDP) Kurulu, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı M ü kemmellik Modeli (EFQM) Kurulu, Uluslararası İlişkiler ve Projeler(UİP) Kurulu ile Bologna Eş G ü d ü m Komisyonu (BEK) olmak ü zere ü niversite genelinde 6 kurula sekreterya g ö revi yapmaktadır.

9 DÜADEKK üniversite genelinde; Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Stratejik Y ö netim Kurumsal Değerlendirme Periyodik İyileştirme ve İzleme EFQM M ü kemmellik Modeli Uluslararası İlişkiler ve Projeler Bologna İnovasyon Akreditasyon S ü re ç lerini yerleştirerek kurumsallaştırmayı tamamlamak ve s ü rekli iyileştirmeler yaparak ü niversitenin geleceğini şekillendirmeyi hedeflemektedir.

10 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR Ü niversite genelinde Ö ğrenci, Akademik ve İdari personele uygulamak ü zere memnuniyet anketleri yapıldı (Eyl ü l 2008). Ü niversite genelinde Ö zdeğerlendirme yapıldı (Eyl ü l 2008). D Ü ADEKK organizasyon el kitabı hazırlandı (Ekim 2008). T ü m birim temsilcileriyle 2 toplantı yapıldı ve kararlar alındı. ADEK, SP, EFQM ve UİP kurullarıyla 2 toplantı yapıldı ve kararlar alındı. Ü niversitenin Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerinin revize edilmesi sağlandı.

11 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR D Ü ADEKK web sayfası hazırlandı. http://www.dicle.edu.tr/birimler/strateji/ Rekt ö rl ü k Organizasyon Şeması revize edildi. Stratejik Plan(2009-2013) revizyon ç alışması başlatıldı ve her hafta SP kurulunun toplanması sağlandı (Ekim 2008). EFQM M ü kemmellik Modeli kriterleri ç er ç evesinde 3 proje iyileştirildi ve Avrupa Kalite Vakfı ve T ü rkiye Kalite Derneğinin ortak kararıyla “ EFQM M ü kemmellikte Kararlılık ” belgesi alındı (Kasım 2008). 2008 yılı Memnuniyet anketleri ( Ö ğrenci, Akademik ve İdari Personel, Ders Veren Ö ğretim Ü yesi, Toplum) yapıldı (Aralık 2008). 2008 yılı ADEK raporu ç alışmaları başlatıldı (Aralık 2008).

12 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR 2008 Yılı Ö zdeğerlendirme anketi t ü m birimlere uygulandı (Aralık 2008). Bologna S ü reci Ç alışmaları başlatıldı (Ocak 2009). 2008 yılı ADEK raporu hazırlanıp, Y Ö K ’ e g ö nderildi (Mart 2009). 2008 yılı ADEK raporu 50 adet ç oğaltılarak ü niversitenin t ü m birimlerine g ö nderildi. Stratejik Plan(2009-2013) revizyon ç alışması tamamlandı (Mart 2009)

13 DÜADEKK’te YAPILAN ÇALIŞMALAR T ü m birimler i ç in “ İ ç Değerlendirme S ü reci ” başlatıldı (Mayıs 2009). Birim BEK değerlendirme rapor formatı hazırlandı (Temmuz 2009). Birimlerden gelen ders bilgi paketleri incelendi ve her birim için BEK değerlendirme raporu düzenlendi (Ağustos 2009). Tüm birimle için BEK değerlendirme raporu kapsamında İyileştirilmesi gereken alanlar belirlendi ve ilgili birime gönderilmesi sağlandı (Eylül 2009). DÜADEKK Paylaşım Toplantıları başlatıldı(Ekim-2009)

14 14 SORU-CEVAP

15 http://bologna.yok.gov.tr http://bologna.yok.gov.tr http://www.ua.gov.tr http://www.dicle.edu.tr/birimler/euoffice/ bologna/ http://www.dicle.edu.tr/birimler/strateji/ Daha fazla bilgi için; Mükemmellik Yolculuğunuzda Başarılar Dileriz....


"1 T.C. Yükseköğretim Kurulu “DÜADEKK Paylaşım Toplantıları” Ekim 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ ( EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları