Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı TANIŞMA (Adınız Soyadınız ve Görev Yeriniz. Bize Bir Cümle ile Kendinizi Tanıtır mısınız? Sizi Tanımlayan Bir Renk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı TANIŞMA (Adınız Soyadınız ve Görev Yeriniz. Bize Bir Cümle ile Kendinizi Tanıtır mısınız? Sizi Tanımlayan Bir Renk."— Sunum transkripti:

1

2 Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

3 TANIŞMA (Adınız Soyadınız ve Görev Yeriniz. Bize Bir Cümle ile Kendinizi Tanıtır mısınız? Sizi Tanımlayan Bir Renk Seçiniz)

4 ANAHTAR SORU: Eğitim liderleri, Öğrencilere çağın gerektirdiği becerileri kazanmak için; Öğretmenlerin öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmalarını nasıl destekler?

5 ANAHTAR SORU: Eğitim liderleri, Öğrencilere çağın gerektirdiği becerileri kazanmak için; Öğretmenlerin öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmalarını nasıl destekler?

6 FORUM BEKLENTİ VE ENDİŞELERİNİZİ NELERDİR,PAYLAŞINIZ? (Elinizdeki Kağıtlara Yazınız)

7 Forumun Hedefleri(Amaçları) Bilişim teknolojilerinin Eğitimde Fatih Projesi kapsamında okullarda ve sınıflarda etkin kullanılmasına yardımcı olmalarını ve sınıflarda işlenen derslerde öğrencilerin bilişim teknolojilerini bir araç olarak kullanmalarını sağlamak, Eğitim liderlerinin, üretkenliklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmak, Eğitim liderlerinin, Bilgi İletişim Teknolojileri araçlarını araştırma, yayın ve iletişim amacıyla kullanarak öğrenme olanaklarını geliştirmelerini sağlamak, Eğitim liderlerinin, 21. yüzyıl becerilerini ilerletmeye odaklanmalarını sağlamak, Eğitim liderlerinin, proje tabanlı eğitimi desteklemek amacıyla; web 2.0 ve diğer sosyal medya araçlarını, eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin olarak kullanılmasına liderlik etmelerini sağlamak,

8 Forumun Hedefleri(Amaçları) Sosyal Medyanın Dünyada ve Türkiye’ de kullanımı ve etkilerini incelemek Eğitim Teknolojisi Yatırımları: İdealize Etme, Planlama, Uygulama ve Örneklerin İncelenmesi ile Fatih Projesi çerçevesinde bir çalışma planı hazırlamak. Liderlere, eğitimcilerin uygulamalarını ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek için bir kaynak olarak ISTE NETS-A ve diğer standartların önemini kavratmak, Eğitim liderlerinin, Eğitimde Fatih Projesinin amacını, hedefini ve bileşenlerini bilmelerini; uygulama sürecinde kendilerine düşen görev ve sorumlulukların farkında olmalarını sağlamak, Eğitimde Fatih Projesi kapsamındaki donanım ve alt yapı şartnameleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

9 Forumun Hedefleri(Amaçları) Eğitimde Fatih Projesi kapsamında, okullarına gelecek donanım ve yazılım ile ilgili, muayene kabul komisyonları ve süreçleri konusunda bilgilenmelerini sağlamak, Eğitim liderlerinin proje tabanlı eğitimi desteklemek amacıyla Eğitimde Fatih Projesi kapsamında kullanılacak donanım ve yazılımın, eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin olarak kullanılmasına liderlik etmelerini sağlamak, Eğitim Liderlerinin, görevli oldukları okullardaki öğretmenlerinin, BT kullanım konusunda yetersiz olanları tespit etmelerini ve bu eksiklikleri gidermelerine yönelik eylem planları hazırlamalarını sağlamak,

10 Forumun Hedefleri(Amaçları) Eğitim Liderlerinin; görevli oldukları okullardaki tüm öğretmenlere yönelik Eğitimde Fatih Projesi kapsamında yapılacak olan “ Öğretmen Eğitimleri ” eylem planlarını “ İl Koordinatörleri “ ile birlikte hazırlamalarını sağlamak, Eğitim Liderlerine; proje kapsamında yapılacak eğitimlerin, TÜBİTAK ve YEĞİTEK tarafından izleneceği ve değerlendirileceği bilgisini vermek, Eğitim liderlerinin, kurumlarında teknoloji çalışma yapma alışkanlığı ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirerek problem çözme yeteneğini kazanmalarını sağlamak

11 BAŞARI ÖYKÜNÜZ Yaşadığınız bir başarı öyküsünü, kısaca yazar mısınız?

12 ANAHTAR SORU: Eğitim liderleri, Öğrencilere çağın gerektirdiği becerileri kazanmak için; Öğretmenlerin öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmalarını nasıl destekler?

13 Teknoloji kullanımında hedeflerin neler olabilir? Eğitim liderlerinin bu konudaki rolü nedir? Teknoloji Gerecin Nedir?

14 Dünyada ve Türkiye’de Eğitim Teknolojileri

15 Türkiye’de Eğitim Teknolojisi Yatırımları: Tarihsel Gelişimi ve Uygulamaları Dünyada eğitim olgusu, insanoğlunun var olması ile birlikte başlamıştır. İnsanlık tarihi boyunca uzun yıllar, eğitimde esas olan unsur; öğretmen, kitap ve yazı tahtası olmuştur. Sanayide ve teknolojide gelişmiş ülkelerin kalkınma süreçleri incelendiğinde, öncelikle eğitim kalitesinin yükseltilmesi ile başladıkları görülmektedir. Her şeyi yapanın, insan olduğu nasıl bir gerçekse, insanın geliştireceği işlerin bilgi ve beceri ile olacağı da bir gerçektir. Kalkınmış ülkeler, yıllar önce ders araçlarının eğitimdeki değerini anlamışlar ve eğitim kurumlarını her türlü araç ve gereçle donatmışlardır. Araçların, eğitim ve öğretime dahil edilmesi, bu hizmetin daha sistemli bir şekilde yapılması gerektiği gerçeğini gündeme getirmiş ve bunun sonuncunda “Eğitim Teknolojisi” doğmuştur. Bu gelişmeleri yakından takip eden ülkemizde, eğitim araç ve gereçlerini üreten merkezler kurulmaya başlanmıştır. ilk merkezlerden birisi, Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM) olmuştur. Bakanlığımızca 1945-1950 yılları arasında deneme mahiyetinde fizik araçları imal edilmiş ve bu beş yıllık devre içinde 200 fizik takımı yapılarak okullarımıza gönderilmiştir. Denemelerin olumlu sonuç vermesi üzerine, ders aracı ihtiyacını karşılayacak bir üretim merkezini kurma hazırlıkları yapılmış ve bu konudaki proje için kısa adı OECD olan Milletlerarası İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’ndan teşvik ve teknik iş birliği sağlanmıştır. Merkezin kuruluşunda, OECD makine ve avadanlıklar için önemli yardımlarda bulunmuş, diğer tesisler devletimiz tarafından karşılanmıştır. Bakanlığımıza bağlı her kademedeki okulların ders araç ve gereçleri ile laboratuvar malzemelerini imal edebilecek bu merkez 1961 yılında kurulmuştur. (http://yayim.meb.gov.tr/daym.pdf, 21.12.2011)http://yayim.meb.gov.tr/daym.pdf,

16 Dünyada ve Türkiye’de Eğitim Teknolojileri 1988 yılında toplanan 12. Milli Eğitim Şurasında Eğitimde Yeni Teknolojiler Komisyonu kurulmuştur. Dolayısıyla bu yılların, farklı teknolojilerin eğitim öğretimde kullanımının öneminin farkına varıldığı yıllar olarak ele alınabilir Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı da 1998 -2003 yıllarını kapsayan Temel Eğitim Projesi 1. Faz kapsamında Dünya Bankası kredisiyle 2.802 ilköğretim okuluna 3188 Bilgi Teknolojisi Sınıfı kurulmuştur. 22.854 kırsal kesim okulu için 45.000 bilgisayar, donanım, yazılım ve çevre ekipmanları satın alınmıştır. 2002-2007 yıllarını kapsayan Temel Eğitim Projesi 2. Faz kapsamında Dünya Bankası kredisiyle Temel Eğitim politikasını desteklemek üzere, eğitim kalitesini yükseltmek, kapasitesini yaygınlaştırmak ve eğitime erişimi arttırmak amacıyla 3000 ilköğretim okulunun 4002 sınıfına bilgisayar laboratuvarı kuruldu, kırsal ve gecekondu bölgelerindeki 4000 ilköğretim okuluna eğitim materyalleri alınmıştır.

17 Bakanlığımız ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan Bakanlığımız kurumlarının internet bağlantıları görüşmeleri sonucunda, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile 5 Aralık 2003 tarihinde protokol imzalanmıştır. 2011 Ağustos ayı itibari ile 37.104 okul/kuruma ADSL internet erişimi ve 3.790 okul/kuruma Uydu internet erişimi olmak üzere toplam 40.894 okul/kurumumuza internet sağlanmıştır. Buna bağlı olarak; Lise ve dengi okulların öğrencilerinin % 100'ü, İlköğretim okulları öğrencilerinin % 97'si olmak üzere yaklaşık 12 milyon öğrencinin ve 621.000 bilgisayarın İNTERNET erişimi sağlanmıştır. (http://fatihprojesi.meb.gov.tr, 21.12.2011)http://fatihprojesi.meb.gov.tr, Dünyada ve Türkiye’de Eğitim Teknolojileri

18 18

19 DEĞİŞİM NEDİR? Sanayi Toplumu Eğitim ParadigmasıBilgi Toplumu Eğitim Paradigması Buhar makinesinin icadıTablet bilgisayar vb. Maddi sermaye kullanımıBilgi ve inanç sermayesi Beden gücüBeyin ve ruh gücü Mal ve hizmet üretimi Bilgi ve teknoloji üretimi(Robotlar, elektronik araçlar vb.) Genel eğitimEğitimin bireyselleşmesi, sürekliliği ve dinamikleri Temel bilgi; fen bilimleri Kuantum fiziği, moleküler biyoloji ve çevresel bilimler,

20 Paradigma Nedir?

21 Eğitimde Paradigma Değişimi

22 Üretkenlik ve Sorumluluk Başkalarının ilgi ve haklarına saygı göstererek kendi haklarını savunabilen, görevlerini yerine getirebilen, kendi kararlarını verebilen ve davranışlarının sonuçlarına katlanabilmek. İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak, Titiz ve olumlu iş etiği sergilemek,

23 Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerisi Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek, Karmaşık seçimler yapmak ve kararlar vermek, Farklı bakış açılarını netleştirmeye ve daha etkili çözümler üretmeye yönelik sorular belirlemek ve sormak, Problem çözmek ve soruları yanıtlamak üzere bilgiyi sınırlandırmak, çözümlemek ve birleştirmek Kendi düşünce süreçlerimizin farkında olarak, başkalarının düşünce süreçlerini göz önünde tutarak, öğrendiklerimizi uygulayarak kendimizi ve çevremizde yer alan olayları anlayabilmeye eleştirel düşünme denir.

24 Liderlik Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere bireylerarası ve problem çözme becerileri kullanmak, Ortak bir hedefe ulaşmak üzere diğerlerinin güçlerini düzenlemektir. Liderler değişime uyum gösterip sürekli öğrenme felsefesini kabul edip gelişmelere açık olan kişilerdir. Birey kendi öğrenmesinin lideri olmalı, kendi öğrenmesiyle ilgili planlamalar yapabilmelidir. Kişi inisiyatif alabilmeli, sorunlara çözümler üretilebilecek kişilerarası işbirliğini geliştirici nitelikte olmalıdır. Bilgi kaynaklarının ulaşmanın gerektirdiği becerileri edinmeli bilgi teknolojileri konusunda donanımlı olmalıdır.

25 Bilgi ve Medya Okur-yazarlığı Problemlerin çözümüne yönelik olarak; bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşmak, bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde değerlendirmek, doğru bir şekilde kullanmak, Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak, Hayatın her alanında bilgiyi ve bilgi kaynaklarını kullanma becerilerine sahip olanlar bilgi ve medya okuryazarıdır. Çağımız medya donanımlı bir çağ olduğu için medya toplumlara ve toplumu oluşturan bireylere şekil veren önemli bir güçtür. Medyadaki iletilerin hangi amaçlara yönelik ve hangi araçları, özellikleri ve yenilikleri kullanarak nasıl yapılandırıldığını anlamak, İnsanların iletileri nasıl farklı yorumladığını, değer yargılarının ve bakış açılarının nasıl işe koşulup koşulmadığını, medyanın inanç ve davranışları nasıl etkilediğini gözlemek, Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak,

26 Girişimcilik ve Öz- Yönelim Kişinin kendini tanıması duygularını fark ederek yöneterek, düşünceleri ve davranışları üzerinde kontrol sahibi olmasıdır. (kendini tanı ve yönet) Kendi anlayışını ve öğrenme gereksinimlerini gözlemlemek, Uzmanlaşmak üzere temel becerilerin ve/veya öğretim programının sınırlarını aşarak kendi öğrenme sınırlarını ve fırsatlarını keşfetmek, genişletmek, Becerilerini profesyonel düzeye yükseltmek üzere girişiminde bulunmak, Başkalarının gözetimi olmaksızın görevleri tanımlamak, öncelik sırasına koymak ve tamamlamak, Zamanı etkili kullanmak ve iş yükünü idare etmek, Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğuna ilişkin kararlı davranışlar sergilemek,

27 İletişim ve İşbirliği - Esneklik ve Uyum Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleştirip kullanmak, Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek, Kişinin kendini tanıması, duygularını fark ederek ve yöneterek dünce ve davranışları üzerinde kontrol sahibi olabilmesidir. Kişinin çevresini tanıması ve ilişkiyi yönetmesi ise diğerlerini anlaması, ilişkilerinde duyarlı ve sorumluluk bilinci içinde davranmasıyla başlar, başkalarının davranışlarını etkileme ve olumlu yönlendirme olanağı vererek sürer. Takım çalışması gösterme, farklı rol ve sorumluluklara uyum gösterme,başkaları ile verimli çalışma, kendini başkalarının yerine koyma, değişik farklılıklara saygı göstermedir. Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlamak, Karmaşık ve önceliklerin değiştiği ortamlarda etkin olarak çalışmak,

28 Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalışmak, Uygun olduğunda grupların ortak anlayışını ayarlamak, Sosyal konulara, sosyal çevrelerine duyarlı olmak. Katılımcı demokrasi ve sivil toplumun gelişmesinde aktif rol almak. Yenilikleri arttırmak ve iş kalitesini yükseltmek üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanmak,

29 Yapıcı ve Yenilenme becerisi Hayatın her alanında orijinalite ve özgünlük sergilemek, Toplumun işine yarayacak yeni fikirler geliştirerek uygulamak. Buluşçu, yenilik arayan, yeni çözümler getiren ve özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan düşünceler sistemidir. Çok yönlü bakabilmek, çok seçenekli çözüm yolları bulmak ve uygulamak.

30 “Sosyal medya” içeriğinin alıcıları tarafından oluşturulup, yine başka alıcıların kullanımına sunulduğu alandır. “Sosyal” kelimesi burada en az ikili bir iletişim ve etkiletişimin tanımıdır. Sosyal medyanın en önemli Özelliği paylaşımların özgür ve bir o kadar da kontrolsüz oluşu göze çarpmaktadır. SOSYAL MEDYA NEDİR?

31 TÜRKİYE%KENT%KIR% e-posta gönderimi 72,873.966,9 Facebook, Twitter, Chat, MSN, Skype vb. kullanarak gerçek zamanlı yazışma 64,265,060,4 Çevrimiçi haber, gazete veya dergi okuma, haber indirme 58,8 58,9 Satınalma amaçlı mal ve hizmetler hakkında bilgi arama 55,7 45,6 Oyun, film, müzik, görüntü indirme veya oynatma 51,251,151,5 Sağlıkla ilgil bilgi arama 47,348,640,8 İnternet üzerinden telefonla/video ile görüşme 47,148,341,0 İnternet üzerinden radyo/televizyon izleme 41,142,136,1 Öğrenme amacıyla internete başvurma 37,138,132,1 İnternet bankacılığı 16,817,811,3 İş arama ya da iş başvurusu yapma 10,210,58,9 Hehangi bir konuda çevrimiçi eğitim alma 6,36,74,5 Kaynak: TUİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi 2010 31 SOSYAL MEDY@NIN ÜLKEMİZDE KULLANIMI

32 32 SOSYAL MEDY@NIN ÜLKEMİZDE KULLANIMI Toplam Türk internet kullanıcısı olan 18,142,000 Kişinin 79.6%’sı olan 14,443,000 kişi Sosyal Ağlar kategorisinde yerini almış durumda. İnternet kullanıcılarının internette geçirdiği zaman sıralamasında sosyal ağlar, üst sıralarda yerini koruyarak internette geçirdiğimiz zamanın önemli bir kısmını kaplıyor diyebiliriz.

33 EtkinlikHarcanan Zamanın (%) Toplam internet kullanımı100.0% Anlık mesajlaşma (MSN, Gtalk, vb..)25.9% Sosyal Ağlar (Facebook, Friend Feed, Twitter, Forum alanları, vb..) 9.9% Oyun6.9% E-posta4.6% Haber/Bilgi4.1% Multimedya2.7% Arama2.5% Gazete2.3% Diğer41.3% 33 SOSYAL MEDY@NIN ÜLKEMİZDE KULLANIMI

34 Dünden bugüne sosyal medyadaki değişim ve toplumdaki etkileri nelerdir? Sosyal medya-sosyal ağlar eğitim öğretim sürecini desteklemede nasıl kullanılabilir? 34 Sosyal Medya ve Etkileri

35 35 İnternet Teknolojilerinde Bilinçli ve Güvenli Kullanımı ve İnternet Etiği ETİK NEDİR?

36 1.Etik, kişinin davranışlarını temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. 2.Başka bir ifade ile etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. 3.Etik, aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir. ETİK NEDİR?

37 4.İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi kötü gibi açılardan araştırır. 5.Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amaç, toplumda dolandırıcılık ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmaktır. 6. Etik, günümüzde çeşitli değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterir. ETİK NEDİR?

38 İNTERNET ETİĞİ İnternetin günümüzde yaygın bir iletişim aracı olarak kullanılması, beraberinde dikkat edilmesi gereken bazı kuralları da birlikte getirmektedir. İnternet üzerinde kabul edilebilir ya da edilemez davranışları tanımlayan kurallar " internet etiği " olarak adlandırılır. İnternet etiğini, özgür irademizden hareketle pozitif ahlaki değerlere, kişi haklarına, toplumsal kurallara bağlı kalarak, erdemin varlığını da göz ardı etmeden; keyif alma, iyi ilişkiler kurma ve bireylerin iyiliği için internet teknolojilerinin kullanılması olarak tarif edebiliriz.

39 Toplum, kamu görevlilerinden, yönetsel standartlara duyarlı olmalarını beklemektedir. Bu nedenle kamu görevlilerinin, sadece rüşvet, zimmet, kayırmacılık vb. gerçek yolsuzluklardan değil, halkın güven duygusunu zedeleyecek yolsuzluk şüphelerinden de kendilerini korumaları gerekmektedir. Bu bağlamda okul yöneticilerinin de okulun tüm paydaşlarını bu şüphelerden uzak tutacak ortamları sağlaması gerekmektedir. (http:www.etik.gov.tr kamu görevliler etik rehberi). İNTERNET ETİĞİ

40 40 İnternet Teknolojilerinde Bilinçli ve Güvenli Kullanımı ve İnternet Etiği Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık

41 Okul, farklı çevrelerden, kültürlerden, farklı alışkanlıkları ile gelen, farklı yaş guruplarındaki öğrencileri bir arada barındırmaktadır. Bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesi ile sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu saldırganlık türü okul zorbalığıdır. Bu saldırganlığın internet aracılığı ile yapılması siber zorbalığı meydana getirmektedir. Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık

42 42 Bilişim Suçları İnternet Teknolojilerinde Bilinçli ve Güvenli Kullanımı ve İnternet Etiği

43 Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar kullanımının yaygınlaşması siber suçların da her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Hırsızlık dolandırıcılık, soygun, terörizm, sabotaj ve kaçakçılık gibi pek çok suç dijital ortama taşınmıştır. Türkiye’de işlenen bilişim suçları her geçen yıla göre %100 yakın bir artış göstermektedir. Bilgisayar kullanımının bu kadar artması, nitelikli suçların hızla artmasını neden olmuştur. Bilişim Suçları

44 Yapılan araştırmalara göre siber saldırılar en fazla ABD’de olurken, Türkiye ilk on içinde yer almaktadır. Tablo bu şekilde olunca okul lideri/yöneticilerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Okullarda alınacak önlemler ve bilinçlendirme çalışmaları teknoloji araçları ve internet kullanımı konusunda internet etiğinin yerleşmesinde büyük rol oynayacaktır. Bilişim Suçları

45 İşlenen bilişim suçları bulunduğunuz ağ'ın durumuna göre, disiplin cezasından işten çıkarılmaya; hesabın silinmesinden hapse kadar cezalara neden olabilir. (www.bilisimterimleri.com) Bilişim suçları için Türkiye’de 155@iem.gov.tr adresine ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunularak ihbar edilebilir.www.bilisimterimleri.com155@iem.gov.tr Bilişim Suçları

46 46 Telif Hakkı Nedir? Nasıl Yerine Getirilir? İnternet Teknolojilerinde Bilinçli ve Güvenli Kullanımı ve İnternet Etiği

47 Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayınlanması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kısaca, orijinal bir yaratımın kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır. Telif hakkı, genellikle belli bir süre için geçerlidir. Sembolü çember içinde "©"harfidir,"©" harfi üzerinde bulunduğu üretimin telif haklarının korunduğunu belirtir ve ingilizce "copyright//" kelimesini ifade eder. Türkiye’de telif ve sanat eserleri5846 sayılı kanun ile korunmaktadır. Telif Hakkı Nedir?

48 Web 2.0 Araçlarını Anlamak Mevcut Web 2.0 araçlarının, eğitim çalışmalarında nasıl kullanıldığını ve bu araçların bilgi ve iletişimi nasıl yaydığını keşfedeceğiz. 48

49 Eğitim Lideri olarak, öğretmenler ve öğrencilerin öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmalarını sağlamak için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Web 2.0 Araçlarını Anlamak

50 Web 2.0: “Kullanıcı merkezli, kullanıcıların bir şeyler katmasıyla var olan ve kullanıcılarına hareket özgürlüğü ve kullanım kolaylığı sağlayan yeni nesil internet sistemi" olarak tanımlanabilir. Web 2.0 Araçlarını Anlamak

51 51 Web 2.0 Araçları

52 İşbirliği web araçları: Belgelerin, işlem tablolarının ya da sunumların paylaşıldığı, İnternet erişimi olan ve paylaşımına izin verilen kişiler tarafından da düzenlenebildiği web araçlardır. 52 Web 2.0 Araçları

53 Web Günlükleri (Bloglar): Genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların yer aldığı, bilgi ve fikirlerin okuyucularla paylaşılması ve tartışılması amacıyla kullanılan web tabanlı bir yayındır. 53 Web 2.0 Araçları

54 Wikiler: Ziyaretçilere üyelik gerektirmeden bazı içerikleri ekleme, düzeltme, silme ve değiştirmeye izin veren bir çeşit web sitesidir. Web 2.0 Araçları

55 Sayfalar arasında köprü kurmaya da olanak tanır. Mevcut veriler ve bunların değiştirilmesi ile ilgili tartışmalar yapılabilmekte, bu tartışmalar ve değişikliklerin kaydı tutulabilmektedir. Web 2.0 Araçları

56 İşlem ve etkileşim kolaylığı wikiyi yoğun yazarlık işbirliği için etkili bir araç haline getirmiştir. Web günlükleri tek bir yazara aittir. Wikiler ise birden çok yazara, dinamik içeriğe, doğrusal olmayan ve çok sayfalı yapılandırmalara sahiptir. Web 2.0 Araçları

57 Web teknolojilerindeki gelişim, hayal gücünüzle sınırlıdır.” Web 2.0 Araçlarını Anlamak

58 58 LİDERLİK DAVRANIŞ VE STANDARTLARININ İNCELENMESİ ISTE Temel Koşulları ve NETS-A’ yı inceleyecek, Eğitimde teknolojik araçların idealize edilmesi ve kullanımı hakkındaki görüşlerinizi paylaşacak Bunların eğitim sistemine olan etkilerini tartışacaksınız.

59 STANDART NEDİR? 59 LİDERLİK DAVRANIŞ VE STANDARTLARININ İNCELENMESİ

60 Standart, bir şeyler yapmak için üzerinde anlaşılmış ve tekrarlanabilir yoldur. “Standart, teknik özellikler içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir dokümandır. Standartlar, kullandığımız birçok eşyanın ya da hizmetin etkinliğini ve güvenilirliğini artırmak ve hayatı kolaylaştırmak için hazırlanırlar. Genel uygulamaları değil, üzerinde anlaşılmış en iyi uygulamaları tarif eder. 60 LİDERLİK DAVRANIŞ VE STANDARTLARININ İNCELENMESİ

61 EĞİTİMDE STANDART SAĞLANABİLİR Mİ? 61 LİDERLİK DAVRANIŞ VE STANDARTLARININ İNCELENMESİ

62 Eğitim Teknolojisi Yatırımları: İdealize Etme, Planlama, Uygulama ve Örnekler Eğitim Teknolojisi yatırımları neler olabilir? 62

63 Kaynakların Temini, İdealize Edilmesi ve Kullanımı Okulun-Kurumun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı, planlama aşamasında belirlenir. Her bir faaliyet-proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyetlere-projelere yer verilmemelidir. 63

64 Okul-Kurum Yatırım - İdealize Etme ve Uygulama Planı Planlanan ve uygulanacak proje- Yatırım Adı Uygulanacak Eğitim öğretim yılı Yatırımın Yaklaşık Maliyeti Gerçekleşme süresi O yıl bütçeden ayrılan pay Yapılacak İşlemler Kullanım- Bakım- Onarım- İşletme Giderleri Değerlendirme 64 Kaynakların Temini, İdealize Edilmesi ve Kullanımı İzleme; plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması, Değerlendirmesi ise; uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi, söz konusu hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. (Örnek Okul Teknoloji planı incelenecek)

65 ISTE Standartlarını Gözden Geçirmek Teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerinde etkili kullanımı konusunda öncülük etmek için yardımcı olacak çeşitli standartlar Uluslararası Eğitim Teknolojisi Topluluğu (ISTE) tarafından geliştirilmiştir. 65 www.iste.org

66 Teknoloji çalışma planı oluşturmak Bu bölüm, çalışma planınızı oluşturmanız ve teknoloji liderliği standartlarına ulaşmanız için size yardımcı olacaktır. Eğitim lideri, öncelikle kurumunun hazır bulunuşluk düzeyini belirlemeli, ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojiyi, eğitim programının her alanına dahil etmelidir. Bu sayede öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir. 66

67 67 ÖRNEK TEKNOLOJİ ÇALIŞMA PLANI ŞABLONU Kısa VadeOrta VadeUzun Vade I.LİDERLİK VE VİZYON II. ÖĞRENME III. VERİMLİLİK VE GÖREVLER IV. DESTEK, YÖNETİM VE İŞLEV V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME VI. BİLİŞİM ETİĞİ

68 68 Uygulanabilir Planlar Oluşturmak Uygulanabilir Olmak Önem İfade Etmek İhtiyaç Duyulan Kaynaklar Aktif Katkı Sağlayacak Özel ya da Tüzel Kişiler Zamanlama Sistemle Uyum

69 69 Teknoloji Çalışma Planını Oluşturmaya Başlamak Örnek teknoloji çalışma planını oluşturmaya başlayınız.

70 70 Değişim Planınız ve Siz

71 71 Forumun Anahtar Sorusunu Yeniden Hatırlamak ANAHTAR SORU: Eğitim liderleri, Öğrencilere çağın gerektirdiği becerileri kazanmak için; Öğretmenlerin öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmalarını nasıl destekler?

72 Forumu Değerlendirmek FAALİYET SONU DEĞERLENDİRME ANKETİNİN UYGULANMASI 72

73 73 Forum süresince yapmış olduğunuz katkı ve paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. KAPANIŞ


"Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı TANIŞMA (Adınız Soyadınız ve Görev Yeriniz. Bize Bir Cümle ile Kendinizi Tanıtır mısınız? Sizi Tanımlayan Bir Renk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları